Východiská: Koxartróza v III. štádiu je indikovaná na kúpeľnú liečbu s využitím komplexnej liečebnej starostlivosti. Autori sa rozhodli využiť v rámci kúpeľnej terapie aj saunovanie. 
Metodika: Sauna bola aplikovaná 3-krát po sebe 10 minút s priemernou teplotou 88,1 °C a s 12% relatívnou vlhkosťou. Meraná bola dažka dvojkroku, intermaleolárna vzdialenosť, interpatelárna vzdialenosť a vzdialenosť medzi podložkou a patelou. Výsledky sa štatisticky vyhodnotili Studentovým t-testom.
Materiál: Bolo vyšetrených a kúpeľnou liečbou a saunovaním liečených 23 žien.
Výsledky: Využitie sauny a komplexnej kúpeľnej liečby u pacientov s koxartrózou vykázalo po ich aplikácii štatisticky významné zlepšenie.
Záver: Uvedené zistenia nás oprávňujú odporúčať využívanie saunovania ako teploliečebnej procedúry v rehabilitačnej liečbe u pacientov s koxartrózou.
Kľúčové slová: koxartróza - sauna - teploliečebná rehabilitačná metóda.

Sauna thermotherapy

Basis: Coxarthrosis in the third stadium is indicated for spa therapy with the use of complex health care. Authors decided to use also sauna therapy as a part of complex spa therapy. 
Methods: Sauna was applied three times one by one for the time of 10 minutes, with average temperature of 88.1°C and relative humidity of 12%. The length of double step, intermalleolar distance (between ankles), interpatellar distance and the distance between the land and patella were measured. The results were statistically evaluated by Student t-test. 
Material: 23 women were examined and cured by spa therapy and sauna therapy.
Results: The use of sauna and complex spa therapy in patients with coxarthrosis showed statistically significant improvement of the state of patients. 
Conclusion: The stated findings enable us to recommend the use of sauna as a thermotherapeutic procedure in the rehabilitation of the patients with coxarthrosis. 
Key words: coxarthrosis - sauna - thermotherapeutic rehabilitation method

Miloš MATEJ

 


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri