Šéfredaktor Lekárskeho obzoru - prof. Bernadič

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., šéfredaktorProf. MUDr. Marián Bernadič, CSc., šéfredaktor

Marián Bernadič promoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (1977), doktorandské štúdium absolvoval na Ústave patologickej fyziológie LF UK (1982), kde postupne prešiel všetkými zaradeniami od asistenta po profesora, od ašpiranta po prednostu ústavu a 1. prodekana LF UK. Popri výučbe medikov všetkých smerov sa venoval študentom v rámci ŠVOČ (predseda Rady ŠVOČ) a diplomantom (predseda štátnicovej komisie pre obhajobu DP). Absolvoval opakovane študijný pobyt na Univerzite degliu studi di Parma, prednášal na desiatkach domácich a zahraničných kongresoch najmä práce z oblasti vývinových a posturálnych zmien u dospievajúcich detí a tiež experimentálnych prác z oblasti ekg markerov ischemických zmien myokardu. Je spoluautorom a koeditorom Princípov internej medicíny 1.-3. (Ďuriš, Hulín, Bernadič), odborným redaktorom Simanových Princípov chirurgie I.-V., je spoluautorom 7 vydaní Hulínovej Patofyziológie, člen Redakčnej rady Encyklopédia Beliana, Bratislavské lekárske listy, autorom mnohých učebníc a monografií, dostal Cenu Literárneho fondu a opakovane Prémiu LF. Ako odboirný redaktor sa podieľal na knižnom spracovaní viac ako sto učebníc a monografií. Pracuje ako vedecký sekretár Slovenskej lekárskej spoločnosti a člen Prezídia SLS. Je nositeľom najvyššieho vyznamenania LF UK Hynkovej medaily, je čestným členom SLS a viacerých jej odborných spoločností. Je členom Etickej komisie Bratislavského samosprávneho kraja.

Od roku 2018 pôsobí ako šéfredaktor Lekárskeho obzoru.

 

 

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri