SÚHRN
Posledné desaročia medicíny dôkazov je zamerané na hľadanie nových biomarkerov, ktoré by predstavovali dôležitú súčas rutinného manažmentu v diagnostike aj určení prognózy u pacientov. Chronické srdcové zlyhávanie predstavuje dôležitú klinickú jednotku rôznych patofyziologických procesov. V klinickej praxi je stanovenie nátriuretických peptidov v súčasnosti už zlatým štandardom pri tejto skupine pacientov. Má svoje pevné miesto aj v platných odporúčaniach pre diagnostiku a liečbu. V súčasnosti je však identifikovaných aj viacero ďalších biomarkerov nápomocných v manažmente pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním.


Kľúčové slová: kardiovaskulárne ochorenia, srdcové zlyhávanie, biomarkery, nátriuretické  peptidy.
Lek Obz, 69, 2020, č. 7 – 8, s. 261 – 263


Andrej DUKÁT 1, Juraj PAYER 1, Ján GAJDOŠÍK 2, Milan KRIŠKA 3, Fedor ŠIMKO 4

1 V. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave, prednosta prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP
2 Neštátna ambulancia pre dospelých v Nových Zámkoch
3 Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK v Bratislave, prednostka prof. MUDr. V. Kristová, PhD.
4 Ústav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave, prednosta prof. MUDr. F. Šimko, CSc., FESC