Lekársky obzor 10/2016Editorial
Martin RUSNÁK: Od verejného zdravotníctva k novému zdraviu verejnosti


Pôvodná práca
Lucia BLAŽINSKÁ, Martin RUSNÁK, Margaréta KAČMARIKOVÁ: Vakcináciou preventabilné ochorenia – stále záťaž pre krajiny strednej Európy?        
Denisa Jakubcová, Martin Rusnák, Viera Rusnáková: Surveillance prenosných ochorení – hlásenia lekármi prvého kontaktu


Vladimír MASARYK: Povzbudenie k činnosti dýchania pri hornom skríženom syndróme

 


Verejné zdravotníctvo
Veronika REHORČÍKOVÁ, Alexandra BRAŽINOVÁ, Marek MAJDAN, Mark Steven TAYLOR, Martin RUSNÁK: Európsky projekt CENTER-TBI: komplexný prístup k diagnostike a liečbe úrazov mozgu        
Alexandra BRAŽINOVÁ: Podpora duševného zdravia na základe dôkazov        
Eva NEMČOVSKÁ, Daniela KÁLLAYOVÁ, Peter LETANOVSKÝ, Andrej KÁLLAY, Marek MAJDAN: Tvorba akčných plánov pre zdravotnú odpoveď – podpora koordinácie v súvislosti so zdravím, plánovanie, hodnotenie a prístup k zdravotnej starostlivosti a budovanie kapacít v členských štátoch EÚ pod migračným tlakom (projekt SH-CAPAC)        
Viera RUSNÁKOVÁ, Martin RUSNÁK, Lucia MIČÍKOVÁ: Kompetencie potrebné v manažmente informácií vo verejnom zdravotníctve        
Jaroslava BRŇOVÁ: Rola nemocničného epidemiológa v kontexte zvyšovania bezpečnosti pacienta


Miniatlas
Jozef VOJTAŠŠÁK Jr., Jozef VOJTAŠŠÁK Sr.: Stresová fraktúra II. metatarzu – možnosti ultrasonografickej diagnostiky


Lekársky obzor 10/2016

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri