• Jaroslava Strnová,
  • 25. celoštátna konferencia spoločnosti dorastového lekárstva s medzinárodnou účasťou
  • Lek Obz, 59, 2010, 11, s. 468

V dňoch 24. – 25. 9. 2010 sa v Doškoľovacom a rekreačnom zariadení Sociálnej poisťovne na Starých Horách konala 25. celoštátna konferencia Spoločnosti dorastového lekárstva s medzinárodnou účasťou. Jubilejná konferencia mala okrem odborného programu aj slávnostnú časť, na ktorej boli ocenení jubilanti Spoločnosti dorastového lekárstva.

Prof. MUDr. Miroslava Šašinku, DrSc. prišli pozdra­viť pri príležitosti jeho životného jubilea prof. MUDr. T. Šagát, CSc., prezident Slovenskej pediatrickej spoloč­nosti SLS a dekan Lekárskej fakulty SZU a doc. MUDr. M. Benedeková, CSc., vedecká sekretárka Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS a odovzdali mu pamätný list. Prof. Šašinkovi za jeho dlhoročnú prácu v Spoloč­nosti dorastového lekárstva, v Slovenskej pediatrickej spoločnosti a v predsedníctve Slovenskej lekárskej spoločnosti udelilo Prezídium SLS medailu akad. T. Nie­derlanda. Ďalšími jubilantmi boli prof. MUDr. J. Kresá­nek, PhD., ktorý bol ocenený čestným členstvom SDL SLS, MUDr. I. Hajduk dostal bronzovú medailu SLS a MUDr. M. Marcinčáková pamätný list výboru Spoloč­nosti dorastového lekárstva SLS.

Odborný program konferencie mal hlavné témy profesiografia, sexuológia a varia. V každom bloku odborného programu boli prednášky, ktoré zaujali poslucháčov, o čom svedčila bohatá diskusia. Prednášky odprednášali poprední odborníci ako prof. Hrstková z Brna, prof. Buchancová a prof. Buchanec z Martina, prof. Podracká z Košíc, doc. Červeňová a prof. Furková z Bratislavy, doc. Kovaľ z Prešova a ďalší prednášatelia. Poslucháčov veľmi zaujala problematika o potrebnej suplementácii vit. D aj u starších detí a adolescentov, ktorú predniesla prof. Furková, ako aj prednáška MUDr. Gibalovej o možnostiach diagnostiky a liečby v ambulancii VLDD. K úspešnému priebehu konferencie prispel aj spoločenský večer.

Jaroslava Strnová,
vedecká sekretárka SDL SLS