Lekársky obzor 11/2010

Časopis Lekársky obzor 11/2010. Ročník 59. Číslo venované endokrinológii.

Editorial

Ján PODOBA: Aktuálne témy endokrinológie/Actual endocrine themes 431

Pôvodné práce/Original article

Ján PODOBA, Mária PODOBOVÁ, Marianna GRIGEROVÁ, Eva WEISMANOVÁ, Katarína ZÁVODNÁ: Načasovanie profylaktickej tyreoidektómie u pacientov s familiárnym medulárnym karcinómom štítnej žľazy/Timing of prophylactic thyroidectomy in patients with familial medullary
thyroid carcinoma    432
Juraj ŠTEKLÁČ, Milan PAVLOVIČ, Ján PODOBA, Ľudmila TREJBALOVÁ, Štefan HRUŠOVSKÝ, Pavol BLAŽÍČEK, Klára HORNIŠOVÁ: Rozdiel odpadu katecholamínov v moči za 24 hodín medzi mužmi a ženami s artériovou hypertenziou ako možná spolupríčina kardiovaskulárneho rizika/Difference in 24-hour urinary catecholamines excretions between men and women with hypertension as a one etiology of cardiovascular risk 436

 • Jaroslava Strnová,
 • 25. celoštátna konferencia spoločnosti dorastového lekárstva s medzinárodnou účasťou
 • Lek Obz, 59, 2010, 11, s. 468

V dňoch 24. – 25. 9. 2010 sa v Doškoľovacom a rekreačnom zariadení Sociálnej poisťovne na Starých Horách konala 25. celoštátna konferencia Spoločnosti dorastového lekárstva s medzinárodnou účasťou. Jubilejná konferencia mala okrem odborného programu aj slávnostnú časť, na ktorej boli ocenení jubilanti Spoločnosti dorastového lekárstva.

Prof. MUDr. Miroslava Šašinku, DrSc. prišli pozdra­viť pri príležitosti jeho životného jubilea prof. MUDr. T. Šagát, CSc., prezident Slovenskej pediatrickej spoloč­nosti SLS a dekan Lekárskej fakulty SZU a doc. MUDr. M. Benedeková, CSc., vedecká sekretárka Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS a odovzdali mu pamätný list. Prof. Šašinkovi za jeho dlhoročnú prácu v Spoloč­nosti dorastového lekárstva, v Slovenskej pediatrickej spoločnosti a v predsedníctve Slovenskej lekárskej spoločnosti udelilo Prezídium SLS medailu akad. T. Nie­derlanda. Ďalšími jubilantmi boli prof. MUDr. J. Kresá­nek, PhD., ktorý bol ocenený čestným členstvom SDL SLS, MUDr. I. Hajduk dostal bronzovú medailu SLS a MUDr. M. Marcinčáková pamätný list výboru Spoloč­nosti dorastového lekárstva SLS.

Odborný program konferencie mal hlavné témy profesiografia, sexuológia a varia. V každom bloku odborného programu boli prednášky, ktoré zaujali poslucháčov, o čom svedčila bohatá diskusia. Prednášky odprednášali poprední odborníci ako prof. Hrstková z Brna, prof. Buchancová a prof. Buchanec z Martina, prof. Podracká z Košíc, doc. Červeňová a prof. Furková z Bratislavy, doc. Kovaľ z Prešova a ďalší prednášatelia. Poslucháčov veľmi zaujala problematika o potrebnej suplementácii vit. D aj u starších detí a adolescentov, ktorú predniesla prof. Furková, ako aj prednáška MUDr. Gibalovej o možnostiach diagnostiky a liečby v ambulancii VLDD. K úspešnému priebehu konferencie prispel aj spoločenský večer.

Jaroslava Strnová,
vedecká sekretárka SDL SLS

 • Katarína FURKOVÁ, Miroslav ŠAŠINKA
 • Prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc., jubilujúci sedemdesiatnik
 • Lek Obz, 59, 2010, č. 11, s. 464 – 465

Professor Svetozár Dluholucký

Najťažšie je písať laudáciu niekomu, kto má toľko aktivít, že neviete, kde začať. Prof. Dluholucký je však taký známy nielen v slovenskej, českej, ale i celosvetovej pediatrickej obci, že oslavu si zaslúži, a preto sa pokúsime o jeho charakteristiku, ktorá nám to priblíži a súčasne odhalí všetko, čo za svoje plodné roky dote­raz dokázal.

Narodil sa 9. 11. 1940 v Martine. Detstvo a obdobie dospievania prežil v Banskej Bystrici, úspešne promoval v r. 1964 na LF UK. Ambicióznosť, dravosť a pracovitosť patrili a patria doteraz k vlastnostiam prof. Dluholuc­kého, čoho výsledkom bolo, že už ako 34-ročný sa stal primárom Detského oddelenia KÚNZ v Banskej Bystrici a najmladším krajským odborníkom pre pediatriu v celej bývalej ČSSR. Dodnes pôsobí ako prednosta Detskej kliniky DFNsP a súčasne zastáva funkciu dekana Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici.

Stručne jeho odborný rast: r. 1966 atestácia I. stup­ňa z pediatrie, r. 1970 atestácia II. stupňa z pediatrie, r. 1979 kandidát vied, r. 1990 docent pediatrie, r. 1997 profesor sociálnej práce, r. 1999 Certifikát SPAM pre speleoterapiu, r. 2003 Medzinárodný certifikát CPS-UIS pre bioklimatologický výskum.

Má veľkú zásluhu na tom, že v 70. rokoch klesla, vďaka očkovaniu a kvalitnej primárnej starostlivosti, doj­čenská úmrtnosť v Stredoslovenskom kraji na najnižšiu priečku na Slovensku. Za vakcinačné programy získal v r. 1987 Guothovu medailu MZ SSR. Venoval sa aj otázke dozrievania pľúc u nezrelých novorodencov. Dôkaz stimulácie tvorby surfaktantu hydrokortizonom v r. 1972 sa stal svetovou prioritou. S menom prof. Dluholuckého je spojená prvá imunosupresívna liečba s použitím antimetabolitov pri kolagenóze v detskom veku v ČSSR (1967), ako aj prvé použitie distenčnej liečby (Gregoryho box) u IRDS nezrelých detí (1971) či vytvorenie lie­čebného protokolu pre otravy mucho­tráv­kou zelenou, ktorý umožňuje vyliečenie bez následkov (1979).

Prof. Dluholucký stál aj pri zrode laktačného programu, ako aj pri zavedení systému rooming-in na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Bolo to o 15 rokov skôr, ako SZO vytvoril program Baby Friendly Hospital Iniciative. Dnešná Fakultná nemocnica s poli­klinikou F. S. Roosevelta sa stala prvým držiteľom tohto titulu u nás. V tomto období dlhodobo spolupracoval s prof. MUDr. J. Švejcarom. Prednášal na Inštitúte doško­ľovania lekárov v Prahe, rozvíjal spoluprácu s pracovis­kom detskej onkológie Praha Motol, kde sa školili lekári špecialisti. V r. 1978 vzniklo v Banskej Bystrici druhé komplexné pracovisko detskej onkológie v ČSSR, ne­skôr získalo štatút Detského onkologického centra. Za organizačný model špeciálnych pediatrických služieb a za laktačný program získal prof. Dluholucký v r. 1985 Cenu federálnej populačnej komisie ČSSR.

V roku 1980 sa na detskom oddelení začal pokusný skríning kongenitálnej hypotyreózy u novorodencov a jeho realizačný model sa stal podkladom na zavedenie skríningu tejto poruchy od r. 1985 v celej ČSSR. Rooseveltova nemocnica sa od r. 1996 stala aj centrom skríningu fenylketonúrie. Ďalšou dominantnou činnosťou prof. Dluholuckého je starostlivosť o kriticky choré deti, deti po úrazoch, s krvácaním a infekciami. Pod jeho vedením sa tím resuscitačného úseku a JIS vrátane leteckej záchrannej služby podieľa na záchrane a trans­portoch kriticky chorých detí.

Nemožno nespomenúť zavedenie speleoterapie v liečbe chronických a alergických chorôb dýchacích orgánov v jaskyni Bystrá a realizáciu výskumu MZ SR na dôkaz jej efektivity. Na základe uvedených aktivít, ktoré predstavujú medzinárodnú prestíž Slovenska v spe­leoterapii vo svete, je úradujúcim predsedom medzi­národnej Commission Permanente de Spéléotherapie d´ Union Internationale de Spéléologie UNESCO B.

Pedagogický profil je bohatý najmä preto, že prof. Dluholucký je výborný rétor, ktorý prednáša zro­zumiteľne na vysokej odbornej úrovni s veľkým zanie­tením, odprednášal viac ako 340 prednášok na odbor­ných podujatiach. Okrem tejto aktivity vedie školiace miesta v postgraduálnej príprave pediatrov, prednášal na FZ a SZ Trnavskej univerzity, bol členom pre obhajoby doktorandských dizertačných prác v odbore pediatria, je členom komisie pre obhajoby dokto­randských dizertačných prác v odbore onkológia MŠ SR a pre obhajoby vedeckých prác v pediatrii LF UK.

Rovnako bohatá je aj jeho publikačná činnosť. Publikoval vyše 160 zásadných vedeckých publikácií, z toho v slovenských odborných časopisoch 37, v čes­ko-slovenských 93 a v zahraničných 30, bol 156-krát citovaný (v zahraničí 72x). V pedagogicko-výskumnej činnosti riešil viacero výskumných úloh najmä v oblasti speleoterapie, skríningu kongenitálnej hypotyreózy, vplyvu environmentálneho znečistenia či problematiku fortifikácie detskej výživy.

Keby sme chceli vymenovať jeho funkcie, tak by sme museli rozšíriť počet strán nášho odborného časopisu. Z tých najdôležitejších spomenieme aspoň niektoré – predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti 14 rokov, krajský odborník Stredoslovenského kraja pre pediatriu MZ SSR 16 r., hlavný odborník pre pediatriu MZ SR 5 rokov, člen Rady minisra zdravotníctva 4 r., člen pracovnej skupiny pre imunizáciu MZ SR doposiaľ, člen VR FZ a SP Trnavskej univerzity 6 r., od r. 2005 doposiaľ dekan LF SZU v Banskej Bystrici, člen Vedec­kej rady a Kolégia rektora SZU.

Je členom vo viacerých zahraničných organizáciach – člen ESPIC (European Soc. Pediat. Intens. Care), člen SIOP (Society Intern. of Pediatric Oncology), a mno­hých ďalších, rovnako i v početných redakčných radách (Neuroendocrinology Letters, Česko-Slovenská pe­-diatrie, Pediatrie pro praxi, Chemotherapeutica Acta, Slovenský a Detský lekár). Je potrebné ešte uviesť aspoň niektoré z nespočetných vyznamenaní a ocenení (spolu ich bolo 23): Guothova medaila, medaila akad. Dérera, Zlatá medaila Slov. lekárskej spoločnosti, Čestný občan mesta Indianapolis (USA) a mnohé iné. Toto je len stručný výpočet všetkých profesionálnych aktivít prof. Dluholuckého, ale myslíme si, že on je taký známy medzi slovenskými, českými i európskymi lekármi, že viac ani nie je potrebné.

Milý Sveťko, nech Ti vydrží Tvoj nevyčerpateľný elán, nadšenie pre pediatriu a pre postgraduálne vzdelávanie, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. Máme Ťa radi!

Ad multos annos!

Katarína FURKOVÁ, Miroslav ŠAŠINKA

 • Roman KOVÁČ
 • Prof.  MUDr. Margaréta ŠULCOVÁ CSc., jubiluje
 • Lek Obz, 59, 2010, č. 11, s. 466 – 467

Professor Margaréta Šulcová, M.D, PhD. anniversary

Zdá sa mi že iba pred niekoľkými dňami sme sa stretli pri zakladaní Fakulty verejného zdravotníctva a tu prichádza znova významná udalosť – pani profesorka MUDr. Margaréta Šulcová CSc., sa hlási s významným životným jubileom. Prvá dáma slovenského Verejného zdravotníctva sa dožíva týchto narodenín v plnom zdraví, so závidenia hodným elánom a s nevyčerpateľ­nou zásobou energie.

Pani profesorka Šulcová sa narodila 14. 10. 1940 v Bratislave. Študovala a promovala na Lékařské fakulte hygienické University Karlovy v Prahe. Špecializovala sa v odbore hygieny a epidemiológie a v hygiene práce a pracovnom lekárstve na IVZ v Bratislave. Absolvovala kurz Epidemiológie intoxikácií v priemysle, ktorý usporiadala Svetová zdravotnícka organizácia. V roku 1997 obhájila na Lekárskej Fakulte UK v Bratislave kandidátsku dizertačnú prácu v odbore Hygiena a v tom istom roku habilitovala na Trnavskej univerzite v odbore Verejné zdravotníctvo. V roku 2000 ju prezident republiky vymenoval za profesorku Verejného zdravotníctva.

Od skončenia štúdií sa jej veľkou láskou stáva „prácarina“ v celom rozsahu: hygiena práce, preven­tívne pracovné lekárstvo ako aj novovzniknutý odbor zdravie pri práci. Jej pôsobenie na OÚNZ Trnava, vo Výskumnom ústave hygieny práce a chorôb z povo­lania, na Ministerstve zdravotníctva SR, v Krajskej hygie­nickej stanici v Bratislave alebo v Štátnom zdravotnom ústave SR v Bratislave bolo poznačené charakteristickým rysom jej práce zameranom na poznávanie nového, na spracovanie tém s vedeckou prísnosťou a náročnosťou ale aj s vysokými nárokmi na organizačné zabezpečenie študovaného problému. Tieto svoje schopnosti využila aj v rokoch 1990-1992, na začiatku transformácie zdravotníctva, keď zastávala zodpovednú funkciu hlavnej hygieničky SR a námestníčky ministra zdravotníctva pre verejné zdravotníctvo. Viedla kolektív, ktorý pripravoval Národný program podpory zdravia. Bola členkou pra­covnej skupiny na vypracovanie a realizáciu Akčného programu pre prostredie a zdravie SR a národnou koordinátorkou projektu WHO „Zdravé pracoviská“.

Dnes je členkou poradného zboru pre preventívne pracovné lekárstvo a poradného zboru pre klinické pracovné lekárstvo, členkou Vedeckých rád Trnavskej univerzity a Slovenskej Zdravotníckej Univerzity Založila nový vedný odbor verejné zdravotníctvo, najprv jeho odbornú náplň, neskôr ako vedný a študijný program. Stala sa členkou Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium vo vednom odbore „Hygiena“ a „Verejné zdravotníctvo“, predsedníčkou a členkou habilitačných a inauguračných komisií a ďalších významných inštitúcií.

V roku 1986 začína nová kapitola v aktivitách pani profesorky, ktorá v tomto roku začala svoju pedago­gickú dráhu. V roku 2002 stala sa spoluzakladateľkou a prvou dekankou Fakulty verejného zdravotníctva na SZU, jedinej samostatnej fakulty, ktorá sa výhradne venuje tomuto odboru. Od roku 2006 rozdelila svoju pedagogickú aktivitu medzi SZU v Bratislave a ÚZS UJEP v Ústí nad Labem.

Pani profesorka je excelentnou prednášateľkou, prísnou ale spravodlivou examinátorkou, ktorá vie pochopiť problémy študentov a má láskavý a chápajúci vzťah k mladým. Preto ju majú študenti radi. Má aj vlastnú vedeckú školu, o čom svedčia doktorandi, magistri i bakalári, ale aj študenti špecializačného štúdia, ktorí skončili svoje štúdium pod jej vedením.

Publikačná, prednášková a vedecko-výskumná činnosť profesorky Šulcovej je rozsiahla a bohatá. Je autorkou resp. spoluautorkou 7 monografií, 14 vysoko­školských skrípt, 1 učebnice pre zdravotnícke školy, 1 skrípt pre postgraduálne vzdelávanie, 170 pôvodných publikácií, ktoré boli citované v 88 prácach. Získala cenu za najlepšiu publikáciu roka (1989, 1994, 2003) Slovenskej lekárskej spoločnosti. Bohatá je aj jej prednášková činnosť. Odprednášala 356 prednášok z toho 121 na zahraničných podujatiach, alebo podujatiach s medzinárodnou účasťou. Bola riešiteľkou či spoluriešiteľkou 8 domácich výskumných úloh a 3 zahraničných. Zúčastnila sa vzdelávania mladých odborníkov verejného zdravotníctva v Kenyi. Je členkou Viacerých redakčných rád medzinárodných časopisov. Profesorka Šulcová je okrem všetkých spomínaných aktivít aj milujúcou manželkou, skvelou matkou i milujúcou starou mamou. Najväčšie šťastie prežíva v lone krásnej prírody Spiša spolu s manželom v kruhu svojich detí a vnúčat.

Vážená pani profesorka, milá Gitka, v mene tvojich spolupracovníkov, žiakov a kolegov, ako aj v svojom mene Ti chcem zaželať do ďalších rokov pevné zdravie, ešte veľa vedeckých úspechov, veľa spokojných a múdrych študentov, veľa pocitov krásy v galériách snáď celého sveta a pri počúvaní hudby, ku ktorej Ťa tvoji predkovia, zakladajúci členovia amatérskej Slovenskej filharmónie viedli a dali aj vlohy. Želám Ti veľa krásnych chvíľ na chate na Spiši v kruhu tvojich blízkych. Dovoľ mi aj naše skromné želanie, aby sme sa ešte veľa rokov stretávali ako priatelia a pri ďalšom rozvoji slovenského verejného zdravotníctva.

Ad multos annos

Roman KOVÁČ

 • Štefan Hrušovský, Miroslav Šašinka
 • Skóre, index, priemer, štádium
 • Lek Obz, 59, 2010, 11, s. 463

 

Score, index, mean, stage

Vzácna webová strana, ktorú stojí za to mať v pamäti – tej vlastnej alebo virtuálnej, nesie názov www.mdcalc.com s heslom „klikni, diagnostikuj, lieč“. Nástroj slúži na vyrátanie najrozličnejších medicínskych parametrov, ktoré sú rozdelené do dvoch kategórií: Rovnice a Skóre. Po zadaní potrebných parametrov sa v zlomku sekundy zjaví výsledok výpočtu. Rovnice a vzorce sa dajú vyhľadávať podľa špecializácie, podľa orgánov a systémov, podľa vlastných preferencií (v kritériu „najobľúbenejšie“) a podľa toho, ktoré vzorce sa použili ako posledné. Výpočty sa robia v amerických jednotkách (US) a v medzinárodných jednotkách SI.

Kapitola Rovnice zahŕňa: absolútny počet neutro­filov, anion-gap, BEE, BMI (body mass index), BSA (body surface area), dátumy pri gravidite, deficit bikarbonátov, gradient A-a 02, frakčná exkrécia sodíka (FENa), frakčná exkrécia urey (FEUrea), ideálna telesná hmotnosť, index oxygenácie, klírens kreatinínu (Cockrof­tova-Gaultova rovnica), korekcia sodíka pri hyperglyké­mii, korekcia kalciémie podľa albuminémie, korigovaný interval QT (cQT), osmolálnosť a osmolárnosť, Parklan­dov popáleninový vzorec, pediatrický príjem a výdaj, štatistické parametre (pozitívna prediktívna hodnota, negatívna prediktívna hodnota, pravdepodobnosť po teste, pomer senzitívnosť/1-špecifickosť, pomer 1-senzi­tívnosť/špecifickosť), stredný artériový tlak (MAP), vek, veľkosť endotracheálnej kanyly u detí, voľný deficit vody pri hypernatriémii, vyrátaný LDL, Winterov vzorec na kompenzáciu metabolickej acidózy a ďalšie.

Podkapitola Skóre obsahuje: APACHE II, Apgarovej skóre, CHADS2, Childovo-Pughovej skóre, CURB-65, Frammin­ghamské skóre kardiálneho rizika, Glasgow Coma Sco­re, Huntovu-Hessovu klasifikáciu sub­arachnoidového krvácania, kritériá King’s College na načasovanie trans­plantácie pečene pri akútnom zlyhaní, Maddreyho prog­nos­tický index pri alkoholovej chorobe pečene, MELD (pri terminálnych chorobách pečene), MESS, Otavské kĺbové pravidlá, PELD (pri terminálnych chorobách pečene u detí do 12 rokov), PERC (pri pľúcnej embólii), Ransonove kritériá pri akútnej pankreatitíde, skóre intracerebrálneho krvácania, skóre rizika TIMI pre STEMI a non-STEMI, Wellove kritériá pľúcnej embólie a ďal­šie.

Rozličné medicínske indexy, klasifikácie a skóre sa dajú nájsť priamo vo Wikipédii, no musíte poznať názov skóre. Ďalšími zdrojmi sú webové strany odborných spoločností, vedecko-odborné publikácie na internete. Nástroj na www.mdcalc.com má podstatnú kvalitu: sám žiadanú hodnotu vyratúva. Aj keď máme tendenciu na­hovárať Vás na jeho používanie, neznamená to odklon od ľudského kontaktu v zdravotnej starostlivosti, práve naopak. Čas ušetrený pri výpočtoch môžete využiť na rozhovor s pacientom, alebo trebárs na posedenie pri jeho posteli, hoci aj bez slov.

Štefan Hrušovský, Miroslav Šašinka