SÚHRN

Práca sa zameriava na problematiku ochrany a podpory zdravia na úseku hygieny detí a mládeže. Bližšie sa špecifikujú prioritné oblasti ochrany a podpory zdravia detí a mládeže vyplývajúce z jednotlivých rizikových faktorov ovplyvňujúcich zdravie tejto cieľovej populácie. Tieto prioritné oblasti ochra­ny a podpory zdravia detí a mládeže majú významné miesto v náplni a činnosti odboru hygieny detí a mládeže.

Kľúčové slová: hygiena detí – hygiena mládeže – ochrana zdravia – podpora zdravia.

Lek Obz, 59, 2010, č. 9, s. 368 – 370.

SUMMARY

The contribution is focused on health protection and promotion in the field children and youth hygiene. The paper further describes the priority areas of health protection and promotion of children and youth resulting from individual risk factors affecting the health of the target population. These priority areas of health protection and promotion of children and youth play an important role in content and activities

of the department of children and youth hygiene.

Key words: children’s hygiene, adolescent hygiene, health protection, health promotion

Lek Obz, 59, 2010, 9, p. 368 – 370.

Úvod

Hygiena detí a mládeže je medicínskym odborom, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývin detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov vo vzťahu k determinantom zdravia. Vychádza z poznatkov o zdravotnom stave, prostredí, životnom štýle a o vekových zvláštnostiach jednotlivých etáp vývinu mladej generácie, pod­miene­ných morfologickými, fyziologickými a psychologickými osobitosťami detského a dospievajúceho organizmu. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia chorôb a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenia zdravia, prostredia a životného štýlu mladej generácie.

Zdravotný stav detí a mládeže, identifikácia zdravot­ných rizík a determinantov zdravia, analýza príčinných súvislostí a intervenčná činnosť v oblasti ochrany a podpory zdravia detí a mládeže sa sleduje a realizuje epidemiologickými metódami práce, metó­dami zdra­votnej výchovy. Kontrola a hodnotenie sa vykonávajú aj metódami štátneho zdravotného dozoru (3).

Zásady a postupy ochrany a podpory zdravia, opti­málneho telesného a psychického vývinu detí a mládeže spočívajú v tvorbe zdravého životného a pracovného prostredia a podmienok pre zdravý spôsob života, ako aj v odstraňovaní rizikových faktorov pre zdravie (11).

Prioritné oblasti ochrany a podpory zdravia detí a mládeže

1. Zdravie matky a novorodenca. Zdravie dieťaťa je neoddeliteľne spojené so zdravím matky, odvíjajúc sa od jej reprodukčného zdravia, spôsobu života počas tehotenstva a od postoja k dojčeniu. Antenatálna, perinatálna a následná zdravotná starostlivosť je dôležitá pre optimálny vývin dieťaťa až do dospelosti (4).

2. Výživa a fyzická aktivita. Zdravá výživa dieťaťa v každom vekovom období je kľúčom k správnemu rastu a vývinu dieťaťa. Nadmerná konzumácia potravy, ktorá svojím zložením nie vždy zodpovedá veku detí, vedie spolu s obmedzením pohybových aktivít k vyššie­mu výskytu obezity u detí, dokonca i predškolského veku. Poruchy výživy v detskom veku a nedostatok pohybovej aktivity predstavujú výrazný predpoklad vzniku chronických chorôb v dospelosti, predovšetkým kardiovaskulárnych (10).

Nedostatky vo výžive v tejto dobe môžu viesť k narušeniu prirodzeného rastu a vývoja a môžu sa prejaviť bezprostredne v podobe anémie, malnutrície, obezity, porúch rastu, v zubnom kaze, ale môžu mať vzťah aj k rozvoju chorôb v dospelosti (ateroskleróza, diabetes mellitus, artériová hypertenzia, osteoporóza a nádorové choroby). Popri energetickom príjme a vý­daji sa súčasne zdôrazňuje aj neusporiadaný denný rytmus. V dennom stravovacom režime starších stredo­školákov a adolescentov je veľa nedostatkov. Mnohí neraňajkujú, vynechávajú desiatu, mnohokrát neobe­dujú alebo obedujú v čase olovrantu (2).

Primeraná a vyvážená zdravotne orientovaná fyzická aktivita je podmienkou zdravého telesného a dušev­ného vývoja detí a dorastu. Zároveň podporuje osobný rozvoj, je účinná v prevencii telesných i duševných chorôb, predovšetkým chronických neinfekčných a kar­diovaskulárnych chorôb. Zmysluplné trávenie voľného času pomáha predchádzať závislostiam od tabaku, alkoholu, omamných a psychotropných látok (4).

3. Infekčné choroby. Akútne respiračné choroby, hnačkové choroby a tuberkulóza sú príčinami smrti a zlého zdravotného stavu detí. V značnej miere im možno predchádzať alebo ich liečiť. Choroby, ktorým možno predchádzať očkovaním, sú vo všeobecnosti dobre kontrolované (4). Prevencia a liečba infekčných chorôb sú na Slovensku na vysokej úrovni. Potrebné je však klásť zvýšený dôraz na prevenciu infekčných chorôb u detí pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia, napr. z marginalizovaných rómskych komunít (12).

V súčasnosti narastá výskyt pohlavne prenosných chorôb, chorôb z vnútrožilového podávania omamných a psychotropných látok, ktoré sa spájajú s prenosom mnohých infekčných chorôb (4). Medzi riziká vzniku infekčných chorôb môžeme zaradiť aj zubný kaz a cho­roby paradontu, čo sú chronické neprenosné infekčné choroby s negatívnym vplyvom na zdravie a spôsobujú choroby iných orgánov ľudského tela (1).

4. Úrazy a násilie. Úrazy a násilie počas detstva a dospievania nesú vysoké riziko dlhodobých fyzických a psychosociálnych následkov. Dopravné zranenia a domáce násilie významne zaťažujú zdravý vývin detí a dorastu. Úrazy sú jednou z najčastejších príčin úmrtí dojčiat, ale aj starších detí do 16 rokov. Na následky úrazov zomiera u nás 2-krát viac detí ako na nádorové choroby (4). Úrazovosť výrazne stúpa od 10. roka a najvyššiu mieru dosahuje medzi 13. – 15. rokom života. Najviac úrazov je pri loptových hrách, najmä pri futbale, lyžovaní, bicyklovaní, základnej telesnej výchove a atle­tike, ľadovom hokeji, sánkovaní a pod. Športové úrazy sa vo zvýšenej miere vyskytujú u dospievajúcich (9).

5. Životné prostredie. Detský organizmus je citli­vejší na pôsobenie nežiaducich faktorov životného prostredia, ako je nedostatok čistej vody, zlá, resp. nedostatočná hygiena, znečistené vonkajšie alebo vnútorné ovzdušie, ale aj mnohé chemické agensy z prostredia. Tomuto problému sú vystavené najmä deti zo sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva (4).

6. Adolescencia. Je to obdobie života, počas ktorého jedinec dosahuje vrchol telesného a duševného zdravia, no zároveň je aj obdobím experimentovania či rizikového správania. Dochádza k vytvoreniu celo­životných návykov, ktoré ovplyvňujú zdravie jedinca na celý život. Obdobie adolescencie je obdobím najčastejšieho vzniku závislostí od psychoaktívnych látok či patologického hráčstva (gamblerstva).  K fajčeniu v súčasnosti sa priznáva 28 % z res­pondentov medzi 15. - 19. rokom života. Vo vekovej skupine 15 až 19 rokov uviedlo, že skúšalo fajčiť 64,8 % respondentov. Zrejmým faktorom, ktorý môže ovplyvniť ľudí pri ich voľbe vôbec začať fajčiť a užívať alkohol, je správanie rodičov, ktoré deti a mládež napodobňujú. Ľudia, ktorí pili alkohol vo svojich 15 rokoch alebo skôr, majú vyššiu pravdepodobnosť, že začnú vo svojich 15 rokoch aj fajčiť (5-7). Nadmerná konzumácia alkoholu adolescentmi je spojená s dopravnými nehodami, nechránenou sexuál­nou aktivitou a množstvom zdravotných rizík v neskor­šom živote (8).

7. Psychosociálny rozvoj a mentálne zdravie. Cho­robnosť v tejto oblasti stúpa. Je málo programov zameraných na prípravu na materstvo a rodičovstvo, na podporu rodičovských zručností zameraných na zlepšenie psychologických vyhliadok mladej generácie.

Počet samovrážd a depresívnych stavov sa spája často so zlými výsledkami vzdelávania, neusporiadaným rodinným zázemím, užívaním tabaku, alkoholu, omamných a psychotropných látok, ako aj s poruchami výživy. Najväčší problém nachádzame v margina­lizovaných a znevýhodnených skupinách (4).

Záver

Uvedené prioritné oblasti ochrany a podpory zdravia detí a mládeže majú významné miesto v náplni a činnosti odboru hygieny detí a mládeže, pričom riešenie týchto priorít sa v praxi odzrkadľuje v realizácii a plnení úloh daného medicínskeho odboru. Plnenie jednotlivých úloh vyplýva z uskutočňovania mnohých strategických programov a projektov zameraných na ochranu, podporu a rozvoj zdravia detí a mládeže, ale aj z rozpracovaných úloh vyplývajúcich z Programo­vého vyhlásenia vlády SR.

Realizácia týchto úloh, programov a projektov významne prispieva k ochrane a podpore zdravia detí a mládeže. Zároveň realizované aktivity odboru hygieny detí a mládeže umožňujú deťom, mládeži, ale aj ich rodičom získavať lepšie schopnosti a zručnosti potrebné pre život vrátane schopnosti voliť zdraviu prospešnejšie možnosti, teda aktívne sa zapájať do riešenia svojich problémov a participovať tak na ochrane svojho zdravia.

Literatúra

1.    Európska stratégia pre zdravie a vývoj detí a adolescentov, WHO 2005 [online]. [cit. 2010.07.29]. Dostupné na internete: http://www.detskylekar.sk/zc/img/European_Strategy_for_Child_and_adolescent_Health_and_Development.pdf.
2.    JAKUŠOVÁ, Ľ., DOSTÁL, A.: Stravovacie zvyklostí adolescentov a zdravotné riziká. 2. konferencia Škola a zdraví 21, Brno: 2006, 4 s. [online]. [cit. 2010.07.29]. Dostupné na internete: http://www.ped.muni.cz/z21/2006/konference_2006/ sbornik_06/pdf/081.pdf.
3.    Koncepcia v odbore hygieny detí a mládeže. Vestník MZ SR, č. 12-19, 2008, č. 10181-4/2008-ŠT, s. 87 – 93.
4.    Národný program starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008 – 2015. [online]. [cit. 2010.07.29]. Dostupné na internete: http://www.detskylekar.sk/zc/img/03_vlastnymat.pdf.
5.    OCHABA, R.: Postoje a skúsenosti mládeže na Slovensku s alko­holom a tabakom. Adiktologie, 10, 2010, č. 1, s. 26-34.
6.    OCHABA, R., ROVNÝ, I., BIELIK, I.: Ochrana detí a mládeže – Tabak, alkohol a drogy. Bratislava: ÚVZ SR, 2009, s. 185.
7.    OCHABA, R.: Postoje, skúsenosti a zdravotné uvedomenie mládeže k fajčeniu. Lek Obzor, 57, 2008, č. 4, s. 148 – 152.
8.    OVŠONKOVÁ, A.: Špecifické problémy obdobia dospievania a adolescencie, metódy a prostriedky edukácie. In: BAŠKOVÁ, M. a kol.: Výchova k zdraviu. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2009,
s. 86 – 99.
9.    ROVNÝ, I.: Úrazy detí a mládeže a ich prevencia. In: Verejné zdravotníctvo, 2004, č. 4 [online]. [Cit. 2010.07.29]. Dostupné na internete: http://www.old.szu.sk/ine/verejnezdravotnictvo/urazy_Rovny.htm.
10.    SEDLÁŘOVÁ, P. a kol.: Základní ošetrovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada, 2008, 248 s.
11.    ŠEVČÍKOVÁ, Ľ.: Ochrana a podpora zdravia a optimálneho vývinu detí a mládeže. In: ŠEVČÍKOVÁ. Ľ. a kol.: Hygiena. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2006, s. 187-189.
12.    ZANOVITOVÁ, M.: Špecifické problémy detského veku, metódy a prostriedky edukácie. In: BAŠKOVÁ, M. a kol.: Výchova k zdraviu. Martin: Osveta, 2009, s. 86-99.

Health protection and promotion of hygiene division of children and youth

Mária SALAMONOVÁ
(Z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, vedúca MVDr. I. Hudáková)


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri