Súhrn

Úvod: Salmonelózy patria medzi najčastejšie potravou prenášané ochorenia. Na salmonelózu najčastejšie ochorejú deti vo vekovej skupine 0- až 4-ročných. Salmonelóza má typický sezónny charakter s maximom chorobnosti v letných mesiacoch. V etiológii salmonelóz sa najčastejšie uplatňuje

S. enteritidis, ktorá vyvoláva epidémie. Trend vo výskyte salmonelóz na území Slovenskej republiky má od roku 1998 zostupný charakter.

Cieľ práce bolo vykonať podrobnú epidemiologickú analýzu salmonelových nákaz, na základe analýzy následne odhadnúť prognózy vývoja chorobnosti salmonelóz a navrhnúť opatre­nia k riešeniu problematiky salmonelóz v okrese.

Materiál a metodika: Vykonala sa deskriptívna a retrospektív­na analýza vývoja salmonelových nákaz v okrese Rimavská Sobota v priereze rokov 1998 – 2007. Primárne epidemiologické údaje sa čerpali z listov epidemiologického vyšetrenia (LEV). Vytvorila sa databáza v programe EpiInfo verzie 3.5.1 for Windows. V uvedenom programe sa vytvorila vstupná maska, v ktorej sa nahralo 2437 údajov. Na štatistické spracovávanie údajov sa použili softwarové programy: EpiInfo, Excel, MS Office, Swiffchart, Stagraphics Centurion XV Professional.

Výsledky: Priemerná chorobnosť na salmonelózy v okrese Rimavská Sobota bola v horizonte 10 rokov 296/100 tis. obyvateľov. Najvyššia chorobnosť bola v roku 1999 a to 579,64/100 tis. obyvateľov. Prognóza chorobnosti salmonelóz v okrese Rimavská Sobota predpovedá aj naďalej konštantný trend vývoja. Chorobnosť na salmonelózy bola u rómskeho etnika 1,05 krát vyššia v porovnaní s ostatným obyvateľstvom. Bol preukázaný štatisticky významný rozdiel v sezónnej chorobnosti. Najvyššia priemerná chorobnosť na salmonelózy bola vo vekovej skupine 0-ročných detí.

Kľúčové slová: epidemiológia – analýza – salmonelóza – časové rady.

ABSTRACT

Introduction: Salmonellosis is one of the most frequently food relayed infection. The most frequently population group because of salmonellosis are children at the age of 0-4 year old. Salmonellosis has a typical seasonal character with maximum in summer months. The most frequently etiology agent is S. enteritidis, which caused the epidemics. Trend of salmonellosis in Slovakia has a decreasing character since 1998.

Objectives: The main aim of this works was to performed detail epidemiological analysis of salmonellosis and assessed the prognosis of sickness development and proposes the arrangements to solution of salmonellosis in the district.

Material and methodology: In this work was performed an descriptive and retrospective analysis of salmonellosis infection development in the district of Rimavska Sobota in years 1998–2007. Primary epidemiological data were available from the list of the epidemiological examination. We created a data-base in the EpiInfo program versions 3.5.1 for Windows. In this program we created an enter mask. The number of dates was 2437. For a statistical data processing we used the software programs: EpiInfo, Excel, MS Office, Swiffchart, Stagraphics Centurion XV Professional.

Conclusion: Average salmonellosis morbidity was 296/100 000 in Rimavská Sobota district in 10-years

horizon. The highest morbidity was in year 1999 (579.64/100000). Prognosis of morbidity in Rimavska

Sobota district predicts constant trend. Salmonellosis morbidity was in the ethnic minority 1.05 times higher than in the other population. It is demonstrated statistically significant difference in the seasonal morbidity. The highest morbidity was in age group 0 years.

Key word: epidemiology, analysis, salmonellosis, time series.

 

Úvod

Salmonelózy patria medzi najčastejšie potravou pre­ná­šané ochorenia. Primárne táto nákaza postihuje všetky domáce aj voľne žijúce zvieratá a ich produkty (vajcia, mäso), prostredníctvom ktorých sú prenášané na človeka. Preto ju zaraďujeme medzi antropozoonózy (7). Na salmonelózu ročne ochorejú tisíce ľudí všetkých vekových skupín obyvateľov, najčastejšími pacientmi sú však pred­školské deti a starí ľudia, ktorých organizmus nie je tak odolný (5). Nákaza závisí od infekčnej dávky. Najčastejšie ochorejú deti vo vekovej skupine 0- až 4-ročných, ktorých organizmus je veľmi vnímavý a k nákaze stačí omnoho menšia infekčná dávka v porovnaní s dospelými. Salmo­nelóza má typický sezónny charakter s maximom chorob­nosti v letných mesiacoch. V etiológii salmonelóz sa najčastej­šie uplatňuje S. enteritidis, ktorá vyvoláva epidémie (2, 9).

Trend vo výskyte salmonelóz na území Slovenskej republiky má od roku 1998 zostupný charakter. K vý­znamnému zvýšeniu výskytu salmonelóz došlo len v ro­koch 1994 (zvýšenie o 47 % oproti roku 1993) a taktiež v roku 1998 kedy bola chorobnosť 400,0 na 100 000 obyvateľov a zvýšenie o 83 % oproti roku 1993 (1).

Práve zavedením a dodržiavaním zásad správnej výrobnej praxe (HACCP) došlo v posledných rokoch k poklesu výskytu veľkých epidémií salmonelóz. Problém však aj naďalej vidíme v sporadických výskytoch tohto ochorenia a tiež v malých respektíve rodinných epidé­miách. V prevencii choroby je preto nesmierne dôležitá edukácia obyvateľstva, ktorá by mala byť zameraná predovšetkým na ženy/matky. Najčastejším faktorom prenosu nákazy aj naďalej ostávajú vajíčka. Otázne teda ostáva, či veterinárna kontrola potravín v súvislosti s vajíčkami je dostačujúca (9, 11).

Ciele práce

Hlavným cieľom tejto práce bolo vykonať podrobnú analýzu salmonelóz v okrese Rimavská Sobota v rokoch 1998 – 2007. V práci bol analyzovaný výskyt salmonelóz na základe trendov, sezónnosti, cyklickosti, pohlavia, etnickej príslušnosti, ale aj výskyt podľa vekovo špecifickej chorobnosti a topológie. Zhodnotený bol výskyt salmo­nelóz v okrese Rimavská Sobota a bol porovnaný s výsky­tom ochorenia v Banskobystrickom samosprávnom kraji a v Slovenskej republike.

Analýza trendov incidencie sa musí vykonávať v zmysle metodík pre časové rady. Jedná sa o ekono­metrické metódy, ktoré je možné aplikovať aj v oblasti verejného zdravotníctva. Na základe spomínaných metód sme sa pokúsili určiť prognózu vývoja salmonelózy v okrese Rimavská Sobota pre obdobie najbližších 5 ro­kov (4, 10).

Metodika

V práci bola vykonaná deskriptívna analýza a záro­veň retrospektívna analýza vývoja salmonelových nákaz v okrese Rimavská Sobota v rokoch 1998–2007. Primárne epidemiologické údaje boli čerpané z listov epidemio­logického vyšetrenia (LEV) dostupných na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote za roky 1998-2007. Spracovávali sa identifikačné údaje o veku, pohlaví, príslušnosti k etnickej skupine a tiež údaje o etiologických agens, faktoroch prenosu nákazy, formách ochorenia ako aj o trendoch jeho výskytu.

Primárne údaje o zložení obyvateľstva v okrese Rimavská Sobota

Okres Rimavská Sobota patrí rozlohou medzi naj­väčšie okresy Slovenska a demografická štruktúra je výraznou mierou ovplyvňovaná vysokou proporciou róm­skeho etnika, ktoré sa najmä v nižších vekových skupinách pohybuje v rozmedzí 35 – 50 %.

Vytvorila sa databáza v programe EpiInfo verzie 3.5.1 for Windows. V uvedenom programe sa vytvorila vstupná maska, v ktorej sa nahralo 2437 údajov o salmo­nelových ochoreniach v okrese Rimavská Sobota za roky 1998 – 2007. Demografické údaje za roky 1998 – 2007 boli získané z výročných správ RÚVZ a štatistických ročeniek.

Na štatistické spracovávanie údajov sa použili soft­warové programy: EpiInfo, Excel, MS Office, Swiffchart, Stagraphics Centurion XV Professional. Jednotlivé údaje sa štatisticky vyhodnocovali pomocou programu EpiInfo, modulu analýza dát a programu Statgraphics Centurion XV Professional. Na štatistické spracovanie sa použili testy: chi – square test, t-test pre rozdielne rozptyly a testy analýzy časových radov.

 

Pre kvalitnú trendovú analýzu sa použil program Statgraphics Centurion XV Professional, jeho modul Auto­matic model selection. Po zadaní dát boli predmetným aplikačným programom automaticky detegované modely trendov časových radov, použiteľné aj k prognózovaniu vývoja chorobnosti pre nasledujúcich 5 rokov v okrese Rimavská Sobota.

Výsledky

1. Analýza zmien v incidencii salmonelóz v okrese Rimavská Sobota v horizonte 10 rokov

Z tabuľky 3 a grafu 1 vyplýva, že najnižšia chorobnosť bola zaznamenaná v roku 2002 a najvyššia v roku 1999. Analýza chorobnosti na salmonelózu v okrese Rimavská Sobota v horizonte 10 rokov preukázala konštantný trend chorobnosti so strednou hodnotou 259,74 prípadov na 100 tis. obyvateľov. Testovaním sa však preukázalo, že uvedený trend nie štatisticky signifikantný na 95% hladine spoľahlivosti (koeficient korelácie je -0,025898 a p = 0,9432; P > 0,05).

 

Uvedené testovanie predpovedá výskyt salmonelóz v nasledujúcich 5 rokoch. Informácie boli získané na základe analýzy 120 mesačných hodnôt výskytu sal­monelóz. Ako najvhodnejší sa použil autoregresný integrovaný model kĺzavých priemerov. Tento model predpokladá, že najpresnejšiu predpoveď získame na základe parametrického modelu, ktorý sa týka porovnania posledných pozorovaných dát k predchádzajúcim dátam a predchádzajúceho šumu. Každá hodnota bola nastave­ná ešte pred tým než bola do modelu vložená. Prihliadalo sa pri tom na sezónne rozdiely. Z uvedeného vyplýva, že predpokladaná chorobnosť v nasledujúcich piatich rokoch by nemala mať vzostupný, ale ani zostupný charakter.

Testovanie rozdielov chorobnosti na salmonelózu v okrese Rimavská Sobota, v samosprávnom kraji Banská Bystrica a na Slovensku

V uvedenom grafickom zobrazení krabicových gra­fov je zrejmé porovnanie troch premenných (RS, BBsK, SR). Z grafu je možné vyčítať, že mediány sú umiestnené približne v rovnakej hladine, čo znamená, že medzi sledovanými premennými existujú len minimálne rozdiely v chorobnosti a je teda možné konštatovať, že uvedené rozdiely nie sú štatisticky signifikantné. Z uvedeného grafu č. 4 a tabuľky č. 4 vyplýva, že rozdiel medzi priemernou chorobnosťou pozorovanou v rokoch 1998 – 2007 v okrese RS, BBsK a SR nie je štatisticky významný na hladine spoľahlivosti (HS) 95%, P > 0,05.

 

Chorobnosť na salmonelózu v okrese Rimavská Sobota v horizonte 10 rokov v etnických skupinách

Chorobnosť v rómskom etniku je 1,05-krát vyššia v porovnaní s ostatným obyvateľstvom v okrese Rimavská Sobota. Stredná hodnota chorobnosti bola u rómskeho etnika 306,06/100 tis. a u ostatného obyvateľstva 292,44/100 tis. Graf 5 znázorňuje vývoj chorobnosti v etnických skupinách v okrese RS v rokoch 1998 – 2007. U ostatného obyvateľstva je viditeľný mierne klesajúci trend vo výskyte ochorenia a u rómskeho etnika je trend stúpajúci. Pokles a vzostup v etnických skupinách nie sú štatisticky signifikantné na 95% hladine spoľahlivosti (ostatné obv. r = -0,12/ P > 0,05; rómske etnikum r = 0,30/P > 0,05).

Štatistickým testovaním (t-test) sa nepreukázal signifikantný rozdiel v chorobnosti medzi rómskym etnikom a ostatným obyvateľstvom.

Chorobnosť na salmonelózu v okrese Rimavská Sobota v horizonte 10 rokov podľa pohlavia

V tabuľke 5 je uvedená chorobnosť na salmonelózu v okrese RS v priereze 10 rokov. Z údajov vyplýva, že priemerná chorobnosť na salmonelózu bola 278,80/

100 tis. a v súbore žien 312,38/100 tis. Chorobnosť v ho­rizonte 10 rokov je u žien 1,12-krát vyššia ako u mužov.

Testovanie rozdielov sezónnej chorobnosti

Z grafu 6 vyplýva, že najvyššia proporcia salmonelózy bola zaznamenaná v mesiacoch august (12,97 %), júl (12,15 %) a október (12,60 %). Naopak najnižšia proporcia bola zaznamenaná v mesiacoch február (3,28 %) a marec (4,27 %).

V tabuľke 7 sú znázornené len mesiace, v ktorých sme štatisticky dokázali rozdiely v chorobnosti na salmonelózu. K identifikácií sezónnosti sa použil program Statgraphics Centurion XV Professional k dekompozícií mesačnej časovej rady na základe ktorej boli vypočítané indexy sezónnosti. Grafické znázornenie tabuľky 8 je v grafe 7.

Z uvedeného vyplýva, že salmonelózy majú výraznú sezónnosť s minimálnym výskytom v mesiacoch január až máj a s maximom výskytu v mesiacoch jún a august. Uvedené rozdiely sú štatisticky signifikantné.

Analýza vekovo špecifickej chorobnostina salmonelózu

K testovaniu rozdielov vekovo špecifickej chorob­nosti salmonelóz v okrese Rimavská Sobota bola vypočítaná štandardná vekovo - špecifická chorobnosť pre tieto vekové skupiny: 0, 1 – 4, 5 – 9, 10 – 14, 15 – 19, 20 – 24, 25 – 34, 35 – 44, 45 – 55, 55 – 64, 65+ roční. V tabuľke 8 sú uvedené porovnávané vekové skupiny, v ktorých sme dokázali štatisticky signifikantný rozdiel v chorobnosti na salmonelózu.

K zisteniu rozdielov vekovo špecifickej chorobnosti v jednotlivých vekových skupinách bol zostrojený na­sledujúci krabicový graf, z ktorého vyplýva že distribúcia hodnôt vekovo špecifickej chorobnosti je nerovnomerná so značným počtom odľahlých hodnôt. Najvyššia prie­merná chorobnosť na salmonelózy bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-ročných detí. Najnižšia chorobnosť vo vekovej skupine 55 – 64 ročných.

Na základe získaných údajov o vekovo špecifickej chorobnosti v rokoch 1998 – 2007 v okrese Rimavská Sobote bolo možné vykonať porovnania vekovo špecific­kej chorobnosti a zistiť tak vývoj chorobnosti v jednotli­vých vekových skupinách. Výsledky sú uvedené v nasledu­júcich grafoch. V grafe 9 je uvedený trend chorobnosti na salmonelózu u 0-ročných detí. Celková priemerná chorobnosť na salmonelózu v horizonte 10 rokov bola

u 0-ročných detí 2059,73/100 tis. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v rokoch 2004 (3955/100 tis.) a 1999 (3190/100 tis.). Najnižšia chorobnosť bola pozorovaná v roku 2002 (106,50) a v roku 1998 (1054,65/100 tis.). Trend vývoja salmonelózy 0-ročných detí má od roku 1998 stúpajúcu tendenciu. Tento vzostup však nebol štatisticky signifikantný (r = 0,293/P > 0,05). Najvyššia chorobnosť na salmonelózu u 0-ročných detí bola zazna­menaná vo veku 5 mesiacov.

 

Diskusia

Hlavným cieľom tejto práce bolo vykonať podrobnú analýzu salmonelóz v okrese Rimavská Sobota v rokoch 1998 – 2007. V práci sa analyzoval výskyt salmonelóz na základe sezónnosti, cykličnosti, pohlavia, etnickej prísluš­nosti, ale aj výskyt podľa vekovo špecifickej chorobnosti. Zhodnotili sme výskyt salmonelóz v okrese Rimavská Sobota a porovnali ho s výskytom choroby v Bansko­bystrickom samosprávnom kraji a v Slovenskej republike. Analýza trendov incidencie sa musí vykonávať v zmysle metodík pre časové rady. Jedná sa o ekonometrické metódy, ktoré je možné aplikovať aj v oblasti verejného zdravotníctva. Na základe spomínaných metód sme sa pokúsili určiť prognózu vývoja salmonelózy v okrese Ri­mav­ská Sobota pre obdobie najbližších 5 rokov (4, 10).

Vzhľadom na etnickú štruktúru obyvateľstva sme urobili analýzu zmien v časovej rade chorobnosti podľa etnických skupín. Okres Rimavská Sobota patrí rozlohou medzi najväčšie okresy Slovenska a demografická štruk­túra je výraznou mierou ovplyvňovaná vysokou proporciou rómskeho etnika, ktoré sa najmä v nižších vekových skupinách pohybuje v rozmedzí 35 – 50 %. Obce okresu sú väčšinou malé bez potrebnej infraštruktúry, jedná sa predovšetkým o absenciu komunálno-hygienických pod­mienok.

Porovnaním chorobnosti na salmonelózy v rokoch 1998 – 2007 v okrese Rimavská Sobota, Banskobystric­kom samosprávnom kraji a Slovenskej republike sa nezis­tili signifikantné rozdiely. Na prvý pohľad by sa zdalo, že chorobnosť na salmonelózy v uvedených regiónoch má rovnaké kvalitatívne znaky. Na základe vykonaných analýz sa však zistili rôzne trendy týkajúce sa vývoja chorobnosti v časovej rade pozorovaných rokov 1998 – 2007. Pokiaľ retrospektívna analýza chorobnosti na salmonelózu v okrese Rimavská Sobota preukázala, na základe modelu lineárnej regresie, konštantný trend chorobnosti so stred­nou hodnotou 259,74 prípadov na 100 tis. obyvateľov, chorobnosť v BBsK a na Slovensku vykazovala trvalý pokles. Z uvedeného vyplýva, že vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte salmonelóz v okrese Rimavská Sobota má iné charakteristiky vývoja než situácia v SR a BBsK. Analýzy dát chorobnosti na salmonelózy zistenej v jed­notlivých pozorovaných rokoch v okrese RS vykazuje veľký rozptyl hodnôt a značnú nesúrodosť, čo výraznou mierov obmedzuje využitie štatistických metód pre takého hodnotenie. Pri hľadaní matematického modelu časovej rady bolo možné charakterizovať tento model ako sto­chastický bez výraznej determinácie chorobnosti časo­vým rozpätím určeným jedným rokom.

Prognóza chorobnosti salmonelóz sa vykonala nie­len na základe modelu lineárnej regresie aj prostredníctvom ekonometrickej metódy analýzy časových radov. Prognó­za chorobnosti na najbližších 5 rokov predpokladá, že chorobnosť v nasledujúcich piatich rokoch by nemala mať vzostupný, ale ani zostupný charakter na 95% hladine spoľahlivosti a teda vykazuje konštantný trend. Uvedené konštatovanie je dôležité pre manažovanie rizík, resp. preventívnych opatrení. Javí sa nevyhnutnosť doplniť štandardné opatrenia v prevencii salmonelóz ďalšími opatreniami na základe podrobne vykonanej analýzy.

Zisťovali sme chorobnosť na salmonelózu v etnických skupinách. Z výsledkov retrospektívnej analýzy vyplýva mierne vyššia chorobnosť u rómskeho etnika v porovnaní s majoritnou skupinou, ale bez signifikantného rozdielu. Uvedená skutočnosť síce môže odrážať rozdielny životný štýl rómskeho etnika, hlavne v oblasti stravovacích návykov a výrazne horšie komunálno-hygienické podmienky, ktoré by mohli zohrávať významnú úlohu v procese šírenia nákazy, ale tieto faktory v procese šírenia nákazy pravdepodobne nezohrávajú tak významnú úlohu, aby viedli k signifikantnému rozdielu chorobnosti viazanej na etnikum. Je možné, že zlé komunálno-hygienické podmienky z dôvodu, že sú spoločné aj pre majoritnú časť populácie, ovplyvňujú chorobnosť aj v tejto skupine obyvateľstva.

Analyzovali sme rozdiely v chorobnosti na sal­mo­nelózy pre jednotlivé pohlavia. Z výsledkov vyplýva, že sa pozorovala vyššia chorobnosť u žien, ale bez štatistickej významnosti. Ako sa uvádza v literatúre aj v našej práci sme potvrdili fakt, že salmonelóza je ochorením, ktoré sa prejavuje výraznou sezónnosťou. Z uvedeného vyplýva, že salmonelózy majú výraznú sezónnosť s minimálnym výskytom v mesiacoch január až máj a s maximom výsky­tu v mesiacoch jún a august. Uvedené rozdiely sú šta­tisticky signifikantné. Môžeme to zdôvodniť nesprávnym uskladnením potravín predovšetkým v letných mesiacoch, kedy v potravinách dochádza k rýchlejšiemu pomnoženiu salmonel v dôsledku dosiahnutia optimálnych teplôt (2, 6).

Analýza vekovo špecifickej chorobnosti poukázala na výrazne rozdiely v chorobnosti medzi jednotlivými vekovými skupinami čo je v zhode s literárnymi prameň­mi. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 0-roč­ných a 1- až 4-ročných čo je opäť v zhode s inými štú­diami a literatúrou. Príčinu toho javu môžeme hľadať predovšetkým vo väčšej vnímavosti detského organizmu, kde stačí aj malá infekčná dávka ktorá spôsobí ochorenie. Zamerali sme sa aj na vývoj chorobnosti u 0-ročných detí podľa mesiaca veku v ktorom došlo k nákaze. Dokázali sme, že najvyššia chorobnosť v tejto vekovej skupine je u 5, 6 a 7 mesačných detí. Za hlavnú príčinu tohto javu považujeme, že práve v tomto období života dieťaťa dochádza po prvý krát k prijímaniu inej stravy ako ma­terského mlieka. Jedná sa predovšetkým o kaše, jogurty a prípravky zo sušeného mlieka, ktoré bývajú významným faktorom prenosu pôvodcov salmonelóz (3, 8).

Záver

Závery tejto práce poukazujú na všeobecne známe skupiny týkajúce sa procesu šírenia nákazy v skupine salmonel. Jedná sa o primárnu antropozoonózu, kde v procese šírenia nákazy zohrávajú významnú rolu skôr faktory prenosu pôvodcu nákazy než faktory, ktoré ovplyv­ňujú všeobecné komunálno-hygienické podmienky, respektíve pohlavia. Najviac rizikovou skupinou zostávajú 0- a 1- až 4-ročné deti a ďalej osoby staršie ako 65 rokov, pričom trend vývoja chorobnosti v okrese Rimavská So­bota v priebehu posledných 10 rokov ako aj v prognóze 5 nasledujúcich rokov má konštantný charakter. Rozlože­nie výskytu salmonel vo vzťahu k ich výskytu poukazuje na skutočnosť, že problémovou zostáva oblasť spora­dického výskytu a malého výskytu v počte do 3 prípadov v ohnisku. Uvedené súvisí s tým, že všeobecne prijímané zásady na úseku HACCP v oblasti verejného stravovania prinášajú pozitívny efekt, ale na druhej strane prav­de­podobne nízka zdravotná uvedomelosť ľudí vedie k prípa­dom sporadického výskytu respektíve malého výskytu sal­monelóz. Tomu nasvedčuje aj zistená výrazná sezónnosť ochorenia. S maximom výskytu koncom leta. Pokiaľ ide o dominantný typu salmonel tým bola, je a ešte bude po dlhé obdobie S. enteritidis.

Prognosis of Salmonellas morbidity for Rimavská Sobota district

Beáta TARAGEĽOVÁ, M­ichala BÉREŠOVÁ
(Z Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Katedry manažmentu a jazykov, vedúca PhDr. J. Bérešová, PhD., mim, prof.)

 

 

 

 

 

 

 

 


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri