Úvod: Vírusová hepatitída typu A (VHA) je závažným problémom verejného zdravotníctva. Jej epidemický výskyt predstavuje pre mnohé krajiny veľký sociálny, ekonomický a zdravotnícky problém. Sledovať a analyzovať proces šírenia vírusovej hepatitídy je možné na základe poznatkov o pôvodcovi nákazy, spôsobe prenosu, vnímavej populácii a o prostredí. Cieľ: Bola vykonaná epidemiologická analýza výskytu VHA v okrese Rimavská Sobota v období rokov 1977 - 2006. Sledovala sa dynamika zmien výskytu choroby v závislosti od veku, pohlavia, etnickej príslušnosti a vekovošpecifickej chorobnosti. 
Materiál a metodika: Pre analýzu vírusových hepatitíd typu A v okrese Rimavská Sobota sa použila retrospektívna analytická štúdia. Primárne epidemiologické údaje sa čerpali z listov epidemiologického vyšetrenia (LEV), dostupných na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v okrese Rimavská Sobota, z rokov 1987 - 2006. Demografické údaje sú z rokov 1977 - 2006 z výročných správ RÚVZ, štatistických ročeniek z NCZI a zo Štatistického úradu SR. 
Výsledky a záver: Na základe vykonaných analýz bolo možné konštatovať, že vývoj VHA v okrese Rimavská Sobota bol výraznou mierou ovplyvňovaný vývojom VHA v minoritnej časti populácie. Najefektívnejším opatrením z hľadiska prevencie v celej populácii okresu Rimavská Sobota bola realizácia preexpozičnej imunizácie, a to najmä detí minoritnej časti populácie. V uvedenom prípade išlo 
o náhradu nedostatkov súvisiacich s nešpecifickými opatreniami. 
Kľúčové slová: vírusová hepatitída typu A - retrospektívna analýza - dynamika zmien - etnické skupiny - rómska populácia.

Dynamics of changes in the incidence of virus hepatitis type A in the district of Rimavská Sobota during 1977 - 2006

Introduction: Dynamics of changes in the incidence of virus hepatitis type A (VHA) is a serious problem of public health. Its epidemic incidence represents major social, economic and health problem. The process of spreading virus hepatitis can be followed up and analyzed based on the knowledge about the causative agent, mode of transmission, sensitive population and environment.
Aim: Epidemiologic analysis of the incidence of virus hepatitis type A in the district of Rimavská Sobota was conducted within 1977- 2006. The dynamics of changes of the incidence of diseases associated with age, gender, ethnicity and age-specific morbidity were followed up.
Patients and methods: Retrospective analytic study was used for the analysis of virus hepatitis type A in the district of Rimavská Sobota. Primary epidemiological data were taken from the records of epidemiologic examination available at regional Public Health Institute in the district of Rimavská Sobota during 1987 - 2006. Demographic data come from annual reports of regional PHI, statistical year books and Slovak Statistical Office within the years 1977 - 2006.
Results and conclusion: Based on the analyses conducted, we can state that the development of virus hepatitis type A in the district of Rimavská Sobota was significantly affected by the VHA development in the minority population. The most effective measure from the aspect of prevention in the whole population of the Rimavská Sobota district was the pre-exposure immunization mainly in children of minority groups. In this case shorcomings connected with nonspecific measures were compensated.
Key words: virus hepatitis type A - retrospective analysis - dynamics of changes - ethnic groups - Gipsy population.

Michala BÉREŠOVÁ, Beáta TARAGEĽOVÁ


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri