Lekársky obzor 12/2009

Pôvodné práce/Original article
Vladimír DVOROVÝ, Štefan HRUŠOVSKÝ, Anna EGNEROVÁ: Epidemiologické, terapeutické a ekonomické aspekty
artériovej hypertenzie v okrese Trebišov/Epidemiologic, therapeutic and economic aspects of the arterial hypertension
in district Trebišov
Mário LEŽOVIČ: Analýza poskytovania služieb dlhodobej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku/The analyze
of the long term care in selected Slovak health care facilities
Prehľady/Overviews
Renáta MIKUŠOVÁ, Ivan VARGA, Štefan POLÁK: Funkčná morfológia mikroprostredia týmusu so zameraním na Hassallove telieska/Functional morphology of the thymus microenvironment focused on Hassall´s corpuscles
Ján MURÍN: Predsieňová fibrilácia - čo je tu nového?/Atrial fibrillation- what is new?
Verejné zdravotníctvo/Public health
Róbert OCHABA, Ivan BIELIK: Ekonomika kontroly tabaku a alkoholu vo vzťahu ku kontrole nelegálnych drog/Alcohol
and tobacco control economics in relation to drug control
Medicínske aktuality/Medical actualities
Miroslav ŠAŠINKA: Budúcnosť zdravotníctva je v zavádzaní eHealth systémov/Health future is in eHealth systems
Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine
Renáta MIKUŠOVÁ, Ivan VARGA, Štefan POLÁK: Funkčná morfológia týmusu/Functional morphology of the thymus
Osobnosti/Personalities
Viera FÁBRYOVÁ: Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc./Michal Horňák, M.D., PhD., Prof.
Registre
Ester KOVÁČIKOVÁ: Autorský register/Author's register 2009
Miroslav ŠAŠINKA: Vecný register/Card index 2009
Autodidaktický test/Autodidactic test
Čo sme si prečítali za Vás/Medical news


SÚHRN

Príspevok analyzuje verejné finančné výdavky na opatrenia v oblasti kontroly tabaku a alkoholu a porovnáva ich s výdavkami na opatrenia v oblasti kontroly nelegálnych drog. Práca identifikuje sociálne a ekonomické straty v dôsledku stratených rokov života, výdavkov na liečbu a sociálnu starostlivosť v dôsledku užívania tabaku a alkoholu. Navrhuje opatrenia s cieľom alokácie finančných zdrojov zo spotrebnej dane z tabaku a alkoholu na plnenie úloh obsiahnutých v národných programoch. Príspevok predstavuje aj eko nomické dopady fajčenia na Európsku úniu a najdôležitejšie indikátory, kde sa straty v dôsledku fajčenia a konzumácie alkoholu prejavujú.

Kľúčové slová: drogy - alkohol - tabak - finančné straty.

SUMMARY

An article analyzes public expenditures for measures in the sphere of alcohol and tobacco control and compares them with the expenditures for measures in the sphere of illegal drugs control. It identifies social and economic losses as a consequence of lost years of life, expenditures for treatment and social care as a result of tobacco and alcohol consumption. An article proposes measures with the aim of allocating financial resources from tobacco and alcohol consumption tax for the fulfilling of tasks of national programs. It also presents economic impacts of smoking on the European Union and the most important indicators where the losses as a consequence of smoking and alcohol consumption are becoming evident.

Key words: drugs, alcohol, tobacco, financial losses.

Alcohol and tobacco control economics in relation to drug control

Róbert OCHABA, Ivan BIELIK

 

SÚHRN

Týmus je primárnym lymfatickým orgánom s dôležitou endokrinnou funkciou. Strómu kôry aj drene týmusu tvorí sieť retikuloepitelových buniek. Tie sú morfologicky aj fenotypovo rôznorodé. Časť retikuloepitelových buniek kôry obkolesuje vývíjajúce sa tymocyty a izoluje ich od okolia. Lymfocytovo-retikuloepitelový komplex ilustruje blízky vzťah medzi epitelovým mikroprostredím týmusu a vyvíjajúcimi sa lymfocytmi. Podľa neho retikuloepitelové bunky dostali anglické pomenovanie "nurse cells" ("bunky pestúnky"). Dozrievanie tymocytov v týmuse súvisí s komplikovanou intracelulárnou prestavbou genetického materiálu a s tvorbou medzibunkových interakcií počas ich selekcie sprevádzanej proliferovaním, prežívaním aj smrťou všetkých zúčastnených buniek. V našej práci poskytujeme prehľad funkčnej

morfológie buniek, ktoré tvoria kôru aj dreň týmusu, osobitne o štruktúre a funkcii najcharakteristickejších útvarov drene týmusu - Hassallových teliesok. Hassallove telieska sú

unikátne, antigénovo odlišné, funkčne aktívne mnoho -

bunkové komponenty bunkového mikroprostredia drene týmusu. Podieľajú sa na fyziologických úlohách prenatálneho aj postnatálneho týmusu. Poukazujeme na ich morfologickú aj imunohistochemickú rôznorodosť. Opisujeme tiež morfologické zmeny týmusu počas gravidity.

Kľúčové slová: týmus - kôra a dreň - bunky "pestúnky" - Hassallove telieska - svetelná mikroskopia - histochémia - imunohistochémia.

SUMMARY

The thymus is the central organ of the immune system with an important endocrine function. Thymic cortex and medulla consist of an epithelial network where epithelial cells demonstrate different morphological characteristics and also function. The developmental thymocytes are bound by a specific type of epithelial cells and thus are separated from the vicinity. The lymphocyte-epithelial complex indicates an association between the epithelial microenvironment of the thymus and developmental lymphocytes. According to this fact the term "thymic nurse cells" was given to epithelial cells. Maturation of thymocytes within the thymus is realized together with a complicated intracellular reconstruction of genetic material and also with development of intercellular interactions during selection, together with proliferation, survival and also death of all involved cells. This study deals with a survey of functional morphology of cells concerning both cortical and medullary regions of the thymus. The study is especially focused on the structure and function of the main characteristic structures of the thymic medulla, the Hassall´s corpuscles. The Hassall´s corpuscles are unique, antigenically distinct, functionally active multicellular components of the cellular microenvironment of the thymic medulla and participate in the physiological activities of the prenatal and adult thymus. Our microphotographs indicate the morphological and also immunohistochemical heterogeneity of the Hassall´s corpuscles. This study also summarizes the knowledge concerning morphological changes of the thymus during pregnancy.

Key words: thymus - thymic cortex and medulla - nurse cells - Hassall´s corpuscles - light microscopy - imunohistochemistry.

Functional morphology of the thymus microenvironment focused on Hassall´s corpuscles

Renáta MIKUŠOVÁ, Ivan VARGA, Štefan POLÁK

 

SÚHRN

Autor zhrnul najnovšie informácie z literatúry o prístupoch k liečbe predsieňovej fibrilácie. Všíma si jednak klinické aspekty tejto dysrytmie (tromboembolické riziko s anti trombotickou liečbou, stratégiu liečebného prístupu k úprave rytmu alebo k upokojeniu komorovej frekvencie) a jednak možnosti zlepšenia morbidity a mortality pacientov v prípade liečby dronedarónom (nové antidysrytmikum, odvodené od amiodarónu, s lepším bezpečnostným profilom a so sľubnými klinickými výsledkami v štúdiách).

Kľúčové slová: predsieňová fibrilácia - tromboembolické riziko - antitrombotická liečba - antidysrytmická liečba - dronedarón.

ABSTRACT

The author summarizes the newest information from literature about the treatment of atrial fibrillation. There are two aspects here, a clinical one (thromboembolic risk and its antithrombo tic treatment, antiarrhythmic treatment strategy with rhythm and rate controls) and an aspect concerning influence of morbidity and mortality with dronedarone treatment (a new antiarrhythmic, "a daughter" of amiodarone, with better safety profile and also with an impressive clinical benefit in some new studies).

Key words: atrial fibrillation - thromboembolic risk - antithrombotic treatment - antiarrhythmic treatment - dronedarone.

Atrial fibrillation- what is new?

Ján MURÍN

 

SÚHRN

Úvod: Starostlivosť o ľudí s chronickými chorobami, nespôsobilosťou a o starých je bezodkladnou výzvou na celom svete. Existujúce systémy starostlivosti sa zvyčajne spoliehajú na neplatených členov rodiny. Tieto systémy sa zdajú byť nedostatočné oproti rastúcim požiadavkám. Slovensko, podobne ako iné transformujúce sa krajiny Európy, stojí v novom tisícročí pred závažnými problémami zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Cieľ: Cieľom analýzy bol prieskum o štruktúre poskytovaných služieb vo vybraných zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

Materiál a metodika: Do prieskumu o štruktúre poskytovaných služieb sme zahrnuli zdravotnícke zariadenia (ZZ) poskytujúce služby cieľovým skupinám: starším ľuiom v dôchodkovom veku, zdravotne postihnutým a chronicky chorým občanom v ekonomicky aktívnom veku. Na zber údajov o zariadeniach sa použila dotazníková forma. Dotazníky boli rozposlané manažmentu vybraných zariadení listovou formou. Zdravotníckych zariadení bolo 119.

Výsledky: Veková štruktúra pacientov bola najväčšia u 76- až 85- ročných (41 %), dažka hospitalizácie do 3 týždňov bola u 73 % pacientov. U zamestnancov najčastejšie vykonávaná činnosť v ZZ bola zdravotno-ošetrovateľská starostlivosť (72 %). V 31 % ZZ je čakacia doba 1 týždeň. Dažka pobytu pacienta v ZZ ovplyvňuje v 63 % kombinácia zdravotných a sociálnych dôvodov. Pre diagnostickú skladbu pacientov je najčastejšia ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, artériová hypertenzia (37 %), náhla cievna mozgová príhoda (25 %), pohybové choroby (25 %) a demencia (22 %). Najčastejším dôvodom pobytu pacienta v ZZ je zdravotný stav, pre ktorý nie je schopný sa o seba postarať (98 %).

Záver: Zdravotníctvo a sociálna oblasť sú často veľmi blízko a stretávajú sa pri lôžku pacienta. Starý a dlhodobo chorý pacient nie je len zdravotne, ale aj sociálne odkázaný na pomoc spoločnosti. Na Slovensku dodnes chýba jasná stratégia riešenia týchto prípadov. Malo by sa presadzovať vytvorenie moderného zákona o dlhodobej starostlivosti a presadzovať zmiešané financovanie z príslušných zdrojov verejného zdravotného poistenia a sociálnych fondov. V tejto oblasti treba zabezpečiť väčšiu transparentnosť toku finanč ných prostriedkov a vyjasniť vzťahy medzi skupinami poskytovateľov.

Kľúčové slová: chronicky chorý pacient - dlhodobá starostlivosť - sociálna starostlivosť - zdravotná starostlivosť - starší ľudia.

SUMMARY

Introduction: Long-term care for people with chronic

illnesses and disabilities present an urgent challenge around the world. Existing systems of care, which typically rely on unpaid family members, are not by themselves enough to meet growing demands. Aim of this analysis includes survey on the structure of services provided in selected health care facilities.

Material and method: The survey on structure of provided services includes social and health facilities providing services to the target groups involved in this analysis: Elderly people in retirement age; Disabled and chronically ill citizens in working age. For data collection from health and social facilities we use questionnaire method. The data were obtained from the managements of these facilities. Health care facilities were 119.

Results: In health facilities, the age structure of clients was highest in 76-85 years (41%), the length of stay of a patient in a healthcare facility was at 73% patients up to 3 weeks. The most frequent performed activities at employers were health-nursing care (72%). For 31% health facilities is waiting time 1 week. The length of stay of patient in healthcare facility is impacted in 63% combination of health and social problems. For diagnosis structure of patients are the most frequently ischemic heart disease, heart attack, arterial hypertension (37%), sudden cerebrovascular accident (25%), locomotive disease (25%) and dementia (22%). The most often reasons for stay in healthcare facility is state of health (98%).

Conclusions: Long-term care is closely interlinked with other programmes and systems, which can reduce the need for long-term care or which complement it. Initially, long-term care policies were formulated as a response to ageing of the population, which brought about growing needs of elderly people for social care and health care.

Key words: chronically ill patient, long term care, social care, health care, older people

The analyze of the long term care in selected Slovak health care facilities

Mário LEŽOVIČ