SÚHRN

Východisko. Autori sa zaoberajú problematikou využitia fototerapie VIP (visible incoherent polarized) ako doplnku konzervatívnej a chirurgickej liečby a ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s defektom kožného krytu najmä na podklade chronickej venóznej insuficiencie a o pacientov s degeneratívnymi chorobami pohybového aparátu.  Cieľom práce bolo nájsť spôsob kvantifikácie výsledkov liečby a z ich analýzy potvrdiť pozitívny vplyv fototerapie VIP na konečný efekt a skrátenie účinnej terapie na lekárom vyšpecifikovanom súbore v dvoch podskupinách chirurgic kých pacientov, a to v prvej podskupine v kombinácii s klasickou vlhkou terapiou a v druhej podskupine s medi kamentóznou liečbou.

Súbor a metódy. Súbor pacientov tvorilo 38 žien a 12 mužov, ktorých priemerný vek bol 70 rokov v rozpätí od 20 do 94 rokov z I. chirurgickej kliniky LFUK a FNsP v Bratislave a zo Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb Kaštieľ v Stupave. Najpočetnejšiu skupinu tvorili pacienti vo veku od 61 do 80 rokov. Do súboru boli zaradení 17 pacienti s ulcus cruris, 17 s bolesťou kabov a chrbtice, 16 s ranami rôznej etiológie (operačné rany, popáleniny, hematómy).

Výsledky. Použili sme metodiku fototerapie VIP v modifikácii podľa Kukurovej (5), pre ktorú sme vypracovali algoritmus komplexného manažmentu s variantmi pre jednotlivé typy poškodenia. Na kvantifikáciu závislostí uzatvárania defektu v čase tvorbou granulácie tkaniva sme vytvorili tzv. revitalo­gram (7). Umožouje grafickou formou vyjadriť zjednodušenú fyzikálnu interpretáciu výsledkov získaných od sestry i sa motného pacienta, a tým umožniť jej následnú medicínsku interpretáciu lekárovi (obr. 1 - 3). Na základe analýzy výsledkov sa prikláoame k tvrdeniu, že účinky fototerapie nezávisia od pohlavia pacientov, ale od charakteru defektu a dažky jednotlivej a úhrnnej expozície svetlom. U väčšiny pacientov sa chronický defekt kože úplne zahojil a len u tretiny pacien tov sa zahojil čiastočne. V súbore pacientov trpiacich bolesťou došlo k úplnému odstráneniu ťažkostí len u tretiny prípadov, u ostatných nastalo iba zlepšenie, čo si autori vysvetľujú nedôsledným dodržiavaním predpísanej expozície svetlom. Zhoršenie stavu sa nezaznamenalo u žiadneho z pacientov.

Záver. Fototerapia VIP je jednou z účinných foriem doplnko vej liečby u pacientov s chronickými defektmi kožného krytu, skvalitouje ich život v podobe zmiernenia ťažkostí, ich rýchlejšieho zahojenia a skrátenia trvania liečby.

Kľúčové slová: fototerapia VIP - chronický kožný defekt - ošetrovateľská starostlivosť - ulcus cruris.

SUMMARY

Background. Authors are interested in use of VIP (visible incoherent polarized) phototherapy as supplement to conservative and surgical therapy in healthcare for patients with skin defect, mainly caused by chronic venous insufficiency as well as for patients with degenerative lesions of locomotion apparatus.  The aim of the work was to find the way of treatment results quantification and analyse them to prove positive effects of the adjuvant therapy on two physician-specified sets of surgical patients, first in combination with classical and second with pharmaceutical therapy.

Patients and methods. The group of patients involved 38 women and 12 men with average age 70 years ranging from 20 to 94 years. The patients were chosen from the Ist Surgical Dpt of MFCU and FHP in Bratislava and from Senior Rest House and Social Service Home Kaštiel (Castle) in Stupava. The largest group involved patients in age of 61 to 80 years. The patients suffered by ulcus cruris 17 (34%), pain of joints and chord 17 (34%), injuries of different etiology 16 (32%) - operational wounds, burns, hematomas.

Results. We used the phototherapy method modified by Kukurová (5), for which we designed the algorithm of complex management with variants for different types of injury. For quantification of recorded defect healing by granulation we created a Revitalogram (7). It enables simplification of results interpretation nurses as well as patients and subsequent interpretation to a physician (fig. 1-3). With regard to analysis result we state, that phototherapy effects are independent on gender of patients, but they depend on character of the defect and period of light application. In most patients with chronic skin defect were healed completely, only in one third of patients it was healed partly. In the group suffering by pains only in one third of causes the problem was solved completely, in other causes we found only partial improvement, what was probably caused by inappropriate application of light. There was no patient with worsen of the state.

Conclusion. VIP phototherapy is one of effective forms of adjuvant methods in treatment of patients with chronic skin defects, which improve their lives by decreasing their troubles, rapid healing and shortening of the treatment period. Key words: VIP phototherapy - chronic skin defect - healthcare - ulcus cruris.

Use of VIP [visible incoherent polarized] phototherapy as supplement to therapy in patients with chronic skin defects

Katarína ZIFČÁKOVÁ, Elena KUKUROVÁ, Peter LABAŠ