Lekársky obzor 6/2016Pôvodná práca
Denisa LIPTÁKOVÁ, Janka KOREŇOVÁ, Monika HORNICKÁ, Ľubomír VALÍK: Mikrobiologická analýza materského mlieka        
Nataliia KUZMINOVA, Valentina ROMANOVA, Valentina SERKOVA, Nataliia OSOVSKA, Iryna KNIAZKOVA: Ukazovatele zápalu a koncentrácia leptínu u pacientov s ischemickou chorobou srdca (in English)        
Nataliia KUZMINOVA, Nataliia OSOVSKA, Iryna KNIAZKOVA: Zmeny krvných lipidov u osôb s rodinnou anamnézou závažnej artériovej hypertenzie (in English)


Prehľad
Anna REMKOVÁ: Bezpečnosť versus účinnosť priamych perorálnych antikoagulancií: používame správne dávky?        
Jozef LUKÁČ, Oľga LUKÁČOVÁ: Systémový lupus erythematosus – nové poznatky o diagnostike a liečbe

 


Kazuistika
Martina LISIKOVÁ, Mária PISARČÍKOVÁ, Milan KURÁK, Vlasta VYHNÁLKOVÁ: Syndróm akútnej dychovej tiesne (ARDS) u zrelého novorodenca


Miniatlas
Emília ROVENSKÁ, Svetoslav ŠTVRTINA, Ondrej GREGUŠKA, Jozef ROVENSKÝ: Prínos morfologických vyšetrení k diagnóze a určeniu patogenézy zmien v synoviových kĺboch

 


Content 06/2016


Original paper

Denisa LIPTÁKOVÁ, Janka KOREŇOVÁ, Monika HORNICKÁ, Ľubomír VALÍK: Microbiological analysis of breast milk        
Nataliia KUZMINOVA, Valentina ROMANOVA, Valentina SERKOVA, Nataliia OSOVSKA, Iryna KNIAZKOVA: Inflammation indicators and leptin level in patients with ischemic heart disease (in English)        
Nataliia KUZMINOVA, Nataliia OSOVSKA, Iryna KNIAZKOVA: Blood lipids variations of persons with family history of severe arterial hypertension (in English)


Overview
Anna REMKOVÁ: Safety versus effectiveness of direct oral anticoagulant drugs: Do we use the proper doses?        
Jozef LUKÁČ, Oľga LUKÁČOVÁ: Lupus erythematosus systemic – new knowledge’s on diagnostic and therapy


Case report
Martina LISIKOVÁ, Mária PISARČÍKOVÁ, Milan KURÁK, Vlasta VYHNÁLKOVÁ: ARDS in term newborn


Miniatlas
Emília ROVENSKÁ, Svetoslav ŠTVRTINA, Ondrej GREGUŠKA, Jozef ROVENSKÝ: Contribution of the morphological examinations to diagnosis and pathogenetic changes determination in synovial joints


Lekársky obzor 6/2016

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri