Peri HAJ ALI 1,3, Maria JACKULIKOVA 1, Vladimir KRCMERY 2,  Thomas SIMONEK 1, Petra HEIDER 3, Yoanna TRILISINSKAYA 1,2,  Mariana MRAZOVA 1,3, Jan BYDZOVSKY 2, Anna LISKOVA 1,2, Monika MIKLOSKOVA 3, Stanislava HUNYADYOVA 1,3, Lubica HUNAKOVA 2, Gertruda MIKOLASOVA 2  and Maria HARDY 2 on behalf of the Working group of the ISAC-Infections in Catastrophes 4

1 UNHCR Refugee and migrant Camp Healthcare Unit and St Elizabeth Univ Refugee and Migrant Health programme, Lesbos Greece
2 Inst of Microbiology School of Medicine Commenius Univ and Slovak Trop Inst Bratislava Slovakia and Nall Ref Lab for ATB resistance Nitra, SK and St John Inst Příbram, Czech Republic
3 PFFreyberg Institutte of Perinatal and Prenatal Psychol and Med Dept of Soc Work SEU and IGAP Vienna General Hospital (AKH) and Donau University, Krems, Austria
4 Int. Soc. Antimicrob. chemoth., WG ID in Catastrophes, ISAC Aberdeen, UK

Súhrn
Východiská: Posúdiť rezistenciu/ citlivosť u patogénov/ izolátov z rán migrujúcich adolescentov.
Metódy: Spolu bolo odobratých 173 isolates z rán od pacientov v UNHCR utečeneckých centrách na ostrovoch Samos a Lesbos. Výsledky: Izoláty z rán boli tvorené Enterobacteriaceae, S. aureus, S. pyogenes, Candida spp. a environmentálnymi baktériami Vibrionaceae (tzv. marinné baktérie) s relatívne vysokou rezistenciou na rezervné ATB.
Záver: Posun patogénov nasvedčuje zmene spôsobu migrácie (plavba cez more) ako aj zmeny spektra migrujúcich adolescentov (úbytok z Blízkeho Východu a nárast zo Subsaharskej Afriky).
Kľúčové slová: ranové infekcie, migranti.
Lek obz, 69, 2020, č. 5, s. 152 – 154