Lekársky obzor 9/2009

EDITORIAL
Peter KUKUMBERG: O neuropsychiatrii/About neuropsychiatry
PÔVODNÉ PRÁCE/ORIGINAL ARTICLE
Peter JANÍK, Vladimír NOVOTNÝ, Dušan KEŠICKÝ: Pôrodné komplikácie ako rizikový faktor schizofrénie/Obstetric complications as the schizophrenia risk factor
Renáta NÁDVORNÍKOVÁ, František GAZDÍK, Anna GVOZDJAKOVÁ, Eva JAHNOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ: Koenzým Q10 a vybrané antioxidanty pri bronchiálnej astme/Coenzyme Q10 and others antioxidants in bronchial asthma
PREHĽADY/OVERVIEWS
Lubomír LISÝ: Neuropsychiatrické prejavy pri sclerosis multiplex/Neuropsychiatric symptoms in sclerosis multiplex
Radovan HRUBÝ: Depresívna porucha a Cloningerov model osobnosti/ Depression disorder and Cloninger´s personality model
Radovan HRUBÝ: Psychiatrické komplikácie úrazov mozgu/Psychiatric complications of the brain injury
Milada LAŠŠÁNOVÁ, Monika LAŠŠÁNOVÁ: Neuroprotektívny úeinok glutatiónu na oxidaený stres/Neuroprotective effect of glutathione against oxidative stress
TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ V ZDRAVOTNÍCTVE/CRIMINAL-JURIDICAL RESPONSIBILITY IN HEALTHCARE
Karol TÓTH, Jozef TÓTH: Trestný ein nepravdivého znaleckého posudku, tlmoeníckeho a prekladate3ského úkonu/False expert review, interpretation and translation as a criminal offense
MEDICÍNA NA WEBE/MEDICAL WEB
Štefan HRUŠOVSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA: O sclerosis multiplex/About sclerosis multiplex
Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine
Petra GINDLOVÁ, Víťazoslav BELAN, Jana MOCZOVÁ, Martin FABIAN: CT diagnostika náhlych cievnych mozgových príhod. Časť 2 - Hemoragické náhle cievne mozgové príhody/CT diagnosis of acute stroke. Part two - Cerebral haemorrhage
MEDICÍNSKE AKTUALITY/MEDICAL ACTUALITIES
Ivan BIELIK: SZU zaplnila "biele miesto" na mape/Slovak Medical University "white places" in the maps
Ivan BIELIK: Psychodiagnostické prístroje pre dopravných psychológov /Psychodiagnostic technique for traffic psychologists
OSOBNOSTI/PERSONALITIES
Prof. MUDr. Ján Eáp, DrSc./Ján Eáp, M.D., Professor
AUTODIDAKTICKÝ TEST/AUTODIDACTIC TEST
ČO SME SI PREEÍTALI ZA VÁS/MEDICAL NEWS

Neuroprotective effect of glutathione against oxidative stress

Milada LAŠŠÁNOVÁ, Monika LAŠŠÁNOVÁSÚHRN

SúUHRN

V mozgu prebieha intenzívny oxidačný metabolizmus, v priebehu ktorého kontinuálne vznikajú reaktívne voľné radikály kyslíka. Nerovnováha medzi tvorbou a ne utra lizáciou reaktívnych voľných radikálov kyslíka vedie k poškodeniu buniek, ba až k ich zániku. Najdôležitejší antioxidačný systém v mozgu je glutatiónový. Porucha metabolizmu glutatiónu pri Parkinsonovej chorobe sa pokladá za dôležitý faktor prispievajúci k patogenéze tejto neurodegeneratívnej choroby. Glutatión zabezpečuje redox potenciál bunky udržiavaním SH-skupín cyto sólových bielkovín v redukovanom stave. Pri zabezpečení homeostázy glutatiónu v bunke, a tým aj pri efektívnej obrane mozgu proti reaktívnym voľným radikálom kyslíka hrá dôležitú úlohu intenzívna metabolická komunikácia medzi astrocytmi a neurónmi. Zistilo sa, že glutatión vytvorený v astrocytoch slúži ako substrát pre syntézu glutatiónu v neurónoch. Stratégia liečby neuro degeneratívnych chorôb teda spočíva v úprave kon-centrácie glutatiónu podávaním jeho prekurzorov, resp. aktiváciou enzýmov, ktoré sa zúčastoujú syntézy glutatiónu.

Kľúčové slová: mozog - astrocyty - neuróny - glutatión - neurodegeneratívna choroba.

SUMMARY

There is intensive oxidative metabolism in the brain during which are generated reactive oxygen species. Imbalance between the generation and the neutralization of reactive oxygen species can lead to the damage of the cells even up to death of cells. The most important antioxidative system in the brain is glutathione system. Disorder of metabolism of glutathione is probably important factor in the pathogenesis of Parkinson's disease. Glutathione maintains the redox potential of cells by keeping SH groups of cytosolic proteins in the reduced state. For homeostasis of glutathione in the cell and by this way also effective protection of the brain against reactive free radicals of oxygen play important role intensive metabolic communication between astrocytes and neurons. The intensive metabolic interactions between neurons and astrocytes are very important for the homeostasis of glutathione in the brain and thus effective defense of the brain against oxidative stress. It has been found that glutathione generated in astrocytes is the substrate for glutathione synthesis in neurons. Improvement of glutathione levels by the application of glutathione precursors or the activation of enzymes involved in glutathione metabolism have been considered as treatment strategies in neurodegenerative diseases.

Key words: brain - astrocytes - neurons - glutathione - neurodegenerative diseases.

 

 

Depressive disorder and the Cloninger's personality model

Radovan HRUBÝ

Súhrn

Depresívne poruchy patria k najčastejším neuropsychiatric kým poruchám v klinickej praxi. Napriek nepochybnému pokroku v ich liečbe zostávajú naialej závažným medicín skym problémom vzhľadom k narušeniu kvality života, riziku suicídia a k zvyšovaniu celkovej morbidity. Problémom je aj približne jedna tretina nonrespondérov na liečbu a nemožnosť spoľahlivo rozhodnúť o dažke trvania liečby. Prínosom pre riešenie týchto problémov by mohla byť detekcia zmien dimenzií osobnosti podľa teórie Cloningera v priebehu antidepresívnej liečby. Táto teória vychádza z biologických, neurofyziologických, genetických a psychologických štúdií a osobnosť charakterizuje pomocou dimenzií temperamentu a charakteru. Vo vzťahu k depresívnym poruchám predpokla dá, že vzájomné interakcie všetkých dimenzií osobnosti vyvolané rôznymi vplyvmi môžu zvyšovať vulnerabilnosť k depresii. Štúdiami u depresívnych pacientov sa zistilo, že v priebehu depresie a jej liečby dochádza k zmenám jednotlivých dimenzií osobnosti a že niektoré z nich môžu mať prediktívny potenciál pre odpovei na liečbu. S využitím Cloningerovej teórie by bolo potenciálne možné sledovať dlhodobé efekty antidepresívnej liečby.

Kľúčové slová: antidepresíva - Cloninger - depresia - charakter - temperament.

SUMMARY

Depressive disorders are among the most frequent neuropsychiatric disorders. Despite an unquestionable advance in the treatment of depressive disorders their management still presents a challenge because of disturbed quality of life, risk of suicidal behavior and an increased general morbidity. There is approximately one third of patients who do not respond to the treatment and there are no reliable markers for making the decision when to finish the treatment. In this respect it might have been beneficial to adopt the Cloninger's theory of changes in personality dimensions during the antidepressant treatment. This theory is based on biological, neurophysiological, genetic and psychological studies and describes the personality by dimensions of temperament and character. It has been suggested that interactions of all dimensions of the personality may influence the vulnerability to depression. Consequently, studies in depressive patients have demonstrated that alterations in the personality dimensions may be observed during the treatment, with some of them carrying the prognostic value for treatment outcome. The Cloninger´s theory of personality, therefore, could be potentially suitable for the evaluating of long-term antidepressant treatment.

Key words: antidepressants - Cloninger - depression - character - temperament.

Psychiatric complications of the brain injury

Radovan HRUBÝ

SÚHRN

Úrazy mozgu predstavujú závažný medicínsky aj spo ločenský problém. Relatívne malá pozornosť sa venuje psychiatrickým a behaviorálnym následkom mozgovej traumy. Klinická prax aj vedecké štúdie ukazujú, že posttraumatické psychické a behaviorálne poruchy sú časté. Medzi najčastejšie patria kognitívne poruchy, depresívne a úzkostné poruchy, poruchy osobnosti, psychózy, agresivita a ialšie. Z pohľadu neuro psychiatrického výskumu ide o nedostatočne preskúmanú problematiku. Chýbajú spoľahlivé neurobiologické a diagnostické charakteristiky týchto porúch aj presnejšie odhady ich výskytu. V klinickej praxi prebiehajú často nerozpoznané a neliečené. Z toho vyplývajú následné riziká ialších behaviorálnych porúch a celkovo horšej prognózy.

Kľúčové slová: mozgová trauma - psychiatrické a behaviorálne komplikácie - neuropsychiatria.

SUMMARY

Traumatic brain injury is a serious medical and social problem. Insufficient attention is paid to psychiatric and behavioral consequences of the brain trauma. Scientific research and clinical studies point out posttraumatic behavioral and psychiatric complications often follow traumatic brain injury. The most common types of such complications are cognitive impairment, depressive and anxiety disorders, personality disorders, psychotic disorders, aggressivity etc. From the neuropsychiatric point of view, this problem has been studied insufficiently. A reliable neurobiological and diagnostic data and more accurate estimate on the prevalence of these disorders are not available. Posttraumatic psychiatric disorder often goes unrecognized and untreated consequently. This fact often leads to other behavioral complications and, subsequently to generally worse outcome.

Key words: brain injury, psychiatric and behavioral complications, neuropsychiatry.

 

Neuropsychiatric symptoms in sclerosis multiplex

Ľubomír LISÝ

SÚHRN

Neuropsychiatrické prejavy sclerosis multiplex (SM) sú známe pomerne dlho. Ich bližšia analýza sa začala vykonávať až v poslednej dobe. Neuropsychiatrické prejavy sa začali postupne korelovať s lokalizáciou i s rozsahom identifikovaných lézií. Je však známe, že pri SM je okrem zistiteľných ložiskových lézií aj difúznejšie zápalové postihnutie mozgu a miechy, ktorého morfologickým prejavom je skôr postupujúca atrofia mozgu. Pozorované neuropsychiatrické poruchy zasahujú tak do oblasti emócií, správania, ako aj kognície.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex - poruchy kognície - depresia - neuropsychiatrické prejavy.

SUMMARY

Neuropsychiatric disturbances in multiple sclerosis (MS) appear rather frequently. Their frequency increases with the disease duration and with the degree of disability, too. They are represented by disturbances of emotions and cognitive functions. Differences of neuropsychiatric symptoms dependent upon the lesions localization and genetic predisposition, as well. They can be improved by specific pharmacotherapy and psychotherapy. Important is the treatment of MS as well. Neuropsychiatric investigation should be the part of the basic diagnostic tools in MS.

Key words: sclerosis multiplex - cognitive disorders - depression - neuropsychiatric disturbances in multiple sclerosis