SÚHRN
Populácia celého sveta v súčasnosti zápasí s neobvyklou a nepredvídateľnou situáciou rýchlo sa šíriacej infekcie COVID-19 spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2. Ťažký priebeh respiračnej infekcie často s vysokou mortalitou je hrozbou najmä pre starších jedincov s komorbiditami. Hemofília a vrodené krvácavé choroby nespôsobujú zvýšenú náchylnosť na infekciu alebo ťažký priebeh choroby. V tejto skupine chorých, ktorí sú závislí od substitučnej liečby chýbajúcich koagulačných faktorov vyrábaných aj z ľudských zdrojov však môže v čase pandémie hroziť riziko omeškania alebo neposkytnutia adekvátnej liečby základného ochorenia. Koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou a doteraz sa nepotvrdil prenos krvou a krvnými produktami. Navyše veľkosť vírusu a jeho lipidový obal robia vírus dobre citlivým na frakcionačné a vírus-inaktivačné procesy využívané pri produkcii koncentrátov koagulačných faktorov. V práci prezentujeme základné otázky bezpečnosti a princípy liečby pacientov s krvácavými ochoreniami v záujme udržania adekvátnej úrovne liečby a komplexnej starostlivosti o túto skupinu chorých v ére pandémie COVID-19.


Kľúčové slová: pandémia COVID-19, hemofília, vrodené koagulopatie, bezpečnosť liečby.

Lek Obz, 69, 2020, č. 7 – 8, s. 230 – 234


Angelika BÁTOROVÁ, Denisa JANKOVIČOVÁ, Anna KYSELOVÁ, Tatiana PRIGANCOVÁ

Slovenská hemofilická pracovná skupina SHaTS SLS, Národné hemofilické centrum – Európske hemofilické centrum komplexnej starostlivosti (EHCCC) a Expertízne pracovisko pre liečbu hemofílie a vrodených krvácavých ochorení v SR, KHaT LF UK, SZU a UNB, Bratislava, prednosta prof. MUDr. A. Bátorová, CSc.