Editorial

Igor Rusnák: Problémy fetálnej medicíny/Fetal medicine problems         43
Igor Rusnák: Národný perinatologický program/National perinatologic program          46

Pôvodné práce/Original article

Ján KOVÁČ: Rádiologické hodnotenie 50 endodonticky liečených devitálnych zubov po 5-ročnom časovom období/Radiological assessment of 50 endodontically treated devitalized teeth after 5-year time period         47
František  JAROŠ: Dlhodobo (od r. 1952) sledovanie incidencie otráv na Považí so zameraním na príčiny, druh jedu a prognózu/Long-term observation of 1952 poison - intoxication incidence occurred at Považie oriented
on causes, type and prognosis of intoxication         52

 

Prehľady/Overviews

Alexandra KRIŠTÚFKOVÁ, Miroslav BOROVSKÝ: Hormonálna substitučná liečba - porovnanie prínosu a rizika v komplikovaných prípadoch/Hormonal replacement therapy-plus and risks in complicated cases          56
Lenka REISMULLEROVÁ, Karol HOLOMÁŇ, Zuzana SEDLIAKOVÁ: Úloha endometria ako prediktívneho faktora fertility/The role of endometrium as a predictive factor of fertility         62
Horst URBAN, Peter ŠTENCL, Jozef ORAVEC,  Rastislav SYSÁK, Alexandra FILKÁSZOVÁ, Barbora LAMPRECHTOVÁ, Viera OROSZOVÁ: Hysteroskopia v diagnostike postmenopauzového krvácania/Hysteroscopy in postmenopausal bleeding diagnosis         66
Ivana SVOBODOVÁ, Pavel ŠUŠKA: Preeklampsia - patofyziológia a vybrané biochemické markery/Preeclampsia - pathophysiology and some biochemical markers          70
Andrea MAĽOVÁ, Martin REDECHA, Imrich Kostolný, Sylvia KURIMSKÁ: Význam zápalových parametrov
v predikcii a diagnostike puerperálnej infekcie/The importance of inflammatory markers in the prediction and diagnostics of puerperal infection         75
Róbert DANKOVČÍK, Silvia TKÁČOVÁ: Nové stratégie skríningu chromozómových abnormalít/New strategies in chromosomal anomalies screening          79
Michal MINÁR, Ján BENETIN, Igor RUSŇÁK, Peter VALKOVIČ: Syndróm nepokojných nôh počas života ženy/Restless legs syndrome during a woman's life         87
Jaroslav HINŠT, Michal ONDREJČÁK, Katarína  MELIŠOVÁ, Vladimír FERÁK, Peter KLESKEŇ: Urgentná  genetika - nový termín a postup v prenatálnej diagnostike/Urgent genetics - new term and procedure in prenatal diagnostics         91
Alexandra FILKÁSZOVÁ, Ján CHABADA, Peter ŠTENCL, Juraj DROBNÝ, Rastislav SYSÁK, Jozef ORAVEC, Horst URBAN, Barbara LAMPRECHTOVÁ, Viera OROSZOVÁ: Možnosti ultrazvukovej diagnostiky makrozómie plodu/Possibility of ultrasound diagnosis of fetal macrosomia         97

Miniatlas medicíny - genetika, pôrodníctvo/Miniatlas of medicine

Jaroslav HINŠT, Michal ONDREJČÁK, Katarína  MELIŠOVÁ, Vladimír FERÁK, Peter KLESKEŇ: Urgentná  genetika/Urgent genetics         99
Katarína GERINCOVÁ: Ultrasonografické nálezy na ováriu/Ultrasound of ovarian lesions         101

Lekársky obzor 2-3/2012