Lekársky obzor 6/2010

Lekársky obzor č. 6/2010 je venovaný životnému jubileu šéfredaktora časopisu - prof. MUDr. Miroslava Šašinku, DrSc.

Editorial

Jaroslava STRNOVÁ, Katarína FURKOVÁ: Čo je nové v pediatrii a nefrológii?/ What is new in pediatrics and nephrology?

Pôvodné práce/Original article

Katarína FURKOVÁ, Júlia HRACHOVÁ: Koncentrácie vitamínu D u detí a adolescentov sledovaných v nefrologickej ambulancii/Vitamin D concentration in children and adolescents from nephrology outpatients department

Karel MATOUŠOVIC, Anna ŠTEKLÁČOVÁ, Milada BOHDANECKÁ, Pavel ROSSMANN, Jaroslav ŠPATENKA: I mírně snížený příjem soli v dietě zpomalí progresi ledvinové nedostatečnosti u potkanů po 5/6 nefrektomii/Even slightly decreased dietary salt intake suppresses progression of renal insufficieny in rats with 5/6 nephrectomy

Milan KUCHTA, Mária SIROŤÁKOVÁ, Emeše MAJOROVÁ, Natália KUCHTOVÁ: Distribúcia mastocytov v bioptických materiáloch z pažeráka u detí a adolescentov/Mast cells distribution in biopsy from esophagus in children and adolescents

Spomienky na študentské roky sa spájajú s mnohými dobrými učiteľmi. Jedným z nich je profesor Ladislav Zlatoš. Z jeho prednášok sa dalo učiť pre medicínu aj pre život. Prinášal vždy najnovšie pohľady na pato­mechanizmy chorôb. Nikdy nič nepredstieral, pôsobil skôr skromne a priateľsky. A taký ostal dodnes.

Ladislav Zlatoš sa narodil 27.6.1940 v Pruskom. Maturoval na gymnáziu v Trenčíne (1957). Odbor všeobecné lekárstvo študoval na LF UK v Bratislave, kde promoval r. 1963. Po promócii nastúpil na miesto asistenta na Katedru experimentálnej patológie LF UK. Výskum na katedre sa orientoval na problematiku tlakového a objemového preťaženia srdca. MUDr. Zlatoš sa stal riešiteľom úlohy: „Vplyv hormónov nadobličiek na metabolické a morfologické pochody v srdci pri postup­ne sa zvyšujúcej pretlakovej práci a zlyhaní srdca.“ V tomto zadaní sa sformulovalo jeho celoživotné výskumné zameranie: študoval vývin štruktúry a funkcie myokardu vo včasnom postnatálnom období, mecha­nizmus adaptácie srdca na dlhodobo zvýšenú hemo­dynamickú záťaž, reguláciu metabolizmu srdcového svalu, vplyv diabetu na metabolizmus srdcového svalu, ako aj možnosti prevencie vzniku cirhózy pečene. Kandidátsku dizertačnú prácu „Príspevok k štúdiu vývoja metabolizm obhájil r. 1973 a venia docendi roku 1980. Hodnosť DrSc. získal r. 1991 a profesorom normálnej a patologickej fyziológie bol menovaný r. 1993. Prof. Zlatoš je autorom viac ako 200 vedeckých publikácií a desiatok záverečných správ výskumných úloh. Ohlas jeho prác potvrdzuje 230 SCI citácií.

Organizačné schopnosti jubilanta a vzácna schop­nosť komunikovať tak, aby sa problémy riešili, ho nominovala na desaťročia do funkcie tajomníka ústavu a vedeckého sekretára Slovenskej spoločnosti pato­lo­gickej a klinickej fyziológie SLS, neskôr aj jej prezidenta. Prof. Zlatoš pracoval aj ako senátor Akademického senátu LF UK (1997 – 2007) a senátor AS UK (2003 – 2007). Významnou mierou sa pričinil o akre­ditáciu magisterského programu medziodborového štúdia „bio­medicínskej fyziky“ na LF UK a FMFI UK v Bra­tislave. Prof. Zlatoš bol gestorom tohto odboru za LF.

Profesor Zlatoš pracoval v Rade ŠVOČ na LF, bol členom programovej rady časopisu Academia (1996 – 2005), členom Slovenskej komisie pre obhajo­by kandidátskych dizertačných prác z odboru normálna a patologická fyziológia (1985-1990), oftalmológia a biofyzika, bol členom odbornej komisie pre lekárske vedy pri Akreditačnej komisii SAV (1996 – 2005) a čle­nom Akreditačnej komisie SAV (2006 – 2007). Napísal desiatky posudkov na diplomové a dizertačné práce, posudzoval habilitačné spisy i podklady pre veľké dok­toráty. Vždy bol presný a principiálny, ale vždy ľudský. Jeho posudok bol zhodnotením práce a často ďalším smerovaním výskumu, prípadne východiskom pre novú publikáciu.

Za svoju prácu dostal mnohé ocenenia a uznania. Spomeniem Cenu rektora za najlepšie vysokoškolské skriptá (1987), Cenu Literárneho fondu (1984) a trikrát Cenu odbornej spoločnosti SLS za najlepšiu publikáciu roka (1980, 1981 a 1989), Zlatú medailu LF UK v Bratislave, Pamätné medaily k 80. a 90 výročiu vzniku LF UK, Zlatú medailu „Propter merita“ SLS, Zlatú medailu FMFI UK, Pamätnú medailu Masarykovej Univerzity v Brne a najnovšie Plaketu akad. T.R. Niederlanda. SLS a najvyššie vyznamenanie LF UK Hynkovu medailu.


Vážený pán profesor, milý priateľ,

chcem Ti za Tvoju prácu úprimne poďakovať. Viem, že si pracoval z nadšenia a pre vec samú, ale aj tak Ti patrí naša vďaka! Chcel by som písať o Tvojej rodine, o Vašich deťoch, ktoré ste pripravili s manželkou do života a sveta tak, že nielen Vy, ale Slovensko môže byť na ne hrdé. Chcel by som písať o Tvojich osobnostných vlastnostiach, nie o tom, čo zvládaš so samozrejmosťou a úsmevom, ale o tom, čo aj Tebe prináša starosť, lebo aj v tom si príkladom pre ostatných. Vážim si Tvoju schopnosť riešiť problémy, usmerňovať ľudí na cestu, nie mimo nej.

Úprimne Ti želám za seba i spolupracovníkov pevné zdravie, radosť do rodiny, veľa chvíľ, pri ktorých sa budeš môcť spokojne a s hrdosťou obzrieť za vykona­nou prácou, za priateľmi, ktorí na Teba budú vždy čakať, za študentmi, ktorí budú aj vďaka Tebe tíšiť utrpenie ľudí, odovzdávať svetu prepotrebnú nádej a úspešne tak napĺňať svoje poslanie.


Ad multos annos!

Ladislav Zlatoš, M.D., Prof., PhD.

Marián Bernadič

Gratulaci k tomuto výročí posíláme jménem výboru České pediatrické společnosti i Pracovní skupiny dětské nefrologie při naší společnosti.

Profesora Šašinku znají u nás samozřejmě starší kolegové z opakovaných osobních setkání, ať již na Slovensku, v ČR či v zahraničí. Vždy jsme oceňovali jeho přátelský přístup ke kolegům bez ohledu na věk, jeho organizační schopnosti a trvalou aktivitu, často na něko­lika frontách. Vychoval řadu svých kolegů, ze kterých se stali důstojní pokračovatelé, a to nejen ve vedoucích funkcích, ale i v subspecializaci dětské nefrologie. Jeho košické období vtisklo tamější pediatrické klinice pečeť moderního pracoviště. Mladší kolegové jej znají zpros­tředkovaně - přes jeho monografie o dětské nefrologii či kompendium pediatrie. Obě monografie našly své čte­náře i v ČR a my musíme přiznat, že na podobné tak rozsáhlé dílo si u nás zatím nikdo netroufl. Naštěstí slovenština není ani pro nás problém a mimo hotových pediatrů monografie našly své čtenáře i mezi studenty lékařských fakult v ČR. Šašinka a jeho bratislavský team nás také předběhli při zahájení pravidelné dialyzační léčby u dětí, která v Praze začala až o něco později. Snažili jsme se to pak v následujících létech vrátit slovenským kolegů tím, že se u nás transplantovali jejich pacienti nízkých věkových skupin.

Naše společnost ocenila zásluhy prof. Šašinky v oblas­ti pěstování vzájemných a přátelských kontaktů mezi našimi a slovenskými pediatry dne 24. března v roce 2005 udělením čestného členství České pediatrické společnosti při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Laudace k jeho 75. narozeninám je připravena pro další číslo našeho oficiálního časopisu Česko-slovenská pediatrie, takže se dostane do ruky i slovenským odběratelům. V témže vydání bude s dedikací na jeho počest uveřejněna práce z oblasti, která patří mezi jeho hlavní odborné zájmy - dětské nefrologie.

Milý Miro,

Posíláme tedy do tohoto Vašeho slovenského periodika srdečné přání a pozdravy, další gratulace vyjde v našem společném časopise. Stále doufáme, že se přece jen podaří realizovat Tvou návštěvu v Praze, kde bychom Tě mohli osobně pozdravit jako našeho čestného hosta a udělat radost Tobě i Tvé paní ubytováním ve staro­slavném Karolinu.


Za všechny gratulanty zatím zdraví

Prof. MUDr. Jan Janda, CSc.

V letnom období roku 2010 sa dožíva 60 rokov profesor Dukát. Narodil sa 20. 6. 1950 v Bratislave, Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1974. Po promócii pracoval na Výskumnom ústave humánnej bioklimatológie v Bratislave ako výskum­ný pracovník-lekár, neskoršie ako samostatný vedecký pracovník. Od roku 1982 pracuje na II. internej klinike LFUK-FNsP v Bratislave, najprv ako odborný asistent. V roku 1987 obhájil dizertačnú prácu Klinické použitie ambulantného monitorovania elektrokardiogramu. V roku 1990 bol menovaný na docenta, habilitovaný bol v roku 2005 habilitačnou prácou Prínos monitorovania krvného tlaku Holterovskou technikou v klinike. Od roku 2006 je profesorom vnútorného lekárstva, inauguračnú prednáš­ku Ambulantné monitorovanie krvného tlaku, význam pre manažment pacienta s hypertenziou mal 24. 6. 2005. V rokoch 1986-2001 bol vedúcim lekárom Kardiologic­kého pracoviska II. internej kliniky. Od roku 2001 je prednostom II. internej kliniky LFUK-FNsP v Bratislave a od roku 2007 je hlavným odborníkom MZd SR pre vnútorné lekárstvo. Získal atestáciu I. a II. stupňa z vnú­torného lekárstva, z kardiológie a z posudkového lekár­stva a revízneho lekárstva.

Pedagogickú činnosť vykonáva nepretržite od roku 1982. Od roku 2006 je gestorom výučby internistických disciplín na LFUK v Bratislave, je predsedom Komisie pre štátne rigorózne skúšky LFUK z internej medicíny. Je spoluautorom učebnice a skrípt: Kolesár J, Hupka Š, Mikeš Z, Gavorník P, Dukát A.: Základy zdravotníctva. 1. vyd. Univerzita Komenského. Bratislava: 1987, 136 s.

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti je profesor Dukát významnou a vyzretou osobnosťou nielen v Slo­venskej republike, ale aj v zahraničí v oblasti vnútorného lekárstva, a v oblasti kardiológie a angiológie. Publikoval vyše 400 vedeckých prác, z toho 17 v zahraničných karentovaných časopisoch, 3 vedecké monografie a 3 ka­pitoly vo vedeckých monografiách. Citovanosť jeho prác  je vyše 350, z toho viac ako 110 v za­hraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch.

V r. 2000 – 2005 bol vedeckým sekretárom Slo­venskej internistickej spoločnosti SLS, od r. 2005 doteraz je jej prezidentom, v Slovenskej kardiologickej spoloč­nosti SLS pracoval ako člen výboru a vo viacerých pracovných skupinách, viac ako 25 rokov. Je členom výboru Slovenskej asociácie pre aterosklerózu, členom výboru Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, pod­predsedom Sekcie angiológov Slovenskej lekárskej komory. Bol členom výboru Spolku slovenských lekárov a v r. 1992 – 1996 podpredsedom Ligy pre hypertenziu Slovenska atď., je členom redakčných rád viacerých le­kárskych časopisov: Kardiológia/Cardiology (aj zástupca vedúceho redaktora), Vnitřní lékařství, Všeobecná angio­lógia/General Angiology; Interní medicina pro praxi; Current Clinical Practice; New EU Magazine in Medicine atď.

K najvýznamnejším ohlasom na pedagogickú a ve­deckú prácu profesora Dukáta patrí Dérerova cena (2007); Hynkova cena (2008); Cena za najlepšiu publikáciu SLS a Cena Slovenskej fyziatrickej spoločnosti SLS (1978); Fellow of the European Society of Cardiology (FESC) – 2004; European Cardiologist (2005); Fellow of the European Federation of Internal Medicine (FEFIM) – 2005; Honorary Fellow of the European Federation of Internal Medicine (FEFIM Hon.) – 2007; Honorary Fellow of the American College of Physicians (FACP Hon.) – 2010 a Fellow of the Royal Society of Physicians (London).

Pri liečebno-preventívnej činnosti je mimoriadne manuálne zručný, ovláda teoreticky i prakticky mnohé náročné pomocné vyšetrovacie metódy, ale dôraz kladie na dôslednú anamnézu a základné fyzikálne vyšetrenie. Pri jeho pracovitosti a obdivuhod­ných pra­covných vý­sledkoch, by sa dalo očakávať, že okrem medicíny nemá iné záujmy a aktivity. Opak je pravdou.

Profesor Dukát je obdivovateľom a vynikajúcim znalcom histórie a umenia. Pred každou cestou do za­hraničia študuje detailne s vedeckou presnosťou historic­ko-kultúrne objekty daného regiónu, aby ich mohol potom cielene vnímať a skúmať s vytrvalosťou, ktorá je naozaj unikátna. Jeho záber je široký, ale na prvom mieste jeho estetického cítenia je asi výtvarné umenie, ktoré sa v posledných rokoch expandovalo aj do zberateľskej vášne. Je však aj častým návštevníkom opery a divadiel,   často ho možno vídať aj na premiérach.

Vážený pán profesor, milý Andrej, prajem Ti aj za všetkých spolupracovníkov, kolegov, mnohých Tvojich priateľov, známych a pacientov veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, osobných i pracovných úspechov, veľa síl v lekárskej, vedeckej i pedagogickej práci a nech Ti čo najdlhšie vydrží Tvoj osobitý ľudský prístup.

Professor Andrej Dukát - anniversary

Peter GAVORNÍK

prof. MUDr. Miroslav Anton Šašinka, DrSc.13. júna 2010 oslávil prof. Šašinka svoje životné jubileum. Keď sa niekto dožíva 75-rokov nemôže si síce spievať „Čože je to päťdesiatka...“ ale mal by sa tešiť, že k tej 50-tke pridal v dobrom zdraví ďalších 25, čo je istý symbol, lebo je to polovica z 50. Som nesmierne poctená tým, že práve mne sa dostala tá česť, písať o našom váženom jubilantovi. Je totiž človekom, ktorého si nesmierne vážim, pretože mi dal veľa medicínskych vedomostí, ľudských múdrostí, životných skúseností, ale i istoty, že ho vždy môžem požiadať o radu a pomoc pri riešení problémov či už medicínskych alebo pracovných. A tak skúsme bilancovať kto vlastne prof. Šašinka je.

Narodil sa 13. júna 1935 v Bánovciach nad Bebra­vou. Základné i stredoškolské vzdelanie absolvoval v Trenčíne. V r. 1959 promoval s vyznamenaním na LFUK v Bratislave. Už počas štúdií pracoval na Katedre histológie LFUK (akademik Stanek) a Katedre biochémie (akademik Niederland, prof. Dzúrik). Pracovať pod týmito známymi osobnosťami zrejme vyprovokovalo profesora Šašinku, aby pokračoval v rovnakom duchu.

Lekársku kariéru začínal v r. 1959 na detskom oddelení NsP vo Vranove nad Topľou, kde pôsobil ako sekundárny lekár, neskôr ako zástupca primára do r. 1963. Avšak jeho túžba, získavať štúdiom neustálo nové vedomosti (a nielen medicínske) bolo len otázkou času, kedy bude hľadať možnosti ďalšieho rozletu. Našiel ich na mieste odborného asistenta Katedra pediatrie Ústavu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Trenčíne, ktorý sa v r. 1967 presunul do Bratislavy. Na Katedre pediatrie, Subkatedre dorastového lekárstva, neskôr Katedre doras­tového lekárstva pôsobil v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov až do r. 1991, kedy prijal ponu­ku Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach na post prednostu Detskej kliniky FNsP a na tejto funkcii zotrval až do

r. 1999. Obdobie jeho pobytu v Košiciach bolo jeho naj­kreatívnejším obdobím. Významným spôsobom prispel k pozdvihnutiu kvalitatívnej úrovne pediatrie na východ­nom Slovensku. Klinika sa pod jeho vedením zaradila medzi špičkové pediatrické pracovisko, vzbudzujúce reš­pekt v odborných kruhoch.

Po dosiahnutí krásneho, ale funkcie obmedzujúceho veku opúšťa košické pracovisko, vracia sa na svoju Alma Mater – Slovenskú postgraduálnu akadémiu medicíny,

t.č. Slovenskú zdravotnícku univerzitu (SZU) v Bratislave. Tu pracuje doteraz ako člen Katedry pediatrie a vedúci redaktor nášho časopisu Lekársky obzor. Pod jeho vedením sa podarilo podstatne zvýšiť obsahovú i formálnu stránku tohto časopisu, jedného z najstarších slovenských medi­cínskych periodík. Súčasne pracuje aj ako odborný redaktor ďalších dvoch pediatrických časopisov – Detský lekár a Pediatria (Bratisl.).

Skôr, ako začneme rozoberať jeho pedagogickú publikačnú a vedeckú činnosť by som si rada spomenula na našu spoločnú cestu životom i medicínou. Prvý krát sme sa stretli, keď som nastúpila ako sekundárna lekárka na Detskú kliniku ILF kde pôsobil ako odborný asistent. Už vtedy vzbudzoval rešpekt a svojim spôsobom vial z neho i istý strach. Prečo? Bol „nabitý“ vedomosťami a preto ak som sa nechcela „strápniť“, tak som musela perfektne ovládať všetko, na čo by sa eventuálne mohol, v tom čase pán asistent, opýtať. Jeho láskou bola nefro­lógia, ale blízko mal k endokrinológii, adolescentnej medicíne, a ak by som chcela byť úprimná, tak bol

„doma“ v každej problematike. Asi sme si „padli do oka“ a preto som bola veľmi poctená, keď mi pán profesor po návrate z materskej dovolenky ponúkol miesto asistentky na Subkatedre dorastového lekárstva ILF. A tak sa začala naša spoločná profesionálna púť, ktorá trvá doteraz. Práve prof. Šašinka bol ten, ktorý stál za mojimi atestáciami (dorastové lekárstvo, nefrológia), kandidatúrou i docen­túrou a jeho vedúcu i ochrannú ruku pociťujem doteraz. No a keď som Vám už ozrejmila môj vzťah k jubilantovi, tak poďme k jeho činnostiam.

Stručne jeho odborný rast: 1962 atestácia I. stupňa z pediatrie, 1965 atestácia II. stupňa z pediatrie, 1979 atestácia z dorastového lekárstva, 1980 atestácia z nefro­lógie, 1969 kandidát vied, 1981 doktor vied, 1989 profe­sor pediatrie.

Jeho pedagogicko-publikačno-vedecký profil je neuveriteľný. Pedagogický profil – zanietené prednášanie s vysokou kvalitou v postgraduálnom, neskôr pregra­duálnom vzdelávaní, bol vyhľadávaným a pozývaným prednášateľom na podujatiach usporiadaných Slovenskou i Českou lekárskou spoločnosťou, mnohokrát i iných zahraničných spoločností kde odprednášal viac ako 450 prednášok. Bol členom, neskôr predsedom komisie pri atestačných skúškach z pediatrie, dorastového lekárstva a nefrológie, členom komisie pre štátne rigorózne skúšky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave i na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Štefánika v Košiciach. Po návrate na SZU je doteraz pravidelným účastníkom špecializačných skúšok z pediatrie i nefrológie.

Bol školiteľom veľkého množstva ašpirantov (ťažko zrátať), ktorí úspešne obhájili kandidátsku/PhD. dizertač­nú prácu, vychoval viacero docentov a dvoch profesorov. Bol oponentom nespočetného množstva kandidátskych a viacerých doktorských dizertačných prác, habilitačných prác i posudzovateľ inauguračných pokračovaní. Výsle­dok jeho činnosti je, že vychoval celú generáciu vysoko erudovaných pediatrov, ktorí zastávajú zodpovedné vedúce miesta v tomto odbore a hrdo sa hlásia k prof. Šašinkovi ako k svojmu učiteľovi.

Hodnotenie jeho publikačného profilu je veľmi jednoduché – patrí pravdepodobne k najaktívnejším autorom odborných publikácií. Doteraz publikoval > 380 prác v domácich a > 70 v zahraničných periodikách s tematikou najmä nefrológie, endokrinológie, dorasto­vého lekárstva, ale i všeobecnej pediatrie. Dokazuje to i citovanosť vo > 90 zahraničných a > 260 domácich od­borných časopisoch a kníh. Za publikačnú a prednáško­vú činnosť na úseku detskej a adolescentnej nefrológie bol už v roku 1976 zvolený za člena European Society of Pediatric Nephrology a celosvetovej International Pediatric Nephro­logy Association v roku 1986.

Zlatým klincom jeho publikačnej činnosti je fakt, že patrí k najplodnejším autorom knižných publikácií v me­dicíne na Slovensku. Spracoval 29 domácich a 4 zahranič­né knižné publikácie, z ktorých najdôležitejšie sú Vademecum medici, Nefrológia detí a mladistvých už

v 80. – 90. rokoch a Pediatria I. a II. Neskôr bol vedúcim autorom komplexnej 1600 stranovej učebnice Pediatria, ktorá sa stala základným študijným materiálom nielen čes­kých a slovenských medikov, ale aj veľkej obce pediatrov v Slovenskej i Českej republike. Rovnako bol aj naj­aktív­nejším autorom a zostavovateľom komplexnej učebnice Nefrológia 2004, ktorá sa rozobrala v rekordnom čase.

Význam prof. Šašinku pre česko-slovenskú nefroló­giu vyzdvihli aj českí nefrológovia v knihe o dejinách českej nefrológie (Matoušovic, K. a kol.: Hereditas petitio české nefrologie, Tigris, Praha, 2009, 445 s.) a českí pediatri v publikáciách k výročiu českej a česko-slovenskej pediat­rie. Akademik Zvara a prof. Breza z príležitosti 1 000 transplantácie obličky na Urologickej klinike hod­notili prof. Šašinka ako zakladateľa slovenskej detskej nefrológie. Prezident SR Rudolf Schuster ocenil prof. Šašinku udelením osobného vyznamenania a prezident Ivan Gašparovič udelením Pribinovho radu II. triedy za zásluhy o rozvoj slovenskej pediatrie a slovenskej medicíny.

Za publikačnú činnosť dostal celú sériu cien: viac­krát Cenu SLS, Hálkovu cenu, Dérerovu cenu, Jeseniovu cenu, niekoľko cien za najlepšie publikácie od Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS, Slovenskej endokrinologic­kej spoločnosti SLS, Spoločnosti dorastového lekárstva SLS, Spoločnosti patológov SLS. Ďalej dostal dve prémie Literárneho fondu za „Vademecum medici“ a najlepšiu knihu roka 1998 v odbore prírodných vied, Cenu Literárneho fondu za knihu „Nefrológia detí a mladistvých“ ako najlepšiu publikáciu v odbore biologických a me­dicínskych vied a cenu Prezídia Čs. lekárskej spoločnosti J.E. Purkyně za najlepšiu publikáciu v československej medicínskej literatúre.

Vedecko-výskumný profil je rovnako veľmi pestrý. Od r. 1963 sa zapojil do vedecko-výskumnej práce Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (teraz SZU) a pracovísk LF v Bratislave a Košiciach. Bol zodpovedným riešiteľom alebo spoluriešiteľom vedecko-výskumných prác ústavného, rezortného a štátneho výskumného plánu technického rozvoja. Výskumné práce boli obhájené v skupine A, publikované a výsledky sa úspešne zaviedli do zdravotníc­kej praxe.

No, a iné funkcie? Tých mal neúrekom, a už ani nejdem uvádzať časové údaje, ale aspoň stručne: expert MZ SR pre postgraduálne vzdelávanie, člen vedeckej rady MZ SR, podpredseda celoštátnej komisie pre obhajobu doktorských a kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore pediatria, hlavný odborník MZ SR pre dorastové lekárstvo, námestník riaditeľa ILF pre vedeckú činnosť, člen VR UPJŠ Košice.

Na záver profesionálnej kariéry spomeňme ešte ďalšie ocenenia: 1985 – Strieborná medaila SLS, 1995 – Zlatá medaila SLS, 1996 – čestný člen Spoločnosti do­rastového lekárstva SLS, 1985 a 1995 – Medaila Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov Praha, 1999 – Strieborná Reimanova medaila SL Prešov, 2000 – čestné členstvo Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Čestné členstvo SLS, Dieškova medaila SZU, Zlatá oblička Slovenskej nefrologickej spoločnosti, 2003 – Zlatá Reimanova medaila SL Prešov.

Toto boli v stručnosti len najdôležitejšie udalosti jeho profesionálneho života, pretože množstvo ďalších skutočností a činností by už táto laudácia neobsiahla. Nie je nič ťažšie, ako písať o takom výkonnom človekovi, akým je prof. Šašinka. K dispozícii máte toľko údajov, že je problém na všetky si spomenúť a nič dôležité nezabud­núť. Viete, ale i tak si myslím, že sčítavanie všetkých aktivít profesora Šašinku je len formalitou, pretože on je osobnosťou, ktorú pozná každý, najmä slovenský, český, ale veľakrát i európsky pediater a nefrológ. Je stále v pl­nom pracov-nom, najmä redakčnom nasadení.

Doterajšie údaje hovorili o jeho profesionálnom živote, ktorý sa ale nedá oddeliť od rodinného. Veľkú oporu má vo svojej manželke, synoch, t.č. už i vo vnu­koch, ktorí mu nielen počas profesionálneho života (ten mimochodom trvá doteraz) pomáhali, ale isto ho aj inšpirovali.

Myslím, že už som Vám porozprávala toho dosť, a ako sa hovorí, všetko má svoj koniec, tak i ja končím so svojou laudáciou takému výnimočnému človeku, akým je profesor Šašinka.

Vážený pán profesor, milý Mirko, dovoľ, aby som Ti popriala v mene svojom, v mene Katedry pediatrie SZU, ktorej si členom, v mene Kliniky pre deti a dorast

A. Getlíka SZU, ktorá svojím menom pripomína kliniku, z ktorej si vzišiel, ako i v mene všetkých Tvojich žiakov do ďalších rokov veľa najmä zdravia!, šťastia, pohody v rodinnom živote, radosť z detí a vnúčat, ale i dostatok sily, entuziazmu a energie do Tvojej milovanej publikačnej a redakčnej činnosti.

Ad multos annos!

Anton Miroslav Šašinka, M.D., PhD., Prof. anniversary

Katarína FURKOVÁ