Výkonný redaktor Lekárskeho obzoru - dr. Žigrai

MUDr. Miroslav Žigrai, PhD., editor

Miroslav Žigrai vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Na rovnakej fakulte získal v roku 2004 titul PhD. z problematiky Wilsonovej choroby. Od roku 2006 pracuje na I. internej klinike Lekárskej fakulty SZU ako sekundárny lekár a neskôr ako odborný asistent. Má atestáciu z neurológie, špecializácie z vnútorného lekárstva a hepatológie a certrifikáty z diagnostickej a intervenčnej ezofagogastroduodenoskopie a z abdominálnej ultrasonografie u dospelých. Aktuálne sa venuje problematike diagnostike a liečbe hepatocelulárneho karcinómu, problematike transplantácií pečene a vrodených metabolických chorôb pečene u dospelých.

V pedagogickej čisnnosti sa okrem pregraduálnej výučby vnútorného lekárstva podieľa aj na jeho výučbe v špecializačnom štúdiu.  Súčasne je garantom špecializačného štúdia v odbore hepatológia a garantom štúdia v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých. Absolvoval stáže z oblasti hepatológie a transplantológie v Hepatobilárnom centre - Hospital Paul Brousse vo Villejuif a na Transplantačnom oddelení Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brne. Je autorom viacerých publikácií ako aj spoluautorom viacerých kapitol v monografiách.

Od roku 2018 pôsobí ako editor Lekárskeho obzoru v jeho internistickej sekcii.

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri