V práci autori predkladajú literárny prehľad o pozitívnych a negatívnych účinkoch antioxidantov a o pozitívnych účinkách pitia malých dávok vína na zdravie, predovšetkým na zníženie chorobnosti a mortality na kardiovaskulárnea onkologické ochorenia. Na základe uvedených faktov možno konštatovať, že každodenné pitie malých dávok vína (max. 2 - 3 dcl) pôsobí na organizmus blahodárne a má výrazné preventívne účinky proti vzniku kardiovaskulárnych ochorení potvrdené viacerými veľmi rozsiahlymi a dlhodobými štúdiami. Podstatou tohoto preventivného účinku sú antioxidanty prítomné vo zvýšenej koncentrácii a stabilnom stave vo víne a ich priaznivé ovplyvnenie hladín cholesterolu (zvýšenie hladiny HDL cholesterolu a zníženie hladiny LDL cholesterolu), antitrombotický efekt znížením plazmatického fibrinogénu, zvýšením fibrinolytickej aktivity a znížením aktivity krvných doštičiek a antioxidačný efekt fenolických látok - flavonoidov (najmä resveratolu, kvarcetinu a katechinu), ktorý je daný ich redoxnýmivlastnosťami, ktoré bránia vzniku a rozvoju oxidačného stresu.
Kľúčové slová:
Antioxidanty, kardiovaskulárne ochorenia, prevencia, víno.

Antioxidants - benefits and controversies

Autors in the paper submit literary rewiev about favourable and negative effects of antioxidants and about positive reactions drinking low doses of wine on the health, especially on the decrease of morbidity a mortality of cardiovascular and oncologic diseases. On the basis of these facts, it is possible to state, that the drinking low doses of wine every day (max. 2 - 3 dcl) has beneficial effect on the organism and it has very preventive effects for origin of cardiovascular diseases, which was confirmed by a lot of very long and large studies. The antioxidants are the base of this preventive effect, which are present in the increase concentration a stabil state in the wine and their positive influence on the cholesterol levels (increase of HDL cholesterol level and decrease of LDL cholesterol level), antitrombotic effect by decreasing of plasmatic fibrinogen level, increasing fibrinolytic activity and decrease of activity of blood platelets and antioxidant effect of fenolic matters - flavonoids (especially resveratol, quarcetin and katechin), which is by their redox qualities and potentials, which protected to origin and development of oxidative stress.
Key words: Antioxidants, cardiovascular diseases, prevention, wine.

Peter CHLEBO, Martina ČIŽMÁROVÁ, Katarína ŠRAMKOVÁ - FATRCOVÁ, Eva DUDRÍKOVÁ, Ivan TURIANICA

 


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri