Lekársky obzor 1/2009

Editorial

Igor RIEČANSKÝ: Obzretie za Lekárskym obzorom v roku 2008/Looking back to at Lekársky obzor in 2008

Pôvodné práce/Original article

Martina ValachoviČová, Marica KrajČoviČová-KudláČková: Vplyv výživy na oxidačné poškodenie lipidov, bielkovín a DNA/Influence of the nutrition on the oxidative disturbance of the lipids, proteins and DNA

Juraj OLEJNÍK, Michal GERGEL, Katarína SVITKOVÁ: Nutrícia  v liečbe  ťažkej  akútnej  pankreatitídy/Nutrition in the treatment of severe acute pancreatitis

Marta BABÁLOVÁ, Jana  BLAHOVÁ,  Nataša BARTONÍKOVÁ, N., Petr JEŽEK, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Radko MENKYNA, Ivan ROVNÝ: Variabilita prenosnej rezistencie na antibiotiká u vybraných mikróbov od pacientov hospitalizovaných v dvoch veľkých zdravotníckych zariadeniach/Variability of the transferable antibiotic resistance in some bacteria from patients hospitalized in two big health institution

Prehľady/Overviews

Igor RIEČANSKÝ: Obehový systém v starobe a najčastejšie srdcovo-cievne choroby v tomto veku/Circulatory system in the aging and the most frequent cardiovascular diseases in the elderly

Katarína VICIANOVÁ, Oľga ČERVEŇOVÁ: Prirodzená výživa (materské mlieko) v súčasnosti a jej vplyv na zdravie dieťaťa/
Present-day natural nutrition (mother´s milk) and its effect upon the child´s health

Jaroslav KRESÁNEK, Blažena CAGÁŇOVÁ, Silvia PLAČKOVÁ, Zora KLOBUŠICKÁ: Využitie mimotelovej eliminácie v toxikológii/Extracorporeal elimination use in toxicology

Vladimír URBÁNEK, Igo KAJABA, Marica KUDLÁČKOVÁ, Irena SALKAYOVÁ, Martina VALACHOVIČOVÁ: Aktuálna výživa a novo navrhnuté odporúčané výživové dávky pre veslárov/The actual nutrition and new recommended dietary allowance for rower

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility

Karol TÓTH, Jozef TÓTH: Trestný čin podávania anabolických látok/Crime of abusus anabolic drugs

Verejné zdravotníctvo/Public health

Ivan BIELIK: Novoročné stretnutie pracovníkov SZU s rektorom a ministrom zdravotníctva/A New year meeting of Slovak Medical University with rector and ministry of the health

Medicína na webe/Medical web

Štefan HRUŠOVSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA: Národná transfúzna služba Slovenskej republiky/National transfusion service of Slovak republic

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Miroslav ŽIGRAI, Štefan HRUŠOVSKÝ, Víťazoslav BELAN, Anton ŠOKA, Boris RYCHLÝ, Adriana GREGUŠOVÁ, Michal R. PIJÁK, Jaroslav ULICKÝ: Diagnostika hepatocelulárneho karcinómu/Diagnosis of hepatocellular carcinoma

Autodidaktické testy/Autodidactic tests

Čo sme si prečítali za Vás/Medical news

U pacientov s cirhózou pečene sa vykonáva vyšetrenie alfa-fétoproteínu a ultrasonografia abdómenu každých 4 - 6 mesiacov. Na stanovenie diagnózy hepatocelulárneho karcinómu (HCC) v cirhóze pečene je potrebné zachytenie vysokej koncentrácie alfa-fétoproteínu v krvi (najmenej 400 ng/l) a dôkaz artériovej hypervaskularizácie najmenej dvoma zobrazovacími metódami spomedzi troch: kontrastnou ultrasonografiou (USG), počítačovou tomografiou (CT) alebo magnetickou rezonanciou (MRI). Ak tieto podmienky nie sú splnené, vyžaduje sa cielená biopsia ložiska (obrázok 1, 2). Pri podozrení na HCC vnecirhotickej pečeni je vždy potrebný bioptický dôkaz (1 – 3).

USG obraze môže mať HCC rozličnú echogenitu (obrázok 3). Ultrasonografia s kontrastnou látkou (SonoVue) preukáže rýchle naplnenie (wash-in) a rýchle vyprázdnenie (wash-out) ložiska. Pridynamickom CT vyšetrení je HCC natívne hypodenzný, po aplikácii kontrastnej látky je v artériovej fáze hyperdenzný a vo venóznej fáze hypodenzný (obrázok 4, 5). MRI s kontrastnou látkou (Primovist) dáva charakteristický obraz (obrázok 6, 7). Aj pri angiografii (napr. počas transartériovej chemoembolizácie) sa preukáže artériová hypervaskularizácia tohto nádoru (obrázok 8) (4, 5).

Diagnosis of hepatocellular carcinoma

Miroslav ŽIGRAI, Štefan HRUŠOVSKÝ, Víťazoslav BELAN, Anton ŠOKA, Boris RYCHLÝ, AdrianaGREGUŠOVÁ, Michal R. PIJÁK, Jaroslav ULICKÝ

 

Národná transfúzna služba Slovenskej republiky (NTSSR) má webovú stranu www.ntssr.sk. Okrem základných údajov sú na webovej strane výzvy, oznamy, poďakovania, inštrukcie a informácie o darovaní krvi. Sú tu kontakty jedenástich pracovísk po celom Slovensku, otázky a odpovede, odkazy, galéria, kniha návštev a ďalšie súčasti.

Transfúzna služba u nás vznikla v roku 1948. Súčasnú Národnú transfúznu službu Slovenskej republiky zriadilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky od 1. 1. 2004. Jej adresa je: Limbová 3, P.O. BOX 14, 
833 14 Bratislava. Ako to vyplýva zo zriaďovacej listiny, organizácia distribuuje krv nemocniciam a iným zdravotníckym zariadeniam na území SR. Zdravotnícke zariadenia môžu na základe povolenia MZ SR spracovávať krv a ľudskú plazmu a z nej pripravovať transfúzne lieky. Tieto lieky sa neregistrujú a nemôžu byť predmetom vývozu. Môžu sa dodávať nemocniciam na území SR.

Už dávno neplatí, že darca krvi má byť pred odberom hladný. Ing. Šavel napísal niekoľko pravidiel:

  • Pred odberom nejedzte: tučné jedlá (maslo, smotanu, syry, vajcia, mlieko, mäso a mäsové výrobky – hlavne mastné, vyprážané jedlá, orechy...).
  • Pred odberom krvi jedzte: sladké pečivo, rožky, celozrnné potraviny, med, džem, ovocie – banány, hrušky, jablká...
  • Deň pred odberom vypite aspoň dva litre tekutín – vodu, minerálku, čaj, ovocné šťavy, ráno pol litra čaju.
  • Pred odberom krvi nepite alkoholické nápoje a nefajčite (aspoň 12 – 14 hodín) – zhoršujete tým kvalitu krvi (a svoje zdravie)!

MUDr. Sviteková uvádza, že najzastúpenejšou krvnou skupinou v populácii je skupina A – asi 42 % populácie, nasleduje skupina 0 s 38 percentami, B s 13 percentami a AB so 7 percentami. Pozitívny Rh faktor má 85 % populácie, negatívny 15 percent. V roku 2005 uviedla Paulínyová, že v SR sa ročne uskutoční približne 170 000 odberov krvi, bilancia darcov zaznamenala spolu 1 720 držiteľov diamantovej, 20 954 držiteľov zlatej, 65 060 striebornej a 130 025 bronzovej Jánskeho plakety. Pre potenciálnych darcov kostnej drene je tu odkaz na www.nadacialeukemie.sk.

Výjazdové odbery krvi v mobilnej odberovej jednotke (MOJ) predstavujú asi 1/4 všetkých odberov. Takéto darcovstvo môžu organizácie ponúknuť na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde sa má uviesť názov organizácie, adresa, kontaktná osoba, telefónne číslo, miesto odberu, dátum odberu a predpokladaný počet darcov.

MUDr. Dagmar Holomáňová píše o transfúzii krvi a infekciách. Pri každom odbere sa u darcu krvi povinne vyšetruje HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1,2 (EIA) a protilátky proti Treponema pallidum (nešpecifická kardiolipínová skúška RRR a špecifická treponémová skúška TPHA). Reaktívne výsledky sa dvakrát zopakujú a potom sa vykoná konfirmačná skúška. Ak sa pozitívnosť potvrdí, transfúzne pracovisko prehľadá všetky odbery tohto darcu pol roka až rok dozadu a zisťuje, či sa použili krvné prípravky z nich. Ak áno, transfúzne zariadenie to ohlási primárovi oddelenia, kde sa použili. Primárne pozitívne transfúzne prípravky sa vyraďujú. Darcovia s pozitívnymi výsledkami virologických markerov sa po konfirmačných testoch vyraďujú z darcovstva. ako uvádza MUDr. Holomáňová, frekvencia infekcií sa významne znížila „vplyvom prísneho výberu darcov, používaním vysokocitlivých a špecifických skríningových testov, progresívnym spracovaním odobratej krvi, inaktiváciou patogénov a účelnou hemoterapiou“.

S pozdr@vom

National transfusion service of Slovak republic

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Vážení čitatelia,

na začiatku úvahy a bilancovania uplynulého roku 2008 z pohľadu 56. ročníka Lekárskeho obzoru (LO) dovoľte, aby som Vás v mene Redakčnej rady a redakcie LO priateľsky pozdravil a zaprial Vám pevné zdravie, veľa vytrvalosti, síl, elánu a pracovných úspechov a tiež šťastie a spokojnosť v osobnom živote v celom roku 2009.

Nároky na Lekársky obzor rastú úmerne so zvyšujúcou sa úrovňou slovenského zdravotníctva a s rozvojom Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), jedinej vysokej školy v rezorte zdravotníctva, ktorá si plní tradičné úlohy nielen v oblasti postgraduálneho vzdelávania, ale od akademického roku 2003/2004 aj v pregraduálnom vysokoškolskom štúdiu. S týmito zvyšujúcimi sa požiadavkami sme sa snažili s plnou zodpovednosťou vyrovnať, aby LO svojím podielom dôstojne prispel k jubileu 55. výročia inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, predstavujúceho významný míľnik v historickom vývoji SZU a celého zdravotníckeho školstva. Ohlasy čitateľskej obce svedčia, že naše úsilie nebolo daromné.

V roku 2008 vyšlo 12 čísel Lekárskeho obzoru na 536 stranách so 192 príspevkami (tab. 1). Príspevky zaradené do rubriky 1 až 13 tvoria vlastnú autorskú bázu časopisu. Bolo ich spolu odpublikovaných 138, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2007 zvýšenie viac ako o tretinu. Je to dôsledok zavedenia piatich nových rubrík, ktoré všetky bezpochyby zatraktívnili časopis. Je to najmä farebná príloha Miniatlas medicíny – obrazy v medicíne, ktorý bol uverejnený v ôsmich číslach. Rubrika Medicína na webe ukazuje, ako sa dajú zvyšovať odborné vedomosti novými, dostupnými formami cez internet. Náš časopis medzi prvými chce pomôcť využívať túto modernú edukačnú cestu, na ktorej zaostávame. Je veľkou zásluhou prof. Hrušovského a prof. Šašinku, že tieto rubriky sa stali pravidelnou zložkou Lekárskeho obzoru. Rubrika Medicínske aktuality pútavou formou oboznamuje čitateľov s aktuálnymi udalosťami a novosťami v domácej i zahraničnej medicíne. Jej autorom je popredný, rutinovaný žurnalista z oblasti zdravotníckej problematiky dr. Bielik. K zvyšovaniu medicínskeho právneho vedomia lekárskej verejnosti prispieva rubrika Trestoprávna zodpovednosť v zdravotníctve vedená doc. JUDr. Karolom Tóthom, mim. prof. Jeho príspevky zrozumiteľným, jasným štýlom oboznamujú s vybranými kapitolami slovenského trestného práva. Rubriku Osobnosti (predtým História a súčasnosť) riadi doc. Fábryová. Vlastnými príspevkami a príspevkami vhodne vybraných autorov zdarilo naštartovala zamýšľaný cyklus o významných postavách medicíny na Slovensku. Už doterajší krátky čas, ktorý uplynul od zavedenia rubriky, ukázal nutnosť, aby sa výber riadil presnými objektívnymi pravidlami.

Pokiaľ ide o tradičné typy článkov, z tabuľky 1 vidieť, že časopis Lekársky obzor uverejnil v minulom roku 28 pôvodných prác, čo predstavuje potešiteľný vzostup o 10 príspevkov v porovnaní s rokom 2007. Zvýšil sa počet editorialov – 9 (6 v roku 2007), recenzií nových kníh – 7 (2 v roku 2007). V každom čísle bol autodidaktický test schválený Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME), čo pre našich čitateľov predstavuje možnosť osvojenia si a využitia nových poznatkov prístupnou cestou k zvyšovaniu kvalifikácie. K obsahovej pestrosti tiež prispel výber zo zahraničnej literatúry (časopisy a internetová publikačná báza) so zvýšeným počtom 42 (34 v roku 2007).

Negatívom v obsahovom zložení je skutočnosť, že v uplynulom roku Lekársky obzor mohol odpublikovať iba jedinú kazuistiku. V tomto čitateľmi žiadanom a obľúbenom type príspevkov vhodných na výchovu a odborný rast mladých autorov citeľne zaostávame za inými domácimi medicínskymi periodikami.

V 56. ročníku Lekárskeho obzoru vyšiel ako príloha v januárovom čísle metodický list Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR – štandardný diagnostický a terapeutický postup č. 45 „Liečba a prevencia krvácania pri portálnej hypertenzii“ (?. Skladaný a spoluprac.), v dvojčísle 7 – 8 v rubrike štandardné postupy práca A. Bátorová  a spoluprac.: „Národné štandardné postupy pre liečbu hemofílie a iných vrodených koagulopatií v Slovenskej republike“, v čísle 9 v rovnakej rubrike článok M. Šašinku a Š. Hrušovského: „Prehodnotenie odporúčaní pre skríning asymptomatickej bakteriúrie u dospelých“.

Zastúpenie medicínskych odborov na stranách Lekárskeho obzoru v minulom roku prehľadne podáva tabuľka 2. Čelnú pozíciu, tak ako po uplynulé roky, si udržuje vnútorné lekárstvo (s príslušnými špecializačnými odbormi) – 54 prác. S veľkým odstupom nasleduje neurologická problematika – 15 prác, tesne tretia v poradí je rubrika Osobnosti – 13 prác, s prevahou profilov nežijúcich osobností slovenskej medicíny, čo je súčasne aj vklad do jej histórie.

Príspevkov z ďalších klinických odborov spolu s vnútorným lekárstvom je 89, čo obnáša viac ako 2/3 všetkých článkov. Zreteľná je potreba viac publikovať z chirurgických odborov, v ktorých počet prác klesol o tri štvrtiny v porovnaní s rokom 2007 (20 uverejnených prác), a tiež z preventívneho lekárstva.

Vcelku možno konštatovať, že Lekársky obzor neopúšťa svoje pôvodné ciele a udržiava si profil všeobecne zameraného lekárskeho periodika, v ktorom zastúpenie odborov v ročnej bilancii kolíše v závislosti od počtu vydaných monotematických čísel v danom hodnotenom roku. Poukazuje na to aj analýza 56. ročníka LO, keď číslo 1 bolo venované liečbe bolesti (odborný garant a zostavovateľ doc. Markuliak), číslo 3 gastroenterológii (odborný garant a zostavovateľ prof. Hrušovský), číslo 5 neurológii (odborný garant a zostavovateľ prof. Lisý), číslo 7 – 8 hematológii a transfúziológii (odborná garantka a zostavovateľka doc. Fábryová) a číslo 10 klinickej fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii (odborný garant a zostavovateľ prof. Gúth). Lekársky obzor teda rovnako ako v minulých rokoch pokračoval vo vydávaní monotematických čísel, ktoré čitatelia prijímajú so záujmom.

Rozbor príspevkov podľa pracoviska prvého autora (tab. 3) ukázal, že takmer 2/3 publikovali pracovníciSZU. Prvenstvo v uverejnení prác, ktorých počet sa v porovnaní s rokom 2007 výrazne zvýšil (+29), odráža pozitívny vzťah k vlastnému časopisu. Tri slovenské lekárske fakulty prispeli do objemu príspevkov 17 prácami, 12 článkami (v roku 2007 5 príspevkov) dokumentovali iné slovenské univerzitné a vysokoškolské inštitúcie a prislúchajúce fakultné nemocnice rastúcu publikačnú aktivitu. Nasledujú zariadenia rezortu MZ SR s 11 prácami. Po ročnej prestávke v LO publikovali autori za zahraničia 3 práce: jednu z ČR a po jednej slovenskí autori pracujúci v Nemecku a v USA.

Časopis Lekársky obzor je otvorený pre práce teoretickej a experimentálnej medicíny, ktoré sú vo vzťahu s aktuálnymi klinickými problémami alebo ich riešia. Dva články takéhoto zamerania (prvý v čísle 1: autori Boleková a spoluprac. a hlavne druhý v čísle 7 – 8: Nosáľ a spoluprac.) sú prísľubom do budúcnosti.

Personálne zmeny v obsadení redakcie, ktoré sa uskutočnili od druhej polovice roka 2007 do začiatku roka 2008, sa dajú jednoznačne pozitívne hodnotiť. Redakčný kolektív je vyvážený. Vedie ho vo funkcii vedúceho redaktora vynikajúco dlhé roky prof. Šašinka, na poste zástupcu vedúceho redaktora s plnou vervou pracuje prof. Hrušovský, ktorý presviedča, že je výborným nasledovateľom svojho predchodcu a učiteľa dr. Menkynu. Vysoké ocenenie si zasluhuje aj odborná redaktorka doc. Fábryová. Prácu výkonných redaktorov spoľahlivo odvádza dr. Hrachová a dr. Žigrai. V náročnej funkcii tajomníčky redakcie sa plne osvedčila pani Kováčiková. Redakcia plynule zvláda zvýšený počet príspevkov, rozšírenú obsahovú náplň L0 spolu s linguistickou náročnosťou zavedených anglických textov v názvoch a v prílohách článkov.

V edičnom pláne Lekárskeho obzoru na rok 2009 zostávajú monotematické čísla, ktoré pripravujeme s cieľom rozšíriť dostupnú literatúru pre prípravu k špecializačným skúškam. Preto by sa im mala tak zo strany skúšaných, ako aj skúšajúcich venovať väčšia pozornosť ako doposiaľ.

Aj keď redakčná rada, redakcia spolu so zdravotníckym vydavateľstvom Herba všestranne podporujú publikačnú aktivitu mladých autorov (do 35 rokov), k spokojnosti ešte veľa chýba. Tu očakávame väčšiu pomoc zo strany vedúcich pracovníkov všetkých zdravotníckych zariadení na Slovensku. Absentujú atestačné práce, z ktorých podľa vlastných skúseností značná časť by po prepracovaní splnila kritériá na zverejnenie v Lekárskom obzore.

Náš časopis ako orgán SZU by mal prinášať pravidelne aj informácie o odbornom a spoločenskom dianí na univerzite, o aktivitách fakúlt a ich pedagogických útvarov, a to vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Predstavuje to ďalší krok ku skvalitneniu a rozšíreniu informačného spektra Lekárskeho obzoru.

Rád by som ako predseda RR úprimne poďakoval členom redakcie za obetavú a kvalifikovanú prácu. Rovnaká vďaka patrí všetkým pracovníkom zdravotníckeho vydavateľstva Herba, ktoré v silnej konkurencii odborných zdravotníckych periodík pri súčasnom prekonávaní mnohých finančných a prevádzkových problémov zabezpečuje na vysokej profesionálnej úrovni vydávanie časopisu, a to bez priamej podpory MZ SR. Ďakujem autorom, recenzentom a ostatným odborným spolupracovníkom a vyjadrujem im v mene RR a redakcie Lekárskeho obzoru uznanie za ich činnosť, ktorú vykazujú, až na výnimky, bez nároku na honorár.

 

Looking back  at Lekársky obzor in 2008

 

 

Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc., FESC, FASA

Predseda Redakčnej rady Lekárskeho obzoru

 

 

Novoročné stretnutie, ktoré sa konalo dňa 8. januára 2009, na ktoré pozval zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity jej rektor prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., sa nieslo tento rok v obzvlášť slávnostnej atmosfére.

Univerzitná poslucháreň „A“ sa naplnila do posledného miestečka. Na úvod prvá prorektorka a dekanka Fakulty ošetrovateľstva a odborných štúdií SZU PhDr. Dana Farkašová, CSc. privítala vzácnych hostí so slovami, že si váži a oceňuje prítomnosť aj nášho ministra zdravotníctva MUDr. Richarda Rašiho, MPH, ktorého sprevádzal vedúci služobného úradu MZ SR Ing. Pavol Lazúr. Menovite tiež privítala čelných vedúcich predstaviteľov SZU, ako aj celé slávnostné zhromaždenie.

Po nej sa slova ujala jeho magnificencia prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., ktorý taktiež všetkých srdečne privítal a vo svojom príhovore pripomenul, že dnes stojíme pred novým rokom 2009, ktorý bude náročný na množstvo zmien nielen v celej krajine, ale aj na úrovni školstva. Vyjadril však presvedčenie, že všetky úlohy sa podarí úspešne zvládnuť. Taktiež sa niekoľkými slovami vrátil aj k minulému roku, v ktorom SZU slávila počas celého roka 55. výročie ďalšieho inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a 6. výročie založenia Slovenskej zdravotníckej univerzity. Podčiarkol jej výhodu monotematického zamerania, ktorej úlohou musí byť, aby sa stala inštitúciou najvyššej kvality. Z jej lavíc vychádzajú totiž zdravotnícki pracovníci, ktorí nachádzajú uplatnenie aj v zahraničí. Dnes má SZU schválených deväť študijných programov, v ktorých študenti po skončení nachádzajú svoje zmysluplné uplatnenie. Taktiež pán rektor pripomenul, že v minulom roku študovalo na SZU viac ako 16 tisíc študentov vo všetkých formách štúdia. Univerzita tiež získala akreditáciu na habilitáciu docentov a profesorov na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, ako aj na Fakulte verejného zdravotníctva SZU. Zámerom školy je vytvoriť aj čo najlepšie podmienky pre štúdium zahraničných študentov, a ako pán rektor ďalej povedal, najideálnejšie podmienky by sa mohli vytvoriť práve v Banskej Bystrici, ktorá ma na zvládnutie tejto náročnej úlohy všetky odborné i materiálové predpoklady. Menoval i niektorých významných odborníkov z radov univerzity, ktorí v minulom roku dostali najvyššie štátne vyznamenania ako aj ocenenie významných odborných inštitúcií, ktorým poďakoval za ich dlhoročnú prácu, ako aj za to, že sú nositeľmi jej dobrého mena.

Na záver sa poďakoval súčasnému ministrovi zdravotníctva SR MUDr. Richardovi Rašimu, MPH za pomoc, podporu, ochotu a porozumenie k všetkým problém univerzity, čo dáva veľký predpoklad, že náročné úlohy postavené v roku 2009 sa aj jeho osobnou zásluhou podarí splniť. Poďakoval sa i študentom za to, že si vybrali štúdium na SZU a všetkým ešte raz zaželal veľa úspechov do nového roka.

Slova sa potom ujal minister zdravotníctva MUDr. Richard Raši, MPH, ktorý jemu vlastným spôsobom, čiže príjemne odľahčene nielen všetkých srdečne privítal a zaželal im to najcennejšie, zdravie, ale aj prezradil, že sa spoločne s pánom rektorom zamýšľali, ako sa dostať zo zlej ekonomickej situácie. Vyzdvihol najmä pochopenie vedenia Ministerstva financií SR, ktoré aj napriek relatívne mladému veku, čiže aj v dobrej zdravotnej kondícii, zodpovedne posúdilo problémy, ktoré im boli predložené a vyšlo mu v ústrety.