Lekársky obzor 1/2014Editorial

Igor RIEČANSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA: Lekársky obzor – 62. ročník (2013)/Medical Horizon 62. annual (2013)         3

Pôvodné práce/Original article

Gabriela NAGYOVÁ, Adriána KRAJČIOVÁ, Jaroslav ROSENBERGER, Arpád BÓDAY, Martina HIKKELOVÁ, Denisa ILENČÍKOVÁ, László KOVÁCS: Autozómovo dominantná polycystická choroba obličiek typ 2 – klinický priebeh a genetická analýza/Autosomal dominant polycystic kidney disease type 2 – clinical course and genetic analysis         5
Renáta ZELENÍKOVÁ, Radka KOZÁKOVÁ, Darja JAROŠOVÁ: Hodnocení pečovatelské zátěže v domácím prostředí/Evaluation of caregiver’s burden in a home setting         10


Eva MILATOVÁ, Angelika BÁTOROVÁ, Viera MRÁZOVÁ, Miroslava MAKOHUSOVÁ, Štefan HRUŠOVSKÝ: Výskyt genetických polymorfizmov génov VKORC1 a CYP2C9  a ich význam pre dávkovanie warfarínu u pacientov s antikoagulačnou liečbou. Klinická štúdia/Genetic polymorphisms of VKORC1 and CYP2C9 genes and their impact on the dosing of warfarin in patients with anticoagulant  therapy.  The clinical study         15
Aneta BEDNÁŘOVÁ: Suicidálne konanie v anamnéze pacienta/Suicidal behaviour in the patient history         21
Petra Lenártová, Peter Chlebo, Jana Mrázová, Marta Habánová, Katarína Fatrcová-Šramková: Hodnotenie množstva viscerálneho tuku u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc/Evaluation of visceral fat in patients with chronic obstructive pulmonary disease   27

Prehľad/Overview

Emil GINTER, Igo KAJABA: História výskumu cholesterolu: úspechy a omyly/History of cholesterol research         32

MiniAtlas

Miroslav ŽIGRAI, Štefan HRUŠOVSKÝ, Anton ŠOKA, Milan VYSKOČIL, Vladimír JAVORKA: Barcelonská klasifikácia hepatocelulárneho karcinómu/Barcelona Clinic Liver Cancer classification of hepatocellular carcinoma         37

 


Časopis Lekársky obzor 1/2014 na čítanie. Kliknutím na obrázok otvoríte časopis

 

Lekársky obzor 1/2014


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri