Vážení čitatelia, prinášame Súhrny prác z Lekárskeho obzoru pre Vaše využitie a citovanie. Plnú verziu časopisu nájdete na našich stránkach s niekoľkomesačným oneskorením

Miroslav KILIAN, Lukáš BUČKA, Pavel ŠIMKOVIC: Liečba chronických osteomyelitíd tíbie vnútro-dreňovým predvŕtaním a dlhodobou aktívnou vnútro-dreňovou drenážou   

SÚHRN

Prezentujeme retrospektívnu štúdiu série pacientov so zlomeninou predkolenia so vznikom chronickej osteomyelitídy tíbie. Celkovo 7 pacientov (päť mužov a dve ženy), s priemerným vekom 50,7 ± 20,2 (22 – 82) rokov bolo liečených intramedulárnym predvŕtavaním a následnou aktívnou drenážou vnútrodreňového kanála. Päť zo siedmich pacientov utrpelo otvorenú zlomeninu a u všetkých bolo v poúrazovom období realizovaných niekoľko operačných výkonov. Šesť zlomenín sa zahojilo a v jednom prípade vznikol infikovaný hypertrofický pakĺb. V klasifikácii podľa Cierneho a Madera bol jeden pacient klasifikovaný ako typ 1A, dvaja ako 3A, jeden ako 1B, dvaja ako 2B a jeden ako 4A. Pozitívnu kultiváciu sme získali od šiestich pacientov. Staphylococcus aureus bol izolovaný v štyroch prípadoch a z toho bol v jednom prípade izolovaný voči meticilínu rezistentný Staphylococcus aureus. Intravenózne antibiotiká sme podávali priemerne 6,57 ± 2,07 (4 – 10) dní. Celkové priemerné sledovanie bolo 104,1 ± 68,5 (15 – 191) mesiacov. Všetci pacienti pri poslednej kontrole nejavili znaky relapsu infekcie.

Kľúčové slová: zlomenina predkolenia, chronická osteomyelitída, Staphylococcus aureus, antibiotiká.

Lek Obzor (Med Horizon), 68, 2019, č. 1, s. 3-9


   
Karolína STUCHLÍKOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ, Dušan SYSEL, Eliška KUBÍKOVÁ: Problematika psychickej záťaže u všeobecných sestier poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť        

SÚHRN

Výskum poukazuje na faktory psychickej záťaže v profesijnej skupine všeobecných sestier s dopadom na ich subjektívne prežívanie psychickej záťaže v pracovnom procese.

Cieľ. Hlavným cieľom práce bolo zistiť úroveň subjektívneho hodnotenia psychickej záťaže všeobecných sestier na ošetrovacích jednotkách v zdravotníckych zariadeniach. Výsledky sme porovnali s referenčnými hodnotami štandardizovaného Meisterovho dotazníka, ktorým sa štandardne v Českej republike hodnotí úroveň psychickej pracovnej záťaže v zmysle platnej legislatívy uvedeného štátu. Výsledné hodnoty sme porovnali s referenčnými hodnotami populácie.

Metódy. Na zber a získavanie údajov vo výskume sme použili štandardizovaný Meisterov dotazník na hodnotenie psychickej pracovnej záťaže. Údaje sme spracovali pomocou editora MS Excell 2013. Pri vyhodnotení Meisterovho dotazníka sme dodržali metodický postup podľa príručky a publikovaných výsledkov. Distribuovali sme 180 dotazníkov všeobecným sestrám poskytujúcim ošetrovateľskú starostlivosť v Českej republike.

Výskumný súbor. Na našom výskume sa zúčastnilo 157 respondentov – všeobecných sestier, ich minimálna dĺžka odbornej ošetrovateľskej praxe bola v trvaní minimálne jedného roka. Všetci respondenti pracovali na plný pracovný úväzok v nepretržitej prevádzke. Veková hranica respondentov bola v rozpätí 22 – 30 rokov.

Realizácia. Výskum sme realizovali na akútnych, štandardných a chronických posteľových oddeleniach v zdravotníckych zariadeniach v mesiacoch máj až október 2016. Výber respondentov bol zámerný. Oslovili sme všeobecné sestry poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť v Českej republike.

Výsledky. Z analýzy výsledkov vyplýva, že náš súbor (n = 157) dosiahol kritické hodnoty v položke časová tieseň, vysoká zodpovednosť, únava a skleslosť po niekoľkých hodinách práce. K prekročeniu kritickej hodnoty došlo aj v položke dlhodobej únosnosti práce s rovnakou výkonnosťou. Skúmaná skupina hodnotí svoju prácu pozitívne v položkách malé uspokojenie z práce, otupujúca práca, problémy a konflikty, monotónia, nervozita a pracovné presýtenie. Najväčší rozdiel oproti Meisterovým normám sa v našom súbore dosiahol pozitívnejším hodnotením problémov a konfliktov na pracovisku a pocitu monotónie. Porovnanie mediánu pri položke 7 „práca je psychicky taká náročná, že po niekoľkých hodinách pociťujem nervozitu a rozrušenie“ a položky 8 „po niekoľkých hodinách mám práce natoľko dosť, že by som chcel/a robiť niečo iné“, ukazuje v našom súbore priaznivejšie hodnoty oproti Meisterovým hodnotám. Skúmaný súbor nášho výskumného šetrenia poukázal na 1. stupeň subjektívnej psychickej záťaže všeobecných sestier.

Záver. Najväčší podiel na vysokej psychickej zaťaži všeobecných sestier má pracovné preťaženie, časová tieseň, únava, vysoká osobná zodpovednosť a dlhodobá únosnosť v pracovnom procese.

Kľúčové slová: Meisterov dotazník, monotónia, preťaženie, psychická záťaž, všeobecná sestra.

Lek Obzor (Med Horizon), 68, 2019, č. 1, s. 10– 17.Zuzana Varchulová Nováková, Stanislav ŽIARAN, Ľuboš Danišovič: Molekulovo – genetická analýza nádorov močového mechúra v kontexte precíznej diagnostiky   

SÚHRN

V súčasnosti patria nádorové ochorenia k najzávažnejším chorobám, a preto patria k najdôležitejším oblastiam vedeckovýskumnej činnosti. Aj napriek tomu, že liečbe týchto ochorení sa venuje mimoriadna pozornosť a nemalé prostriedky, v súčasnosti dostupné liečebné postupy často neprinášajú uspokojivé výsledky. Cieľom mnohých vedeckých tímov je hľadať nové diagnostické a terapeutické možnosti. Veľká nádej sa vkladá do nových molekulových biomarkerov, ktoré by mohli poskytnúť možnosť presnejšej a citlivejšej diagnostiky a ovplyvniť výber vhodného terapeutického postupu. V tejto práci sme sa zamerali na stručný opis potenciálnych molekulových markerov pri nádore močového mechúra v kontexte precíznej diagnostiky.

Kľúčové slová: p53, GATA3, FOXA1, apoptóza, bunkový cyklus.

Lek Obzor (Med Horizon), 67, 2018, č. 12, s. 18 – 22


    
Róbert BABEĽA, Ľubica HLINKOVÁ, Róbert MAMRILLA, Zuzana SRNCOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ: Liekové inovácie v oblasti terapie rakoviny a mnohopočetného myelómu: je to len o cene?    

SÚHRN

Inovácie sú v zdravotníctve kľúčovou hybnou silou nepretržitého vývoja. Inovatívne zdravotnícke technológie, stratégie a služby ponúkajú potenciál na záchranu, zlepšenie a predĺženie života miliónov ľudí pri väčšine diagnostikovaných ochorení. Rozhodnutia spojené s farmaceutickými inováciami by mali byť v súlade so spoločenským cieľom maximálnej podpory zdravia, avšak v rámci rozpočtových obmedzení. Zároveň by mali reagovať na súčasné nenaplnené potreby obyvateľov. Inovácia qmá, okrem iného vplyv na tri kľúčové oblasti v zdravotníctve: na lepší zdravotný stav, dlhovekosť a zníženie nákladov. Medzi najčastejšie ako aj najviac diskutované oblasti inovácií na poli zdravotnej starostlivosti patria inovácie v oblasti liečby rakoviny. Na to, aby sme aj naďalej zlepšovali výsledky liečby u týchto pacientov, potrebujeme okrem kontinuálnych inovácií vo výskume, diagnostike a liečbe rakoviny hľadať aj nové prístupy v celkovej verejno-zdravotníckej politike boja proti rakovine a v poskytovaní starostlivosti. Aj v oblasti terapie mnohopočetného myelómu došlo k dramatickému zlepšeniu schválením viacerých farmaceutických inovácií, najmä v posledných desiatich rokoch. Pacienti s mnohopočetným myelómom tak žijú dlhší a zdravší život než kedykoľvek predtým, s miernejšími príznakmi a aj s nižším výskytom vedľajších účinkov. Vďaka inováciám, ktoré sú pacientom dostupné, sa zvyšovala miera prežitia u pacientov s mnohopočetným myelómom v rokoch 2009 až 2011 štyrikrát rýchlejšie než u pacientov so všetkými ostatnými diagnózami rakoviny a desaťkrát rýchlejšie než u pacientov s rakovinou prsníka. Farmaceutické inovácie si vyžadujú neustálu podporu a stimuly. Naša krajina by sa spolu s partnermi v EÚ mala zamerať na vytvorenie stabilného prostredia pre výskum a vývoj, ktoré by dokázalo maximalizovať pravdepodobnosť získania hodnotných farmaceutických inovácií hradených a dostupných pre pacientov za vzájomne výhodných podmienok.

Kľúčové slová: liekové inovácie, rakovina, náklady, mnohopočetný myelóm.

Lek Obzor (Med Horizon), 68, 2019, č. 1, s. 23 – 26


    
Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Zuzana RAUSOVÁ, Zuzana SUMBALOVÁ, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Viliam MOJTO: Súčasnosť a perspektíva mitochondriálnej medicíny     

SÚHRN

Mitochondriová medicína poskytuje súčasné poznatky o fyziológii mitochondrií, mitochondriových chorobách, o diagnóze mitochondriových chorôb a ich cielenej terapii.

Perspektíva mitochondriovej medicíny ponúka novú neinvazínu metodiku zistenia porúch bioenergetiky mitochondrií v izolovaných trombocytoch pacientov s rôznymi typmi chorôb. Perspektíva cielenej terapie mitochondriových porúch je zameraná na transplantáciu mitochondrií – terapeutickú intervenciu, pri ktorej sa poškodené mitochondrie nahrádzajú zdravými exogénnymi mitochondriami.

Kľúčové slová: mitochondriová medicína, mitochondriové choroby, transplantácia mitochondrií, mitochondriová substitučná terapia.

Lek Obzor (Med Horizon), 68, 2019, č. 1, s. 27 – 30


   
Marcela KUNIAKOVÁ, Zuzana VARCHULOVÁ NOVÁKOVÁ, Radoslav ZAMBORSKÝ, Matúš KUNIAK, Ľuboš DANIŠOVIČ: Biologická liečba degeneratívnych ochorení medzistavcových platničiek     

 

SÚHRN

Intervertebrálny disk (IVD) je komplexná architektonická a funkčná štruktúra. Dôvody degenerácie IVD sú multifaktorové s veľkým vplyvom genetických a environmentálnych faktorov. Súčasná liečba sa venuje najmä zmierneniu symptómov a nie degenerácii samotnej. Tkanivové inžinierstvo a regeneratívna medicína nám môžu byť nápomocné pri vytvorení nového IVD kombináciou rôznych metód bunkovej a molekulovej terapie spolu s novými biomateriálmi, alebo podporením endogénnej reparácie disku. Tento prehľadový článok predstavuje súčasné poznatky v oblasti degenerácie IVD a regeneračných stratégií.

Kľúčové slová: medzistavcové platničky, degeneratívne ochorenia, biologická liečba, bunková terapia, tkanivové inžinierstvo.

Lek Obzor (Med Horizon), 67, 2018, č. 12, s. 31 – 37