SÚHRN
Zhubné nádory krčka maternice sú štvrtou najčastejšou malignitou u žien, s vysokou incidenciou a mortalitou v krajinách s nízkymi a strednými prijmami. Infekcia ľudským papilomavírusom sa spája približne v 70 % prípadov s karcinómom cervixu, očkovanie a skríning premalígnych lézií môžu vies k poklesu incidencie o 80 %. Vo včasných štádiách ochorenia je liečba predovšetkým chirurgická a v niektorých prípadoch je možné aj zachovanie fertility.

V lokálne pokročilých štádiách je vhodná rádioterapia s konkomitantnou chemoterapiou, najlepšie s cisplatinou. V prípade limitovaného metastatického ochorenia sa odporúča metastázektómia alebo rádioterapia cielená na metastázu, ak je to možné. Používanie bevacizumabu v kombinácii s chemoterapiou v prvej paliatívnej línii sa stalo štandardom, hoci môže spôsobi závažné nežiaduce účinky ovplyvňujúce kvalitu života pacientky. Od roku 2018 je do druhej paliatívnej línie odporúčaný inhibítor kontrolných bodov pembrolizumab. Pri diagnóze karcinómu krčka maternice netreba podceňova dôležitos podpornej paliatívnej starostlivosti.
Kľúčové slová: ľudský papilomavírus, konizácia, zachovanie fertility, konkomitantná chemorádioterapia, bevacizumab, pembrolizumab.
Lek Obz, 69, 2020, č. 7 – 8, s. 264 – 271


Lucia NOCAROVÁ 1,2, Martina ONDRUŠOVÁ 3, Dalibor ONDRUŠ 1

1 I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava, prednosta prof. MUDr. D. Ondruš, DrSc.
2 Interná klinika VŠZaSP a OÚSA, Bratislava
3 Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava