Lekársky obzor 4/2013 - obsah časopisu

Editorial

Lekársky obzor 4/2013 na www.lekarsky.herba.skTibor Šagát: Vývoj pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku/Pediatric anesthesiology and emergency medicine evolution in Slovakia         127

Pôvodné práce/Original article

Rudolf RIEDEL, Tibor ŠAGÁT: Kraniocerebrálne poranenie u detí/Traumatic brain injury in children         128
Miloslav HANULA, Peter KENDERESSY, Jaroslav ČUTORA, 1Oliver PETRÍK, Karol KRÁLINSKÝ: Naše skúsenosti s kaudálnou blokádou pri cirkumcízii v detskom veku/Our experiences in children underwent circumcision with caudal blockade         135
Oliver PETRÍK, Jaroslav ČUTORA, Silvia VALENTOVÁ STRENÁČIKOVÁ, Miloslav HANULA, Karol KRÁLINSKÝ: Pohľad anestéziológa na manažment rázštepu pery novorodenca/Newborn cleft lip management from the anesthesiologist´s point of view         139
Mária PISARČÍKOVÁ, Milan KURÁK, Katarína BAZÁROVÁ, Vladimír FILKA, Martina LISÍKOVÁ, Iveta FANDÁKOVÁ: Nozokomiálne nákazy u kriticky chorých detí/Nosocomial infections in the PICU          142
Barbora NEDOMOVÁ,  Tibor ŠAGÁT: Problematika neuroaxiálnych blokov u detí/Current controversies in neuroaxial blockade in children         147

 

Kazuistika/Case report

Petra GENGELOVÁ, Dagmar STATELOVÁ, Juraj ŠTILLA, Ján JURKEMÍK, Mária JANÍČKOVÁ: Amlodipine induced gingival overgrowth - case report/Amlodipínom vyvolané zväčšenie ďasna – kazuistika (in English)         153

Úvaha/Essay

Andrea ŠAGÁTOVÁ: Utrpenie, bolesť a láska v pediatrickej intenzívnej medicíne/Distress, pain and love in pediatric emergency medicine         157

Občianskoprávna zodpovednosť lekára/Doctors liability

Pavol KÁDEK, Ivana PAGÁČOVÁ, Karol TÓTH: Zodpovednosť za škodu spôsobenú povahou použitého prístroja alebo inej veci použitej pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti III/Liability for damage caused by circumstances originating in the nature of a tool or other thing used in providing healthcare III         160

MiniAtlas

Michal KĽOC: Rámová afunkčná stereotaktická neurochirurgia/Frame afunctional stereotactic neurosurgery         161

Lekársky obzor 4/2013 plná verzia - kliknite na obrázok

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri