Lekársky obzor 12/2018Príhovor rektora SZU   

    
Pôvodné práce
Jozef Holomáň, Ľubica Slobodová: Silymarin – EBM reevaluácia tradičného hepatika: využitie v klinickej praxi         
Róbert OCHABA, Adriána RAČKOVÁ, Silvia SADECKÁ: Kvalita života a zdravotné uvedomenie seniorov         
Jozef REŠOVSKÝ, Lucia CHROMÍKOVÁ, Terézia MEDERIOVÁ, Lucia DEMESOVÁ, Róbert OCHABA: Prierezová štúdia o vplyve zdravotnej výchovy na prevenciu alkoholovej závislosti         
Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRÁLINSKÝ: Sonografický skríning vrodených chýb obličiek na Slovensku        


Prehľadová práca
Michal LIŠKA, Zuzana LIŠKOVÁ, Matúš PAULINY, Viera LEHOTSKÁ: Úloha ultrasonografie v diagnostike diafragmatickej dysfunkcie      

  
Ocenenia
Helena BERNADIČOVÁ: Literárny fond Slovenskej republiky udelil ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017   

    
Kronika osobností SZU
Marián BERNADIČ a spolupracovníci: Posledné zbohom profesorovi MUDr. Milanovi Pavlovičovi, CSc....         

Autorský index 2018        
Vecný index 2018        CONTENT 12/2018

Original papers
Jozef Holomáň, Ľubica Slobodová: Silymarin, evidence based re-evaluation of a traditional liver disease drug and its use in clinical practice         
Róbert OCHABA, Adriána RAČKOVÁ, Silvia SADECKÁ: Quality of life and health awareness of seniors        
Jozef REŠOVSKÝ, Lucia CHROMÍKOVÁ, Terézia MEDERIOVÁ, Lucia DEMESOVÁ, Róbert OCHABA: Cross-sectional study on the impact of health education in the prevention of alcoholic addiction        
Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRÁLINSKÝ: Sonographic screening of congenital kidney malformations in Slovakia  

       
Review
Michal LIŠKA, Zuznana LIŠKOVÁ, Matúš PAULINY, Viera LEHOTSKÁ: The role of ultrasound in diagnosing of diaphragmatic dysfunction  

      
Personalities of Slovak Medical University
Marián BERNADIČ et al.: Professor MUDr. Milan Pavlovič, CSc.        

Key words index 2018        
Authors index 2018        

 


 Lekársky obzor 10-11/2018 - full