SÚHRN

Východisko: Práca je zameraná na problematiku drogovej scény u žiakov základných škôl v okrese Stará Ľubovňa. Cieľom práce bolo sledovanie, vyhodnotenie dotazníkov a analyzovanie užívania drog u žiakov základných škôl

v okrese Stará Ľubovňa v rokoch 2001, 2005 a 2008. Ďalším cieľom bolo porovnať výsledky drogovej scény u žiakov základných škôl v okrese Stará Ľubovňa v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia, porovnať výsledky medzi pohlaviami a jednotlivými rokmi sledovaného obdobia a následne porovnať získané výsledky s celoslovenským prieskumom TAD1 – 1998, 2002, 2006.

Súbor a metódy: Prieskum v oblasti drogovej scény sa robil u 13- až 16-ročných žiakov základných škôl v okrese Stará Ľubovňa a na zber údajov sa použil štandardizovaný dotazník. Uvedené prieskumy v roku 2001, 2005 a 2008 prebiehali v rovnakom časovom období vo februári za použitia spoloč­nej metodiky.

Výsledky: Výsledky práce v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia jednoznačne poukazujú na nárast percenta žiakov ZŠ v okrese Stará Ľubovňa, ktorí majú prvú skúsenosť s nelegálnou drogou už za sebou. Najčastejšie uvádzanou príčinou užitia drog respodenti uvádzali zvedavosť. Každým sledovaným rokom prieskumu sa zvyšuje aj percento žiakov ZŠ okresu Stará Ľubovňa, ktorí už majú prvú skúsenosť s alkoholom. Z porovnania údajov jednoznačne vyplynulo, že alkohol ochutnalo podstatne vyššie percento žiakov z okresu Stará Ľubovňa v porovnaní so súborom žiakov základných škôl v SR.

Záver: Závery tejto práce jednoznačne vypovedajú o nutnosti prevencie užívania drog.

Kľúčové slová: drogy – drogová scéna – deti a mládež – Stará Ľubovňa – prevencia.

SUMMARY

Background: The thesis concentrates on the problems of the drug scene among pupils of elementary schools in the district of Stará Ľubovňa. The aim of the thesis was the observation, evaluation of the questionnaires and analysis of the drugs consumption among the pupils of elementary schools in the district of Stará Ľubovňa during the years of 2001, 2005 and 2008. Another aim was to compare the results of the drug consumption among the pupils of elementary schools in the district of Stará Ľubovňa in the particular years of the observation period, compare the results between sexes and the particular years of the observed period, and subsequently compare the acquired results with the Slovak survey TAD1 – 1998, 2002, 2006.

Patients and methods: The survey of the drug scene was carried out among the 13 and 16 years old pupils of elementary schools in the district of Stará Ľubovňa, and a standard questionnaire was used for the collecting of the information. The mentioned surveys from 2001, 2005 and 2008 were implemented in the same time period of February, using a common methodology.

Results: The results of the work in the particular years of the monitored period unambiguously point to an increase of the percentage of the pupils of elementary schools in the district of Stará Ľubovňa who have already had the first experience with an illegal drug. The most often mentioned reason for drug consumption in the particular years of the observed period was curiosity. Every year of observation also shows the increase of the percentage of pupils who have already had their first experience with alcohol consumption. Comparing the results has unambiguously showed that a much higher percentage of pupils from the district of Stará Ľubovňa have had an experience with alcohol compared to a sample of pupils of elementary schools from the whole Slovak Republic.

Conclusion: The conclusions of this thesis unambiguously refer to the necessity of drug consumption prevention.

Key words: drugs – drug scene – children and adolescents – Stará Ľubovňa – prevention.

 

Úvod

V dejinách ľudstva sa drogy využívali ako pomoc chorým, pri vojnách, drancovaniach, či ako zážitky slasti, extázy a pri mnohých ďalších motívoch (11). Ľudstvo už od nepamäti sprevádza užívanie drog s ich dopadmi na osobnosť i zdravie človeka. Problémy súvisiace so závislosťami sa začínajú už výchovou od kolísky. Droga (psychoaktívna látka) je akákoľvek látka, ktorá po vstupe do živého organizmu je schopná pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií, pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané posta­venie lieku (7).

Svetová zdravotnícka organizácia drogovú závislosť charakterizuje ako duševný a niekedy aj telesný stav vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, charakterizovaný zmenami správania a inými reakciami, ktoré vždy zahŕňajú nutkanie brať drogu stále alebo opakovane pre jej účinky na psychiku a tiež preto, aby sa zabránilo nepríjemnostiam z jej neprítomnosti v organizme (2, 8). K užívaniu drogy dochádza v určitom systéme (1). Vývoj závislosti sa neviaže len na jednu príčinu, je to skôr hra sily rozličných faktorov súvisiacich s osobnostnou charakteristikou, drogou a okolitým prostredím (3).

Súbor a metódy

V príspevku sa analyzujú dotazníkové prieskumy o alkohole a iných drogách u žiakov základných škôl (ZŠ) v okrese Stará Ľubovňa. Prvý sa uskutočnil v školskom roku 2000/2001, zber údajov prebiehal vo februári v roku 2001 a súbor tvorilo 988 respondentov z 23 ZŠ (5 ZŠ v meste, 18 ZŠ na vidieku). Uvedený súbor pozostával z 503 chlapcov (50,1 %) a 485 dievčat (49,9 %) vo vekovom rozmedzí od 13 do 16 rokov, priemerný vek bol 13,9 roka, u chlapcov bol 13,9 roka a u dievčat 13,8 roka.

Druhý dotazníkový prieskum o alkohole a iných drogách u žiakov ZŠ v okrese Stará Ľubovňa sa uskutočnil v školskom roku 2004/2005, zber údajov prebiehal vo februári v roku 2005 a súbor tvorilo 943 respondentov z 22 ZŠ (5 ZŠ v meste, 17 ZŠ na vidieku) - 463 chlapcov (49,1 %) a 480 dievčat (50,9 %) vo vekovom rozmedzí od 13 do 15 rokov. Priemerný vek bol 13,8 roka, u chlapcov 13,9 roka a u dievčat 13,8 roka.

Tretí dotazníkový prieskum o alkohole a iných drogách u žiakov ZŠ v okrese Stará Ľubovňa sa uskutočnil v školskom roku 2007/2008, zber údajov prebiehal vo februári v roku 2008 a súbor tvorilo 979 respondentov z 22 ZŠ (5 v meste, 17 na vidieku). Súbor pozostával zo 487 chlapcov (49,7 %) a 492 dievčat (50,3 %) vo veko­vom rozmedzí od 13 do 15 rokov. Priemerný vek bol 13,8 roka, u chlapcov 13,9 roka, u dievčat 13,8 roka.

Pre zber údajov sa použil dotazník vypracovaný v r. 2000 v spolupráci so psychológom Pedagogicko-psychologickej poradne v Starej Ľubovni. Pozostával z úvodnej inštruktáže, základných údajov o responden­tovi – bydlisko, vek a pohlavie a z 13 otázok. Prvú časť dotazníka tvorili otázky vedomostné, týkajúce sa mož­ných následkov užívania drog. Druhú časť tvorili otázky prieskumné, zamerané na užívanie alkoholu a drog u žiakov a rodičov. Respondenti si mohli odpoveď buď vybrať z ponúknutých možností, alebo ju dopísať. Na prieskumné otázky ohľadom spôsobu a frekvencie užitia alkoholu a drog, spôsobu získania, dôvodu užitia a veku užitia alkoholu a drog odpovedali len tí respondenti, ktorí uviedli užitie alkoholu a drog. Na prieskumné otázky ohľadom užitia alkoholu a drog rodičmi odpovedali všetci respondenti. Anonymne vyplnený dotazník odovzdávali koordinátorovi drogovej prevencie, ktorý bol pre realizá­ciu tohto prieskumu zaškolený a zabezpečoval prieskum v pôsobnosti svojej školy.

Vyplnené dotazníky boli odovzdané v zalepenej obálke pracovníkom RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni. Získané údaje sa spracovali a vyhodnotili v programe EPI INFO. Na štatistické vyhodnotenie a analýzu dát sa po­užili analytické nástroje v programe Microsoft Excel – ANOVA: jeden faktor, ANOVA: dva faktory s opakova­ním, popisná štatistika, regresia. V rámci štatistického hodnotenia uvedenými analytickými nástrojmi sa použila úroveň významnosti alfa = 5 % a tá sa porovnala s p-hodnotou, ktorá je výsledkom testovanej analýzy. Uvedené prieskumy v rokoch 2001, 2005 a 2008 prebiehali v rovnakom časovom období - vo februári za použitia spoločnej metodiky. V predloženej práci sa stanovili tieto hypotézy (H):

H1:    Predpokladám, že v jednotlivých rokoch sledova­ného obdobia dôjde k nárastu percenta žiakov ZŠ v okrese Stará Ľubovňa, ktorí majú prvú skúsenosť s nelegálnou drogou za sebou.
H2:    Predpokladám, že najčastejšie uvádzanou príčinou užitia drog u žiakov ZŠ v okrese Stará Ľubovňa bola zvedavosť.
H3:    Predpokladám, že každým sledovaným rokom priesku­mu dôjde k nárastu percenta žiakov ZŠ okresu Stará Ľubovňa, ktorí mali už skúsenosť s užitím alkoholu.

Výsledky a diskusia

Na základe porovnaní výsledkov súborov v jed­notlivých rokoch sledovaného obdobia môžeme konšta­tovať, že dochádza k nárastu percenta žiakov ZŠ v okrese Stará Ľubovňa (r. 2001: 6,7 %, r. 2005: 8,6 %, r. 2008: 9,4 %), ktorí majú prvú skúsenosť s nelegálnou drogou už za sebou (obr. 1, tab. 1).

Porovnania medzi súborom chlapcov a dievčat ZŠ okresu Stará Ľubovňa v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia potvrdzujú (obr. 2, tab. 2), že dochádza k ná­rastu percenta ako chlapcov, tak aj dievčat (r. 2001: 10,5 % chlapcov a 2,7 % dievčat, r. 2005: 12,7 % chlapcov a 4,6 % dievčat, r. 2008: 13,1 % chlapcov a 5,7 % dievčat), ktorí majú prvú skúsenosť s nelegálnou drogou už za sebou. Na základe jednofaktorovej ANOVA analýzy sa potvrdilo, že vplyv faktora pohlavia na užitie drog u žiakov ZŠ v okrese Stará Ľubovňa je štatisticky významný (P = 0,0029), a na základe regresnej analýzy sa závislosť užitia drog od jednotlivých rokov sledovaného obdobia v skupine dievčat potvrdila ako štatistický významná (P = 0,0449). Výsledky prieskumu TAD 1 týkajúce sa vlastného fajčenia marihuany poukazujú na znižujúce percentá (r. 1998: 9,8 %, r. 2002: 7,7 %, r. 2006: 5,7 %) (5, 6).

Podľa výsledkov prieskumu (obr. 3, 4, tab. 3, 4) alkohol už ochutnalo v r. 2001 92,7 % žiakov (94,6 % chlapcov a 90,7 % dievčat), v r. 2005 malo túto skúsenosť za sebou 93,7 % žiakov (95,2 % chlapcov a 92,3 % dievčat) a v r. 2008 94,2 % žiakov (95,5 % chlapcov a 92,9 % dievčat). Na základe jednofaktorovej ANOVA analýzy sa potvrdil ako štatisticky významný vplyv faktora pohlavia (P = 0,0104) na užitie alkoholu u žiakov ZŠ v okrese SL. Prvá skúsenosť s tromi druhmi alkoholu sa pohybuje v prípade piva od 80 do takmer 90 %, v prípade vína medzi 70 až 80 %, kým v prípade liehovín ide o rastúci trend, vždy s prírastkom cca 10 % v každom nasledujúcom prieskume. Prírastok v r. 2006 oproti roku 2002 bol cca 3 % (r. 1998: 50,3 %, r. 2002: 60,1 %, r. 2006: 63,3%) (4 - 6).

Žiaci ZŠ v okrese Stará Ľubovňa uviedli v roku 2001, že alkohol pravidelne užíva 19,1 % rodičov (17,3 % rodi­čov chlapcov a 21 % rodičov dievčat), v r. 2005 21,2 % žiakov (22,4 % chlapcov a 20 % dievčat) a v r. 2008 22,7 % žiakov (25,4 % chlapcov a 19,9 % dievčat) (obr. 5, 6, tab. 5, 6). Závislosť pravidelného užívania alkoholu u rodičov žiakov ZŠ v okrese SL v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia je štatisticky významná (P = 0,0087).

V skupine chlapcov sa potvrdila závislosť pravidel­ného užívania alkoholu u rodičov žiakov ZŠ v okrese Stará Ľubovňa v jednotlivých rokov sledovaného obdobia ako štatisticky významná (P = 0,0444). Problematické pitie niektorého člena rodiny v celoslovenskom súbore uvádzalo 18,4 % žiakov v r. 1998, v r. 2002 19,6 % žiakov a v r. 2006 uviedlo túto skutočnosť 19,0 % žiakov (4-6).

U žiakov ZŠ v okrese Stará Ľubovňa bol v r. 2001 vek prvého kontaktu s drogou 12,2 rokov (chlapci 12,3 r., dievčatá 12,0 r.), 12,0 rokov (chlapci 11,9 r., dievčatá 12,2 r.) v roku 2005 a 12,3 rokov života (chlapci 12,5 r.; dievčatá 11,9 r.) v r. 2008. Vek prvého kontaktu na Slovensku v jednotlivých rokoch bol cca 10,38 rokov (5). Môžeme zhodnotiť, že žiaci ZŠ v okrese Stará Ľubovňa boli v kontakte s drogou v priemere o 2 roky neskôr ako žiaci ZŠ v SR (TAD1 - 1998, 2002).

V r. 2001 bol vek prvého kontaktu s alkoholom u žiakov ZŠ v okrese Stará Ľubovňa 10,6 rokov (chlapci 10,4 r., dievčatá 10,9 r.), 10,6 rokov v r. 2005 (chlapci 10,3 r., dievčatá 10,9 r.), 10,9 rokov (chlapci 10,7 r., dievčatá 11,0 r.) v r. 2008. Priemerný vek prvého kontaktu s alkoholom u žiakov ZŠ v SR (TAD1 – 1998, 2002) je v r. 1998 okolo 10,18 rokov, v r. 2002 okolo 10 rokov, v r. 2006 to bolo 10,83 rokov (10,7 chlapci, 10,99 diev­čatá) (4-6). Aj napriek vyššej konzumácii alkoholu u žia­kov ZŠ v okrese SL títo do r. 2005 vekovo v priemere o pol roka ochutnávali alkohol neskôr ako žiaci ZŠ v SR (TAD1 – 1998, 2002).Od posledného prieskumu TAD1 v roku 2006 je priemerný vek prvého kontaktu s alko­holom v oboch súboroch porovnateľný.

Záver

Vyhodnotenie hypotéz:

H1 sa potvrdila, nakoľko porovnaním výsledkov v jednotlivých rokoch sledované­ho obdobia môžeme konštatovať, že dochádza k nárastu percenta žiakov ZŠ v okrese Stará Ľubovňa (r. 2001: 6,7 %, r. 2005: 8,6 %, r. 2008: 9,4 %), ktorí majú prvú skúsenosť s nelegálnou drogou už za sebou.

H2 sa potvrdila, pretože zvedavosť bola najčastejšie uvádzanou príčinou užívania drog u v jednotlivých ro­koch sledovaného obdobia.

H3 sa potvrdila, nakoľko výsledky prieskumov v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia potvrdzujú, že alkohol už ochutnalo v r. 2001 92,7 % žiakov (94,6 % chlapcov a 90,7 % dievčat), v r. 2005 93,7 % žiakov (95,2 % chlapcov a 92,3 % dievčat) a v r. 2008 malo v okrese Stará Ľubovňa skúsenosť s alkoholom 94,2 % žiakov (95,5 % chlapcov a 92,9 % dievčat).

Uvedené závery drogovej scény u žiakov ZŠ v okre­se Stará Ľubovňa jednoznačne vypovedajú o nutnosti prevencie užívania drog a poukazujú na skutočnosť, že deti a mládež sú dnes ohrozené drogami a následkami či „otroctvom“, ktoré závislosť so sebou prináša. Z hľadiska plánovania intervencií vo verejnom zdravotníctve je potrebné zamerať pozornosť na vzdelávanie žiakov základných škôl a ich rodičov (9, 10).

Drug scene in pupils of elementary schools in the district of Stará Ľubovňa

Mária SALAMONOVÁ
(Z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, vedúca MVDr. I. Hudáková)

 

 

 

 

 

 


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri