Zodpovednosť lekára za škodu spôsobenú povahou použitého prístroja alebo inej veci použitej pri poskytovaní ZS II

Skutková podstata objektívnej občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe použitého prístroja alebo inej použitej veci pri poskytovaní zdravotníckych služieb v zmysle ustanovenia §421a Občianskeho zákonníka, predpokladá príčinnú súvislosť medzi pôsobením okolností, ktoré majú pôvod v povahe použitej veci a škodlivým následkom – v danej veci poškodenia zdravia. Použitím veci, resp. prístroja v daných súvislostiach Občiansky zákonník rozumie tie úkony, ktoré sú nevyhnutné pre riadne fungovanie veci, prípadne dosiahnutie účelu (stavu) sledovaného jej použitím.

Občiansky zákonník nielenže nevyžaduje prítomnosť zavinenia, ale platná právna úprava dokonca neumožňuje zbaviť sa zodpovednosti preukázaním liberačných dôvodov. Nakoľko je pri tomto druhu objektívnej občianskoprávnej zodpovednosti možnosť liberácie, resp. exonerácie vylúčená, hovoríme o absolútnej objektívnej zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti použili. Pri tomto druhu absolútnej objektívnej zodpovednosti  nemusí žalobca (poškodený pacient) dokazovať, že k porušeniu profesijných povinností a teda ku konaniu non de lege artis medicinae došlo, a dokonca ani dokazovať, že vec použitá pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti bola chybná. Žalobcovi stačí preukázať, že škoda bola spôsobená v príčinnej súvislosti s povahou použitého prístroja, nástroja, inštrumentu, lieku, príp. inej veci použitej pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, resp. pri výkone medicínskeho úkonu. Ak by však aj išlo o prístroj, nástroj, liek, ktorý je bez chyby, ale z nejakého dôvodu škodu pacientovi spôsobil, je nesporné, že zdravotnícke zariadenie, príp. súkromný lekár za takto vzniknutú škodu zodpovedá, pričom Občiansky zákonník nepripúšťa žiadny liberačný dôvod. Pri tomto druhu zodpovednosti nehovoríme o protiprávnom konaní ako takom, ale o protiprávnom stave, t.j. ide o zodpovednosť za výsledok.

Pre posúdenie absolútnej objektívnej občianskoprávnej zodpovednosti v zmysle ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka je relevantné, či účinky, ktoré viedli ku škodlivému následku vyplývajú z povahy použitého prístroja alebo inej veci použitej pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. O občianskoprávnu zodpovednosť v zmysle tohto zákonného ustanovenia nepôjde, ak škoda vznikla ako následok samotného výkonu medicínskeho úkonu a nemala príčinu v povahe použitého medicínskeho prístroja, inštrumentu, medikamentu, prípadne inej veci.

O zodpovednosť takéhoto druhu pôjde napríklad vtedy, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja, nástroja alebo inej veci, použitých zdravotníckym pracovníkom pri poskytovaní zdravotníckych služieb. Ide o zodpovednosť za dôsledky nebezpečenstva, ktoré je s použitím daného prístroja alebo inej veci pri výkone medicínskych úkonov spojené. O takúto škodnú udalosť pôjde napríklad pri popáleninách alebo iných škodách na zdraví vzniknutých v dôsledku chybnej funkcie alebo zlej obsluhy inkubátora, ožarovacieho prístroja, röntgenového prístroja, taktiež môže ísť o chybu lieku, chybu injekčnej striekačky, chybu ihly, chybu akéhokoľvek inštrumentu, alebo o použitie nesterilných injekčných ihiel a striekačiek, nesterilného odberového setu, napr. pri plazmaferéze a pod. Môže však ísť aj o prístroje alebo veci, ktoré nemajú žiadne chyby a boli použité spôsobom de lege artis medicinae, t.j. v súlade so súčasnými dostupnými poznatkami lekárskej vedy, resp. v súlade s najvyšším stupňom vedeckého poznania a praxe, avšak pri ich použití došlo k nejakým vopred nie vždy predvídateľným vedľajším a nežiaducim účinkom.

(Pokračovanie v nasledujúcom čísle).

Literatúra

1.    KÁDEK, P.: Právna zodpovednosť v medicíne. Sládkovičovo: Fakulta práva Janka Jesenského VŠS, 2012.
2.    TÓTH, K. a kol.: Právo a zdravotníctvo. Bratislava: Herba, 2008.
3.    Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Liability for damage caused by circumstances originating in the nature of a tool or other thing used in providing healthcare II

Pavol KÁDEK, Ivana PAGÁČOVÁ, Karol TÓTH