Lekársky obzor 7-8/2009

Pôvodné práce/Original article

Vladimír DVOROVÝ, Štefan HRUŠOVSKÝ, Bibiána BREZINOVÁ, Beáta HVOZDOVIČOVÁ: Je BNP využiteľný ako možný marker
subklinickej kardiotoxicity antracyklínových cytostatík? Výsledky pilotnej štúdie/Can we use BNP as a marker of subclinical cardiotoxicity of the anthracyclin cytostatics? Results of the pilot study

Marta Babálová, Nataša Bartoníková, Jana Blahová, Kvetoslava Králiková, Vladimír Krčméry, Radko Menkyna, Ivan Rovný: Mobilizácia k transferu rezistencie na fluorochinolóny (ofloxacín) z dvoch nozokomiálnych kmeňov Klebsiella pneumoniae/Mobilization of transfer of resistance to fluoroquinolones in nosocomial strains of Klebsiella pneumoniae

Mário LEŽOVIČ: Analýza poskytovania zdravotných a sociálnych služieb v zariadeniach sociálnej starostlivosti v kontexte dlhodobej starostlivosti na Slovensku/Analysis of the health and social services provided in institutions of the social care in connection of long-term care in Slovakia

Zlatica PEŠKOVÁ: Manažment zdravotnej starostlivosti o HIV pozitívne pacientky v Kambodži/Health care management of HIV positive pregnant women in Cambodia

Zoltán SZÉP,  Ivica UHNAVÁ: Imunoglobulínové depozity triedy IgG, IgM a IgA v dermálnom kompartmente bioptických vzoriek kože s atopickou dermatitídou II. Depozity epidermovej bazálnej membrány, dermálneho väziva, dermálnych buniek a ekrinných potných žliaz/Immunoglobulin deposits of IgG, IgM and IgA class in the dermal compartment of skin with atopic dermatitis II. Deposits on epidermal basal membrane, dermal connective tissue, dermal cells and eccrine sweat glands

Michaela KOSTIČOVÁ, Ladislav BADALÍK, Vojtech OZOROVSKÝ, Renáta KNEZOVI?: Systém manažérstva kvality z pohľadu
ambulantných lekárov/Quality management system from the outpatient doctors point of view

 

Prehľady/Overviews

Štefan LAŠŠÁN, Monika LAŠŠÁNOVÁ, Marta HÁJKOVÁ: Akútne exacerbácie chronickej obštrukčnej choroby pľúc – etiológia a rizikové faktory vo vzťahu k prognóze/Acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease – etiology and factors associated with prognosis

Bibiána VertÁkovÁ KrakovskÁ, Stanislav ŠpÁnik, Juraj Švec: Minimálna reziduálna choroba – význam stanovenia diseminovaných nádorových buniek pri karcinóme prsníka/Minimal residual disease - the importance of disseminated tumor cells detection in breast cancer

Jozef MARENČÁK: Urolitiáza  v tehotenstve/Urolithiasis in pregnancy

Tomáš VNENČÁK, Juraj OLEJNÍK: Robotické operácie v abdominálnej chirurgii/Robotic operations in abdominal surgery

Ingrid ŽITŇANOVÁ: Alternatívna liečba príznakov klimaktéria/Alternative ways of treatment of climacteric symptoms

Lenka FRANEKOVÁ: Riziko fraktury u pacienta s epilepsií/Fracture risk in patient with epilepsy

Zora HAVIAROVÁ, Peter KOVÁČ, Pavol FARKAŠ: Čo by sme mali vedieť o práci s formaldehydom/What should
we know about the work with formaldehyde?

Osobnosti/Personalities

Karol KAPELLER: Vklad lekárov do slovenskej krásnej literatúry II/Doctors in Slovak literature II

Karol KAPELLER: K životnému jubileu prof. MUDr. Gustáva Čierneho, DrSc./Anniversary of G. Čierny, M.D., PhD., Professor

Roman KOVÁČ, Ivan BIELIK: K sedemdesiatinám profesora MUDr. Ladislava Hegyiho, DrSc./70th anniversaries of Professor Ladislav Hegyi, M.D., PhD.

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Jozef VOJTAŠŠÁK, jun., Jozef VOJTAŠŠÁK, sen.: Osteoporóza a peroperačná klasifikácia kvality kosti (POKKK)/Osteoporosis
and intraoperative bone quality assessment (IOBQA)

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility

Jozef TÓTH: Trestný čin vraždy novonarodeného dieťaťa matkou/Crime of newborn murder with mother

Medicína na webe/Medical web

Štefan HRUŠOVSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA:  Asthma bronchiale – nová klasifikácia/Asthma bronchiale – a new classification

Medicínske aktuality/Medical actualities

Ivan BIELIK: Zasadanie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU)/Scientific Council of Slovak Medical University

 

Autodidaktické testy/Autodidactic tests

 

Čo sme si prečítali za Vás/Medical news

Súhrn

Východisko: Antracyklínové cytostatiká sú efektívne liečivá avšak s dokumentovanou kardiotoxicitou. Možnosti detekcie subklinickej kadiotoxicity echokardiografiou sú obmedzené. BNP (brain natriuretic peptide) sa javí ako potenciálny marker subklinického poškodenia myokardu doxorubicínom. Cieľom práce bolo zistiť významnosť zmien koncentrácie BNP, troponínu I a ejekčnej frakcie ľavej komory (EF ĽK) meranej echokardiograficky ako markerov subklinickej kardiotoxicity pred a počas liečby antracyklínovými cytostatikami.

Súbor a metódy: Do štúdie bolo zaradených 10 pacientok pred začatím chemoterapie vo veku 45 až 74 rokov (medián 58). Pred začatím liečby doxorubicínom a pred podaním 4. cyklu chemoterapie pacientky absolvovali klinické, laboratórne vyšetrenie (vrátane stanovenia koncentrácie BNP a troponínu I) a echokardiografické vyšetrenie.

Výsledky: Pred liečbou doxorubicínom neboli prítomné príznaky srdcového zlyhania u žiadnej pacientky. EF ĽK bola u všetkých pacientok pred liečbou nad 50 % (55 – 72 %, medián 64 %). Koncentrácia BNP bola u 8 pacientok normálna pri cut off 100 pg/ml (7,97 – 320,25, medián 42,24). Po troch cykloch antracyklínovej liečby poklesla EF ĽK v priemere o 1,3 % (52 – 69, medián 63), BNP stúplo priemerne o 78,3 pg/ml (9,8 – 557,9, medián 68,16). U 3 pacientok sme zaznamenali významný nárast koncentrácie BNP (v priemere o 495 %), klinické znaky srdcového zlyhania sme u žiadnej pacientky nepozorovali.

Záver: Počas liečby antracyklínovými cytostatikami nastalo u 3 pacientok z 10 päťnásobné zvýšenie koncentrácií BNP, sprevádzané nesignifikantným znížením ejekčnej frakcie. U pacientky s maximálnou eleváciou BNP došlo aj k elevácii koncentrácie troponínu I. Posúdenie validity BNP oproti echokardiografii z hľadiska predikcie neskorej kardiotoxicity bude predmetom ďalšej prospektívnej štúdie.

Kľúčové slová: BNP – kardiotoxicita – doxorubicín.

 

Can we use BNP as a marker of subclinical cardiotoxicity of the anthracyclin cytostatics? Results of the pilot study

SUMMARY

Background: Anthracyclines are effective drugs, however, with well established cardiotoxicity. Possibilities of detection of a subclinical cardiotoxicity by echocardiography are limited. BNP (brain natriuretic peptide) seems to be the potential marker of a subclinical myocardial injury by doxorubicine. The goal of the study was to find out the significance of concentration change in BNP, troponin I and the left ventricle ejection fraction (EF LV) measured by echocardiography, as markers of subclinical cardiotoxicity before and during the chemotherapy with anthracycline.

Subject and methods: Ten patients before chemotherapy with age ranging from 45 to 74 years (median 58) participated in the study. Before starting doxorubicine treatment and before the 4th series of chemotherapy in all patients the clinical exam, laboratory tests (including BNP and troponin I levels) and echocardiography were performed.

Results: Before doxorubicine treatment no patient presented heart failure symptoms. Before the treatment EF LV was in over 50% (55-72%, median 64%) in all patients. The concentration of BNP was normal in 8 patients at the cut off level 100 pg/ml (7.97-320.25, median 42,24). After three series of anthracycline treatment EF LV decreased by an average 1.3% (52-69, median 63), BNP increased by an average 78.3 pg/ml (9.8-557.9, median 68.16). In 3 patients we saw a significant increase in BNP concentration (by an average 495%); there were noclinical signs of heart failure in any patient.

Conclusions: During the treatment with anthracycline chemotherapy in 3 out of 10 patients BNP concentration increased fivefold accompanied with insignificant decrease of the ejection fraction. In one patient with the highest elevation of BNP, an increase in troponin I concentration was also noted. Future prospective study will assess the significance of BNP versus echocardiography in predicting late cardiotoxicity.

Key words: BNP - cardiotoxicity - doxorubicin.

Vladimír DVOROVÝ, Štefan HRUŠOVSKÝ, Bibiána BREZINOVÁ, Beáta HVOZDOVIČOVÁ

SÚHRN
Východisko: Otázky dlhodobej starostlivosti sú veľmi dôležitými otázkami zdravotnej a sociálnej agendy. Dôvodom je fakt, že verejné výdavky na dlhodobú starostlivosť sa stále zvyšujú nielen kvôli rastúcim potrebám, ale aj vďaka permanentnému tlaku na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Cieľom analýzy bol prieskum o štruktúre poskytovaných služieb vo vybraných sociálnych zariadeniach na Slovensku

Materiál a metódy: Do prieskumu o štruktúre poskytovaných služieb sme zahrnuli zariadenia sociálnych služieb (ZSS) ústavného typu, poskytujúce služby cieľovým skupinám: starším ľuďom v dôchodkovom veku, zdravotne postihnutým a chronicky chorým občanom v ekonomicky aktívnom veku. Pre zber údajov zariadení bola použitá dotazníková forma. Dotazníky boli rozposlané manažmentu vybraných zariadení listovou formou. Zariadení sociálnych služieb bolo 405.

Výsledky: V ZSS veková štruktúra pacientov bola najväčšia u 76 - 85-ročných (31 %), dĺžka pobytu klienta > 11 rok bola u 36 % klientov. U zamestnancov najčastejšie vykonávaná činnosť v ZSS bola súvisiace služby a činnosti 31 % a sociálna starostlivosť 30 %. Skladba príjmov ZSS v roku 2006 bola v 72 % zo štátneho rozpočtu. Dažka pobytu klienta v ZSS v 83 % je kombinácia zdravotných a sociálnych dôvodov. Pre diagnostickú skladbu pacientov sú najčastejšie ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, artériová hypertenzia (39 %), choroba pohybového aparátu (36 %), mentálne postihnutie (27 %) a demencia (20 %). Čakacia doba do ZSS v 52 % je viac ako 1 rok.

Záver: Zdravotníctvo a sociálna oblasť sú často veľmi blízko a stretávajú sa pri lôžku pacienta. Starý a dlhodobo chorý pacient nie je len zdravotne, ale aj sociálne odkázaný na pomoc spoločnosti. Na Slovensku dodnes chýba jasná stratégia riešenia týchto prípadov. Malo by sa presadzovať vytvorenie moderného zákona o dlhodobej starostlivosti a presadzovať zmiešané financovanie z príslušných zdrojov verejného zdravotného poistenia a sociálnych fondov. V tejto oblasti je treba zabezpečiť väčšiu transparentnosť toku finančných prostriedkov a vyjasniť vzťahy medzi skupinami poskytovateľov.

Kľúčové slová: chronický chorý pacient - dlhodobá starostlivosť - sociálna starostlivosť - zdravotná starostlivosť - starší ľudia.

Long-term care in Slovakia:  Analysis of health and social services in the social care institutions

SUMMARY

Background: The issues of long-term care are in the foreground of the health and social agenda. One of the reasons is that public expenditures for long-term care consistently grow due to the increased needs but also due to persistent pressure on upgrading the quality of the services. This analysis includes survey of the structure of services provided in selected social facilities.

Material and methods: The survey of provided services structure includes the institutional facilities servising the following target groups : elderly in the retirement age and disabled and chronically ill at working age. For data collection from health and social facilities we used questionnaire method. The data were obtained from the managements of these facilities. There were 405 social care facilities studied.

Results: In social facilities the most residents were in a range of 76-85 years (31%); the length of stay was 11 years and longer in 36% of residents. The most frequent performed activities at the institutions were services and activities (31%) and social care (30%). In 52% social facilities waiting time is 1 year and longer. The length of stay of patient in social facilities is determined by combination of health and social problems in 83% of residents. By diagnosis the most frequent was ischemic heart disease, heart attack, hypertension (39%), musculoskeletal disease (36%), mental disability (27) and dementia (20%). In 2006 the social institution were by far (72%) supported by allocation from the government budget.

Conclusions: Long-term care is closely linked or complemented with other programs and systems which may reduce the need for long-term care. Initially, long-term care policies were formulated as a response to the aging population which brought about growing needs for social care and health care for the elderly.

Key words: chronically ill - long term care - social care - health care - elderly people.

Mário LEŽOVIČ

SÚHRN
Východisko: Cieľom práce bolo zistiť či sa tak isto ako v USA a Číne už aj v našich podmienkach vyskytuje prenosná rezistencia na fluorochinolóny u multirezistentných nozokomiálnych kmeňov Klebsiella pneumoniae.

Súbor a metódy: U dvoch zvlášť multirezistentných kmeňov Klebsiella pneumoniae, izolovaných od dvoch pacientov hospitalizovaných na rôznych pracoviskách intenzívnej starostlivosti veľkej fakultnej nemocnice sme vykonali pokusy preniesť determinanty rezistencie na jednotlivé antibiotiká a zvlášť sledovať fenomén transferu rezistencie na fluorochinolóny. Transfer rezistencie sa skúmal metódou spoločnej kultivácie darcovských kmeňov K. pneumoniae s recipientným kmeňom E. coli K-12, rezistentným na rifampicín. Izolované transkonjugantné kolónie E. coli rif+R+ sa podrobili analýze celého spektra prenesenej rezistencie metódou nepriamej selekcie.

Výsledky: Obidva kmene K. pneumoniae, hoci z rôznych klinických pracovísk prenášajú gény rezistencie na fluorochinolóny.

Záver: Vhodnými metódami bolo možné aj v našich podmienkach zistiť transferabilitu rezistencie u skúmaných kmeňov K. pneumoniae a to nielen na dosiaľ známe prenášané gény rezistencie, ale aj na fluorochinolóny. Táto skutočnosť predstavuje zvlášť nepriaznivý vývoj rozširovania spektier prenášanej rezistencie aj na gény kódujúce rezistenciu na uvedené zvlášť často užívané a dosiaľ dobre účinné antibaktériové substancie.

Kľúčové slová: Klebsiella pneumoniae - multirezistencia na antibiotiká - transfer rezistencie na fluorochinolóny.

Mobilization of transfer of resistance to fluoroquinolones in nosocomial strains of Klebsiella pneumoniae

SUMMARY

Background: The aim of this research was to determine whether also in our area, like in the USA and China, the resistance of nosocomial bacteria to fluoroquinolone became to be transferable together with genetic determinants of resistance to antibiotic.

Bacterial strains and methods: Two nosocomial multiple drug resistant strains of Klebsiella pneumoniae from two patients of different intensive care unit of a large University hospital were submitted to experiments which demonstrated the transfer of genes of resistance to a set of antibacterials, including fluoroquinolones, to a recipient strain of E. coli K-12. Transconjugant clones of E. coli rif+R+ obtained from mixed cultures of donor and recipient strains were analysed for the presence of individual resistance determinants by the indirect selection procedure.

Results: Both strains of K. pneumoniae although isolated from patients of different clinical settings transferred the resistance to fluoroquinolones together with determinants of resistance to several other drugs.

Conclusion: Using optimal procedures it was possible to demonstrate that also in our area the resistance to fluoroquinolones became transferable. This might be dangerous phenomenon in the process of the spread of resistance in bacteria to fluoroquinolone chemotherapeutics.

Key words: Klebsiella pneumoniae - multiple drug resistance - transferable resistance to fluoroquinolones.

Marta BABÁLOVÁ, Nataša BARTONÍKOVÁ, Jana BLAHOVÁ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY,  Radko MENKYNA, Ivan ROVNÝ

SÚHRN

Východisko: Vertikálny prenos infekcie HIV je i naďalej hlavnou príčinou infikovania detí. Vďaka pokrokom v profylaxii pomocou antiretrovirotík a manažmentu tehotnosti, pôrodu a šestonedelia sa dosiahlo dramatické zníženie rizika vertikálneho prenosu HIV. Kambodža je jednou z krajín juhovýchodnej Ázie s vysokou prevalenciou HIV, ktorá do zdravotnej starostlivosti implementovala pravidlá navrhnuté v Národnom protokole pre prevenciu prenosu HIV z matky na dieťa (PMTCT). Cieľom štúdie bolo porovnať zdravotnú starostlivosť poskytnutú všetkým pacientkam, ktoré porodili v 5 zdravotných strediskách v období od apríla 2005 do augusta 2007, s odporúčaniami uvádzanými v Národnom protokole prevencie. Ako marker efektivity použitých postupov v starostlivosti bolo následne vyhodnotené percento vertikálneho prenosu HIV.

Súbor a metodika: Ide o retrospektívnu analýzu dát 44 HIV pozitívnych pacientok a ich novorodencov, ktoré boli získané odpisom zo zdravotnej dokumentácie v období od septembra do decembra 2007. Zozbierané boli informácie o použitej metodike HIV testovania, antiretrovírusovej profylaxii počas gravidity, pôrodu a v šestonedelí, o spôsobe pôrodu, výžive a HIV stave novorodencov. V testovanej populácii 3 z 5 zdravotných stredísk bola vyhodnotená HIV prevalencia.

Výsledky: Prevalencia HIV v skupine tehotných žien bola 1,18 % (0,25 - 1,77) a 1,54 % (0,68 - 2,70) v skupine mužov. Zo 44 novorodencov jedno bolo matvo rodené a 4 zomreli v nasledujúcich mesiacoch. Z 20 novorodencov testovaných do decembra 2008 bolo 15 % HIV pozitívnych a 85 % HIV negatívnych. Zo všetkých 44 novorodencov 16 % nedosiahlo vek testovania - 18 mesiacov a 39 % zatiaľ nebolo otestovaných.

Záver: Manažment starostlivosti o HIV pozitívne rodičky a ich novorodencov bol vo všeobecnosti v súlade s odporúčaniami Národného protokolu pre prevenciu prenosu HIV z matky na dieťa. Napriek uvedenému sa zaznamenala vysoká novorodenecká úmrtnosť a vysoké percento vertikálneho prenosu HIV. Vzhľadom k uvedenému by bolo vhodné navrhnúť nový, efektívnejší režim postupov na prevenciu vertikálneho prenosu.

Kľúčové slová: HIV - prevencia vertikálneho prenosu - gravidita - prevalencia HIV.

Health care management of HIV positive pregnant women, who delivered in Health Care facilities in Cambodia from 2005 until 2007

SUMMARY

Background: Vertical transmission of HIV continues to be the leading cause of HIV infection in children. Advances in antiretroviral profylaxis and management of pregnancy, delivery and puerperium has achieved dramatic reduction in vertical transmission rates. Cambodia is one of the countries of Southeast Asia with high HIV prevalence which has implemented National Guidelines for Prevention of Mother to Child Transmission (PMTCT) into clinical care for HIV positive pregnant women. The goal of the study was to evaluate and to compare the health care provided to all HIV positivewomen who delivered at 5 health care facilities in Cambodia from April 2005 until August 2007 in compliance with the National Guidelines for Prevention of Mother to Child Transmission of HIV (PMTCT) protocol. The vertical transmission rate of HIV was determined in order to evaluate the clinical practices.

Patients and methods: Retrospective analysis was performed on 44 HIV positive pregnant women and their infants from September to December 2007. Their medical files were reviewed with a specific attention to the methods of HIV testing, antiretroviral therapy during pregnancy, delivery and puerperium, the mode of delivery, infant feeding and HIV status of infants. The prevalence of HIV was determined in 3 out of 5 Health Care facilities.

Results: The average prevalence of HIV among tested women was 1.18% (0.25-1.77) and 1.54% (0.68-2.70) among tested man. Out of 44 newborns, one was born dead and four died shortly after delivery. By December 2008 out of 20 infants tested for HIV 15% were confirmed positive and 85% negative. Out of all 44 newborns 16% have not reached the testing age of 18 months and 39% have not been tested yet.

Conclusion: In general, the management of HIV positive pregnant women and their infants in these health care facilities was in compliance with the National Guidelines (PMTCT). Nonetheless, the vertical transmission of HIV and infant mortality was very high. Therefore, it would be advisable to implement more effective guidelines.

Key words: HIV - prevention of vertical transmission - pregnancy - prevalence of HIV.

 

Zlatica PEŠKOVÁ