Lekársky obzor 4/2019

Lekársky obzor 4/2019

Vážení čitatelia, prinášame Súhrny prác z Lekárskeho obzoru 2/2019 pre Vaše využitie a citovanie. Plnú verziu časopisu nájdete na našich stránkach s niekoľkomesačným oneskorením


STARNUTIE A ROČNÉ OBDOBIE OVPLYVŇUJÚ HLADINY ANTIOXIDANTOV U ĽUDÍ

Zuzana RAUSOVÁ, Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Zuzana SUMBALOVÁ, Viliam MOJTO

Starnutie, zmeny teploty a ultrafialové žiarenie ovplyvňujú hladiny antioxidantov v organizme počas ročného obdobia. Zmeny antioxidantov v izolovaných trombocytoch sú výraznejšie v porovnaní s plnou krvou a plazmou. Počas zimného obdobia je oslabená antioxidačná ochrana organizmu, čo sa prejavilo aj v znížených koncentráciách vitamínu E a koenzýmu Q10 (CoQ10) u staršíchľudí. Nedostatok CoQ10 v mitochondriách trombocytov súvisí so zníženou tvorbou ATP v organizme počas starnutia, aj v zimnom období. Na základe týchto a predchádzajúcich našich výsledkov predpokladáme, že suplementácia CoQ10 je vhodná na zvýšenie tvorby energie u starších ľudí, ako aj počas chladného zimného obdobia.

Kľúčové slová: starnutie, ročné obdobia, antioxidanty, koenzým Q10, vitamín E, oxidačný stres.

Lek Obzor (Med Horizon), 68, 2019, č. 4, s. 118 – 124


MOŽNOSŤ VPLYVU ZVÝŠENÝCH PLAZMATICKÝCH KONCENTRÁCIÍ ALFA-1-KYSLÉHO GLYKOPROTEÍNU
NA FARMAKOKINETIKU A FARMAKOLOGICKÚ ÚČINNOSŤ NIEKTORÝCH LIEKOV

Barbora PITEKOVÁ, Ladislav TURECKÝ

Alfa-1-kyslý glykoproteín zaraïujeme do skupiny proteínov akútnej fázy a okrem iných funkcií má úlohu aj ako proteín viažuci a transportujúci rôzne farmaká v krvi. Je všeobecne známe, že len voľná, neviazaná frakcia farmaka je biologicky aktívna, lebo môže prechádzať cez biologické membrány, a tak byť transportovaná na miesto pôsobenia. V našom príspevku diskutujeme o efekte zvýšených plazmatických koncentrácií alfa-1-kyslého glykoproteínu na účinok niektorých protinádorových liekov u onkologických pacientov.

Kľúčové slová: alfa-1-kyslý glykoproteín, orosomukoid, protinádorové lieky, paklitaxel, imatinib.


ŠPECIFIKÁ PREVENCIE CIEVNYCH MOZGOVÝCH PRÍHOD PRI FIBRILÁCII PREDSIENÍ SPOJENEJ S CHRONICKÝM OCHORENÍM OBLIČIEK

Anna REMKOVÁ

Súčasný výskyt fibrilácie predsiení (FP) a chronického ochorenia obličiek vedie k zvýšenému riziku trombembolických príhod aj závažných krvácaní. U týchto pacientov sú perorálne antikoagulanciá (antagonisty vitamínu K [VKA] a non-VKA perorálne antikoagulanciá [NOAK]) v tromboprofylaxii účinné pri miernej až strednej renálnej dysfunkcii (klírens kreatinínu [CrCl] ≥30 ml/min), pričom znižujú morbiditu a mortalitu v dôsledku cievnej mozgovej príhody alebo systémovej embolizácie (CMP/SE). Najväčší počet pacientov s renálnou dysfunkciou spomedzi všetkých štúdií s NOAK predstavuje klinická štúdia ENGAGE AF TIMI 48. V tejto štúdii bol v prevencii CMP/SE a kardiovaskulárnej mortality v predurčených podskupinách podľa renálnej funkcie (CrCl 30 – 50
a > 50 ml/min) edoxaban porovnateľný s warfarínom. V podskupine pacientov s FP a miernou renálnou dysfunkciou (CrCl > 50 – < 80 ml/min) edoxaban oproti dobre nastavenému warfarínu preukázal superioritu v redukcii CMP/SE (o 47 % menej príhod) aj kardiovaskulárnej mortality. Z hľadiska bezpečnosti edoxaban viedol k významne nižšiemu výskytu závažného krvácania, so superioritou oproti warfarínu v oboch renálnych podskupinách. Èistý klinický výsledok, pozostávajúci z redukcie kardiovaskulárnych príhod, všetkých úmrtí alebo krvácania je bez ohľadu na renálnu funkciu pri edoxabane významne lepší ako pri warfaríne. Liečba edoxabanom je prínosom hlavne pre najpočetnejšiu podskupinu pacientov s FP - s miernou renálnou dysfunkciou.

Kľúčové slová: fibrilácia predsiení, chronické ochorenie obličiek, trombembolické komplikácie, perorálna antikoagulačná liečba.

Lek Obz (Med Horizon), 68, 2019, č. 4, s. 128 – 133


NOKTÚRIA AKO RIZIKOVÝ FAKTOR KARDIOVASKULÁRNEJ MORTALITY

Andrej DUKÁT, Ján BREZA, Jr., Eliška KUBÍKOVÁ, Peter GAVORNÍK, Juraj PAYER

Noktúria je dôležitý klinický stav, ktorý má podstatný vplyv na všetky funkcie u daného pacienta a vedie ku zhoršeniu kvality života a ku skráteneniu očaká-vaného dožitia pre výskyt závažných kardiovaskulárnych príhod. Nakoľko však noktúria zostáva často nerozpoznaná, predstavuje závažný zdravotný i socio-ekonomický problém. Preto je našu bežnú klinickú prax významná aj z prognostického hľadiska.

Kľúčové slová: noktúria, kardiovaskulárne ochorenia, prognóza.

Lek Obz (Med Horizon), 68, 2019, č. 4, s. 134 – 136


POLYMYALGIA RHEUMATICA A OBROVSKOBUNKOVÁ ARTERITÍDA

Jozef ROVENSKÝ, Marián BERNADIČ

Reumatická polymyalgia (polymyalgia rheumatica, PMR) a obrovskobunková arteritída (OBA) sú zriedkavé systémové zápalové ochorenia. PMR a OBA sa považujú za príbuzné choroby, ktoré postihujú najmä osoby vo vyššom veku (70 rokov a viac).

Obe ochorenia sú spojené s nešpecifickými príznakmi, ako je malátnosť, unaviteľnosť, subfebrility, horúčky, nechuť do jedenia, chudnutie, celková slabosť. Ochorenia môžu prebiehať súčasne a navzájom sa potenciovať. Kåbový nález nebýva výrazný. Vo väčšine prípadov sa nezisťujú príznaky artritídy. Reumatická polymyalgia a veľkobunková arteritída výnimočne dobre reagujú na liečbu glukokortikoidmi. Výrazne zlepšenie po podaní glukokortikoidov sa zisťuje už v priebehu 48 hodín od začiatku liečby (typická rýchla terapeutická odpoveï).

Kľúčové slová: reumatická polymyalgia, polymyalgia rheumatica, obrovskobunková arteritída, zápal, artritída, glukokortikoidy, rýchla terapeutická odpoveï.

Lek Obzor (Med Horizon), 68, 2019, č. 4, s. 137 – 140

Dear reader,
Here are all the summaries from the Lekarsky obzor journal for citations. Full journal will be available in a few months.


Ageing and the seasons affect the levels of antioxidants in human

Zuzana RAUSOVÁ, Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Zuzana SUMBALOVÁ, Viliam MOJTO

Aging and changes in seasons temperature and ultraviolet radiation affect the levels of antioxidants in the body. Changes antioxidants in isolated platelets are pronounced in thrombocytes compared to whole blood and plasma. During the winter season the antioxidant protection of the organism is the weakened, which was reflected also in decreased concentrations of vitamin E and coenzyme Q10 (CoQ10) in elderly humans. CoQ10 deficiency in platelet mitochondria is associated with decreased ATP production in the body during aging as well as in winter. Based on these and our previous results, supplementation with CoQ10 is suitable for increasing energy production in the elderly and during the cold winter season.

Key words: ageing, seasons, antioxidants, coenzyme Q10, vitamin E, oxidative stress.

Lek Obzor (Med Horizon), 2019, 68 (4): 118 – 124


The possible effect of elevated blood plasma levels of alpha-1-acid glycoprotein on pharmacokinetics and pharmacological effectivity of some drugs

Barbora PITEKOVÁ, Ladislav TURECKÝ

Alpha-1-acid glycoprotein belongs to a group of acute phase proteins and along with other functions plays a role as a drug-binding protein in blood plasma. In general, only the free fraction of drug has pharmacodynamics activity, because only free unbound drug can diffuse across biological barriers and be transported to their site of action. Elevated plasma levels of drug-binding protein could increase the binding of drugs and decrease the concentration of free, biologically active drug. In our contribution, we discuss the effect of increased levels of alpha-1-acid glycoprotein on the effectivity of some anticancer drugs in oncological patients.

Key words: alpha-1-acid glycoprotein, orosomucoid, anticancer drugs, paclitaxel, imatinib.

Lek Obz (Med Horizon), 2019, 68 (4): 125 – 127


Specific features of stroke prevention in atrial fibrillation associated with chronic kidney disease

Anna REMKOVÁ

The coexistence of atrial fibrillation (AF) and chronic kidney disease results in a higher risk for both thromboembolic and severe bleeding events. In these patients, oral anticoagulants (both vitamin K antagonists [VKAs] and non-VKA oral anticoagulants [NOACs]) are effective in thromboprophylaxis in mild to moderate renal dysfunction (creatinine clearance [CrCl] ≥30 mL/min), decreasing morbidity and mortality due to stroke/systemic embolization (CMP/SE). The largest proportion of patients with renal dysfunction included among all NOAC trials, is presented in ENGAGE AF TIMI 48. In this study, edoxaban was comparable to warfarin for preventing CMP/SE and cardiovascular mortality in the pre-specified subgroups according to renal function (CrCl 30-50 and
>50 mL/min). In the subgroup of AF patients with mild renal dysfunction (CrCl >50 - <80 mL/min), edoxaban was superior to well-established warfarin for the prevention of CMP/SE (47% reduction) and death from cardiovascular causes. For the safety end point, edoxaban resulted in significantly lower rates of major bleeding and was superior to warfarin in both renal subgroups. The rates of net clinical outcomes, which were composites of cardiovascular events, death from any cause, or bleeding, is significantly more favourable with edoxaban than with warfarin regardless of renal function. Treatment with edoxaban is beneficial in particular for the most numerous subgroup of AF patients – with mild renal dysfunction.

Key words: atrial fibrillation, chronic kidney disease, thromboembolic complications, oral anticoagulation therapy.

Lek Obz (Med Horizon), 2019, 68(4):  128 – 133


Nocturia as the risk factor for cardiovascular mortality

Andrej DUKÁT, Ján BREZA, Jr., Eliška KUBÍKOVÁ, Peter GAVORNÍK, Juraj PAYER

Nocturia represents an important clinical state, with its influence on all functions of the patient, leading to lowering of its life quality from the side of severe cardiovascular events. As this remains often undiagnosed, it  brings severe health and socioeconomic problem. Thus it is of importance for our daily clinical practice also from the prognostic point of view.

Key words: nocturia, cardiovascular diseases, prognosis.

Lek Obz (Med Horizon), 2019, 68(4): 134 – 136


Polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis

Jozef ROVENSKÝ, Marián BERNADIČ

Polymyalgia rheumatica (PMR) and giant cell arteritis (OBA) are rare systemic inflammatory diseases. Both are considered to be related diseases, which affects in particular the elderly (70 years and up). Both diseases are associated with non-specific symptoms such as malaise, fatigue, fever, aversion to eating, weight loss, general weakness. The disease may take place at the same time and each other to potentiate. Joint award is not significant. In most cases, symptoms of arthritis are not collected. Polymyalgia rheumatica and giant cell arthritis exceptionally respond well to treatment with glucocorticoids. Improve significantly following administration of glucocorticoids is determined within 48 hours from the beginning of treatment (typically a rapid therapeutic response).

Key words: polymyalgia rheumatica, giant cell arteritis, inflammation, arthritis, glucocorticoids, rapid therapeutic response.

Lek Obzor (Med Horizon), 2019, 68 (4): s. 137 – 140

Lekársky obzor 4/2019Slovo na rozlúčku
Marián BERNADIČ, Igor RIEČANSKÝ, Tibor ŠAGÁT, Milan LEHKÝ: Za prof. MUDr. Miroslavom Antonom Šašinkom, DrSc. (1935 – 2019)...         


Pôvodné práce
Zuzana RAUSOVÁ, Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Zuzana SUMBALOVÁ, Viliam MOJTO: Starnutie a ročné obdobie ovplyvňujú hladiny antioxidantov u ľudí        
Barbora PITEKOVÁ, Ladislav TURECKÝ: Možnosť vplyvu zvýšených plazmatických koncentrácií alfa-1-kyslého glykoproteínu na farmakokinetiku a farmakologickú účinnosť niektorých liekov        

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri