V medicíne sa opakovane zjavujú vlny revolučných zmien – obdobie kontinuálneho vyrovnaného napredovania zrazu vystrieda cunami – záplavy nových objavov. Zdá sa, že v súčasnej medicíne nastala takáto cunami v oblasti terapie. Každodenne nás experimentálny a klinický výskum zaplavuje viac i menej overenými novými vedomosťami o doteraz neznámych liekoch, o nových terapeutických postupoch, o zásadných zmenách v liečbe dlho známych chorôb. Preto sme sa v redakcii Lekárskeho obzoru rozhodli venovať toto dvojčíslo po­krokom v terapii, ale rýchlo sme zistili, že sme na seba uplietli bič. Veď skúste ukázať medicínsky odbor, v ktorom nedošlo v ostatných rokoch k zásadnému pokroku, v ktorom sa nezjavili nové lieky a nové liečebné postupy. Takže aký kľúč použiť k výberu článkov? Obrátili sme sa na špičkových odborníkov v jednotlivých medicínskych úsekoch, najmä tých, ktorí majú pozitívne skúsenosti v postgraduálnej výchove, a preto majú úzky vzťah k potrebám praktickej medicíny. Výber špecifickej tematiky v ich odbore sme  ponechali na nich a myslíme, že to nebol zlý prístup.

Toto číslo je osobité ešte v jednom smere. Ako sme uviedli v Pokynoch a v úvodnom tohtoročnom editoriali, rozhodli sme sa uverejňovať pôvodné práce aj v angličtine, v záujme ďalšieho rozširovania a medzinárodného zviditeľňovania nášho časopisu, pričom tieto práce budú mať prednosť pri publikovaní. Dnes Vám predkladáme prvú pôvodnú prácu v angličtine a sme radi, že je z pera kolektívu Dr. Babálovej a doc. Bláhovej, kolektívu, ktorý má mnoho prvenstiev práve pri bádaní o katastrofickom narastaní rezistencie na antibiotiká a ktorý nás s touto problematikou pravidelne oboznamuje. Závažnosť problematiky zaručuje, že publikácia bude určite opakovane citovaná vo svetovej literatúre. Tejto dôležitej problematike je venovaný aj prehľadný článok autorov, ktorý nám objasňuje mechanizmy narastania baktériovej rezistencie a v našom podvedomí evokuje tristnú otázku: kam to vyústi ? Nezjem zajtra omylom nejaký klíček a už ma žiadne antibiotikum nezachráni?

Rovnako ako v internistických odboroch zjavuje sa explózia nových terapeutických postupov aj v chirurgických. Z tejto problematiky uvádzame 2 pôvodné práce – o vacuum sealingu a peknú ukážku pokroku v chirurgii i v ORL, atraktívne dokumentovaný článok doc. Doležela o korektívnej septorinoplastike. Tie ukážky nás všetkých nadchýnajú.

Číslo 6 sme v tomto roku venovali pokrokom v terapii reumatických chorôb. Zaujíma to každého lekára, a preto sme radi privítali zhrnujúci článok prof. Rovenského o zásadne nových, skutočne revolučných prístupoch v terapii – o biologickej liečbe reumatických chorôb. Umožnili ju nové objavy v imunológii – predovšetkým objasnenie molekulových mechanizmov účinku cytokínov. Je názornou ukážkou tesného spojenia teoretického výskumu a praktickej aplikácie jeho výsledkov v praktickej medicíne.

Každého čitateľa nadchne názorný a supermoderný článok kolektívu prof. Černáka o pokrokoch v liečbe v oftalmológii. Doteraz sme sa na tento odbor dívali iba ako na priekopníka vo využívaní laserovej terapie, ale autori nás názorným spôsobom presvedčili, že pokrok nastal v terapii väčšiny očných chorôb. V nefrológii je množstvo nových terapeutických prístupov. My sme vybrali stále aktuálny problém hepatorenálneho syndrómu, na ktorom sme sa pokúšali demonštrovať, že aj včera totálne smrteľná choroba má dnes jasné perspektívy úspešnej liečby.

Statíny, ateroskleróza, výživa, lipidy – to sú najaktuálnejšie problémy dnešnej medicíny, a preto komplexný článok doc. Kajabu so záplavou nových poznatkov isto privíta každý čitateľ. Pediatria má množstvo úplne nových terapeutických postupov, hoci patrí k úsekom medicíny, ktorý hádam najviac zápasí s ekonomickou politikou farmaceutických firiem. U detí sa nevyplatí robiť klinické skúšky účinnosti, pretože platí – malé dávky, malé zisky a náklady klinického testovania sa nevrátia. Dedičné metabolické poruchy sú príkladom zmien v terapeutických postupoch a na fenylketonúrii to názorne demonštruje kolektív doc. Strnovej. Táto skupina chorôb donedávna zaujímala len pediatrov („veď tí ich pacienti vymrú v detskom veku“), dnes sú denným chlebíčkom aj v medicíne dospelých.

Článok Dr. Chvalného a spoluprac. spája pokroky v gynekológii, onkológii a chirurgii a je ukážkou prelínania sa rôznych odborov modernej medicíny. A nakoniec – pre pacienta je dôležitá nielen účinnosť liekov, ale aj ich nežiaduce účinky. A tie majú rovnako klasické, ale aj tie najnovšie lieky, ako to presvedčivo ukázal aj kolektív doc. Bátovskeho na inhibítoroch TNF-?.

Vážení čitatelia, určite by sme mohli mať k dispozícii množstvo ďalších možných článkov o pokrokoch v terapii, žiaľ, rozsah časopisu Lekársky obzor nás obmedzuje, nie sme kniha. Aj tak dúfame, že sme aspoň čiastočne splnili cieľ v záhlaví tohto článku a časopisu a tu uvedené pokroky v terapii Vám prinesú užitočné nové poznatky, ktoré využijete vo svojej každodennej práci.

Progress in treatment

Prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc., Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, PhD., Dr.SVS


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri