KARENCIA VITAMÍNU D U DOSPELEJ POPULÁCIE SLEDOVANEJ V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

Ivana BAČOVÁ, Stanislava BACHLEDOVÁ, Martina GÁBOROVÁ, Pavol ŠVORC, Viliam DONIČ

1Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ, Lekárska fakulta, Košice, prednosta prof. MUDr. V. Donič, CSc.
2Ambulancia praktického lekára pre dospelých – Garmedic, s.r.o., Košice, MUDr. S. Bachledová

SÚHRN
Východisko: Vitamín D má antikarcinogénne, antiinflamačné a antiapoptotické účinky. Nedostatok vitamínu D preto predstavuje významné riziko pre vznik rôznych ochorení. Cieľom štúdie bolo zistiť výskyt karencie u dospelej populácie.
Súbor a metódy: Do štúdie sme zaradili 150 pacientov z ambulancie praktického lekára (110 žien, 40 mužov) vo veku
20 – 80 rokov. Sérové koncentrácie vitamínu D boli laboratórne stanovené metódou elektrochemiluminiscencie od októbra do marca v rokoch 2017 – 2018. U pacientov s hypovitami­nózou sme laboratórne vyšetrenie zopakovali po 2-mesačnej suplementácii.


Výsledky: Hypovitaminóza bola zaznamenaná u 67 % pacientov (50 % žien a 17 % mužov). U žien vo vekovej kategórii
50 – 80 rokov bol deficit prítomný až u 87 % prípadov. U mužov vo vekovej kategórii 50 – 80 rokov bol deficit prítomný u 80,1 %. Porovnaním sérových koncentrácií pred liečbou a po liečbe sme zaznamenali signifikantne významný vzostup hladín sérového vitamínu D (p < 0,0001).
Záver: Hypovitaminóza je rozšírená vo všetkých vekových skupinách dospelej populácie. Koncentrácie vitamínu D sa u žien a mužov signifikantne znižovali s narastajúcim vekom. Po 2-mesačnej suplementácii sa sérová koncentrácia vitamínu D signifikantne zvýšila, no až 60 % pacientov nedosiahlo pri danej dávke optimálne hodnoty vitamínu D. Z tohto dôvodu považujeme za nevyhnutné suplementovať vitamínom D v dostatočných dávkach a dostatočne dlho.
Kľúčové slová: vitamín D, diagnostika hypovitaminózy, suplementácia vitamínom D.

Lek obz (Med Horizon), 69, 2020, č. 1, s. 2 – 6


Chronický zápal a zmeny kostného tkaniva u pacientov s osteoartritídou a insuficienciou exokrinnej funkcie pankreasu

Liliya S. BABINETS, Iryna M. HALABITSKA

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ukraine

(abstrakt v angličtine)


VYBRANÉ RIZIKOVÉ FAKTORY SPOLOČNÉ PRE KARDIOLOGICKÉ A ONKOLOGICKÉ OCHORENIA

Ivan HOVANJEC, Michal BERNADIČ, Lucia ŽIDEKOVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ

1Ústav patologickej fyziológie, LF UK,  Bratislava, prednosta prof. MUDr. F. Šimko, PhD., FESC
2Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ, Bratislava, prednosta doc. MUDr. D. Pinďák, PhD.
3Medirex a.s., Bratislava

SÚHRN
Kardiovaskulárne choroby a malignity sú celosvetovo vedúcou príčinou morbidity a mortality. Až v ostatnej dekáde sa začalo venovať viac pozornosti prekrývajúcim sa rizikovým faktorom medzi týmito chorobami. Tiež sa zistilo, že pacienti so zlyhaním srdca môžu byť viac ohrození onkologickým ochorením, podobne ako majú onkologickí pacienti vyššie riziko KV chorôb v súvislosti s kardiotoxickou protinádorovou liečbou, ale  aj samotným onkologickým ochorením. Predkladaná práca sumarizuje vybrané rizikové faktory a patofyziologické mechanizmy spoločné pre obe ochorenia a opisuje možný vzťah zlyhávania srdca a onkologických ochorení.
Kľúčové slová: kardiovaskulárna choroba, zlyhávanie srdca, onkologické ochorenia, spoločné rizikové faktory.
Lek obz (Med Horizon), 69, 2020, č. 1, s. 11 – 16


SARKÓMY MÄKKÝCH TKANÍV PREDLAKTIA A RUKY

Ondřej BELEJ, Drahomír PALENČÁR

Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie LF UK, SZU a UNB, Bratislava, prednosta MUDr. D. Palenčár, PhD.

SÚHRN
Cieľom práce je diagnostika, manažment a liečba pacientov so sarkómami ruky a predlaktia. Diskutuje o etiológii, výskyte, príznakoch a symptómoch, diagnostike, chirurgickej a kombinovanej liečbe, ako aj o pooperačnom sledovaní.
Pacienti s týmto ochorením sú liečení na špecializovaných oddeleniach, ktoré môžu poskytnúť multidisciplinárne a komplexné možnosti liečby. Kombinácia extenzívnej excízie a adjuvantnej terapie pri určitých typoch nádorov znižuje riziko recidívy a rozvoja metastatického šírenia. Vo všeobecnosti sa široká excízia okrajov 2 centimetre považuje za dostatočne bezpečnú. U niektorých pacientov sa radikálna excízia môže líšiť podľa histologického typu, klasifikácie, štádia nádoru, rizika metastatického šírenia, celkového stavu pacienta, zváženia rizika a prognózy ochorenia. Prítomnosť sarkómu mäkkých tkanív v končatinách už nie je absolútnou indikáciou amputácie.
Kľúčové slová: sarkóm ruky a predlaktia, ihlová biopsia, core-cut biopsia, zobrazovacie techniky, kombinovaná terapia, chirurgická terapia, široká excízia, rádiochemoterapia, metastáza do regionálnych lymfatických uzlín, ruku-šetriaca chirurgia, rekonštrukcia.
Lek Obz (Med Horizon), 69, 2020, č. 1, s. 17 – 20


PRIMÁRNA BILIÁRNA CHOLANGOITÍDA – ODPORÚČANIA PRE PRAX

Sylvia DRAŽILOVÁ, Ľubomír GÜRTLER, Ľubomír SKLADANÝ, Marián OLTMAN, Peter JARČUŠKA

1Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS metabolickou, Nemocnica Poprad, a.s., a Lekárska fakulta UPJŠ Košice, vedúca pracoviska MUDr. S. Dražilová, PhD.
2Oddelenie klinickej imunológie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, vedúci pracoviska
MUDr. Ľ. Gürtler, PhD.
3II. interná klinika SZU a Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie, Slovenská zdravotnícka univerzita a Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, vedúci pracoviska MUDr. Ľ. Skladaný, PhD.
4Gastroenterologické a hepatologické centrum Thalion, Bratislava, vedúci pracoviska MUDr. M. Oltman, PhD.
5II. interná klinika, LF UPJŠ Košice a UN L. Pasteura Košice, vedúci pracoviska prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD.

SÚHRN
Primárna biliárna cholangoitída (PBC) je zriedkavé autoimunitné ochorenie predominantne postihujúce ženy. Ide o primárne cholestatické ochorenie pečene v konečnej fáze vyúsťujúce do cirhózy pečene so všetkými jej komplikáciami. Kyselina ursodeoxycholová (UDCA) je prvolíniovou liečbou pacientov s PBC, ktorá priaznivo ovplyvňuje prežívanie pacientov. Nie je však efektívna u všetkých pacientov. Identifikácia pacientov, ktorí neodpovedajú na liečbu UDCA, je kľúčová pri indikácii pacientov na druholíniovú liečbu.
Kľúčové slová: primárna biliárna cholangoitída, cholestáza, antimitochondriálne protilátky, kyselina ursodeoxycholová.
Lek Obz (Med Horizon), 69, 2020, č. 1, s. 21 – 28


OŠETROVANIE PACIENTOV V STOMATOLOGICKEJ PRAXI LIEČENÝCH ANTIKOAGULANCIAMI NOAC

Peter PLACHÝ, Roman PECHÁŇ

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava, prednosta prof. MUDr. P. Stanko, PhD.

SÚHRN
V posledných rokoch sa zaraďujú do liečby na potlačenie hemokoagulácie nové perorálne antikoagulanciá (NOAC). NOAC sú priame inhibítory voľného trombínu (tzv. gatrany) a priame inhibítory aktivovaného faktora Xa (tzv. xabany) (6). Inhibujú tvorbu trombínu a vznik trombu, preto sa nazývajú aj tzv. priame – direktné antikoagulanciá.
Indikácie na ich užívanie sú hlavne nevalvulárna fibrilácia predsiení a zvýšené riziko venózneho tromboembolizmu. Výhodou týchto antikoagulancií je rýchly nástup antikoagulačného efektu, ale aj rýchle odznievanie účinku. Podľa druhu medikamentu trvá odznievanie antikoagulačného efektu 24 h (napr. pri epixabane a rivaroxabane) a 36 – 48 h (napr. pri dabigatrane). Pre stomatológov z toho vyplýva, že možno extrahovať zub 24 h, resp. 48 h po užití lieku NOAK. Opätovne pacient začne užívať NOAK 24 h po extrakcii. Presné pokyny (manažment) pre postup chirurgických výkonov u pacientov liečených s NOAC vydali príslušné medicínske spoločnosti (www.arytmie.sk).
Kľúčové slová: NOAC, gatrany, xabany.
Lek Obz (Med Horizon), 69, 2020, č. 1, s. 29 – 31


APLIKÁCIA BIOLOGICKEJ MATRICE PRI REKONŠTRUKCII INFLAMOVANEJ BRUŠNEJ STENY

Nina ŠARKŐZYOVÁ, Ján KOLLER

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB, prednosta prof. MUDr. J. Koller, PhD.

SÚHRN
V kazuistike opisujeme úspešnú aplikáciu biologickej dermálnej matrice pri rekonštrukcii brušnej steny. Poukazujeme na jej dostupnosť aj v našich podmienkach a vyzdvihujeme predovšetkým pozitívne vlastnosti biologických  matríc so zachovanou natívnou štruktúrou pôvodnej dermy, ktoré často absentujú pri komerčne dostupných preparátoch. Na základe našich pozitívnych skúseností s týmto biomateriálom bol acelulárny dermálny alotransplantát aplikovaný pri rekonštrukcii sekundárne sa hojacich, infikovaných rán brušnej steny po opakovaných relaparotómiách u 40-ročnej ženy. V priebehu rekonštrukčnej operácie na našom pracovisku boli odstránené infikované syntetické sieťky, implantované acelulárne dermálne alotransplantáty - biologické  matrice, a zrekonštruovaná brušná steny po anatomických vrstvách. V priebehu 19 dní sa rany zahojili per primam a v horizonte 5 rokov pooperačne pretrváva uspokojivý stav bez herniácie s pevnými, dobre adaptovanými jazvami, ktoré nelimitujú každodenný život pacientky.
Kľúčové slová: acelulárna dermálna náhrada, biologická  matrica, rekonštrukcia brušnej steny.

Lek Obz (Med Horizon), 69, 2020, č. 1, s. 32-35.