Lekársky obzor 11/2009

Pôvodné práce/Original article
Katarína ZIFČÁKOVÁ, Elena KUKUROVÁ, Peter LABAŠ: Využitie fototerapie VIP ako adjuvantnej metódy u pacientov s chronickými defektmi kožného krytu/Use of VIP (visible incoherent polarized) phototherapy as supplement to therapy in patients with chronic skin defects
Ingrid SCHUSTEROVÁ, Jana ŠALIGOVÁ, Ingrid PORUBČINOVÁ, František SABOL, Milan KUCHTA: Veľkosť ľavej predsiene u deti a adolescentov s obezitou. Vplyv krvného tlaku, lipidov a hmotnosti ľavej komory srdca/Left atrial size in obese children and adolescents. Influence of blood pressure, lipids and left ventricle mass
Prehľady/Overviews
Ivo TOPOĽSKÝ, Katarína FURKOVÁ, Miroslav ŠAŠINKA: Kontinuálne eliminačné metódy/Continuous renal replacement therapy
Zuzana PADUCHOVÁ: Zápal a možnosti jeho ovplyvnenia prírodnými látkami. I. Zápal/Inflammation and possibilities of its influence by natural compounds. Part I. Inflammation
Zuzana PADUCHOVÁ: Zápal a možnosti jeho ovplyvnenia prírodnými látkami II/Inflammation and possibilities of its influence by natural compounds. Part II. Inflammatory diseases
Ján ŠTEVLÍK: Fibrilácia predsiení. Epidemiológia, klasifikácia a patofyziológia/Atrial fibrillation. Epidemiology, classification and pathophysiology
Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility
Jozef TÓTH, Ivana PAGÁČOVÁ: Trestný čin podplácania/Crime of corruption
Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine
Martin FABIAN, Martina PECHÁČKOVÁ, Petra GINDLOVÁ, Víťazoslav BELAN, Jana ANDRISOVÁ: CT diagnostika ložiskových zmien nadobličiek/Adrenal glands lesions in CT
Medicína na webe/Medical web
Miroslav ŠAŠINKA, Štefan HRUŠOVSKÝ: Odporúčania CDC ku včasnej empirickej antivírusovej liečbe u osôb podozrivých z infekcie chrípkou/CDC issues guidelines for early empiric antiviral treatment in persons with suspected influenza
Medicínske aktuality/Medical actualities
Ivan BIELIK: Odovzdanie dekrétov o zriadení dvoch kliník SZU/Two new University Departments of Slovak Medical University
Ivan BIELIK: Evolučné zmeny enterovírusov/ Evolution changes of enteroviruses
Osobnosti/Personalities
Viera FÁBRYOVÁ: Prof. MUDr. Vladimír Zvara, DrSc./Vladimír Zvara, M.D., PhD., Prof.
Autodidaktický test/Autodidactic test
Čo sme si prečítali za Vás/Medical news

SÚHRN

Fibrilácia predsiení (FiP) je najčastejšou pretrvávajúcou poruchou srdcového rytmu so závažnými zdravotnými následkami. V ostatných rokoch došlo k prehabeniu poznatkov o mechanizmoch jej vzniku a k zjednoteniu klasifikácie. To umožouje na jednej strane hľadanie efektívnejších spôsobov liečby a na druhej strane jednotné porovnávanie výsledkov tejto liečby. Prehabenie poznatkov o mechanizme FiP, jej rizikových faktoroch a následkoch umožní lekárom lepšie identifikovať tieto rizikové faktory a efektívnejšie redukovať negatívne dopady tejto dysrytmie.

SUMMARY

Atrial fibrillation is the most common sustained cardiac arrhythmia with severe health consequences. In recent years the classification of this disease was united and deepening of knowledge about the mechanisms of onset allowed the search for more effective ways of treatment and unify comparison of outcomes. Deepening of knowledge about the mechanisms of atrial fibrillation, it's risk factors and health consequences allows physicians better recognition of patients at risk and more effective reduction of negative impacts of this dysrhythmia.

Atrial fibrillation. Epidemiology, classification and pathophysiology

Ján ŠTEVLÍK

 

SÚHRN

Zápal predstavuje stereotypnú, najčastejšie lokálnu odpovei organizmu vyvolávajúcu poškodenie alebo deštrukciu tkaniva. Spúšťajúcimi príčinami zápalových reakcií môžu byť pôvodcovia ochorení, chemické látky, fyzikálne faktory, mechanické vplyvy alebo endogénne podnety pôsobiace zvnútra tela. Na zápalovej reakcii sa podieľajú viaceré typy buniek, avšak rozhodujúci význam majú leukocyty. V mieste infekcie alebo poškodeného tkaniva bunky produkujú mediátory, ktoré potom regulujú zhromažiovanie a aktiváciu iných buniek. Významnú úlohu pri tvorbe zápalových mediátorov majú aj neutrofily, makrofágy, bazofily, žírne bunky, trombocyty, endotelové bunky, eozinofily a lymfo cyty.

Zápalové mediátory môžeme rozdeliť na mediátory skorej fázy (histamín, chemotaktické látky a niektoré cytokíny), mediátory oneskorenej fázy (lipidové mediátory, napr. leukotriény a prostaglandíny) a ialšie enzýmy a bielkoviny tvoriace sa nezávisle od metabolickej cesty kyseliny arachidónovej (napr. induktívna NO-syntáza - iNOS, nukleár ny faktor-kappaB, NF-kB, aktivovaný proteín-1, AP-1 a iné).

Zápal sa zúčastouje v progresii viacerých chorôb, ako je napríklad reumatoidná artritída, osteoartritída, zápalové choroby čreva, atopická dermatitída alebo rakovina.

Mnohé epidemiologické štúdie dokázali, že existuje význam ný vzťah medzi užívaním protizápalových liekov a znížením rizika rakoviny hrubého čreva, konečníka, žalúdka, pažeráka a prsníka. Medzi látky s protizápalovým účinkom môžeme zaradiť nielen steroidné a nesteroidné liečivá, ale aj prírodné látky, akými sú flavonoidy, ktoré majú okrem antioxidačných aj protizápalové vlastnosti, dokázané v podmienkach in vitro aj in vivo.

Kľúčové slová: zápal - mediátory zápalu - kyselina arachidónová - leukotriény - prostaglandíny - protizápalové lieky - flavonoidy.

SUMMARY

Inflammation is a stereotypical, common local response of organism causing tissue damage or destruction. Chemical compounds, physical factors, mechanical influences or endogenous stimulus can trigger inflammation reactions. Several types of cells participate on inflammation reactions; however leukocytes are of preferential importance. In the infection place or in the damaged tissue they produce mediators regulating accumulation and activation of other cells. Neutrophils, macrophages, basophils, mastocytes, thrombocytes, endothelial cells, eosinophils and lymphocytes play a significant role at mediator's formation.

Mediators of inflammation can be divided to early-phase response mediators (histamine, chemotactic compounds and some cytokines), late-phase response mediators (lipids mediators e.g. leucotriens and prostaglandins), and other enzymes and proteins that are formed independently from arachidonic acid (e.g. inducible nitric oxide synthase, iNOS; nuclear factor kappa-B, NF-kB; activation protein 1, AP-1 and other substances).

Inflammation plays a role in pathogenesis of different dis orders, e.g. rheumatoid arthritis, osteoarthritis, inflammatory bowel diseases, atopic dermatitis or cancer.

Many epidemiological studies showed evidence of significant relationship between anti-inflammatory drugs administration and decreased risk of colon, rectum, stomach, throat and breast cancer. To compounds with anti-inflammation activities belong not only steroidal and non-steroidal anti-inflammatory drugs but also natural compounds such as flavonoids having antioxidative properties and anti-inflammatory activities de monstrated in vitro and in vivo.Key words: inflammation - inflammatory mediators - arachidonic acid - leucotriens - prostaglandins - antiinflammatory drugs - flavonoids.

Inflammation and possibilities of its influence by natural compounds. Part I. Inflammation

Zuzana PADUCHOVÁ

 

 

SÚHRN

Zápal predstavuje patofyziologický jav, ktorý sa zúčastouje v progresii viacerých chorôb, ako je napríklad reumatoidná artritída, osteoartritída, zápalové choroby čreva, atopická dermatitída alebo rakovina. Prostredníctvom biologických, biochemických a fyzikálnych podnetov sa aktivujú zápalové leukocyty, ktoré vyvolajú a spustia syntézu prozápalových proteínov a enzýmov spoločne s tvorbou voľných radikálov a reaktívnych metabolitov. Medzi mediátory zápalu zaraiujeme mediátory skorej fázy (histamín, chemotaktické látky a niektoré cytokíny), mediátory oneskorenej fázy - závislé od metabolickej cesty kyseliny arachidonovej (napr. leuko triény a prostaglandíny) a ialšie enzýmy a bielkoviny tvoriace sa nezávisle od metabolickej cesty kyseliny arachidónovej (napr. induktívna NO-syntáza, iNOS; nukleárny faktor-kappaB, NF-?B, aktivovaný proteín-1, AP-1 a iné).

Mnohé epidemiologické štúdie dokázali, že existuje význam ný vzťah medzi užívaním protizápalových liekov a znížením rizika rakoviny hrubého čreva, konečníka, žalúdka, pažeráka a prsníka. Medzi látky s protizápalovým účinkom môžeme zaradiť nielen steroidné a nesteroidné liečivá, ale aj prírodné látky, akými sú flavonoidy, ktoré majú okrem antioxidačných aj protizápalové vlastnosti, dokázané v podmienkach in vitro aj in vivo.

Kľúčové slová: zápal - reumatoidná artritída - osteoartritída - mediátory zápalu - leukotriény - prostaglandíny - flavonoidy.

SUMMARY

Inflammation is a pathophysiological state that plays role in progression of different disorders, e.g. rheumatoid arthritis, osteoarthritis, inflammatory bowel diseases, atopic dermatitis or cancer. Through biological, biochemical and physical stimulus inflammation leucocytes are activated and start synthesis of pro-inflammatory proteins and enzymes, together with free radicals and reactive species. To mediators of inflammation can be referred the early-phase response mediators (histamine, chemotactic compounds and some cytokines), late-phase response mediators - arachidonic acid dependent mediators (lipids mediators e.g. leucotriens and prostaglandins), and other enzymes and proteins that are formed independently from arachidonic acid (e.g. inducible nitric oxide synthase, iNOS; nuclear factor-kappaB, NF-kB; activation protein-1, AP-1 and other substances).

Many epidemiological studies showed evidence of significant relationship between anti-inflammatory drugs administration and decreased risk of colon, rectum, stomach, throat and breast cancer. To compounds with anti-inflammatory activities belong not only steroidal and non-steroidal anti-inflammatory drugs but also natural compounds such as flavonoids having antioxidative properties and anti-inflammatory activities demonstrated in vitro and in vivo.

Key words: inflammation - rheumatoid arthritis - osteoarthritis - inflammatory mediators - leucotriens - prostaglandins - flavonoids.

Inflammation and possibilities of its influence by natural compounds. Part II. Inflammatory diseases

Zuzana PADUCHOVÁ

 

 


SÚHRN

Kontinuálne eliminačné metódy (CRRT) patria v súčasnosti k štandardnej liečbe akútneho zlyhania obličiek na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Odkedy sa CAVH použila na liečbu prevodnenia, prešli intenzívnym vývojom. V súčasnosti sa na liečbu používajú viacpumpové prístroje a eliminácie majú svoje indikácie a dávkovanie.

Kľúčové slová: kontinuálne eliminačné metódy - indikácie CRRT - RIFLE kritériá - citrátová antikoagulácia.

SUMMARY

Methods of the continuous renal replacement therapy (CRRT) is a standard medical therapy of acute kidney injury at ICU. Since CAVH was first applied for the treatment of fluid overload, CRRT subsequently has undergone a remarkable growth. Nowadays it is performed with pump technology, it has its indications and dosage administration.

Key words: continuous renal replacement therapy (CRRT) - indications CRRT - RIFLE criteria - citrate anticoagulation.

Continuous renal replacement therapy

Ivo TOPOĽSKÝ, Katarína FURKOVÁ, Miroslav ŠAŠINKA