Lekársky obzor 1/2020

Lekársky obzor 1/2020

Lekársky obzor 1/2020Klinická štúdia
Ivana BAČOVÁ, Stanislava BACHLEDOVÁ, Martina GÁBOROVÁ, Pavol ŠVORC, Viliam DONIČ: Karencia vitamínu D u dospelej populácie sledovanej v ambulancii všeobecného lekára         
Liliya S. BABINETS, Iryna M. HALABITSKA: Chronický zápal a zmeny kostného tkaniva u pacientov s osteoartritídou a insuficienciou exokrinnej funkcie pankreasu         

Prehľadové práce
Ivan HOVANJEC, Michal BERNADIČ, Lucia ŽIDEKOVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Vybrané rizikové faktory spoločné pre kardiologické a onkologické ochorenia         
Ondřej BELEJ, Drahomír PALENČÁR: Sarkómy mäkkých tkanív predlaktia a ruky         

Clinical study
Ivana BAČOVÁ, Stanislava BACHLEDOVÁ, Martina GÁBOROVÁ, Pavol ŠVORC, Viliam DONIČ: Vitamin D Deficiency in Adult Population Monitored in the Ambulance of the General Practicioner        
Liliya S. BABINETS, Iryna M. HALABITSKA: Chronic Inflammatory Process and Bone Tissue Changes in Patients with Osteoarthritis and Exocrine Pancreatic Insufficiency        

Reviews
Ivan HOVANJEC, Michal BERNADIČ, Lucia ŽIDEKOVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Selected  shared risk factors for cardiovascular diseases and cancer        
Ondřej BELEJ, Drahomír PALENČÁR: Soft Tissue Sarcomas of the Forearm and Hand        

KARENCIA VITAMÍNU D U DOSPELEJ POPULÁCIE SLEDOVANEJ V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

Ivana BAČOVÁ, Stanislava BACHLEDOVÁ, Martina GÁBOROVÁ, Pavol ŠVORC, Viliam DONIČ

1Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ, Lekárska fakulta, Košice, prednosta prof. MUDr. V. Donič, CSc.
2Ambulancia praktického lekára pre dospelých – Garmedic, s.r.o., Košice, MUDr. S. Bachledová

SÚHRN
Východisko: Vitamín D má antikarcinogénne, antiinflamačné a antiapoptotické účinky. Nedostatok vitamínu D preto predstavuje významné riziko pre vznik rôznych ochorení. Cieľom štúdie bolo zistiť výskyt karencie u dospelej populácie.
Súbor a metódy: Do štúdie sme zaradili 150 pacientov z ambulancie praktického lekára (110 žien, 40 mužov) vo veku
20 – 80 rokov. Sérové koncentrácie vitamínu D boli laboratórne stanovené metódou elektrochemiluminiscencie od októbra do marca v rokoch 2017 – 2018. U pacientov s hypovitami­nózou sme laboratórne vyšetrenie zopakovali po 2-mesačnej suplementácii.

Vitamin D deficiency in adult population monitored in the Ambulance of the general practicioner

Ivana BAČOVÁ, Stanislava BACHLEDOVÁ, Martina GÁBOROVÁ, Pavol ŠVORC, Viliam DONIČ

1Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ, Lekárska fakulta, Košice, prednosta prof. MUDr. V. Donič, CSc.
2Ambulancia praktického lekára pre dospelých – Garmedic, s.r.o., Košice, MUDr. S. Bachledová

Background: Vitamin D is well- known for anti-carcinogenic, anti-inflammatory and anti-apoptotic effects. Vitamin D deficiency in an important risk factor for many different diseases. Goal of this study was to observe the prevalence of vitamin D deficiency in adult population.
Patients and methods: 150 patients (110 women, 40 men) of outpatient department was enrolled into this observational study, ranged in age 20 – 80 years. Vitamin D deficiency was stated by electrochemiluminescence laboratory method from October to March in years 2017– 2018. The control laboratory examination was realised in patients with deficiency after 2 months of supplementation.

Ivana BAČOVÁ1, Stanislava BACHLEDOVÁ2, Martina GÁBOROVÁ1, Pavol ŠVORC1, Viliam DONIČ1

1Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ, Lekárska fakulta, Košice, prednosta prof. MUDr. V. Donič, CSc.
2Ambulancia praktického lekára pre dospelých – Garmedic, s.r.o., Košice, MUDr. S. Bachledová

Ivana BAČOVÁ1, Stanislava BACHLEDOVÁ2, Martina GÁBOROVÁ1, Pavol ŠVORC1, Viliam DONIČ1

1Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ, Lekárska fakulta, Košice, prednosta prof. MUDr. V. Donič, CSc.
2Ambulancia praktického lekára pre dospelých – Garmedic, s.r.o., Košice, MUDr. S. Bachledová

Chronický zápal a zmeny kostného tkaniva u pacientov s osteoartritídou a insuficienciou exokrinnej funkcie pankreasu

Liliya S. BABINETS, Iryna M. HALABITSKA

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ukraine

Ivan HOVANJEC1, Michal BERNADIČ2, Lucia ŽIDEKOVÁ3, Beata MLADOSIEVIČOVÁ1

1Ústav patologickej fyziológie, LF UK,  Bratislava, prednosta prof. MUDr. F. Šimko, PhD., FESC
2Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ, Bratislava, prednosta doc. MUDr. D. Pinďák, PhD.
3Medirex a.s., Bratislava

Ivan HOVANJEC1, Michal BERNADIČ2, Lucia ŽIDEKOVÁ3, Beata MLADOSIEVIČOVÁ1

1Ústav patologickej fyziológie, LF UK,  Bratislava, prednosta prof. MUDr. F. Šimko, PhD., FESC
2Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ, Bratislava, prednosta doc. MUDr. D. Pinďák, PhD.
3Medirex a.s., Bratislava

Ondřej BELEJ, Drahomír PALENČÁR

Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie LF UK, SZU a UNB, Bratislava, prednosta MUDr. D. Palenčár, PhD.

Ondřej BELEJ, Drahomír PALENČÁR

Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie LF UK, SZU a UNB, Bratislava, prednosta MUDr. D. Palenčár, PhD.

Sylvia DRAŽILOVÁ1, Ľubomír GÜRTLER2, Ľubomír SKLADANÝ3, Marián OLTMAN4, Peter JARČUŠKA5

1Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS metabolickou, Nemocnica Poprad, a.s., a Lekárska fakulta UPJŠ Košice, vedúca pracoviska MUDr. S. Dražilová, PhD.
2Oddelenie klinickej imunológie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, vedúci pracoviska MUDr. Ľ. Gürtler, PhD.
3II. interná klinika SZU a Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie, Slovenská zdravotnícka univerzita a Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, vedúci pracoviska MUDr. Ľ. Skladaný, PhD.
4Gastroenterologické a hepatologické centrum Thalion, Bratislava, vedúci pracoviska MUDr. M. Oltman, PhD.
5II. interná klinika, LF UPJŠ Košice a UN L. Pasteura Košice, vedúci pracoviska prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD.

Sylvia DRAŽILOVÁ1, Ľubomír GÜRTLER2, Ľubomír SKLADANÝ3, Marián OLTMAN4, Peter JARČUŠKA5

1Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS metabolickou, Nemocnica Poprad, a.s., a Lekárska fakulta UPJŠ Košice, vedúca pracoviska MUDr. S. Dražilová, PhD.
2Oddelenie klinickej imunológie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, vedúci pracoviska MUDr. Ľ. Gürtler, PhD.
3II. interná klinika SZU a Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie, Slovenská zdravotnícka univerzita a Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, vedúci pracoviska MUDr. Ľ. Skladaný, PhD.
4Gastroenterologické a hepatologické centrum Thalion, Bratislava, vedúci pracoviska MUDr. M. Oltman, PhD.
5II. interná klinika, LF UPJŠ Košice a UN L. Pasteura Košice, vedúci pracoviska prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD.

Peter PLACHÝ, Roman PECHÁŇ

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava, prednosta prof. MUDr. P. Stanko, PhD.

Peter PLACHÝ, Roman PECHÁŇ

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava, prednosta prof. MUDr. P. Stanko, PhD.

Nina ŠARKŐZYOVÁ, Ján KOLLER

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB, prednosta prof. MUDr. J. Koller, PhD.

Nina ŠARKŐZYOVÁ, Ján KOLLER

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB, prednosta prof. MUDr. J. Koller, PhD.