SÚHRN
Polychlórované bifenyly sú chlórované deriváty bifenylu, jednoduchej aromatickej zlúčeniny, ktoré sú karcinogénne, mutagénne a teratogénne. Prenikajú do organizmu cez kožu, dýchací a tráviaci systém. Dlhodobé pôsobenie polychlórovaných bifenylov môže vies u dospelých ľudí ku kožným ochoreniam, poškodeniu štítnej žľazy, nádorovým ochoreniam, poruchám metabolizmu, kardiovaskulárnym ochoreniam, či poruchám plodnosti u mužov a žien, pri vysokej intoxikácii aj smr. Negatívne účinky polychlórovaných bifenylov počas intrauterinného vývoja sa prejavujú nižšou pôrodnou hmotnosou, boli pozorované zmeny v postnatálnom vývoji, poškodenie sluchu, zubnej skloviny, imunitného systému, vývojové poruchy plodu, neurologické poruchy a poruchy správania. V tomto príspevku sa venujeme negatívnemu vplyvu polychlórovaných bifenylov na zdravie a kvalitu životného prostredia. Polychlórované bifenyly charakterizujeme z historického hľadiska, popisujeme ich cirkuláciu v atmosfére, hydrosfére a litosfére. Venujeme sa výsledkom výskumu z východného Slovenska, v ktorom nepretržitá expozícia pracovníkov polychlórovanými bifenylmi spôsobila viditeľné zmeny na koži, ale aj zmeny v parametroch metabolizmu lipidov. V závere prezentujeme súčasný stav výskumu v tejto oblasti a odporúčania pre obyvateľov.


Kľúčové slová: polychlórované bifenyly, životné prostredie, zdravie, kožné zmeny.
Lek Obz, 69, 2020, č. 7 – 8, s. 252 – 256


Tatiana KIMÁKOVÁ 1, Marián BERNADIČ 2

1 Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, UPJŠ LF, Košice, prednostka doc. MUDr. K. Rimárová, CSc., mim. prof.
2 Ústav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave, prednosta prof. MUDr. F. Šimko, CSc., FESC