3. medzinárodná vedecká konferencia

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzityxv Bratislave, usporiadala v dňoch 24. - 25. októbra 2008 3. medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: "SESTRY A EURÓPSKE STRATÉGIE ZDRAVIA V 21. STOROČÍ", ktorá sa konala pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., a MUDr. Ireny Belohorskej, PhD. poslankyne Európskeho parlamentu, pri príležitosti 55. výročia ialšieho inštitucionálneho postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve.
Konferenciu otvorila prvá prorektorka a dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., ktorá prítomných privítala a hnei odovzdala slovo ministrovi zdravotníctva MUDr. Richardovi Rašimu, MPH, ktorý vo svojom príhovore pripomenul, že ju hodnotí najmä z pozície bývalého riaditeľa veľkej nemocnice, kei mal častú príležitosť stretávať sa s prácou sestier a riešiť ich problémy. Sestry, ktoré sú podľa neho nenahraditeľnou súčasťou zdravotníctva, a preto chce pomôcť k zlepšeniu ich pracovných podmienok, aby sa im práca čo najväčšmi uľahčila, lebo súčasné podmienky nie sú zialeka ideálne. 
Potom sa slova ujal doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. profesor, prorektor a dekan Fakulty verejného zdravotníctva SZU, ktorý ospravedlnil neprítomnosť rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., pre jeho zahraničnú cestu. V pozdravnom liste vyjadril myšlienku,, že pozitívne vníma vedecko-pedagogické aktivity FOaZOŠ SZU v Bratislave, ktorá svojou angažovanosťou a širokým záberom napreduje v budovaní svojho odboru a prispieva k riešeniu problémov súčasnej praxe v zdravotníctve. V roku 2004 fakulta založila tradíciu organizovania medzinárodných konferencií ako reakciu na pálčivé témy súčasného zdravotníctva a ošetrovateľstva a zároveň ako priestor na umožnenie širokej diskusii a spoločenského hľadania východísk a smerovania ialšieho vývoja. Vo svojom príhovore tiež pripomenul, že téma vedeckého programu konferencie je mimoriadne aktuálna, ale zároveň i náročná. Odborná aj laická verejnosť vníma a nezostáva ľahostajná k reálnej situácii dnešného zdravotníctva, ktorého neoddeliteľnou a nezastupiteľnou súčasťou sú sestry, pôrodné asistentky a iní pracovníci v zdravotníctve. V závere svojho pozdravného listu vyjadril presvedčenie, že aj napriek doterajším úskaliam sa nachádzame na správnej ceste napredovania. 
Slova sa po dekanovi fakulty ujala poslankyňa Európskeho parlamentu MUDr. Irena Belohorská, PhD., ktorá vyjadrila radosť nad tým, že po týždni náročného programu v Štrasburgu je prítomná na tomto rokovaní a že môže sa podieľať na riešení problémov zdravia a načrtnúť nové stratégie. Upozornila, že EÚ svojimi záväznými nariadeniami "prinútila", aby mali zdravotné sestry vysokoškolské vzdelanie. Je však potrebné, aby sa im okrem toho vytvorili nielen adekvátne pracovné podmienky, ale aj finančné ohodnotenie, aby sa mali možnosť uplatniť na slovenskom pracovnom trhu a aby až 90 % z nich nehľadalo svoje profesijné uplatnenie či už mimo rezortu, alebo mimo Slovenska. 
Prejav prezidenta SR prečítal zástupca riaditeľa prezidentskej kancelárie Ing. Boris Sopira. V liste sa uvádza: "Tešiť sa dobrému zdraviu je jedným zo základných práv ľudskej bytosti. Zdravie je predpokladom pohody a kvality života ľudí v každom veku. Takmer každý z Vás už určite mal skúsenosť vlastnú alebo u svojich blízkych so zhoršeným zdravotným stavom. Preto je naliehavé venovať najväčšiu pozornosť tým, ktorých ťaží zlý zdravotný stav, ktorým sa nedostáva primeranej zdravotníckej starostlivosti. Vari ešte dôležitejšie je týmto ochoreniam predchádzať. Všetci si uvedomujeme, že v súčasnosti samotné zdravotníctvo potrebuje pomoc. Často ho trápia tie isté problémy ako jeho pacientov. Žije v napätí a v ekonomickej nedostatočnosti. Hoci stále hovoríme, a podvedome aj vieme, že práve zdravie je - ak nie bohatstvom, tak aspoň predpokladom plnohodnotného života. Má rovnakú hodnotu z pohľadu Slovenska, Európskej únie či globálneho sveta. Cena života, zdravia alebo ich záchrany sa nedá vyjadriť finančne, je nevyčísliteľná. Nezáleží na tom, či sme malí alebo veľkí, silní alebo slabí. Všetci sme ohrození rovnako. 
Treba zároveň zdôrazniť, že bez toho, aby sme spoločnými silami využívali najmä dostupné prostriedky, sa riešenie problémov starostlivosti o zdravie nepohne z miesta. A myslím pritom aj na také citlivé problémy, ako je materiálne a prístrojové vybavenie nášho zdravotníctva či primerané ohodnotenie náročnosti odborných výkonov a zdravotného personálu. 
Povolanie zdravotnej sestry zialeka nie je také romantické ako modro-biela uniforma. Je predovšetkým náročné, hoci o ňom ako o svojej potenciálnej profesii uvažuje azda každé štvrté či piate dievča. Stať sa zdravotnou sestrou, to je najmä výzva, v ktorej sa skrýva ochota postarať sa profesionálne o tých, čo to potrebujú, obdariť ich úsmevom, byť im oporou v trápení a beznádeji. Pacient vo svojom rozpoložení je viačný za milý úsmev, pohladenie ruky, povzbudenie alebo prejavený záujem a doslova vníma tú svoju sestričku ako anjela strážneho alebo anjela milosrdenstva. A nehovorím pritom o nesmiernej zodpovednosti. Vei zdravotná sestra vedie boj s časom, nesie zodpovednosť za presne vykonané odborné úkony. Samotní lekári si so zdravotnými sestrami často vymieňajú poznatky, skúsenosti a informácie o pacientovi.
Naša spoločnosť, žiaľ, stále nedoceňuje toto nesmierne náročné povolanie, aj preto nám práve "stredný zdravotnícky personál" odchádza pracovať do okolitých štátov, kde sú pracovné i finančné podmienky neporovnateľne lepšie. Doma potom pociťujeme nedostatok sestier, ktorým trpí v prvom rade pacient. Verím, že v blízkej budúcnosti sa náročnej a obetavej práci zdravotných sestier dostane zaslúženého finančného aj morálneho ocenenia zo strany našej spoločnosti.
Vítam preto iniciatívu Slovenskej zdravotníckej univerzity i ialších spoluorganizátorov tohto významného podujatia medzinárodného rozmeru. Verím, že tematické zameranie konferencie s odbornými vystúpeniami bude veľkým prínosom pri vzájomnej výmene skúseností a pri získavaní nových poznatkov v oblasti zdravia pre všetkých jej účastníkov. Som presvedčený, že nebude dlho trvať a postavenie zdravotných sestier sa podstatne zlepší. Prajem Vám tvorivú a podnetnú pracovnú atmosféru."
Úvodnou prednáškou Sestry v 21. storočí sa prezentovala profesorka PhDr. Dana Farkašová, CSc., ktorá okrem iného povedala: "Druhým vážnym problémom súčasnosti je neriešená stabilizácia sestier v zdravotníckom systéme SR. Názory, že nedostatok sestier spôsobilo zrušenie vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a presun vzdelávania na vysoké školy, nie sú objektívne. Dôvodov tohto nepriaznivého stavu je niekoľko, napr. nízke spoločenské a ekonomické hodnotenie sesterského povolania v SR, voľný pohyb pracovnej sily a vzájomné uznávanie kvalifikácie sestier v rámci Európy, nízky počet študentov denného štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo. Pre porovnanie - v minulosti priemerne ročne ukončilo denné štúdium v študijnom odbore sestra cca 1600 až 1800 absolventov. V ostatných rokoch končí ročne cca 500 absolventov. V minulosti 99 % absolventov vstúpilo ako sestry do zdravotníckeho systému. V súčasnosti väčšina študentov denného štúdia má záujem pokračovať v dennom magisterskom štúdiu, časť odchádza pracovať do zahraničia, príp. mimo povolania a len časť nastúpi do zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike. 
Naše zamyslenie naznačuje, že problémy vzdelávania sestier, ich kompetencie v zdravotníckom a sociálnom systéme, pohyb sestier medzi krajinami a rôznymi zdravotníckymi systémami, ich rozdielne spoločenské a ekonomické hodnotenie by mali byť v centre pozornosti nielen jednotlivých európskych štátov, ale EÚ ako celku.
Konferenciu sme zorganizovali, aby sme diskutovali o našich úspechoch a neúspechoch, aby sme vyzvali kompetentných riešiť problémy slovenských, ale aj európskych sestier."

Ivan BIELIK


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri