SÚHRN
Úvod do problematiky. Laparoskopická kolorektálna chirurgia patrí medzi pokročilé laparoskopické výkony, ale je úplne akceptovaná pri benígmych, ako aj pri malígnych ochoreniach kolorekta. Pri malígnych ochoreniach rekta s dodržaním onkologických kritérií pri zachovaní výhod miniinvazívnych operácií. Niektorí autori považujú laparoskopiu pri operáciách kolorekta za zlatý štandard.


Materiál a metódy. Autori analyzujú súbor pacientov operovaných pre kolorektálne ochorenia na Oddelení miniinvazívnej chirurgie vo FNsP F.D. Roosevelta za obdobie od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2019. Všetky operácie boli vykonané na jednom oddelení miniinvazívne – laparoskopicky. Operatéri boli traja. Údaje sme komplexne analyzovali retropektívne z tabuliek vedených priebežne v perioperačnom období a v rámci následného „follow-up“. V uvedenom období sme vykonali 736 primárne laparoskopických kolorektálnych operácií.

Výsledky. Počas uvedeného obdobia bolo realizovaných spolu 222 nízkych predných resekcií rekta pre malígnu alebo benígnu léziu lokalizovanú v rekte. Z celkového počtu 222 pacientov, ktorí podstúpili resekčný výkon na rekte, bolo 203 (91,44 %) operovaných pre malígnu diagnózu (vrátane carcinoma in situ) a 19 pacientov (8,56 %) pre benígnu léziu rekta. Priemerný operačný čas bol 145 minút. Roku 2007, keď boli skúsenosti s laparoskopickými nízkymi prednými resekciami rekta na našom oddelení v začiatkoch, bol priemerný operačný čas 202 minút, kým roku 2019 v rámci „learning curve“ klesol na 142 minút.
V súbore pacientov sme zaznamenali komplikácie s nevyhnutnosťou operačnej revízie v 11,7 % prípadoch (26 pacientov). Reoperovali sme 18 pacientov (8,1 % pre dehiscenciu anastomózy typu C podľa International Study Group of Rectal Cancer, keď bola kreovaná derivačná stómia (transverzostómia – takmer vždy alebo ileostómia) a drenáž malej panvy s antibiotickou liečbou. U troch pacientov (1,35 %) sme vykonali reoperáciu pre ileózny stav, dvaja pacienti (1,35 %) podstúpili resutúru fascie pre jej dehiscenciu. Zo súboru sme urgentne reoperovali 3 pacientov pre krvácanie do brušnej dutiny.
Záver. Podľa retrospektívnej analýzy sú naše výsledky úplne porovnateľné so svetovou literatúrou a metódu považujeme za bezpečnú, onkologicky precíznu, pričom pooperačný priebeh je u pacientov po laparoskopických resekciách priaznivejší, s rýchlejším nástupom peristaltiky, s nižšou zápalovou odpoveďou organizmu. Po zavedení ERAS protokolu a využívaní predoperačnej a pooperačnej nutričnej podpory sme skrátili priemernú pooperačnú dobu hospitalizácie na 4 dni. Autori diskutujú o možnosti laparoskopickej operácie rekta bez protektívnej ileostómie, bez zvýšeného rizika „leaku“, resp. mortality.
Kľúčové slová: kolorektálne laparoskopické operácie, laparoskopické resekcie rekta, retrospektívna analýza resekcií rekta za roky 2007 – 2019, analýza komplikácií, protektívne ileostómie.
Lek Obz, 69, 2020, č. 9, s. 278 – 284


Ľubomír MARKO, Michal GURIN, Nina LAJMONOVÁ, Barbara MRÁZOVÁ, Peter VLADOVIČ

1II. chirurgická klinika SZU, Oddelenie miniinvazívnej chirurgie, FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica, prednosta
doc. MUDr. Ľ. Marko, PhD.
2FZ SZU, Banská Bystrica, dekanka doc. PhDr. Bc. B. Frčová, PhD., MPH, mim. prof.


CITÁCIA:
Ľubomír MARKO, Michal GURIN, Nina LAJMONOVÁ, Barbara MRÁZOVÁ, Peter VLADOVIČ: Komplikácie pri laparoskopických resekciách rekta – retrospektívna analýza – 2007 – 2019. Lek Obz, 69, 2020, č. 9, s. 278 – 284