Pokyny pre autorov časopisu Lekársky obzor 2014

1. Lekársky obzor (LO) uverejňuje editoriály, pôvodné práce, prehľadné články, kazuistiky a články z histórie a súčasnosti medicíny. Na uverejnenie treba poslať súhrn v slovenčine aj v angličtine, text práce, prehlásenie hlavného autora, tabuľky a obrázky.

2. Rubriky časopisu: Editoriál je komentár vybratého odborníka v danom odbore. Pôvodná práca prináša vedecké spracovanie študovanej problematiky, rozdelená do 5 častí (? bod 5) vždy so štruktúrovaným súhrnom. Prehľadný referát – výstižný prehľad danej tematiky. Kazuistika – opis mimoriadneho prípadu určitej choroby. Osobnosti – krátke životopisy významných predstaviteľov slovenskej medicíny, ich životné výročia. Miniatlas – obrázky zaujímavých medicínskych prípadov, čitateľ má možnosť si ich odkladať a postupne si vytvoriť názornú obrázkovú medicínu. Aktuality v medicíne – medicínske novosti a zaujímavosti. Správy o knihách – recenzie novo vydaných kníh (hlavička recenzie musí obsahovať: názov knihy, meno autora/ov, miesto vydania, názov vydavateľstva, rok vydania, počet strán, náklad knihy, odporúčanú cenu a ISBN). ADT (autodidaktický test) k problematike článkov v danom čísle LO. Rozsah: prehľadné články max. štandardných 12 s., pôvodné práce 8 – 10, kazuistiky 7, recenzie < 1,5 s., osobnosti < 1,5 s. Nevhodné sú rukopisy so záverom „autori potvrdili výsledky iných autorov“. Vedecké a klinické štúdie nemôžu iba opakovať konštatovania už známych faktov.

3. Hlavička obsahuje slovenský a anglický názov práce, celé mená a priezviská všetkých autorov, úplné názvy ich pracovísk s menom a priezviskom vedúceho.

4. Článok treba dodať v elektronickej forme, v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Text treba poslať e-mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), napísaný v textovom editore MS Word bez delenia slov, odporúčame Times New Roman 12. Na zvýraznenie možno použiť italik, polotučné písmo alebo ich kombináciu. Horné a dolné indexy v texte písať! Grafy a obrazy nevkladať do textu, tabuľky (odporúčame vo Worde) ponechať v texte. Počet riadkov na tzv. štandardnej strane nemá prekročiť 30, riadkovanie 1,5. Žiada sa rozlišovať dôsledne číslice 1, 0 a písmená l, O, používať len okrúhle zátvorky ( ). V počítači je tento znak / lomené, nie zátvorka! Za čiarkou a bodkou používať medzerník, za každým slovom je medzera len na 1 úder!

5. Články majú byť stručné, štylisticky a jazykovo správne. Skratky treba vysvetliť pri prvom použití, nepoužívať ich na začiatku a konci vety a v nadpisoch, ich používanie obmedzovať. Cudzie slová treba písať podľa pravidiel pravopisu a slovníka cudzích slov. Používajte čo najmenej cudzích slov a pasív. Každý rukopis sa v redakcii podrobí jazykovej úprave.

6. Súhrn práce treba poslať slovensky aj anglicky. Ak ide o prehľadný článok, súhrn má obsahovať najdôležitejšie poznatky uvedené v referáte, nemal by mať viac ako 200 slov. V súhrne sa nesmú vyskytovať skratky ani citácie, má stručne opísať problém štúdie a merania, ktoré sa robili, majú sa uviesť iba najrelevantnejšie výsledky a záver štúdie, čo autori zistili. Na konci abstraktu sa uvedú kľúčové slová (5 – 6) za účelom indexovania podľa Index Medicus. Ak ide o pôvodnú prácu, vyžaduje sa štruktúrovaný súhrn s piatimi časťami: Východisko (Background): Stručne (2 – 3 vety) uviesť poznatky, prípadne ich nedostatok, z ktorých autori vychádzali pri koncepcii práce. Súbor (Patients): Presne, číselnými hodnotami charakterizovať vyšetrovaný a kontrolný súbor (počet, vek, pohlavie, vyšetrované vzorky, číselné hodnoty). Metódy (Methods): Výstižne definovať použité metódy, prístroje a postupy. Súbor a metódy možno podľa potreby spojiť. Výsledky (Results): Uviesť najdôležitejšie konkrétne číselné výsledky, rozptyl štatistických hodnôt v konfrontácii s literatúrou. Záver (Conclusion): Jasne uviesť nové poznatky, ktoré práca priniesla, a ich význam pre prax alebo rozvoj vedy.

7. Pôvodná práca môže byť v jazyku anglickom, slovenskom a českom. Odporúčame využiť možnosť publikovať v angličtine – podstatne to zvyšuje pravdepodobnosť citácie v zahraničí. Pozostáva z: 1. Úvod (max. 1 s.). 2. Súbor a metódy – súbory musia byť presne definované, opísané použité metódy a vymenované použité štatistické testy. 3. Výsledky sa predkladajú v texte, bez komentáru. 4. Diskusia. V nej sa autori zamerajú na porovnanie vlastných výsledkov k literárnym údajom, s dôrazom na nové a dôležitejšie poznatky, ktoré práca prináša. 5. Záver. Prehľadný článok má rozčlenenie podľa úvahy autora, treba dodržať záver. Ku každej práci autor navrhne 4 otázky (ku každej otázke 4 možné odpovede s vyznačením správnej) pre autodidaktický test.

8. Grafy a obrázky: Pri grafoch vyhotovených počítačom treba uviesť bežný program, v ktorom boli urobené (odporúčame Power-Point), software musí byť kompatibilný s aktuálnym Windows. Názvy tabuliek a grafov musia byť v slovenčine aj angličtine, nesmú sa znovu opakovať v tabuľke alebo v grafe. Grafy a obrázky sa publikujú čierno-biele, preto grafy nemajú byť farebné, ale vyplnené napr. rôznym šrafovaním.

9. Literatúra: Citované práce sa v zozname literatúry uvádzajú v abecednom poradí. Nepresiahnuť 25 citácií, uvádzať citácie z posledných 10 rokov. Redakčná rada žiada všetkých autorov, aby v svojich citáciách nezabúdali na práce slovenských autorovpráce v Lek Obzore, najmä z ostatných rokov.

10. Citovaná literatúra má byť čitateľom dostupná, neuvádzať odkazy na nepublikované práce (prednášky, dizertačné, osobné správy), nepoužívať citácie v súhrne. Uviesť prvých troch autorov,  ostatných et al. (slovenských a českých všetkých), citovať iba literatúru, na ktorú sa autor v texte odvoláva. Odvolanie na citáciu v texte sa robí uvedením poradového čísla citovaného prameňa v zátvorke na konci vety alebo odseku. Podľa STN ISO 690 (01 0197) treba dodržať tento spôsob citovania:

a) Z knihy: Priezvisko autora/ov (veľké písmena), čiarka, skratka osobného mena, bodka, dvojbodka, názov knihy písaný italikom, bodka, poradie vydania, bodka, mesto vydania, dvojbodka, vydavateľ, čiarka, rok vydania, čiarka, lokalizácia v texte (strana od - do) alebo celkový počet strán, bodka. Príklad: JUNAS, J.: Lekári a spoločnosť v 19. storočí na Slovensku. 1. vyd. Martin: Osveta, 1990, s. 76-80 (alebo 386 s.).

b) Z časopisu: Priezvisko autora/ov (veľké písmená), čiarka, skratka osobného mena, bodka, dvojbodka, názov článku, bodka, názov časopisu písaný v medzinárodnej skratke italikom, čiarka, ročník (zväzok), čiarka, rok vydania, čiarka, číslo (písmenom č.), čiarka, strana od-do (písmenom s.), bodka. Príklad: PETROVIČOVÁ, A., TIETZOVÁ, J.: Enterálne vírusové infekcie. Lek Obzor, 41, 1991, č. 8, s. 434-452.

11. Predložené práce musia obsahovať Prehlásenie hlavného autora o tom, že prácu neposlal na uverejnenie do iného časopisu a že ju čítali spoluautori a s jej znením súhlasia. Na konci práce treba uviesť dátum odoslania, meno prvého autora, adresu a e-mailovú adresu.

12. Práce sú po stránke odbornej aj formálnej recenzované a na základe posudku recenzentov redakcia rozhodne definitívne o jej prijatí či neprijatí, resp. prepracovaní a doplnení. Redakcia si vyhradzuje právo robiť menšie štylistické úpravy bez dohovoru s autorom, ev. skrátenie rukopisov.

13. Práce uverejnené v LO nehonorujeme.

Pre každú SKRATKU platia 3 zákony: 1. Nikdy sa nesmie použiť bez predchádzajúceho vysvetlenia. 2. Nepoužiť na začiatku a konci vety a v nadpise. 3. Nepoužívať v súhrne. Rada: pokiaľ chcem, aby si môj článok prečítalo viac kolegov a nielen úzky okruh odborníkov z mojej špecializácie (tí to už aj tak poznajú z konferencií), tak budem používať čo najmenší počet skratiek (článok s množstvom skratiek čitateľ preskočí a ide čítať ďalší).

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri