• Štefan Hrušovský, Miroslav Šašinka
  • Skóre, index, priemer, štádium
  • Lek Obz, 59, 2010, 11, s. 463

 

Score, index, mean, stage

Vzácna webová strana, ktorú stojí za to mať v pamäti – tej vlastnej alebo virtuálnej, nesie názov www.mdcalc.com s heslom „klikni, diagnostikuj, lieč“. Nástroj slúži na vyrátanie najrozličnejších medicínskych parametrov, ktoré sú rozdelené do dvoch kategórií: Rovnice a Skóre. Po zadaní potrebných parametrov sa v zlomku sekundy zjaví výsledok výpočtu. Rovnice a vzorce sa dajú vyhľadávať podľa špecializácie, podľa orgánov a systémov, podľa vlastných preferencií (v kritériu „najobľúbenejšie“) a podľa toho, ktoré vzorce sa použili ako posledné. Výpočty sa robia v amerických jednotkách (US) a v medzinárodných jednotkách SI.

Kapitola Rovnice zahŕňa: absolútny počet neutro­filov, anion-gap, BEE, BMI (body mass index), BSA (body surface area), dátumy pri gravidite, deficit bikarbonátov, gradient A-a 02, frakčná exkrécia sodíka (FENa), frakčná exkrécia urey (FEUrea), ideálna telesná hmotnosť, index oxygenácie, klírens kreatinínu (Cockrof­tova-Gaultova rovnica), korekcia sodíka pri hyperglyké­mii, korekcia kalciémie podľa albuminémie, korigovaný interval QT (cQT), osmolálnosť a osmolárnosť, Parklan­dov popáleninový vzorec, pediatrický príjem a výdaj, štatistické parametre (pozitívna prediktívna hodnota, negatívna prediktívna hodnota, pravdepodobnosť po teste, pomer senzitívnosť/1-špecifickosť, pomer 1-senzi­tívnosť/špecifickosť), stredný artériový tlak (MAP), vek, veľkosť endotracheálnej kanyly u detí, voľný deficit vody pri hypernatriémii, vyrátaný LDL, Winterov vzorec na kompenzáciu metabolickej acidózy a ďalšie.

Podkapitola Skóre obsahuje: APACHE II, Apgarovej skóre, CHADS2, Childovo-Pughovej skóre, CURB-65, Frammin­ghamské skóre kardiálneho rizika, Glasgow Coma Sco­re, Huntovu-Hessovu klasifikáciu sub­arachnoidového krvácania, kritériá King’s College na načasovanie trans­plantácie pečene pri akútnom zlyhaní, Maddreyho prog­nos­tický index pri alkoholovej chorobe pečene, MELD (pri terminálnych chorobách pečene), MESS, Otavské kĺbové pravidlá, PELD (pri terminálnych chorobách pečene u detí do 12 rokov), PERC (pri pľúcnej embólii), Ransonove kritériá pri akútnej pankreatitíde, skóre intracerebrálneho krvácania, skóre rizika TIMI pre STEMI a non-STEMI, Wellove kritériá pľúcnej embólie a ďal­šie.

Rozličné medicínske indexy, klasifikácie a skóre sa dajú nájsť priamo vo Wikipédii, no musíte poznať názov skóre. Ďalšími zdrojmi sú webové strany odborných spoločností, vedecko-odborné publikácie na internete. Nástroj na www.mdcalc.com má podstatnú kvalitu: sám žiadanú hodnotu vyratúva. Aj keď máme tendenciu na­hovárať Vás na jeho používanie, neznamená to odklon od ľudského kontaktu v zdravotnej starostlivosti, práve naopak. Čas ušetrený pri výpočtoch môžete využiť na rozhovor s pacientom, alebo trebárs na posedenie pri jeho posteli, hoci aj bez slov.

Štefan Hrušovský, Miroslav Šašinka