Súhrn

Východisko: Cieľom práce bolo posúdiť hypoalgický účinok medicinálneho CO2 u pacientov s cervikobrachiálnym a lumboischialgickým syndrómom rezistentných na ostatné formy liečby (nesteroidné antiflogistiká, cielená liečebná telesná výchova, fyzikálna liečba).

Súbor a metódy: Vybrali sme súbor 25 pacientov s bolesťami šije s vyžarovaním do oblasti horného trapézového svalu a 25 pacientov s vyžarovaním do gluteálnej oblasti – 19 žien a 16 mužov. Ich vek bol 40 – 60 rokov. V priebehu liečby sa pacientom postizometrickou relaxáciou a individuálnym telocvikom. Liečba plynovými injekciami sa aplikovala štandardným liečebným postupom. Použili sme 6 vpichov obojstranne, aj keď bolesť bola lateralizovaná iba do jednej strany. V sérii sa použili 4 opakovania každý druhý deň 2 týždne. Jedným vpichom sa insuflovalo 5 ml medicinálneho CO2 prístrojom INTRADOR.

Výsledky: Hodnotenie sa urobilo pomocou vizuálnej analógovej škály pred a po aplikácii a konečné hodnotenie hodinu po poslednej aplikácii. V prvej skupine 25 pacientov s cervikobrachiálnym syndrómom (CBS) a hyperalgickými zónami sme zaznamenali u 19 pacientov zlepšenie (76 %), u 5 pacientov zhoršenie stavu (20 %) a u jedného pacienta bol efekt indiferentný (1 %). V druhej skupine 25 pacientov s lumboischialgickým syndrómom (LIS) bolo zaznamenané u 16 pacientov zlepšenie (64 %), u 3 pacientov zhoršenie stavu (12 %) a u 6 pacientov bol účinok indiferentný (24 %).

Záver: U väčšiny liečených pacientov došlo k zlepšeniu stavu. Aplikácia plynových injekcií je reflexnou liečbou, ktorá by mohla byť pri týchto syndrómoch aplikovaná vo všetkých rehabilitačných zariadeniach a je reflexnou liečbou aj iných chorôb, napr. interných a neurologických. Je vhodnou doplnkovou liečbou, finančne nenáročnou a pacienti ju klad­ne hodnotia. Pacienta po liečbe možno hneď zaťažiť aj každodennými činnosťami.

Kľúčové slová: CO2 – pneumopunktúra – spúšťací bod.

Lek Obz, 59, 2010, č. 7-8, s. 291-293

Summary

Basic: The work aim is to examine the hypoalgic effect of medical CO2 at the patients with cervicobrachial and lumboischialgic syndrome resistant to other therapy forms (nonsteroid antiphlogistica, targeted medical physical exercise, and physical treatment).

Patients and methods: A file consisting of 25 patients with radiation into gluteal area was selected. The age spread was 40-60 years, 19 women and 16 men. During the therapy, non even reflex therapy was given to the patients, however, they were treated by means of soft techniques, mobilizations, postizometric relaxation and individual physical training. The treatment by gaseous injections was applied by standard therapy procedure. 6 punctures on both sides were used even though the pain was lateralized into one side only. In one series, 4 repetitions were used every second day in the period of 2 week duration. By one puncture, 5 ml of medical CO2 were injected by means of the INTRADOR apparatus.

Results: The evaluation was performed by means of visual analogue scale before and after the application and the final evaluation was accomplished one hour after the last application. In the first group of 25 patients with cervicobrachial syndrome (CBS) and hyperalgic zones, the improvement was shown at 19 patients (76 %), degradation at 5 patients (20 %) and indifferent effect a one patient. In the second group of 25 patients with lumboischialgic syndrome (LIS), the improvement was shown at 16 patients (64 %), degradations at 3 patients (12 %) and indiffe­rent effect at 6 patients (24 %).

Conclusion: The hygienic condition improvement was shown at the most patients. Application of gaseous injection is a reflex therapy which might be applied for these syndromes in all of rehabilitation facilities and it might be a reflex therapy of any other diseases e.g. internal and neurologic illnesses. This is a suitable additional not expensive therapy, and it is evaluated by patients very positively. A patient is able to be charged and to perform daily activities after the therapy immediately.

Key words: CO2, pneumopuncture, trigger point

Lek Obz, 59, 2010, 7-8, p. 291-293

 

 

Úvod

Aplikácia CO2 do podkožia – insuflácia je dávno používanou reflexnou terapiou. Pôvod tejto liečebnej metódy siaha do začiatku minulého storočia – v kú­peľoch Royot vo Francúzku (1, 2). Pôvodne sa k podkož­nej insuflácii použil zriedený plyn, ktorý tam vyvieral spolu s minerálnou vodou z prírodného prameňa. Dodnes sa podľa spomínaných autorov táto forma liečby používa v západočeských kúpeľoch a čerpá sa z prameňov v Karlových Varoch a z Františkových a Konštantínových Lázní.

Požiadavky na aplikovaný plyn sú prísne:

•    musí byť sterilný,
•    nesmie obsahovať viac ako 1 % kyslíka,
•    nesmie obsahovať viac ako 4 % dusíka,
•    musí obsahovať viac ako 95 % CO2,
•    musí byť chemicky a biologicky neškodný.

Kontrola bezchybnosti je veľmi prísna, v poslednom čase sa pri liečbe používa medicinálny CO2 dodávaný firmami, ktoré majú licenciu k jeho distribúcii.

Plynové injekcie sú reflexnou terapiou. Pri aplikácii plynových injekcií sa využíva mnohostranný podnet v   reflexe, ktorý je daný receptormi v podkoží centripetálnym vedením vzruchu k analyzátorom cen­trálneho riadenia. Analyzátor CNS triedi dodané infor­mácie a dáva pokyn do centrifugálnych ciest k vykona­niu zmien v príslušných miestach či zónach. Miestom výsledného efektu je sval, svalová skupina, myofasciový reťazec, vnútorný orgán a jeho funkcia alebo len špecifikované miesto ako spúšťací bod (trigger point).

Účinok a mechanizmus účinku insuflácie plynu (4)

•    samotný vpich je miernou nocicepciou,
•    tlak plynovej bubliny vyvoláva aferenciu z preso­receptorov,
•    rýchla zmena pH ovplyvňuje chemoreceptory CO2, veľmi rýchlo reaguje s H2O tkanivovej tekutiny na H2CO3, ktorá sa rozpadá na ióny HCO3- a H+. HCO3- sa viaže s Na+ alebo K+ iónom na NaHCO3 (KHCO3) a posúva tkanivovú reakciu smerom k zásaditej strane acidobázickej rovnováhy, tým pôsobí lokálne
- antalgicky,
- spazmolyticky,
•    samotný účinok CO2 pôsobí na uvoľnenie tonusu preterminálnych a terminálnych arteriol a kapilár, ide teda o účinok na svalové vlákna v stenách ciev (4),
•    zmena aktivity nervových zakončení spolu so zmenou pH, vazodilatáciou a relaxáciou svalových vláken v mieste aplikácie zlepšuje ich trofiku. Pri opakovaní vpichov sa tento účinok šíri aj do okolia,
•    účinok psychický, čo je v podstate placebový efekt a tomuto mechanizmu účinku sa nevyhýbame,
•    vpich do citlivého akupunktúrneho bodu, ktorý ako ASHI bod býva zhodný so spúšťacím bodom TrP, vyvoláva nepatrné, ale ako informácia významné množstvo endorfínov,
•    účinok na limbický systém, prostredníctvom ktorého sú spustené regulačné a adaptačné mechanizmy pri reakcii organizmu na pôsobenie faktorov vonkaj­šieho prostredia.

Miestne zmeny pri pôsobení insuflácie:

1.    zvýšenie kožnej teploty v mieste vpichu o 1 °C,
2.    začervenanie kože kruhovitého alebo nepravidel­ného tvaru niekoľko cm2,.
3.    zvýšený prietok krvi v koži v súvislosti so začervena­ním môže spôsobiť zvýšenie kožnej teploty,
4.    miestny analgetický účinok – mizne bolestivosť hyperalgickej zóny, spúšťového ASHI bodu po 3 – 5 minútach od vpichu.

Indikácie pre aplikáciu plynových injekcií: Škapík (10) odporúča typické miesta pre aplikáciu medi­cinálneho CO2 plynu (tab. 1).

Cieľ práce

Cieľom práce bolo posúdiť hypoalgický účinok medicinálneho CO2 u pacientov s cervikobrachiálnym a lumboischialgickým syndrómom rezistentných na ostatné formy liečby (nesteroidné antiflogistiká, cielená liečebná telesná výchova, fyzikálna liečba).

Súbor pacientov a metodika

Do našej štúdie sme zaradili pacientov s reflexnými bolestivými zmenami pri chronických recidivujúcich ochoreniach chrbtice – spondylóze a spondylartróze, s vegetatívnou symptomatológiou. Pacienti mali svalové spazmy, algické kožné zóny a obmedzenia pohyblivosti. Vybrali sme súbor 25 pacientov s bolesťami šije s vyžarovaním do oblasti horného trapézového svalu a 25 pacientov s vyžarovaním do gluteálnej oblasti vo veku 40 – 60 rokov, 19 žien a 16 mužov. V priebehu liečby sa nepodávala ani reflexná liečba, pacienti však boli liečení mäkkými technikami, mobilizáciami, posti­zometrickou relaxáciou a individuálnym telocvikom. Liečba plynovými injekciami sa aplikovala štandardným liečebným postupom. Po dezinfekcii kože sme aplikovali 6 vpichov obojstranne, aj keď bolesť bola lateralizovaná iba do jednej strany. V sérii sa použili 4 opakovania každý druhý deň 2 týždne. Jedným vpichom sa insuflovalo 5 ml medicinálneho CO2 prístrojom INTRADOR.

Výsledky

Hodnotenie sa robilo pomocou vizuálnej analógovej škály pred a po aplikácii a konečné hodnotenie hodinu po poslednej aplikácii. V prvej skupine 25 pacientov (cervikobrachiálny syndróm, hyperalgické zóny) sme zaznamenali u 19 pacientov zlepšenie, u 4 zhoršenie stavu a u jedného indiferentný efekt. V druhej skupine 25 pacientov s lumboischialgickým syndrómom (LIS) u 16 sme zaznamenali zlepšenie, u 3 pacientov zhorše­nie a u 6 indiferentný účinok (tab. 2).

Záver

Insuflácia medicinálneho CO2 pri vertebrogénnych algických syndrómoch s prejavmi CBS a LIS považuje­me za:

1.    reflexnú liečbu, ktorá by mohla byť pri týchto syndrómoch aplikovaná vo všetkých rehabilitačných zariadeniach (3, 4),
2.    je vhodnou doplnkovou liečbou, finančne nená­ročnou a pacienti ju kladne hodnotia,
3.    je reflexnou liečbou i iných chorôb, napr. interných, neurologických, dá sa použiť ako doplnenie farma­koterapie a ďalších metód kauzálnej liečby (5, 6),
4.    je vhodnou liečbou pre ďalší výskum.

Pacienta po liečbe možno ihneď zaťažiť, aj každo­dennými činnosťami.

Literatúra

1.    BENDA, J., DIPOLDOVÁ, G.: Přírodní oxid uhličitý v balneoterapii. Rehabil Fyz Lék, 4, 1998, s. 166-175.
2.    CAPKO, J.: Základy fyziatrické léčby. Praha: Avicenum, 1998.
3.    Cicholesová, T., Výrostko, J., Bodnár, Š., Hagovská, M.: Novšie poznatky o liečebnej telesnej telesnej výchove pri léziách mäkkých štruktúr kolenného kĺbu, Rehabilitácia, 45, 2008, č. 1, s. 3-6, ISSN 0375-0922.
4.    Čársky, J., Zálešáková, J.: O vode... (I). História, fyzikálno-chemické vlastnosti vody, Rehabilitácia, 45, 2008, č. 3, s. 139-143, ISSN 0375-0922.
5.    Gúth, A., Lánik, V.: Liečebná rehabilitácia, Rehabilitácia, 46, 2008, č. 1, s. 3-8, ISSN 0375-0922.
6.    Majerčíková, J.: Balneoterapia - ovplyvnenie funkčných porúch pohybového systému, Rehabilitácia, 46, 2008, č. 1, s. 48-55, ISSN 0375-0922.
7.    PODEBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I.: Fyzikální terapie. Praha: Grada Publishing,  1998, s. 264S.
8.    ROMERO-FERRER, D.E., AMUNDSON, C.H.: The effects of gas injection on the efficiency of thermal energy utilization in spray drying. J F Proc Engin, 8, 2007, s. 171- 191.
9.    RYCHLÍKOVÁ, E.: Manuální medicína. Praha: Avicenum, 1987, s. 328.
10.    ŠKAPÍK, M.: Využití balneologie ve vnitřním lékařství. Praha: Grada Publisching  1994.

Our experiences with use of gas injection when healing the locomotor system diseases

Tatiana CICHOLESOVÁ, Ivana BAČOVÁ, Štefan BODNÁR, Pavol NECHVÁTAL
(Z Oddelenia fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie, FNLP, Košice, vedúci MUDr. Š. Bodnár, MPH, Ústavu fyziológie, Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice, vedúci prof. MUDr. V. Donič, CSc., Katedry fyzioterapie, Prešovskej univerzity, Prešov, vedúci PhDr. K. Kociová, PhD.)


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri