Lekársky obzor 2/2009

Časopis Lekársky obzor 2/2009. Číslo venované detskej endokrinológii.

Editorial
Jaroslava STRNOVÁ: Aktuality detskej endokrinologie/Actualities in pediatric endocrinology 

Prehľady/Overviews
Oto ÜRGE, Jaroslava STRNOVÁ, Katarína PASTORKOVÁ: Autizmus u detí – možnosti diagnostiky a liečby/Autism in children – diagnosis and treatment possibilities
Adriana NOGEOVÁ, Jaroslava STRNOVÁ, Júlia HRACHOVÁ, Katarína FURKOVÁ: Dedičné poruchy metabolizmu lipoproteínov/Inborn errors of lipoprotein metabolism
Júlia HRACHOVÁ, Jaroslava STRNOVÁ, Adriana NOGEOVÁ, Katarína FURKOVÁ: Komplexná liečba exogénnej obezity detí a dorastu/Complex therapy of exogenous obesity in children and adolescents
Juliana FERENCZOVÁ, Mária KÚSEKOVÁ, Ľudmila PODRACKÁ: Hypoglykémie v detskom veku z pohľadu endokrinológa/Hypoglycemia in childhood - endocrinologist‘s point of view 
Jaroslava STRNOVÁ, Júlia HRACHOVÁ, Adriana NOGEOVÁ, Oto ŰRGE: Hyperhidróza a jej príčiny/Hyperhidrosis and its etiology 
ČILJAKOVÁ Miriam, MICHNOVÁ Zuzana, VOJTKOVÁ Jaroslava, ĎURDÍK Peter,  BÁNOVČIN Peter: Etiopatogenéza diabetickej neuropatie/ Etiopathogenesis of diabetic neuropathy
Jozef MICHÁLEK, Eva MENDELOVÁ, Dana ČERNOCHOVÁ, Eva KOIŠOVÁ: Brittle diabetes/Brittle diabetes
Jozef MICHÁLEK, Eva MENDELOVÁ, Dana ČERNOCHOVÁ, Eva KOIŠOVÁ: Solitárne uzly štítnej žľazy v detskom veku/Solitary thyroidal nodules in childhood  

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility
Karol TÓTH, Jozef TÓTH: Trestný čin šírenia toxikománie/Crime of toxicomanie spreading 

Medicína na webe + Odporúčania/Medical web + Guidelines
Miroslav ŠAŠINKA, Štefan HRUŠOVSKÝ: Praktické odporúčania na skríning, diagnózu a liečbu diabetes mellitus/Practice guidelines issued for screening, diagnosing, and treating diabetes

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine
Štefan HRUŠOVSKY, Ľudmila TREJBALOVA, Milan PAVLOVIČ, Jozef PRUŽINEC, Ladislav JANI: Nádory kože/Skin tumours

Recenzia
Ivan BIELIK: Lekárska parazitológia 

Osobnosti/Personalities
Gustáv KOVÁČ: Rozlúčka s prof. MUDr. Štefanom NYULASSYM, DrSc.
Ladislav HEGYI: K životnému jubileu doc. JUDr. Karola Tótha, PhD., MPH, mimoriadneho profesora 

Autodidaktický test/Autodidactic test

Čo sme si prečítali za Vás/Medical news

Vážení čitatelia
V týchto dňoch sa Vám dostáva do rúk nové číslo Lekárskeho obzoru, ktoré je venované problematikedetskej endokrinológie, metabolickým chorobám a po ruchám výživy detí a mladých ľudí. Špecialista v odbore detská endokrinológia musí riešiť problematiku nielen endokrinopatií u detí, ale aj problematiku detského diabetu, dedičných porúch metabolizmu, porúch látkovej výmeny a porúch výživy.
V ostatnom čase sa stále viac pozornosti venuje problematike obezity ako závažnému faktoru pre vznik kardiovaskulárnych, ortopedických a metabolicko-endo krinných chorôb s dyslipoproteinémiami. V snahe pred chá dzať týmto komplikáciám je potrebné začať s komplex nou starostlivosťou už v detskom veku. V tejto súvislosti sa treba zamerať aj na dedičné poruchy lipoproteínov.
Veľkú časť praxe detského endokrinológa predsta vuje starostlivosť o detských diabetikov prevažne prvého typu. Z hľadiska oddialenia komplikácií diabetu či už včasných, alebo neskorých je veľmi dôležitá včasná diagnostika a dosiahnutie čo najlepšej metabolickej kompenzácie choroby. Aj znalosti o etiopatogenéze diabetickej neuropatie pozitívne ovplyvňujú výsledky liečby diabetu mellitu, hoci v tejto problematike zostáva ešte veľa „bielych miest“.
Autistické deti predstavujú nielen pre rodičov, ale aj pre lekárov veľký problém, pretože ide o veľmi hetero génnu skupinu chorôb s podobnými príznakmi. Ostatné informácie o tejto chorobe nasvedčujú tomu, že u časti pacientov môže ísť o metabolickú chorobu podobnú celiakii alebo fenylketonúrii s nekompletným trávením a poruchou metabolizmu proteínov. Vyšetrenie peptidov v moči aj na Slovensku umožňuje vyskúšať novú formu diétnej liečby, čím by sa odkryla možnosť zlepšenia klinického stavu týchto detí.
Do ambulancie detského endokrinológa sú často odosielaní pacienti, ktorých trápi zvýšené potenie. Okrem spoločenského hendikepu môže mať hyperhidróza aj závažné príčiny, ktoré treba poznať a snažiť sa ich riešiť. Veľkú časť práce detského endokrinológa predstavujú choroby štítnej žľazy. Jedným z problémov, v ktorých sa treba orientovať, sú uzly štítnej žľazy.
Vážení čitatelia, našou snahou bolo, aby ste v tomto čísle našli nielen články o problematikách, ktoré sú ná plňou práce detského endokrinológa, ale aj zdroj po učenia a inšpirácií pre svoju vlastnú prácu.

Actualities in pediatric endocrinology

Doc. MUDr. Jaroslava Strnová, CSc.
vedúca Subkatedry pediatrickej endokrinológie
FZŠŠ SZU, Bratislava

 

SÚHRN

Dedičné poruchy metabolizmu lipoproteínov tvoria 90 % všetkých dyslipoproteinémií. Spolu s diabetes mellitus patria medzi metabolické choroby s najčastejším výskytom v populácii s incidenciou 1 : 100 až 1 : 1 000 000 v závislosti od typu choroby. Sú jedným z najdôležitejších rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb. Primárne dyslipo proteinémie sa líšia klinickou manifestáciou, prognózou a odpoveďou na liečbu. Väčšina z nich má multifaktorovú etiológiu a polygénovú dedičnosť.

Kľúčové slová: primárne dyslipoproteinémie – predčasná ateroskleróza – riziko ochorenia koronárnych artérií.

SUMMARY

Inborn errors of lipoprotein metabolism comprise 90% of all metabolic disorders of lipids and lipoproteins. Together with diabetes mellitus are one of the most frequent metabolic disorders with incidence of 1 : 100 to 1 : 1 000 000 according to the type of a disorder. They are one of the most important risk factors of cardiovascular diseases. Primary dyslipoproteine mias differ in their clinical manifestations, prognosis, and response to treatment. Most of them have a multifactorial etiology and polygenic inheritance.

Key words: primary dyslipoproteinemias - premature atherosclerosis - coronary heart disease risk.

Inborn errors of lipoprotein metabolism

Adriana NOGEOVÁ, Jaroslava STRNOVÁ, Júlia HRACHOVÁ, Katarína FURKOVÁ

Súhrn

Autizmus sa v súčasnosti chápe ako neuropsychická choroba s nedostatočnými sociálnymi interakciami, nedostatočnou verbálnou a neverbálnou komunikáciou, abnormálnym až bizarným návykovým správaním, ktoré je stereotypné a rituálne. Incidencia choroby je asi 5:100 000. Po stránke etiologickej ostatné informácie nasvedčujú, že môže ísť o metabolickú chorobu podobnú celiakii alebo fenylketonúrii spojenú s nekompletným trávením a poruchou metabolizmu proteínov.

Kľúčové slová: autizmus – etiológia – metabolická choroba – GFCF diéta.

Summary

At the present time autism is considered as a neurotic and psychic disease with insufficient social interactions, insufficient verbal and non-verbal communication, abnormal to bizarre addictive behavior that is stereotypic and ritual. Occurrence of the disease is app. 5:100 000. From the etiological point of view latest information indicate that considered can be metabolic disease similar to celiac disease or fenylketonuria connected with incomplete digestion and protein metabolism malfunction.

Key words: autism – etiology – metabolic disease – GFCF diet.

Autism in children – diagnosis and treatment possibilities

Oto ÜRGE, Jaroslava STR NOVÁ, Katarína PASTORKOVÁ

 

SÚHRN

Odhaduje sa, že 155 miliónov detí a adolescentov na svete trpí nadhmotnosťou alebo obezitou. Obezita je závažným rizikovým faktorom pre vznik kardiovaskulárnych, orto pedic kých a metabolicko-endokrinných chorôb s dyslipoproteiné miami. Komplexná liečba obezity je dlhodobý až celoživotný proces, ktorý znamená zmenu životosprávy pacienta i jeho rodiny.

Kľúčové slová: obezita – nadhmotnosť – komplexná liečba.

SUMMARY

It is estimated that 155 million children and adolescents all over the world suffer from overweight or obesity. Obesity is a serious risk factor for the onset of cardiovascular, orthopedic and metabolic-endocrine diseases with dyslipoproteinaemias. The complex treatment of obesity is a long-term or lifelong process which means a regimen change of patient and his/her family.

Key words: obesity - overweight - complex therapy.

Complex therapy of exogenous obesity in children and adolescents

Júlia HRACHOVÁ, Jaroslava STRNOVÁ, Adriana NOGEOVÁ, Katarína FURKOVÁ