A

Antonyová, M., pozri Podracká, Ľ., 231

B

Babálová, M., Prenosná rezistencia na antibiotiká a fluorochinolóny v multirezistentných kmeňoch E.coli a klebsiella pneumoniae z oddelení Veľkej oblastnej nemocnice, 383
Bačová, I., pozri Cicholesová, T., 291
Balázs, T. , pozri Klepanec, A., 27
Bartošovič, I., Zdravotné problémy rómskeho etnika, 156
Bartošovič, I., Niektoré problémy sociálnej inštitucionálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku, 348
Bažík, R, pozri Klepanec, A., 27
Belej, P., Kombinovaná hrudná epidurálna a celková anestézia pri veľkých operačných výkonoch v dutine brušnej, 387
Benková, M., pozri Ležovič, M., 341
Bérešová, M., pozri Tarageľová, B., 176
Bernadič, M., Životné jubileum univerzitného profesore MUDr. Ladislav Zlatoša, DrSc., 249
Bernadič, M., pozri Riečansky, I., 475
Bernasovská, G., pozri Hrušovský, Š., 241
Bielik, I., pozri Ochaba, R., 95
Bielik, I., Dôstojná spomienka na nositeľa Nobelovej ceny Daniela Carletona Gajdušeka, 31
Bielik, I., Zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity, 71
Bielik, I., Novoročné stretnutie na SZU, 72
Bielik, I., Editoriál: Aby prevencia nebola len sloganom, 79
Bielik, I., pozri Ochaba, R., 99
Bielik, I., Medicínske aktuality - XX. Getrlíkov deň , 166
Bielik, I., Medicínska aktualita - Prof. MUDr. Ján Ležovič, DrSc. sa dožil 90. výročia narodenia, 207
Bielik, I., pozri Bartošovič, I., 348
Bielik, I., pozri Ochaba, R., 353
Blahová, J., pozri Babálová, M., 383
Blažíček, P., pozri Štekláč, J., 436
Bodnár, Š., pozri Cicholesová, T, ., 291
Bohdanecká, M., pozri Matoušovič, K., 221
Bomba, A. , pozri Čokášová, D., 399
Breza, J., pozri Žilinská, Z., 134
Breza, J. ml., Wünderlichov syndróm: zriedkavá komplikácia angiomyolipómu obličky, 502
Breza, J. st., pozri Breza, J. ml., 502
Brezina, M., Editoriál: Pediatrická pneumológia a ftizeológia a jej ďalšie smerovanie na Slovensku a v Európskej únii, 3
Brezina, M., pozri Korčeková, L., 24
Buc, M., pozri Štefanovič, J., 481
Bujdák, P., pozri Žilinská, Z., 134
Bzdúch, V., Historické aspekty glykogenóz, 488

C

Cicholesová, T, ., Naše skúsenosti s použitím plynových injekcií pri liečbe chorôb pohybového aparátu, 291
Cingelová, M. , pozri Pakosová, E., 151

Č

Čelko, J., Medicína založená na  dôkazoch a odbor fyziatrie,  balneológie a liečebnej rehabilitácie, 255
Čelko, J., Ortostatické kolapsy po hyperermálnom kúpeli, 257
Čelko, J., Vývoj názorov na záťaž hypertermálny i procedúrami, 266
Čelko, J. , Lekári väčšmi veria liekom ako zdravotné sestry, 308
Černák, M., pozri Struhárová, K., 373
Černická, J., pozri Štefkovičová, M., 336
Čokášová, D., Probiotiká a ich vplyv vo vzťahu ku kolorektálnemu kardcinómu a ateroskleróze, 399

D

Danninger, F., Rádiofrekvenčná ablácia zhubných nádorov pečene, 163
Demeš, M., pozri Hrušovský, Š., 241
Dluholucký, M., pozri Podracká, Ľ. , 231
Dostálová, K. , pozri Kovačicová, Ľ., 309
Ďurina, J., pozri Kunčák, B., 491

E

Eštóková, M., Postavenie environmentálneho zdravia v podmienkach Slovenskej republiky, 364

F

Fabian, M., pozri Rýchly, B., 203
Fabryová, V., Prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc. FESc., 169
Fábryová, V., Prof. MUDr. Miloš Nosáľ, 73
Farkašová, A., pozri Hrušovský, Š., 241
Farkašová, D., Osobnosti : Magnificiencia prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. - jubilant, 209
Fogáčová, Ľ., Katatónia a katatónne syndrómy : Nové prístupy k ich klasifikácii, 403
Forgáčová, Ľ., Bludy a agresívne správanie pri schizofrénii - klinická štúdia, 41
Füleová, O., Biopsychosociálne problémy pri adaptovaní detí v náhradných rodinách, 45
Furková, K., pozri Šašinka, M., 175
Furková, K., pozri Strnová, J., 215
Furková, K., Koncentrácie vitamínu D u detí a adolescentov sledovaných v nefrologickej ambulancii, 216
Furková, K., Osobnosti: Prof. MUDr. Anton Miroslav Šašinka, DrSc. sedemdesiaťpäťročný, 245
Furková, K., Osobnosti :Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. jubilujúci sedemdesiatnik, 464

G

Galajdová, A., pozri Želinský, Ľ., 287
Gavorník, P., Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.FESc. FEFIM Hon. FACP Hon.jubilujúci šesťdesiatnik, 248
Gindlová, P., pozri Danninger, F., 163
Göghová, S., Dedičná hemoragiská telesngiektázia, 12
Gregušová, A., pozri Hrušovský, Š., 241
Grešíková, M., pozri Jacko, P., 64
Grigerová, M., pozri Podoba, J., 432
Grigerová, M., Subklinické poruchy funkcie štítnej žľazy, 444
Gúth, A., pozri Matej, M., 261

H

Hanesová, T., Nealkoholová tuková choroba pečene - NAFLD a nealkoholová steatohepatitída, 59
Hegyi, L., Odchádzam s Hippokratom - Karol Virsík, prof. MUDr. DrSc.(15. 8. 1915 - 21. 12. 2009), 34
Hegyi, L., pozri Ochaba, R., 95
Hegyi, L., pozri Bartošovič, I., 156
Heretik, A., pozri Novotný, V., 103
Heretik, A. Jr., pozri Novotný, V., 103
Hnilica, P., pozri Podoba, J., 461
Hodorová, I., pozri Vecanová, J., 239
Hornáček, K., Pôsobenie hipoterapie na rôzne posturálne lokomočné funkcie pri spastickej kvadruparetickej forme detskej mozgovej obrny, 282
Hornišová, K., pozri Štekláč, J., 436
Hrachová, J., pozri Furková, K., 216
Hrubý, R., Klinické postavenie neuropsychiatrie, 457
Hrušovský, Š., Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti, 30
Hrušovský, Š., Združenie sclerosis multiplex Nádej, 70
Hrušovský, Š., Medicína na webe- Endoatlas.sk . Prvý slovenský medicínsky atlas na internete, 165
Hrušovský, Š., Medicína na webe - Klinická pravdepodobnosť diagnózy pred testom, 206
Hrušovský, Š., Miniatlas Dvojrozmerná ultrasonografia obličiek, 241
Hrušovský, Š., Medicína na webe: O dekubitoch, 422
Hrušovský, Š., pozri Štekláč, J., 436
Hrušovský, Š., Medicína na webe - Skóre, index, priemer, štádium, 463

CH

Chrastina, M., pozri Žilinská, Z., 134
Christová, E., pozri Paulíny, M., 115

J

Jacko, P., Hlboká žilová trombóza po zlomeninách dolných končatín v detskom veku, 64
Janda, J., Gratulace k 75. narozeninám panu profesorovi Miroslavu Šašinkovi, DrSc., 247
Jevčáková, J. , pozri Schusterová, I., 127
Ježek, P., pozri Babálová, M., 383

K

Kafková, A., pozri Hornáček, K., 282
Kaliská, G., Fibrilácia predsiení a mozog, 120
Kapasný, .M., Použitie metódy Health Impact Assessment v meste Žilina- prvé výsledky , 333
Kapeller, K., Osobnosti - Moje spomienky na MUDr. Eugéniu Šteklíčovú, 168
Kavcová, E. , Základné princípy liečby tabakovej závislosti, 140
Királyová, I., pozri Füleová, O., 45
Kizeková, Z., pozri Podracká, Ľ. , 231
Klepanec, A., Endovaskulárna liečba kritickej končatinovej ischémie, 27
Kluchová, D., pozri Vecanová, J., 239
Kmec, J., Antidysrytmická liečba fibrilácie predsiení, 412
Kmec, J., pozri Kmecová, D., 496
Kmecová, D., Syndróm diabetickej nohy - stále aktuálny multidisciplinárny problém, 496
Knapková, M., pozri Mikulášová, I., 15
Kocinger, A., pozri Matej, M., 261
Kohútová, D., Pertussis - laboratórna diagnostika, 54
Kolesárová, E., Etiopatogenéza gestačnej hypertenzie a preeklampsie - súčasné poznatky, 195
Koľvek, G., pozri Podracká, Ľ. , 231
Konečný, M., pozri Závodná, K., 453
Koníková, M., pozri Forgáčová, Ľ., 41
Koníková, M., Komorbidita duševných porúch - klinická realita alebo artefakt ?, 184
Koníková, M., pozri Fogáčová, Ľ., 403
Korčeková, L., Nezvyčajný prípad bronchopulmonálnej dysplázie, 24
Korenko, V., Toxínmi indukované myastenické syndrómy, 409
Kováč, D., Je strach z ortuti v amalgámovej výplni opodstatnený ?, 145
Kováč, D., Moderné metódy zistenia dlžky koreňových kanálikov devitálnych zubov, 189
Kováč, D., pozri Kováč, J., 299
Kováč, D., História a perspektíva amalgámovej výplne v zubnom lekárstve, 394
Kováč, J., pozri Kováč, D., 145
Kováč, J., pozri Kováč, D., 189
Kováč, J., Možnosti aplikácie lasera v zubnom lekárstve pri endodontickom ošetrení , 299
Kováč, J., pozri Kováč, D., 394
Kováč, R., Prof. MUDr, . Margaréta Šulcová, CSc., 466
Kovačicová, Ľ., Chronická venózna choroba, 309
Kozáriová, M., pozri Kmecová, D., 496
Králiková, K., pozri Babálová, M., 383
Krčméry, V., pozri Babálová, M., 383
Kresánek, J., Marihuana :“Droga“ či liečivá rastlina ?, 237
Krivošík, M., pozri Pakosová, E., 151
Kučera, P., pozri Martinisková, Z. , 49
Kuchta, M., Distribúcia mastocytov v bioptických materiáloch z pažeráka u detí a adolescentov , 226
Kuchtová, N., pozri Kuchta, M., 226
Kukumberg, P., pozri Pakosová, E., 151
Kukumberg, P., pozri Hrubý, R., 457
Kukurová, E., pozri Füleová, O., 45
Kunčák, B., Varixy žalúdka, 491
Kurtanský, Ľ., pozri Linhartová, L., 4

L

Ležovič, M., Manažment kvality v zariadeniach pre seniorov, 200
Ležovič, M., Vybrané rizikové faktory kardipvaskulárnych chorôb u pracujúcej populácie, 341
Liczy, J., pozri Schusterová, I., 127
Lietava, J., pozri Čelko, J., 257
Lietava, J., pozri Čelko, J., 266
Linhartová, L., Využitie intrapartálnej fetálnej pulznej oxymetrie v spresnení diagnistiky hypoxie plodu počas pôrodu, 4
Lukáč, J., pozri Čelko, J., 266
Lukačin, Š., pozri Schusterová, I., 127

Ľ

Ľuptáková, M., pozri Hrušovský, Š., 241

M

Macková, J., pozri Paulíny, M., 115
Maďarič, J., pozri Žilinská, Z., 134
Majerčíl, M., pozri Klepanec, A., 27
Majerník, J., pozri Želinský, Ľ., 287
Majorová, E., pozri Kuchta, M., 226
Martinisková, Z. , Diagnostické možnosti vyšetreniakardiálnej autonňomnej neuropatie u diabetikov, 49
Martinove, M., Liečba závislosti od drog - štandardný terapeutický postup, 90
Martinove, O., pozri Martinove, M., 90
Matej, M., Účinky saunovania na kožné pH, tukové a vlhkostné parametre kože, 261
Matej, M., pozri Oravec, S., 272
Matoušovič, K., I mírně snížený příjem soli v dietě spomalí progresi ledvinové nedostatečnosti u potkanů po 5/6 nefrektomii, 221
Menkyna, R., pozri Babálová, M., 383
Mihalík, J., pozri Vecanová, J., 239
Mihinová, D., pozri Ležovič, M., 341
Michnová, T., Sinusitídy u detí, 17
Mikuláš, J., pozri Klepanec, A., 27
Mikulášová, I., Novorodenecký skríning na cystickú fibrózu v SR, 15
Miovský, M., pozri Novák, P., 80
Moricová, Š., pozri Kovačicová, Ľ., 309
Moricová, Š., Verejné zdravotníctvo dnes, 331

N

Nábělek, L., Patologické hráčstvo ako nelátková závislosť, 110
Najdeková, I., pozri Furková, K., 216
Nechvátal, P., pozri Cicholesová, T, ., 291
Novák, P., Mediální obraz uživatele návykových látek a jeho sociálne-psychologický rozmer, 80
Novotný, V., Epidemiológia alkoholizmu vo svete a na Slovensku, 103

O

Ochaba, R., pozri Bielik, I., 79
Ochaba, R., Fajčenie u seniorov, 95
Ochaba, R., Právne aspekty kontroly alkoholu vo verejnom zdravotníctve, 99
Ochaba, R., pozri Bartošovič, I., 348
Ochaba, R., Právna regulácia ochrany nefajčiarov, podpory nefajčenia a zloženia tabakových výrobkov na Slovensku, 353
Ondrejka, I., pozri Kavcová, E. , 140
Ondruš, D., pozri Špániková, B., 449
Oravec, S., pozri Matej, M., 261
Oravec, S., Koncept pooperačnej rehabilitácie poimplantácii protézy kolenného kĺbu v rehabilitačnej klinike Dahlener -Heide, 272
Orosová, J., Chronické pľúcme choroby včasného detského veku, 9
Orosová, J., pozri Göghová, S., 12
Orosová, J., pozri Korčeková, L., 24

P

Pagáčová, I., pozri Tóth, K., 29
Pagáčová, I., pozri Tóth, K., 69
Pagáčová, I., pozri Tóth, J., 117
Pagáčová, I., pozri Tóth, J., 162
Pagáčová, I., pozri Tóth, K., 205
Pagáčová, I., pozri Tóth, K., 243
Pagáčová, I., pozri Tóth, J., 367
Pagáčová, I., Štátny zdravotný dozor, 371
Pakosová, E., Idiopatická intrakraniálna hypertenzia, 151
Páleníková, A., pozri Hornáček, K., 282
Paulíny, M., Perkutánna dilatačná tracheostómia - atraktívna alternatíva chirurgickej tracheostómie, 115
Pavlovič, M., pozri Štekláč, J., 436
Pavlovič, M., Recenzia: Kukurová, E. Vlčák, Ľ.: Princípy e-Health, 469
Pečeňak, J., pozri Novotný, V., 103
Petrakovičová, Z., Miesto tranzientnej elastografie (Fibroscan) v škále vyšetrovacích metód pečene, 304
Podoba, J., Editorial: Aktuálne témy endokrinológie, 431
Podoba, J., Načasovanie profylaktickej tyreoidektómie u pacientov s familiárnym medulárnym karcinómom štítnej žľazy, 432
Podoba, J., pozri Štekláč, J., 436
Podoba, J., pozri Grigerová, M., 444
Podoba, J., Miniatlas Medicíny - Cytológia štítnej žľazy, 461
Podobová, M., pozri Podoba, J., 432
Podracká, Ľ. , História registra detí s chronickou renálnou insuficienciou v Európe a na Slovensku, 231
Porubčinová, I., pozri Schusterová, I., 127
Profant, M., Začiatky slovenskej otolaryngológie, 485

R

Rašiová, M., pozri Kmecová, D., 496
Remková, A., K životnému jubileu profesoras Arnošta Hromca, 33
Riečansky, I., Editorial: Spolok slovenských lekárov v Bratislave - poslanie a príspevok k vývoju slovenskej medicíny, 475
Riečanský, I., Editoriál: Lekársky Obzor v roku 2009, 39
Riečanský, I., pozri Šašinka, M., 175
Ritomský, A., pozri Novotný, V., 103
Rossmann, P. , pozri Matoušovič, K., 221
Rybárová, S., pozri Vecanová, J., 239
Rychlý, B., Histologické zmeny pri ulceróznej kolitíde, 67
Rýchly, B., Miniatlas : Oligodendrogliové tumory - histologicko-rádiologické korelácie, 203
Rýchly, B., Miniatlas medicíny: Histologické zmeny v dvanástniku pri celiakii, 423

S

Sabol, F., pozri Schusterová, I., 127
Sakálová, A., pozri Remková, A., 33
Salamonová, M., Drogová scéna u žiakov základných škôl v okrese Stará Ľubovňa , 85
Salamonová, M., Ochrana a podpora zdravia na úseku hygieny detí a mládeže, 368
Schmidt, F., pozri Oravec, S., 272
Schmidt, F., Postura - jej zložky a ich terapeutické ovplyvnenie komplexnou kúpeľnou liečbou, 276
Schusterová, I., Echokardiografické prediktory dysfunkcie ľavej komory srdca po plastike mitrálnej chlopne. , 127
Siebert, T., Miniatlas - Chronická parodontitída, 507
Siegfried, L., pozri Čokášová, D., 399
Siroťaková, M., pozri Kuchta, M., 226
Sirotiaková, J., pozri Kolesárová, E., 195
Sládeková, K., Nové možnosti fyzickej aktivity pri chronickom srdcovom zlyhaní, 294
Strelka, J., pozri Profant, M., 485
Strnová, J., Čo je nové v pediatrii a nefrológii, 215
Strnová, J., Maternálna hyperfenylalaninémia, 235
Strnová, J., Medicínska aktualita - 25. pracovné dni: Dedičné metabolické poruchy, 244
Strnová, J., 25. celoštátna konferencia Spoločnosti dorastového lekárstva s medzinárodnou účasťou, 468
Strojný, L., pozri Čokášová, D., 399
Struhárová, K., Zobrazenie diabetickej retinopatie fluoreceínovou angiografiou, 373
Sýkora, Ľ., pozri Jacko, P., 64
Szabóová, E., pozri Kmecová, D., 496
Szántová, M., pozri Petrakovičová, Z., 304
Szokiolayová, J., pozri Trusková, I., 359
Szokolay, A., pozri Trusková, I., 359

Š

Šašinka, M., pozri Hrušovský, Š., 30
Šašinka, M., pozri Hrušovský, Š., 70
Šašinka, M., pozri Hrušovský, Š., 165
Šašinka, M., Dva roky miniatlasu medicíny, 175
Šašinka, M., pozri Hrušovský, Š., 206
Šašinka, M., pozri Hrušovský, Š., 422
Šašinka, M., pozri Hrušovský, Š., 463
Šašinka, M., pozri Furková, K., 464
Šebo, R., pozri Danninger, F., 163
Šemberová, J., HistoTOFAXS- automatizovaný systém hodnotenia imunohistochemických preparátov, 311
Šimšík, D., pozri Želinský, Ľ., 287
Šimurka, P., pozri Štefkovičová, M., 336
Špánik,  S., pozri Špániková, B., 449
Špániková, B., Osteoporóza pri nádorových chorobách závislých od hormónov, 449
Špatenka, J., pozri Matoušovič, K., 221
Šťastná, L., pozri Novák, P., 80
Štefanovič, J., História vývoja imunológie na Slovensku, 481
Štefkovičová, M., Sledovanie výskytu rotavírusových gastroenteritíd v trenčianskom regióne, 336
Štekláč, J., Rozdiel odpadu katecholamínov v moči za 24 hodín medzi mužmi a ženami s artériovou hypertenziou ako možná spolupríčina kardiovaskulárneho rizika, 432
Štekláčová, A., pozri Matoušovič, K., 221
Šuška, P., pozri Linhartová, L., 4

T

Tarageľová, B., Prognózovanie chorobnosti salmonelóz pre okres Rimavská Sobota, 176
Timárová, G., pozri Pakosová, E., 151
Tóth, J., Trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, 117
Tóth, J., Trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby - pokračovanie, 162
Tóth, J., pozri Tóth, K., 205
Tóth, J., pozri Tóth, K., 243
Tóth, J., Administratívnoprávna zodpovednosť vo verejnom zdravotníctve, 367
Tóth, J., pozri Pagáčová, I., 371
Tóth, K., Trestný čin poškodenia zdravia I., 29
Tóth, K., Trestný čin poškodenia zdravia II., 69
Tóth, K., pozri Tóth, J., 117
Tóth, K. , pozri Tóth, J., 162
Tóth, K., Trestný čin zabitia, 205
Tóth, K., Trestný čin zabitia II- pokračovanie, 243
Tóth, K., pozri Ochaba, R., 353
Tóth, K., pozri Tóth, J., 367
Tóth, K., pozri Pagáčová, I., 371
Trejbalová, pozri Štekláč, J., 436
Trusková, I., Ekotoxikologická analýza rizika v potravinovom reťazci, 359

U

Űrge, O., pozri Strnová, J., 235

V

Valent, D., pozri Čelko, J., 266
Valočíková, I., pozri Kolesárová, E., 195
Vecanová, J., Nový pohľad na glutation S-transferázu (GSTP-1) a jej vplyv na antineoplastickú liečbu, 239
Vlčák, Ľ., pozri Füleová, O., 45
Vohnout, B., pozri Čelko, J., 266
Vongrej, J., pozri Nábělek, L., 110
Vulev, I., pozri Klepanec, A., 27
Vulev, I., pozri Žilinská, Z., 134

W

Weismanová, E., pozri Závodná, K., 453
Weismnová, E., pozri Podoba, J., 432
Wsolová, L., pozri Furková, K., 216

Z

Zacharová, Z., pozri Forgáčová, Ľ., 41
Zacharová, Z., pozri Fogáčová, Ľ., 403
Zálešáková, J., pozri Čelko, J., 257
Závodná, K., pozri Podoba, J., 432
Závodná, K., Prínos molekulovej biológie v diagnostike familiárneho medulárneho karcinómu štítnej žľazy, 453
Zifčáková, K., pozri Füleová, O., 45
Zima, M., pozri Kunčák, B., 491

Ž

Želinský, Ľ., Vplyv funkčných porúch cervikokraniálnehio prechodu na biomechanikuchrbtice a panvy, 287
Žigrai, M., pozri Rýchly, B., 423
Žigray, M., pozri Rychlý, B., 67
Žilinská, Z., Stenóza renálnej artérie transplantovanej obličky, 134