SÚHRN
Pacienti s orofaciálnym rázštepom sú často postihnutí rôznymi anomáliami zubov. Najčastejšou anomáliou sprevádzajúcou rázštepy je hypodoncia. Vzhľadom na kostný defekt, jazvové tkanivo vzniknuté po viacpočetných operáciách a odlišnú rastovú tendenciu čeľustí čeľustnoortopedická liečba vyžaduje dlhodobé plánovanie jednotlivých krokov a ich koordináciu s ostatnými liečebnými postupmi od narodenia po ukončenie rastu pacienta. Čeľustnoortopedické monitorovanie pacientov s orofaciálnym rázštepom trvá od narodenia po dospelosť. Rozhodnutie o výbere správneho liečebného postupu závisí od dôkladného vyšetrenia a analýzy prípadu. Súčasné trendy vývoja liečby pacientov s orofaciálnym rázštepom smerujú k dlhodobým riešeniam so zachovaním tvrdých zubných tkanív.


Kľúčové slová: rázštep pery a podnebia, hypodoncia, čeľustnoortopedická liečba, ortodontické uzavretie priestoru, protetická náhrada.
Lek Obz, 69, 2020, č. 7 – 8, s. 272 – 276


Soňa PINTEŠOVÁ, Nora KELECSÉNYIOVÁ, Juraj LYSÝ, Peter STANKO

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava, prednosta prof. MUDr. P. Stanko, PhD.