Ján ŠtenclČestný rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, dlhoročný vedúci Katedry gynekológie a pôrodníctva  SZU a prednosta  Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch, prezident SGPS SLS, náš dnešný jubilant profesor Ján Štencl sa dožíva významného životného jubilea.
Narodil sa 19. mája 1940 v Handlovej. Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave bol promovaný roku 1963. Pracovať začal na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení NsP v Nitre u prim. MUDr. Ladislava Poláka (1911 až 1978). Od roku 1964 pôsobil na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a FN v Bratislave. Získal špecializáciu I. a II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo a v odbore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva. Neskôr aj v odboroch – reprodukčná medicína, materno-fetálna medicína, gynekologická urológia, onkológia v gynekológii a certifikát v klinickom skúšaní liekov.


Od promócie sa intenzívne venoval vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti. Ťažiskom jeho výskumnej činnosti bola problematika gynekologickej endokrinológie, vzájomné vzťahy matky a plodu v rámci fétoplacentovej jednotky, účinok niektorých liekov u tehotných žien, osobitne počas pôrodu na srdcový sval matky. Zaoberal sa aj dynamikou steroidových hormónov v priebehu fyziologickej a patologickej tehotnosti, neurohumorálnou problematikou a emesis gravi­darum.
V rokoch 1967 – 1970 pracoval s prof. Ponťuchom na  Ženskej klinike novovzniknutej Lekárskej fakulte UK v Martine.  Roku 1974 obhájil dizertačnú prácu. Na expertíze v Alžírsku bol v rokoch 1973 – 1977, kde roku 1975 vyhral konkurz na prednostu II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Ministerstvo zdravotníctva  Alžírska túto kliniku vyhodnotilo ako najlepšiu.
Roku 1978 nastúpil na miesto odborného asistenta Kliniky chorôb ženských ILF v Bratislave na Kramároch. Roku 1980 získal venia docenti na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Vedúcim Katedry gynekológie a pôrodníctva ILF a Kliniky chorôb  ženských DNsP sa stal roku 1981. Vedúce funkcie prevzal po prof. MUDr. Ernestovi Dlhošovi, DrSc.
V novembri 1981 v Brne  zvolený za člena výboru SGPS SLS. Vo voľbách  výboru SGPS SLS v roku 1990  I. podpredsedom spoločnosti. V marci 1992 odišiel na večnosť profesor  MUDr. Augustín Bárdoš, CSc. (1921 – 1992) a jubilant prevzal funkciu predsedu. V rokoch 1994, 1998 a 2002 bol opakovane zvolený za prezidenta SGPS SLS.
Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., pôsobil od 25. marca 1996 na poste riaditeľa Inštitútu ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve, ktorý bol neskôr premenovaný na Slovenskú postgraduálnu akadémiu medicíny. Vysokoškolským  profesorom bol menovaný roku 1999. V tomto čase pôsobil aj ako hlavný  odborník MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo. Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave (nástupkyňu Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny) viedol od jej vzniku 1. septembra 2002.
Dňa 1. októbra 2002 prevzal z rúk prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera  menovací dekrét na funkciu rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity. Na čele Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave stál prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., dve funkčné obdobia. Za zásluhy o vznik a rozvoj Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave bol  prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., 3. októbra 2010 menovaný Akademickým senátom univerzity za čestného rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Jubilant sa zaslúžil o rozvoj perinatánej medicíny, diagnostiky a liečby rizikovej gravidity, prenatánej diagnostiky, liečby plodu ako intrauterínneho pacienta, ultrazvukovej diagnostiky v tehotnosti, ultrasonografickej diagnostiky v gynekológii, komplexnej diagnostiky a liečby nádorových ochorení genitálií, endoskopickej diagnostiky a operatívy, použitia laseru v gynekológii a pôrodníctve.
Pracovisko, ktoré vybudoval a dlhé roky viedol, pokračuje v jeho odkaze a zaoberá sa komplexnou diagnostikou a liečbou nádorových ochorení prsníka, problémami reprodukčnej medicíny, komplexnou diagnostikou a liečbou ženskej neplodnosti, metódami plánovaného rodičovstva a modernou kontracepciou, gynekológiou detí a dospievajúcich, diagnostikou a liečbou gynekologického zápalu, urogynekológiou.
Jubilant je autorom mnohých moderných diagnostických a liečebných postupov, ktoré ako „algoritmus“ prevzali aj ostatné slovenské ženské oddelenia a niektoré z nich aj viaceré pracoviská v zahraničí. Ide najmä o sledovanie priebehu tehotnosti a vývoja plodu, o algoritmus pri diagnostike a liečbe gynekologického zápalu, sterility, ováriových nádorov, pelvickej bolesti, intrauterinného ohrozenia plodu, ženskej inkontinencie. Pod jeho vedením sa realizoval skríning vrodených vývojových chýb u plodu, prenatálnu genetickú diagnostiku v I. trimestri gravidity, jubilant založil na Slovensku nový odbor – odbor fetálnej medicíny.
Profesor Štencl bol jedným z prvých, kto robil prvé výkony na plode intrauterinne – punkcie cystických útvarov, marsupializáciu močového mechúra, intrauterinné shunty pri hydrocefale, exsangvináciu plodu priamou metódou. Realizoval vnútromaternicovú intramuskulárnu aplikáciu liekov plodu. O tejto problematike prednášal aj na medzinárodných podujatiach v zahraničí. Roku 1990 prednášal na pôde parížskej Sorbonny o etických problémoch medicíny. Podujatie bolo pod záštitou prezidenta Francúzskej republiky Francoisa Miterranda v aule Sorbonskej univerzity. Spolu odprednášal viac ako 400 odborných prednášok, z toho štvrtinu vyžiadaných, s aktívnou účasťou na rôznych európskych a svetových kongresoch. Na domácich fórach nikdy nechýbal najmä na akciách Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Vyškolil 1 profesora, 7 docentov a 8 doktorandov. Bol zodpovedným riešiteľom výskumných úloh zameraných na riešenie zásadných otázok rozvoja a klinickej praxe gynekológie a pôrodníctva (ohrozený plod a prenášané tehotenstvo, optimálna starostlivosť o tehotné s hypotrofiou plodu, sledovanie a liečba tehotných diabetičiek a ich detí a i.). Z tejto problematiky uverejnil stovky prác v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, o aktuálnosti výsledkov svedčí množstvo SCI citácií v karentových časopisoch.
Je zásluhou jubilanta, že na jeho klinike bolo zriadené „Medzinárodné centrum pre endoskopickú gynekologickú chirurgiu“ s pôsobnosťou pre celú strednú a východnú Európu. Minister zahraničných vecí Francúzska Ronald Dumas ho otvoril 12. januára 1990. Roku 2000 v Paríži udelili desiatim gynekológom z celého sveta Medailu za rozvoj gynekologickej endoskopie a jedným z nich bol aj profesor Štencl.
Jubilant je autorom mnohých knižných, časopiseckých aj zborníkových publikácií doma i v zahraničí. Jubilant je členom 15 redakčných rád, z toho 7 zahraničných, zakladajúcim členom medzinárodného klubu Paoula Palmera Európskej spoločnosti gynekologickej endoskopie, Európskej postgraduálnej gynekologickej akadémie, členom komisie FIGO pre nové technologické a operačné postupy, profesorského zboru Jagelonskej univerzity v Krakove, skúšobných komisií medzinárodných atestačných skúšok gynekológie a pôrodníctva v Aténach a v Ríme a predsedom skúšobnej komisie v Bratislave. Je prezidentom Slovenskej gynekologickej spoločnosti, členom Európskej komisie pre kontinuálne vzdelávanie gynekológov a pôrodníkov v Európskej únii, členom vedeckých rád niekoľkých fakúlt a univerzít.
Významným krokom je aj to, že ako rektor SZU vytvoril v časopisoch Lekársky obzor, Farmaceutický obzor a ďalšie priestor pre publikovanie odborných a vedeckých prác pre pracovníkov univerzity, pre doktorandov, ale aj lekárov v rámci špecializačného vzdelávania. Nadviazal na dlhoročnú edičnú činnosť Vydavateľstva Herba a otvoril priestor aj pre knižné publikácie. Za svoje aktivity dostal mnohé vyznamenania, ocenenia, medaily a uznania. Je držiteľom Kríža prezidenta Slovenskej republiky I. triedy (2004). Je držiteľom Zlatej medaily Slovenskej akadémie vied, Lekárskej fakulty UK v Bratislave aj JLF UK v Martine, r. 2006 dostal Čestnú plaketu Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách SAV. Štátna univerzita v Ternopile udelila prof. Štenclovi čestný titul University Professor Honoris Causa (2007), Kazachstanská štátna medicínska univerzita v Astane r. 2008 čestný titul Honorable Professor. R. 2010 mu Prezídium SLS udelilo významné ocenenie Strom života za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti. Je čestným členom Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, SGPS, SLS a iných odborných a spoločenských organizácií.
Profesor Štencl je uznávanou odbornou, vedeckou a organizačnou kapacitou. Svedčí  o tom jeho angažovanosť v mnohých medzinárodných organizáciách (FIGO, UPIGO, EBCOG, ESGE), pričom významné odborné podujatia priniesol aj na domácu pôdu (napr. r. 1996 bol prezidentom V. kongresu Európskej spoločnosti gynekologickej endoskopie v Bratislave). Kongres bol vyhodnotený ako jeden z najlepšie pripravených a zabezpečených endoskopických kongresov. Bol prezidentom VII. a XII. kongresu SGPS SLS v Bratislave (2000, 2005).
 Ani v tejto laudácii nemožno opomenúť všestrannú úspešnú činnosť jubilanta v gynekológii a pôrodníctve, angažovanosť v rôznych organizáciách, spoločnostiach a komisiách. Neopomenuteľná je jeho angažovanosť pri zakladaní, budovaní a rozvíjaní poslania a činnosti SZU, ktorej je prvým rektorom. Medzi kolegami a priateľmi je uznávaný a vyhľadávaný pre svoj priateľský vzťah, ochotu vždy pomôcť a poradiť.  Vždy bol nepriateľom chvastúnstva a nepravdy. Každý kto jubilanta pozná, ho obdivuje a váži si ho. Vždy si našiel čas na riešenie  aktuálnych problémov. Jasne určil postup, zaujal seriózne stanovisko. Ako prezidentovi spoločnosti mu záležalo, aby činnosť spoločnosti bola prospešná členom spoločnosti, ale aj ostatným praktickým lekárom. Za roky spolupráce sme mali veľa možností bližšie spoznať jeho ľudské vlastnosti, povahu i charakter, jeho životné postoje. Známa je jeho húževnatosť, pracovitosť, zásadovosť, neoblomnosť vo veciach pravdy v boji za spravodlivosť.  Má nadhľad, vie sa zastať a zabojovať za práva spolupracovníkov, podriadených aj členov organizácií,  ktorých je predsedom. Pri riešení aj zásadných vzťahových, pracovných a spoločenských otázok a programov sa vždy snažil viesť diskusiu v prospech zainteresovaných strán a na prospech dobrej veci.

Rector Magnificus, vzácny učiteľ a priateľ!
Srdečne Ti blahoželáme k významnému životnému jubileu. Úprimne Ti želáme, aby si aj ďalšie roky prežíval v zdraví, spokojnosti a pohode, aby si bol obklopený tými, ktorí ťa majú radi, vážia si Tvoju prácu. Prajeme Ti, aby sa naplnili tvoje plány a predstavy, ktoré smerovali vždy k tomu, ako vybudovať poctivou prácou „lepšie“ Slovensko cez Slovenskú zdravotnícku univerzitu, jej absolventov, cez ďalšie vzdelávanie lekárov a zdravotných sestier, cez vzornú starostlivosť o našich pacientov. Prajeme Ti, aby si si našiel čas na rodinu, priateľov, na prechádzky po poľovníckych chodníčkoch, na rybačku. Prajeme Ti, aby si mal čas na relaxáciu a obnovenie vynaloženej duševnej i telesnej energie. Prajeme Ti dobré zdravie, aby si sa dlho radoval z vydarených detí a vnúčat.

So srdečnými pozdravmi  
Ad multos annos!


prof. MUDr. Peter Šimko, PhD.,
rektor SZU
prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.,  
šéfredaktor Lekárskeho obzoru
prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.,
emeritný vedecký sekretár SGPS