Lekársky obzor 6/2009

Lekársky obzor 6/2009 venovaný nefrológii.

Editorial

Miroslav ŠAŠINKA, Katarína FURKOVÁ: Nefrológia v súčasnosti/Contemporary nephrology

Viera SPÚSTOVÁ, Martin DEMEŠ: Svetový deň obličiek/World Kidney Day

Pôvodné práce/Original article

Kamila ŠAMUDOVSKÁ, Ľudmila PODRACKÁ, Juraj HEDVIG: Je homocysteín rizikový faktor u detí s chronickou obličkovou chorobou?/Is a homocysteine a vascular toxin in children with chronic kidney disease?

Oľga NYITRAYOVÁ, Dušan DANIŠ, Alena JENČOVÁ, Petronela MALENOVSKÁ: Elektrónová mikroskopia v obličkovej biopsii/ Electron microscopy in renal biopsy

Prehľady/Overviews

Katarína FURKOVÁ, Miroslav ŠAŠINKA, Ivo TOPOĽSKÝ: Nefropatia HIV/HIV nephropathy

Peter PONŤUCH, Katarína BOBOCKÁ, Jozef KALUŽAY: Účinná liečba artériovej hypertenzie a diabetu spomaľujú vývoj diabetickej neuropatie/The effective antihypertensive and antidiabetic therapies slow the progression of diabetic nephropathy

Adrián OKŠA: Nové možnosti antihypertenzívnej a renoprotektívnej liečby  u pacientov s chronickou chorobou obličiek/New possibilities of antihypertensive and renoprotective treatment in patients with chronic kidney disease

Miroslav ŠAŠINKA, Katarína FURKOVÁ, Ivo TOPOĽSKÝ: Melamín a urolitiáza u detí/Melamine and children's urolithiasis

Martin DEMEŠ: Nefrologická aktivita v Slovenskej republike v roku 2007/ Nephrologic activity in Slovak republic in 2007

Eva LACKOVÁ: Starostlivosť o pacienta po transplantácii obličky/Patient's management after kidney transplantation

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility

Karol TÓTH: Trestný čin úkladnej vraždy 2/Crime of plot murder 2

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Petra GINDLOVÁ, Víťazoslav BELAN, Jana MOCZOVÁ, Martin FABIÁN: CT diagnostika cievnych mozgových príhod. Časť 1 - Ischemické náhle cievne mozgové príhody/CT diagnosis of acute stroke. Part 1 - Cerebral ischaemia

Medicína na webe/Medical web

Miroslav ŠAŠINKA, Štefan HRUŠOVSKÝ:

Medicínske aktuality/Medical actualities

Ivan BIELIK: Vedecká rada v duchu habilitácií a finančnej krízy/Scientific Council in term of habilitations and financial crisis

Osobnosti/Personalities

Karol KAPELLER: K životnému jubileu Prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc./ Anniversary of G. Čierny, M.D., PhD., Professor

Autodidaktické testy/Autodidactic tests

Čo sme si prečítali za Vás/Medical news

Dňa 21. apríla 2009 o 10.00 h. otvoril predseda Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. jej 3. zasadnutie v tomto akademickom roku.

1.       Otvorenie – prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., predseda Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity.

2.       Odovzdanie dekrétov novým docentom Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU.

3.       Schválenie žiadostí o udelenie vnútorných grantov SZU – MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť.

4.       Priebežné informácie o stave ekonomickej situácie SZU vzhľadom na finančnú krízu – Ing. Milan Cagáň, MPH, kvestor univerzity.

5.       Rôzne.

 

V úvode prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., predseda VR SZU a rektor SZU, zablahoželal doc. MUDr. Márii Šustrovej, CSc., mim. prof., za získanie prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo 2009 v kategórií medicína a veda. Mimoriadna profesorka M. Šustrová sa poďakovala za podporu univerzity a pánovi rektorovi, že si našiel miesto v srdci pre deti s Downovým syndróm.

Podľa riadneho programu zasadnutia prvá prorektorka a dekanka FOaZOŠ prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., oboznámila Vedeckú radu SZU o priebehoch habilitačných konaní.

PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, dňa 26. 3. 2009 predniesla habilitačnú prednášku na tému Súčasné riziká ohrozujúce zdravie žien v prenatálnom období. Názov habilitačnej práce bol Preeklampsia a faktory jej vzniku v tehotenstve. PhDr. Ľubica Derňarová, PhD., MPH, dňa 26. 3. 2009 predniesla habilitačnú prednášku na tému Ošetrovateľstvo a jeho odpoveď na rastúce požiadavky kvality a kontinuity starostlivosti,s názvom Ošetrovateľská dokumentácia ako atribút kvalitnej zdravotnej starostlivosti. MUDr. Igo Kajaba, CSc., predniesol dňa 26. 3. 2009 habilitačnú prednášku na tému Metabolický syndróm – jeho epidemiológia a klinika. Názov habilitačnej práce bol Vývoj stavu výživy a nekontagióznych chorôb u obyvateľov Slovenska. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., predniesol dňa 2. 3. 2009 habilitačnú prednášku na tému Mýty a povery v prvej pomoci, s názvom práce Prednemocničná urgentná medicína. Prof. MUDr. J. Štencl, CSc., predseda VR SZU, odovzdal kandidátom dekréty o udelení titulu docent v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

V treťom bode rokovania prorektorka SZU pre vedeckovýskumnú činnosť MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., prítomných informovala o kategórii vnútorných grantov SZU a predstavila 6 predkladaných návrhov na ich riešenie a financovanie. Celková výška finančného príspevku na VG SZU je 750 000 Sk ročne. Maximálny príspevok na jeden grant je ohraničený sumou 150 000 Sk na celý čas trvania riešenia jedného projektu, maximálne na 24 mesiacov. Návrh VR SZU schválila. Prorektorka SZU MUDr. K. Šebeková, DrSc., sa poďakovala vedeniu univerzity, že vzhľadom na finančnú situáciu nepristúpilo k zrušeniu vnútorných grantov,.

Priebežné informácie o stave ekonomickej situácie SZU vzhľadom na finančnú krízu predniesol Ing. Milan Cagáň, MPH, kvestor univerzity. Informoval o navrhovaných a prijatých východiskách hospodárenia SZU v r. 2009 z dôvodu nových okolností globálnej ekonomickej a finančnej krízy. Medzi obmedzujúce okolnosti patrí krátenie rozpočtu SZU, krátenie zdrojov pre vedu a výskum, ktoré je dané rozhodnutím MZ SR neotvoriť Výzvu MZ SR 2008, pozastavenie financovania projektov z Výzvy 2007 (projekty v 2. roku riešenia) a čiastočné financovanie projektov z Výzvy 2006 (3. rok riešenia výskumných projektov). ?alším limitujúcim faktorom je oznámenie MZ SR o finančnom nekrytí plánovanej valorizácie miezd a o finančnom nekrytí sociálnych a motivačných štipendií študentov SZU, činností 12 národných referenčných centier a o minimálnom finančnom krytí činnosti Slovenského centra orgánových transplantácií.

?alej informoval, že doposiaľ nebolo limitované financovanie výskumných projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja, finančné prostriedky zo štruktúrnych fondov EÚ pre SR, prostriedky na vedu a výskum z EÚ a medzinárodné vedeckovýskumné zmluvy. Informoval aj o predpokladoch zachovania mimorozpočtových zdrojov, o možnostiach zvýšenia vlastných zdrojov, analyzoval skladbu nákladov, ich možnosti zníženia. Referoval o konkrétnych úsporných opatreniach, ako sú napríklad telefónne služby, spotreba materiálu a energie, služby, poštovné, čerpanie dovoleniek do konca roka 2009 a ďalšie. Informoval aj o doposiaľ zrealizovaných krokoch a úsporných opatreniach.

V bode rôzne rektor SZU a predseda VR SZU informoval o prvej návšteve dočasnej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, pre komplexnú akreditáciu činností SZU. Druhá návšteva pracovnej skupiny sa uskutoční na našej univerzite v dňoch 12. a 13. mája 2009. Požiadal všetkých, ktorých sa problematika bude dotýkať, o ústretovosť a dobrú spoluprácu. ?alej v diskusii prorektor a dekan FVZ SZU doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. profesor, prítomných informoval o priznaní práva SZU FVZ pre habilitačné konanie docentov a vymenúvacie konanie profesorov.

PhDr. Ivan Bielik, MPH


Ischemická náhla cievna mozgová príhoda je naďalej jednou z hlavných príčin úmrtia vo vyspelých krajinách.

Rýchlym štandardom diagnostiky akútnej ischémie mozgu je natívne CT, pri ktorom je obraz prvých 24 hodín od vzniku neurologického deficitu v 50 % prípadov normálny.

K tzv. včasným príznakom ischémie (ktoré sa zjavujú od začiatku ischémie) patria: „dense artery sign“- denzná tepna (najčastejšie arteria cerebri media), zmazanie hranice medzi bielou a sivou hmotou v postihnutej oblasti (platí pre mozgový kortex aj pre bazálne gangliá) a vytlačenie sulkov – zníženie gyrifikácie.

V prípade možného podania trombolytickej liečby do 3 – 6 hodín od začiatku iktu je dnes štandardom už aj perfúzne CT s kontrastnou látkou a CT angiografia. Na perfúznom CT sa dajú odlíšiť skoré ischemické zmeny a diferencovať ireverizibilne poškodené jadro infarktu od reverzibilných ischemických zmien – penumbry (zachrániteľná oblasť po podaní trombolýzy). Nevýhodou tohto vyšetrenia je možnosť zobrazenia len 3 cm širokého rezu mozgom a to len supratentoriovo  (1, 2, 3).

Po 12 – 24 hodinách vzniká v ischemickej oblasti hypodenzná zóna. V prípade podania k.l. sa od 2. dňa až do 2 mesiacov vysycujú pozd?ž ischemickej oblasti girlandovité lemy (1).

V 15 – 45 % prípadov dochádza k hemoragickej transformácii ischémie v období 24 – 48 hodín od začiatku iktu po rekanalizácii uzavretých tepien (1, 2).

V priebehu 2. – 3. týždňa dochádza k zmenšovaniu ložiska a k zvyšovaniu denzity postihnutej oblasti („fogging effect“) – v CT obraze sa oblasť stáva izodenznou – najskôr následkom ústupu edému s viacpočetnými drobnými krvácaniami. Vzhľadom na rozsah ischémie môže dôjsť k vyhojeniu zmien, alebo k vzniku postischemickej pseudocysty a gliózy s retrakčnými zmenami postihnutej oblasti (v CT obraze hypodenzné zóny, bez vysycovania) (1).

CT diagnosis of acute stroke. Part one – Cerebral ischaemia

Petra Gindlová, Víťazoslav Belan, Jana Moczová, Martin Fabián

Nefrológia stále patrí k neustále ventilovaným a atraktívnym témam na webe, či je to už v rámci pekne ilustrovanej medicínskej encyklopédie na e-medicine (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000499.htm#visualContent, http://emedicine.medscape.com/), v rámci medscape.com a v mnohých ďalších adresároch. Od presného definovania štádií chronickej obličkovej choroby (CHOCH) sa stal manažment jednotlivých štádií CHOCH vedúcou témou medzi nefrologickými publikáciami na webe i v časopisoch, čo sa odrazilo aj v tomto čísle Lekárskeho obzoru. V liečbe CHOCH stále dominuje blokáda systému renín-angiotenzín-aldosterón či už použitím inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE-I) alebo blokátorov receptorov pre angiotenzín II (ARB). Z doteraz publikovaných výsledkov sa nezdá, že niektorá z týchto skupín má výhodu pred druhou a ani ich kombinácia nezlepšuje výsledky liečby (http://www.medscape.com/medline/abstract/18378520). Viacero prác však zistilo potencovanie účinku ACE-I (benazepril) s blokátormi kalciových kanálikov (Jamerson, N Engl J Med, medscape.com). Táto kombinácia znižuje riziko kardiovaskulárnych príhod u vyskorizikových chorých s artériovou hypertenziou. Problémy CHOCH sú najčastejšou nefrologickou témou aj v elektronických formách nefrologických časopisov (Kidney Intern advance online publication 25 February 2009; doi: 10.1038/ki.2009.49).

Epidémia obezity u dospelých i detí v rozvinutých krajinách patrí k významným rizikovým faktorom poškodenia obličiek a toto sa podieľa aj na zvyšovaní kardiovaskulárnych komplikácií. Adolescenti a mladí dospelí (vek 10 – 24 rokov, priemer 18 r.) s obezitou, ba dokonca aj s miernou nadváhou majú štatisticky významne častejšie aterosklerotické zmeny artérií a nižší prietok cez arteria carotis proti svojim rovnako starým chudým kolegom. Kardiovaskulárne zmeny a poruchy obličiek sú ešte výraznejšie u mladých s prediabetom alebo s diabetes mellitus.

Prevalencia akútneho zlyhania obličiek stúpa (nežiaduce účinky liekov, toxíny, iné príčiny?) a je spojená so zvyšovaním nákladov na zdravotníctvo a s mnohými zdravotnými dôsledkami – nižšie prežitie, dlhšia hospitalizácia a potreba dlhodobej eliminačnej liečby u tých chorých, ktorí prežijú. Metaanalýza výsledkov liečby definovala odporúčania pre čas začatia hemodialýzy, výber najvhodnejšej eliminačnej metódy, metódy sledovania, liečbu komplikácií, atď. (J Am Med Ass, 2008). Manažment chronickej renálnej insuficiencie je vlastne identická s manažmentom CHOCH. Na webe nájdeme presne formulované odporúčania (guidelines) pre manažment renálnej anémie, porúch metabolizmu vápnika, fosforu a vitamínu D a riešenie iných závažných problémov nedostatočnosti obličiek. Na viaceré z nich sme už v našom časopise upozornili.

Manažment primárnych glomerulonefritíd je v súčasnosti dobre prepracovaný, ale štúdium systémových sekundárnych glomerulonefritíddiabetickej nefropatie iste napomôže zavedenie novo prepracovaného dychového testu na diagnostiku prediabetu a včasných štádií diabetes mellitus (Diabetes Care, 32, 2009, č. 3, s. 430-435), pri glomerulonefritídach v priebehu reumatických autoimunitných chorôb množstvo prác na webe dokazuje, že adekvátna liečba nefropatie dokáže priaznivo ovplyvniť celkovú prognózu pacienta. prináša stále množstvo nových poznatkov. V prevencii.

Genetika nefropatií prežíva revolučné zmeny a temer každý mesiac sa zjaví objav génu niektorej obličkovej choroby a to aj takej, ktorú sme pokladali výlučne za získanú chorobu. Prudko sa rozširuje spektrum poznaných tubulopatií a metódy ich diagnostiky a liečby. Explozívne rastie pediatrická nefrológia, v súčasnosti sa temer všetky vrodené choroby obličiek diagnostikujú a úspešne liečia už v detskom veku, ba aj intrauterinne a lekári dospelých hľadajú nové poznatky o týchto chorobách na pediatrických alebo urologických webových stránkach. Mnohé nefrologické časopisy a knihy vychádzajú v elektronickej forme, stávajú sa viac a viac dostupné na webe a sú súčasťou záruky, že nefrológia bude aj naďalej patriť k vedúcim medicínskym vedám.

Nephrological trends

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Trestný čin vraždy (§ 145) je zaradený do prvého dielu prvej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, v ktorej sú upravené skutkové podstaty trestných činov proti životu, pričom jeho podstatou je zabezpečiť ochranu života človeka pred jeho úmyselným usmrtením. Na spáchanie trestného činu vraždy Trestný zákon vyžaduje úmyselné konanie páchateľa a zároveň usmrtenie inej osoby.

 

Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ chcel spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom (priamy úmysel), alebo vedel, že svojim konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený (nepriamy úmysel).

Pod usmrtením sa rozumie akékoľvek zbavenie života iného človeka, bez ohľadu na použité prostriedky a bez ohľadu na to či bol človek pred usmrtením zdravý, chorý, prípadne zomierajúci. Pod smrťou sa podľa Trestného zákona rozumie biologická smrť mozgu (cerebrálna smrť).

Trestný čin vraždy sa od trestného činu úkladnej vraždy odlišuje tým, že pri vražde sa nevyžaduje vopred uvážená pohnútka na usmrtenie inej osoby. Urýchlenie smrti z útrpnosti (eutanázia) by bolo kvalifikované ako trestný čin vraždy alebo úkladnej vraždy, a to aj v prípade, ak by nevyliečiteľne chorá osoba o svoje usmrtenie výslovne požiadala. Ak by osoba iba pomáhala nevyliečiteľne chorému spáchať samovraždu (napr. zabezpečením jedu, zbrane), išlo by v tomto prípade o trestný čin účasti na samovražde. V prípade, ak by osoba v dôsledku svojej nedbanlivosti (nie úmyselne) pôsobila inému smrť (napr. lekár podal omylom iné lieky pacientovi) išlo by o trestný čin usmrtenia. Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť až dvadsať rokov. Na vyvodenie zodpovednosti v tomto prípade Trestný zákon vyžaduje úmyselné konanie páchateľa a zároveň usmrtenie iného človeka.

Odňatím slobody na dvadsať až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin na dvoch osobách, závažnejším spôsobom konania, na chránenej osobe, z osobitného motívu, alebo v úmysle získať majetkový prospech. Osobitným motívom sa podľa Trestného zákona rozumie spáchanie trestného činu na objednávku, z pomsty, v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin, z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti, alebo so sexuálnym motívom. Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin a už bol za taký čin alebo za trestný čin úkladnej vraždy odsúdený, v nebezpečnom zoskupení, alebo za krízovej situácie. Pod pojmom bol odsúdený sa rozumie páchateľ, ktorý bol právoplatným rozsudkom uznaný v minulosti za vinného (v tomto prípade, by išlo buď o spáchanie vraždy alebo úkladnej vraždy). Pod nebezpečným zoskupením sa rozumie zločinecká alebo teroristická skupina. Krízovou situáciou sa podľa Trestného zákona rozumie núdzový stav, výnimočný stav, vojnový stav alebo vojna. Pri všetkých troch skutkových podstatách trestného činu vraždy, by súd nemohol odsúdiť páchateľa na podmienečný trest odňatia slobody.

Crime of murder

Karol TÓTH, Jozef TÓTH