Správa Európskej komisie z roku 2005 o zabezpečení kvality života starnúcej populácie Európskej únie (EU) upozorňuje, že vo väčšine jej členských krajín je kvalita komplexnej starostlivosti o narastajúcu populáciu starších a prestárlych ľudí nedostačujúca. Komisia vyzýva vlády a samosprávne orgány členských štátov EU na uplatňovanie odporúčaných indikátorov pri posudzovaní kvality života seniorov v inštitucionálnej a domácej starostlivosti a upozorňuje na potrebu prehodnotenia metodológie medicínskej, ošetrovateľskej a najmä psychosociálnej intervencie. Správa zároveň zdôrazňuje požiadavku zvýšiť podiel psychosociálnej pomoci poskytovanej starnúcej generácii formou kognitívnej, behaviorálnej aktivačnej a edukačnej intervencie pri prevencii a eliminácii anxiodepresívnych stavov a sociálnej izolácie, ktoré proces starnutia sprevádzajú a urýchľujú. Komparatívna analýza indikátorov starnutia formou meta-analýzy klinických štúdií potvrdila ialšiu požiadavku Európskej komisie - zavádzať a uplatňovať nové legislatívne, organizačné, analytické a vzdelávacie aktivity, ktoré zabezpečia novú kvalitu komplexnej starostlivosti o starnúcu populáciu. Práca uvádza súhrn základných somatických, funkčných, psychologických, mentálnych a sociálnych indikátorov starnutia, ktoré by mali byť posudzované z hľadiska kvality poskytovanej starostlivosti o starnúcu populáciu a zhrnuje základné požiadavky na rozsah a kvalitu psychosociálnych intervencií v starostlivosti o seniorov.
Kľúčové slová: Seniori - indikátory kvality - psychosociálna intervencia.

Quality indicators of the complex care for aging population in Europe

The European Commisssion 2005 Report on health care quality assurance for aging population of the European Union (EU) is pointing out that the complex care given to the growing elderly population is insufficient in the majority of EU member countries. The Commission address its concerns to national governments and regional self-governments about the quality of the complex care offered to the aging and overagied population. 
The Commission calls for implementation of quality indicators recommended and applied in the health care assessment in elderly in institutional and home care conditions. The Commission underlines the necessity to re-evaluate the medical, health care, and psychosocial intervention methodologies and emphasizes the need of increased psychosocial intervention in elderly by means of the cognitive, behavioural, activation and education interventions. The importance of psychosocial interventions in the prevention of anxio-depression and social isolation accompanying and accelerating the aging process is envisaged. The comparative analysis of aging indicators by means of meta-analysis of clinical studies confirmed the validity of an additional EU requirement to implement new legislative, organisational, analytical, and educational measurements assuring expected quality of the complex care for the aging population. The present study is attempted to review the basic somatic, functional, psychological, cognitional and social indicators implemented in the quality care control in elderly and summarises basic requirements in the application of psychosocial intervention in seniors care. 
Key words: Seniors - quality indicators - psychosocial intervention

Viera BENCOVÁ, Juraj ŠVEC

 


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri