Na spáchanie trestného činu ohrozovania pohlavnou chorobou Trestný zákon vyžaduje aspoň nedbanlivostné konanie páchateľa, pričom na vyvodenie samotnej zodpovednosti postačuje vydanie iného do bezprostredného nebezpečenstva pohlavnej choroby. Ide tu teda o ohrozovací trestný čin, pri ktorom na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti nie je rozhodujúce, či sa iná osoba aj skutočne nakazila pohlavnou chorobou, ale postačuje aj jej vydanie do bezprostredného (skutočného) nebezpečenstva nakazenia. Samotné nakazenie inej osoby pohlavnou chorobou je už dôvodom na uloženie vyššej trestnej sadzby. O ohrozenie pohlavnou chorobou nepôjde, ak je už "ohrozená osoba" nakazená pohlavnou chorobou toho istého druhu ako páchateľ. Ak by ale "ohrozená osoba" bola nakazená pohlavnou chorobou iného druhu ako páchateľ, išlo by o trestný čin ohrozovania pohlavnou chorobou.
Pod pojmom pohlavné choroby sa rozumejú najmä choroby, ktoré vyvolávajú baktérie, parazity, plesne, protozoá alebo vírusy, pri čom k prenosu dochádza prevažne pohlavným stykom alebo úzkym telesným kontaktom. Ojedinele je možný aj nepohlavný prenos, napríklad transfúziou infikovanej krvi. Pohlavnou chorobou sú napríklad kvapavka, syfilis, trichomoniáza, mäkký vred.
Kto iného vydá, čo aj z nedbanlivosti, do nebezpečenstva pohlavnej nákazy, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti v tomto prípade Trestný zákon vyžaduje aspoň nedbanlivostné konanie páchateľa a zároveň vznik bezprostredného ohrozenia pohlavnou chorobou. Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ vedel, že môže spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí (vedomá nedbanlivosť), alebo ak nevedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol (nevedomá nedbanlivosť). Pod pojmom vydať do nebezpečenstva pohlavnej nákazy sa rozumie vydanie iného do bezprostredného (skutočného) nebezpečenstva ohrozenia (nakazenia) pohlavnou chorobou, pri čom sa tak môže stať bui pohlavnou formou (pri pohlavnom styku), alebo aj nepohlavnou formou (napr. podaním infikovanej krvi). Pri tejto skutkovej podstate by trestný súd mohol odsúdiť páchateľa na podmienečný trest odňatia slobody…

Crime of sexually transmitted diseases

Karol TÓTH

 


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri