Zuzana FEČKOVÁ, Katarína FEDOROVÁ, Natália ŠTECOVÁ

Kvalita života pacienta s mnohopočetným myelómom

SÚHRN
Mnohopočetný myelóm je zriedkavé onkohematologické ochorenie charakterizované množstvom klinických príznakov a genómových zmien. Celoživotná liečba je náročná a výraznou mierou ovplyvňuje fyzický, emocionálny aj sociálny život pacienta a jeho rodiny. Súčasťou liečebného plánu je špecifická liečba a podporná terapia. Pokroky v liečbe myelómu v poslednom desaťročí viedli k významnému zlepšeniu celkového prežívania a kvality života pacientov.
Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, príznaky ochorenia, kvalita života.


Lek Obz (Med Horizon), 68, 2019, č. 9, s. 271 - 274


Branislav JAĎUĎ, Martin SMATANA, Ľubica HLINKOVÁ, Jana IVANOVÁ, Róbert RUSNÁK, Róbert BABEĽA

Náklady za stratu produktivity spojenej s predčasnou smrťou pacientov v produktívnom veku s diagnózou mnohopočetný myelóm na Slovensku: výsledky z národnej štúdie z roku 2018

SÚHRN
Hematologické malignity sú súhrnom 140 rôznych ochorení, ktoré vyžadujú urgentnú lekársku pomoc následne po stanovení diagnózy. V poslednom desaťročí sa pre pacientov s mnohopočetným myelómom dramaticky zlepšili vyhliadky na ich prežitie zavedením nových a efektívnejších liečebných postupov. U pacientov sa zaznamenalo zlepšené prežitie v porovnaní s takmer stagnujúcim prežitím počas predchádzajúcich troch desaťročí. Tieto skutočnosti vedú k akumulácii ekonomického zaťaženia v dôsledku rastúcich nákladov a zvýšeného dopytu po inováciách. V súčasnej slovenskej odbornej literatúre neexistuje štúdia, ktorá by počítala straty produktivity v súvislosti s úmrtím alebo predčasnou smrťou pacientov s mnohopočetným myleómom v produktívnom veku. Hlavným cieľom nášho výskumu bolo poskytnúť podrobné informácie týkajúce sa jedného z ekonomických aspektov rakoviny krvi - odhadnúť straty produktivity spôsobené predčasným úmrtím pacientov s mnohopočetným myelómom v produktívnom veku na Slovensku.
Kľúčové slová: strata produktivity, mnohopočetný myelóm, náklady, ekonomické aspekty.
Lek Obz (Med Horizon), 68, 2019, č. 9, s. 275 - 279


Zuzana BALÁŽOVÁ, Branislav JAĎUĎ, Ľubica HLINKOVÁ, Jana IVANOVÁ  Róbert RUSNÁK  Róbert MAMRILLA,Róbert BABEĽA

Celkové náklady na mnohopočetný myelóm v Slovenskej republike: analýza celkových nákladov na modelového pacienta v produktívnom veku

SÚHRN
Implementácia inovácií do zdravotníctva je neodmysliteľnou súčasťou zlepšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, no na druhej strane výrazne vplýva na mieru výdavkov vynaložených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Správne a exaktné identifikovanie a kvantifikovanie nákladov vynaložených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako u diagnózy mnohopočetného myelómu, tak aj u iných ochorení, je z pohľadu farmakoekonomiky kľúčové. Okrem priamych nákladov, kam patria napr. náklady na diagnostiku ochorenia, náklady na lieky a náklady na hospitalizáciu, je nevyhnutné zohľadniť aj nepriame náklady týkajúce sa napr. nemocenských dávok, invalidného dôchodku a nákladov spojených so stratou produktivity pre predčasné úmrtie vplyvom daného ochorenia. Po adekvátnom vyhodnotení daných parametrov môžu byť tieto dáta využité pri kvalitnejšom hodnotení súčasných a aj inovatívnych technológii v liečbe mnohopočetného myelómu.
Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, priame náklady, nepriame náklady, nemocenské dávky, invalidný dôchodok.
Lek Obz (Med Horizon), 68, 2019, č. 9, s. 280 - 285


Katarína FEDOROVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Branislav JAĎUĎ, Jana IVANOVÁ, Róbert MAMRILLA, Róbert RUSNÁK

Pohľad na sociálne zabezpečenie u pacientov s mnohopočetným myelómom a na nepriame náklady súvisiace s týmto ochorením na Slovensku

SÚHRN
Nepriame náklady spojené s onkologickým ochorením možno na základe údajov z relevantných zahraničných zdrojov považovať za významné. Napriek tomu nie je analýza nepriamych nákladov súčasťou procesu hodnotenia zdravotníckych technológií v Slovenskej republike. Autori opisujú fungovanie systému sociálneho zabezpečenia vo vzťahu k pacientom trpiacim mnohopočetným myelómom. Skúmajú, na akú konkrétnu pomoc vo forme dávok a príspevkov majú títo pacienti nárok. Hľadajú odpove? na otázku, koľko prostriedkov vynakladáme na modelového pacienta s myelómom zo systému sociálneho zabezpečenia. Závery autorov by mali slúžiť ako jeden z podkladov pre verejnú diskusiu o skutočnej hodnote inovácií.
Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, nepriame náklady, sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie, inovatívna liečba.
Lek Obz (Med Horizon), 68, 2019, č. 9, s. 286 - 290


Róbert OCHABA, Andrea MADARÁSOVÁ GECKOVÁ

Sociálne determinanty zdravia školákov - kľúčové výsledky medzinárodného prieskumu

SÚHRN
Cieľ práce. Cieľom bolo získať údaje o 11-, 13- a 15-ročných školákoch reprezentatívne pre populáciu na Slovensku so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte a preh?biť porozumenie mechanizmov, ktoré ovplyvňujú rozdiely a zmeny v zdraví a rizikovom správaní školákov.
Súbor. V triedach na vybraných základných školách, ktoré sa zúčastnili štúdie, bolo spolu registrovaných 14 816 žiakov. Dotazník nakoniec vyplnilo 8 902, čo predstavuje 60 % mieru návratnosti.
Metodika. Počas telefonického rozhovoru so zástupcami škôl, ktorí súhlasili s účasťou (109), boli náhodným výberom vybrané konkrétne triedy, v ktorých prebehol zber údajov. Údaje boli spracované v štatistickom programe SPPS Windows.
Kľúčové slová: sociálne determinanty zdravia, školská populácia.
Lek Obz (Med Horizon), 68, 2019, č. 10, s. 291 - 296


Oľga JANÍČKOVÁ,  Juraj GAŠPAROVIČ, Ľubica SEDÍLKOVÁ, Alica STRAČINOVÁ

Detekcia vírusu hepatitídy C  u detských pacientov

SÚHRN
Východisko: Cieľom našej práce bolo zistiť prítomnosť vírusu hepatitídy C  u detí vo veku 0 - 12 mesiacov u HCV RNA pozitívnych matiek. V práci sme sa zamerali na sledovanie prítomnosti HCV RNA pozitivity u detí matiek, ktorým bola v minulosti zistená HCV RNA pozitivita. Sledovali sme možný prenos vírusu z matky na dieťa.
Súbor: Súbor tvorili vzorky sér detských pacientov vo veku 0-12 mesiacov s podozrením na hepatitídu C získanú po narodení od HCV RNA pozitívnych matiek z územia celej Slovenskej republiky.
Metódy: Vzorky sme testovali na prítomnosť vírusu hepatitídy C. Na detekciu a kvantifikáciu vírusu hepatitídy C v sérach detských pacientov sme použili RT-PCR metódu založenú na automatickej extrakcii, purifikácii a amplifikácii nukleových kyselín.
Výsledky: Vo všetkých testovaných vzorkách sér detských pacientov z územia celej Slovenskej republiky sme nezaznamenali prítomnosť vírusu hepatitídy C.
Záver: V laboratóriu sme za posledné 4 roky testovali vzorky sér detských pacientov na prítomnosť hepatitídy C. Nedetegovali sme prítomnosť vírusu hepatitídy C, čo súvisí s pravdepodobnou HCV RNA negativitou matiek počas gravidity.
Kľúčové slová:   HCV pozitivita matiek, detskí pacienti, gravidita, RT- PCR.
Lek Obz (Med Horizon), 68, 2019, č. 9, s. 297 - 299


Petronela ŠEBESTOVÁ

Štandardy kvality diagnostických a terapeutických metód v paliatívnej starostlivosti sa týkajú každého z nás

SÚHRN
Európske štandardy a normy v paliatívnej starostlivosti sa stali základom pre tvorbu štandardov v diagnostických a terapeutických procesov aj na Slovensku. Na Slovensku od 1. januára 2019 vstúpilo do platnosti 31 štandardov diagnostických a terapeutických postupov z rôznych oblastí medicíny. Ide o dlhodobý proces budovania kvality v zdravotnej starostlivosti. Očakáva sa, že overené štandardné postupy výrazne zlepšia manažment starostlivosti o pacienta. Štandardy by mali byť návodom, ako postupovať v diagnostike a liečbe, čím by sa zabezpečil aj rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov na Slovensku. V oblasti paliatívnej medicíny bol vypracovaný štandard č. 003 - Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v paliatívnej starostlivosti (u dospelých). Tento štandard by mali dodržiavať aj zariadenia sociálnych služieb, kde sa taktiež poskytuje paliatívna starostlivosť, avšak za iných podmienok v rámci financovania ošetrovateľských výkonov. V príspevku poskytujeme aj prehľad o monitorovaní zdravotného stavu obyvateľov v rámci EÚ. Monitorovacie správy dali podnet na vypracovanie národných štandardov diagnostických a terapeutických postupov.
Kľúčové slová: štandardy diagnostické, štandardy terapeutické, paliatívna medicína, paliatívna starostlivosť, sociálna práca, sociálna pomoc, legislatíva, kvalita.
Lek Obz (Med Horizon), 68, 2019, č. 9, s. 300 - 303


Ljuba BACHÁROVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ, Helena BERNADIČOVÁ, Marián BERNADIČ

Práca s vedeckými a odbornými informáciami ako nevyhnutná súčasť vysokoškolského vzdelávania. Medzinárodné vedecké školy - doplňujúca aktivita vzdelávania medikov a mladých vedcov

SÚHRN
Profesia medicínskych a zdravotníckych pracovníkov vyžaduje celoživotné vzdelávanie, čo je upravené aj zákonom. Celoživotné vzdelávanie sa často chápe ako jednosmerný proces, ako stála potreba sa vzdelávať, držať krok s najnovšími vedeckými poznatkami. Tento proces má však aj druhý rozmer, a tým je odovzdávanie skúseností a vedomostí, systematické hľadanie odpovedí na množstvo otvorených otázok pri starostlivosti o pacienta, inými slovami účasť na výskume. Prezentovanie a publikovanie klinických skúseností je základným zdrojom medicínskeho poznania a odbornej databázy medicíny ako vedného odboru. Považujeme za nevyhnutné tieto spôsobilosti doplniť do kurikula lekárskych fakúlt.
Kľúčové slová: celoživotné vzdelávanie, vedecká príprava, medicína, kurikulum.
Lek Obz (Med Horizon), 68, 2019, č. 9, s. 304 - 306


Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri