Lekársky obzor 2/2019Pôvodné práce
Dagmar MOZOLOVÁ, Jozef ROVENSKÝ, Marián BERNADIČ: Juvenilný systémový lupus erythematosus        
Jozef BARINKA, Miroslav KILIAN, Radoslav ZAMBORSKÝ, Roman VAHOVSKÝ: Perilunátne luxácie a luxačné zlomeniny zápästia: porovnanie transfixácie K-drôtmi verzus transfixácie s primárnou sutúrou interkarpálnych väzov        
Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRÁLINSKÝ: Podiel prenatálnej diagnostiky v identifikácii vrodených chýb močovej sústavy na Slovensku        
Martina ZAVACKÁ, Jana POBEHOVÁ, Peter ZAVACKÝ, Mária MAJERNÍKOVÁ: Angiochirurgický manažment pacientov zaradených do dlhodobého dialyzačného programu   

Prehľadová práca
Helena GBELCOVÁ, Tereza TUHÁRSKA, Daniel BÖHMER: CRISPR/Cas – lekár v zálohe         
Viliam MOJTO, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Mária KOMLÓSI, Gabriela TIMÁROVÁ: Diabetická neuropatia         

Autodidaktický test 2/2019   


CONTENT 2/2019

Original papers
Dagmar MOZOLOVÁ, Jozef ROVENSKÝ, Marián BERNADIČ: Juvenile systemic lupus erythematosus        
Jozef BARINKA, Miroslav KILIAN, Radoslav ZAMBORSKÝ, Roman VAHOVSKÝ: Perilunate dislocation and fracture-dislocation of the wrist: comparison of K-wire only fixation versus K-wire fixation with intercarpal ligament repair        
Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRÁLINSKÝ: The role of prenatal diagnostics in the identification congenital malformations of urogenital system in Slovakia        
Martina ZAVACKÁ, Jana POBEHOVÁ, Peter ZAVACKÝ, Mária MAJERNÍKOVÁ: Angio-surgery management of patients for to a long-term dializing program        

Review
Helena GBELCOVÁ, Tereza TUHÁRSKA, Daniel BÖHMER: CRISPR/Cas – The Reserve Medical Specialist        
Viliam MOJTO, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Mária KOMLÓSI, Gabriela TIMÁROVÁ: Diabetic neuropathy        

Autodidactic test 2/2019


Lekársky obzor 2/2019 na čítanie

Lekársky obzor 2/2019 - na čítanie