Lekársky obzor 3/2020

Lekársky obzor 3/2020

Lekársky obzor 3/2020Editoriál
Andrea LIPTÁKOVÁ,  Martina DUBINOVÁ: Koronavírusy – máme sa ich báť   

     
Klinické štúdie
Emília MOJTOVÁ, Jana HANAJÍKOVÁ, Daniel DYTTERT, Iveta WACZULÍKOVÁ, Marianna GRIGEROVÁ, Ján PODOBA: Výskyt adrenálnej insuficiencie u pacientov s metastatickým postihnutím nadobličiek         
Augustín MAJCHER, Róbert KRAUSE, Boris ŠTEŇO: Algoritmus operačnej liečby hallux valgus         
Martina ZAVACKÁ, Jana POBEHOVÁ, Peter ZAVACKÝ: Transplantácia obličky a jej komplikácie v klinickom materiáli Kliniky cievnej chirurgie a všeobecnej chirurgie LF UPJŠ   

Lekársky obzor 3/2020Editorial
Andrea LIPTÁKOVÁ,  Martina DUBINOVÁ: Novel coronaviruses – Novel coronaviruses- should we be afraid of?        

Clinical studies
Emília MOJTOVÁ, Jana HANAJÍKOVÁ, Daniel DYTTERT, Iveta WACZULÍKOVÁ, Marianna GRIGEROVÁ, Ján PODOBA: Adrenal insuficiency in patients with metastatic disease of adrenal gland        
Augustín MAJCHER, Róbert KRAUSE, Boris ŠTEŇO: Algorithm of surgical treatment hallux valgus        

Novel coronaviruses- should we be afraid of?


Andrea Liptáková, Martina Dubinová

Mikrobiologický ústav Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, prednosta Dr.h.c. prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc.

Úvod

Koronavírusy sú obalené vírusy s pozitívnym vláknom RNA. Majú veľkosť 80 – 160 nm.
Glykoproteíny na povrchu obalu umožňujú koronavírusom prejsť v nepoškodenom stave tráviacim traktom a šíriť sa fekálno-orálnou cestou. Pozitívne vlákno RNA obsahuje 27 000 – 30 000 báz. S proteínom N tvorí helikálny nukleokapsid. Proteosyntéza pozostáva z dvoch fáz, podobne ako je to u togavírusov. Počas infekcie sa genóm prepíše do polyproteínu, ktorý sa rozštiepi a vytvorí RNA-dependentnú RNA polymerázu (L) a ostatné proteíny. Transkripcia a replikácia genómu prebieha v membránových vezikulách, ktoré sú tvorené vírusovými proteínmi. L proteín vytvorí a následne využíva negatívne vlákno RNA ako templát na replikáciu nových genómov a produkciu 5 – 7 mRNA, pre každý vírusový proteín osobitne. Virióny obsahujú glykoproteíny E1 a E2. Glykoproteín E1 je transmembránový matrixový proteín a glykoproteín E2 je zodpovedný za prichytenie sa vírusu, fúziu s membránou. Proti nemu sa tvoria neutralizačné protilátky.

Emília MOJTOVÁ1, Jana HANAJÍKOVÁ2, Daniel DYTTERT3, Iveta WACZULÍKOVÁ4, Marianna GRIGEROVÁ1, Ján PODOBA1

1Klinika endokrinológie LF SZU a OÚSA, Bratislava, prednosta doc. MUDr. J. Podoba, CSc.
2II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava, prednostka doc. MUDr. V. Lehotská, PhD.
3Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava, prednosta prof. MUDr. Š. Durdík, PhD., MHA
4Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava, dekan prof. RNDr. D. Ševčovič, DrSc.

SÚHRN
Východisko: V dostupnej literatúre absentuje klinická štúdia zameraná na dôkaz hypokorticizmu na väčšom súbore pacientov s adrenálnymi metastázami (mts). Cieľom práce bolo zistiť výskyt adrenálnej insuficiencie u pacientov s generalizovanou malignitou.

Emília MOJTOVÁ1, Jana HANAJÍKOVÁ2, Daniel DYTTERT3, Iveta WACZULÍKOVÁ4, Marianna GRIGEROVÁ1, Ján PODOBA1

1Klinika endokrinológie LF SZU a OÚSA, Bratislava, prednosta doc. MUDr. J. Podoba, CSc.
2II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava, prednostka doc. MUDr. V. Lehotská, PhD.
3Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava, prednosta prof. MUDr. Š. Durdík, PhD., MHA
4Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava, dekan prof. RNDr. D. Ševčovič, DrSc.

SUMMARY
Background: In the available literature, there is no clinical study conducted in a larger number of patients with adrenal metastases (mts) with an emphasis on adrenal insufficiency. Our aim was to detect the incidence of adrenal insufficiency in patients with generalized malignancy.

Augustín MAJCHER1, Róbert KRAUSE1, Boris ŠTEŇO2

1Ortopedické oddelenie FNsP Žilina, primár MUDr. R. Krause
2II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava, prednosta doc. MUDr. B. Šteňo, PhD.


SÚHRN
Hallux valgus je pomerne častá diagnóza, pre ktorú pacient príde do ortopedickej ambulancie. Ak je táto deformita bolestivá, pristupujeme k operačnej liečbe. Hallux valgus by sa nemal operovať len z kozmetických dôvodov. Je opísaných veľké množstvo originálnych operačných postupov pre hallux valgus. Niektoré operačné výkony sa používajú častejšie a stávajú sa štandardom v liečbe, iné sa v súčasnosti už vôbec nerobia.

Augustín MAJCHER1, Róbert KRAUSE1, Boris ŠTEŇO2

1Ortopedické oddelenie FNsP Žilina, primár MUDr. R. Krause
2II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava, prednosta doc. MUDr. B. Šteňo, PhD.


SUMMARY
Hallux valgus is a relatively common health condition for which a patient visits an orthopaedic clinic. If the deformity is painful, we proceed to surgical treatment. It is not recommended to treat hallux valgus surgically solely for cosmetic reasons.

Martina ZAVACKÁ1, Jana POBEHOVÁ1, Peter ZAVACKÝ2

1Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH, a.s., a LF UPJŠ, Košice, prednosta MUDr. P. Berek, PhD.
2I. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ, Košice, prednosta prof. MUDr. J. Radoňak, CSc.

SÚHRN
Transplantácia (Tx) obličky je liečebnou metódou, ktorá z medicínskeho hľadiska najkomplexnejšie nahrádza funkciu orgánu pri jeho nezvratnom zlyhaní. V transplantačnej chirurgii vzniká často potreba predĺžiť cievnu stopku, pretože nedostatočne dlhú cievu nemožno kvalitne našiť. Včasné komplikácie vznikajú niekoľko hodín až dní po transplantácii a súvisia s chirurgickým výkonom a s imunologickou odozvou organizmu na cudzie tkanivo. Neskoré cievne komplikácie vznikajú s časovým odstupom od transplantácie a na ich vzniku sa podieľa progresia aterosklerózy aortoiliakálnej etáže, infekcia a technické chyby.

Martina ZAVACKÁ1, Jana POBEHOVÁ1, Peter ZAVACKÝ2

1Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH, a.s., a LF UPJŠ, Košice, prednosta MUDr. P. Berek, PhD.
2I. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ, Košice, prednosta prof. MUDr. J. Radoňak, CSc.

SUMMARY
Kidney transplantation (Tx) is the treatment method that most medically replaces the function of an organ in irreversible failure. In transplant surgery, there is often a need to lengthen the vascular stem, because the insufficiently long vessel cannot be sewn well. Early complications arise several hours to days after transplantation and are closely related to surgery and the immune response of the body to foreign tissue. Late vascular complications arise with time delay from transplantation and are due to progression of atherosclerosis of the aortoiliac area, infection and technical errors.

Zuzana PIŇÁKOVÁ1,2, Martin CHORVÁTH1,2,3, Elena BOLJEŠIKOVÁ1, Dalibor ONDRUŠ2

1Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava, prednostka MUDr. E. Bolješiková, CSc.
2Klinika stereotaktickej rádiochirurgie OÚSA a VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, prednosta prof. M. Šramka, DrSc.
3I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava, prednosta prof. MUDr. D. Ondruš, DrSc.

SÚHRN
Karcinóm prostaty (CaP) je najčastejšia urologickámalignita u mužov. Liečebná stratégia závisí od rozsahu choroby, histopatologického gradingu a stratifikácie do rizikových skupín. Liečba žiarením má nezastupiteľnú úlohu v liečbe pacientov s CaP. Rádioterapia pomocou modulovanej intenzity zväzku, objemovo modulovaná oblúková terapia, obrazom navigovaná rádioterapia, extrakraniálna stereotaktická rádioterapia a brachyterapia sú možnosti liečby lokalizovaného CaP, pri ktorých je dávka žiarenia presne zacielená do cieľového objemu, s nízkou dávkou na okolité kritické štruktúry.

Zuzana PIŇÁKOVÁ1,2, Martin CHORVÁTH1,2,3, Elena BOLJEŠIKOVÁ1, Dalibor ONDRUŠ2

1Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava, prednostka MUDr. E. Bolješiková, CSc.
2Klinika stereotaktickej rádiochirurgie OÚSA a VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, prednosta prof. M. Šramka, DrSc.
3I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava, prednosta prof. MUDr. D. Ondruš, DrSc.

SUMMARY
Prostate cancer (PCa) is the most common urological malignancy in males. Treatment strategy depends on diagnosis (histopathological grade, stage of disease and the risk group). Radiotherapy plays an important role in the treatment of patients with PCa. Modern technologies allow to cover the target volume with a high dose of radiation, while sparing surrounding healthy tissues. Intensity modulated radiotherapy (IMRT), volumetric modulated arc therapy (VMAT), image-guided radiotherapy (IGRT), stereotactic body radiotherapy (SBRT) and brachytherapy can be used in treatment of localized PCa.

Zriedkavý deň 29. február v priestupnom roku je už symbolicky venovaný Medzinárodnému dňu zriedkavých chorôb. Od roku 2000 sa veľa zmenilo. Podarilo sa naštartovať výskum a vývoj v oblasti zriedkavých chorôb v celej Európe. Hoci sa zriedkavé choroby vyskytujú zriedkavo a počty pacientov s jednotlivými diagnózami nepresiahnu na celom svete 300 000, pacientov so zriedkavými chorobami je oveľa viacej akoby sa zdalo. Tvoria až 5 % svetovej populácie. Keď sa pozrieme detailnejšie, stretávame sa s nimi pomerne často: cystická fibróza, hemofília, rakovina pankreasu, ale aj spinálna svalová atrofia, alkaptonúria, achondroplázia. Ide o viac ako 7000 doteraz rozpoznaných ochorení. V prevažujúcej miere sú to závažné, život ohrozujúce ochorenia, ktoré postihujú najmä deti. Alarmujúce je aj to, že len asi pre 5 % z nich existuje liečba.