Potransplanačná lymfoproliferatívna choroba po transplantácii pečene

Potransplantačná lymfoproliferatívna choroba (PTLCh) je najčastejšou de novo malignitou po transplantácii pečene. Jej vznik je asociovaný s reaktiváciou infekcie vírusom Ebsteina-Barrovej. Zahŕňa široké spektrum stavov, od syndrómu pripomínajúceho infekčnú mononukleózu až po lymfómy, ktoré sú v porovnaní s lymfómami vyskytujúcimi sa v bežnej populácii charakteristické vyššou agresivitou, tendenciou k častejšiemu extranodálnemu šíreniu a horšou odpoveď na liečbu (obr. 1-8). Klinicky sa PTLCh prejavuje nešpecificky horúčkou a stratou hmotnosti, lymfadenopatiou alebo lokálnymi príznakmi pri extranodálnom rozšírení. Liečba prebieha v spolupráci s onkohematológom. Závisí od morfologického typu PTLCh. Zahŕňa zníženie imunosupresie, protinádorovú cytostatickú liečbu, rádioterapiu a podávanie rituximabu (monoklonová protilátka proti B-lymfocytom) (1, 2).

Literatúra

1.    TRUNEČKA, P., ADAMEC, M.: Transplantace jater. Praha: Karolinum, 2009, 290 s.
2.    CLAVIEN P.A., TROTTER, J.F.: Medical care of the liver transplant patient. London: Wiley-Blackwell, 2011, 490 s.

Posttranplant lymfoproliferative disease after liver transplantation

Miroslav ŽIGRAI, Štefan HRUŠOVSKÝ, 1Peter SZÉPE, Michaela ŠTUGELOVÁ, Martin 2FABIÁN, 3Abdolereza MAJIDI, Jaroslav ULICKÝ